دانلود پایان نامه ارشد با موضوع تلقیح مصنوعی، ابعاد حقوقی، سیر تاریخی، حقوق کودک

دانلود پایان نامه ارشد

……………………………………………………………………..44
2-1-3 .عوامل روانشناختي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..51
2-1-4. تعهدات بين المللي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..58
2-2 .رويكرد عدم شناسايي حق هويت كودك ……………………………………………………………………………………………………………………….62
2-2-1. حمايت از خانواده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………62
2-2-1-1.آيات قرآن…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..63
2-2-1-2 .روايات و احاديث………………………………………………………………………………………………………………………………………………..64
2-2-1-3. اصول عمليه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..66
2-2-2. دلايل عقلايي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………70
2-2-3 .عوامل روانشناختي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..73
2-2-4 .راهكارهاي حقوقي………………………………………………………………………………………………………………………………………………….76
2-2-4-1. اعراض………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………77
2-2-4-2. اذن……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………78
2-2-4-3 .صلح………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….78
2-2- 5 . لزوم حفظ حق حريم خصوصي زوجين نابارور و اهداء كننده……………………………………………………………………………………79
فصل سوم :بررسي آثار رويكردهاي مربوط به حق هويت خانوادگي كودك…………………………………………………………………………..82
3-1. تعيين جايگاه حقوقي كودكان ناشي از باروري مصنوعي……………………………………………………………………………………………………83
3-1-1 .پدر بيولوژيك………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….84
3-1-1-1 .عدم پيوستگي نسبي……………………………………………………………………………………………………………………………………………..84
3-1-1-2 .تفصيل بين معلوميت و مجهوليت اهداء كننده و علم و جهل او…………………………………………………………………………………86
3-1-1-3 .رابطه ي نسبي……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..89
3-1-2 .شوهر زن دريافت كننده……………………………………………………………………………………………………………………………………………90
3-1-2-1.عدم رابطه نسبي……………………………………………………………………………………………………………………………………………………90
3-1-2-2. رابطه ظاهري………………………………………………………………………………………………………………………………………………………91
3-1-3 .نسب مادري……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………92
3-1-3-1.عدم رابطه ي نسبي……………………………………………………………………………………………………………………………………………….92
3-1-3-2. رابطه نسبي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………93
3-1-3-3 .تفصيل ميان جهل و علم زن………………………………………………………………………………………………………………………………….94
3-2 . آثار حقوقي پذيرش يكي از دو رويكرد مطرح شده…………………………………………………………………………………………………………94
3-2-1. آثار پذيرش رويكرد محرمانگي……………………………………………………………………………………………………………………………….95
3-2-1-1 .ولايت و وظيفه ي نگه داري طفل………………………………………………………………………………………………………………………….96
3-2-1-2. تربيت طفل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………98
3-2-1-3 .نفقه ي طفل………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..98
3-2-1-4 .تكريم و احترام………………………………………………………………………………………………………………………………………………….100
3-2-1-5. نسب جنين……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….101
3-2-1-6 .ارث…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………103
3-2-1-7. محرميت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..105
3-2-1-8 .عدم مداخله ي دولت………………………………………………………………………………………………………………………………………106
3-2-2 .آثار رويكرد افشاء…………………………………………………………………………………………………………………………………………………107
3-3. وضعيت هويت خانوادگي كودك حقوق ايران ……………………………………………………………………………………………………………..108
نتيجه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………112
منابع و مآخذ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………116

ـ چکیده:
با تولد اولین نوزاد ناشی از لقاح خارج رحمی در سال 1978،‌ آگاهی مردم از روشهای جدید درمان ناباروری افزایش یافت. به کارگیری این تکنیکها امید را برای گروهی از زوج ها که پیش از آن تصور میکردند هرگز صاحب فرزند نمیشوند به ارمغان آورد. از جمله این روشها، ‌اهدای تخمک،‌ اسپرم و جنین است که به عنوان «باروری جایگزین» و یکی از راههای موفق درمان ناباروری مطرح شده است. «اصول باروری جایگزین» و شرایط آن در قانون و آیین نامههای اجرایی مربوط آمده است اما آنچه در میان حائز اهمیت است اطمینان از سلامت اهدا کننده، ‌دریافت کننده و تطابق خصوصیات و ویژگیهای ظاهری، ‌خونی، ‌فرهنگی، اجتماعی و دینی است. مساله ی مهم در این زمینه این است که هویت خانوادگی کودک متولد شده از این روش ها پنهان می ماند.در این مساله رویکرد دیگری نیز وجود دارد که خواهان آشکار سازی هویت والدین ژنتیکی می باشد. این روشهای نوین درکنار جنبه های درمانی، ‌ابعاد حقوقی و اخلاقی پیچیده ای دارند که براساس شرایط فرهنگی، ‌اجتماعی و اعتقادی هر کشور نیازمند دقت نظر خاص بوده و باید مورد توجه قرار گیرند. رویکرد محرمانه بودن اطلاعات هویتی کودک معایب زیادی دارد و به نظر می رسد رویکرد بهتر در این مساله رویکرد افشای هویت کودک باشد.

واژه های کلیدی : تلقیح مصنوعی- هویت خانوادگی- حقوق کودک- اهدای جنین،اسپرم و تخمك

مقدمه

قبل از ورود به بحث در مورد حق هویت کودکان ناشی از باروری مصنوعی لازم است کلیاتی در مورد موضوع، این که در جامعه چه اتفاقاتی می افتد و چه پیامد هایی به دنبال خواهد داشت، به طور خلاصه بیان شود، و از طرفی می بایست تاریخچه ای از موضوع مورد بحث ارائه شود تا با توجه به سیر تاریخی مساله بتوان بحث را بهتر فهمید و آن را تحلیل کرد.
بیان مساله
در سال 1978 علم پزشکی در زمینه ی تلقیح و باروری مصنوعی تحولی شگرف پیدا کرد و توانست از طریق تلقیح مصنوعی جنین را در خارج از رحم به وجود آورد. از آن سال روش های جدید کمک باروری به سرعت رشد و گسترش یافت. به کارگیری این تکنیک ها، امید به بارداری را در زوجینی که علی رغم درمان های متعدد جراحی و دارویی صاحب فرزند نشده اند، افزایش داد. باروری مصنوعی مثل دیگر حوادث و اتفاقات مستحدث دیگر، مسائل و مشکلاتی را همراه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی هنجارگریزی، ابوسعید ابوالخیر، ادبیات عرفانی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع حقوق پزشکی، روان شناختی، جامعه شناختی، کنوانسیون حقوق کودک