پایان نامه با موضوع تولید ناخالص داخلی، آزمون فرضیه، همگرایی بتا، روش پژوهش

دانلود پایان نامه ارشد

واژگان کلیدی:
سطح زندگی، تولید ناخالص داخلی، همگرایی، همگرایی بتای مطلق، همگرایی بتای شرطی.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1
1. بیان مساله………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3
2. پرسش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………….. 4
3. فرضیهی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………… 4
4. روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………. 4
5. تعریف واژگان پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………. 5
6. معرفی ساختار پایاننامه ……………………………………………………………………………………………………………………. 6
فصل اول.مروری بر منابع علمی
1-1. مبانی نظری…………………………………………………………………………………………………………………………………. 8
1-1-1. مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………… 8
1-1-2. نظریات رشد نئوکلاسیکها ………………………………………………………………………………………………………. 9
1-1-2-1. الگوی رشد سولو ………………………………………………………………………………………………………………. 11
1-1-2-2. الگوی رمزی- کاس- کوپمنز ……………………………………………………………………………………………….. 19
1-1-2-3. الگوی دیاموند ……………………………………………………………………………………………………………………. 24
1-1-3. سایر نظریات رشد ……………………………………………………………………………………………………………………. 29
1-2. شواهد تجربی ……………………………………………………………………………………………………………………………. 36
1-2-1. مطالعات داخلی ………………………………………………………………………………………………………………………. 36
1-2-2. مطالعات خارجی ……………………………………………………………………………………………………………………. 39
فصل دوم.روش پژوهش
2-1. دامنهی پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………….. 44
2-2. روش جمع آوری دادهها و اطلاعات ……………………………………………………………………………………………….. 44
2-3. معرفی الگو ………………………………………………………………………………………………………………………………… 44
2-4. روش برآورد الگو ……………………………………………………………………………………………………………………….. 45
2-5. مروری بر وضعیت استانهای ایران ………………………………………………………………………………………………….. 50
فصل سوم.اجرا و نتایج پایاننامه
3-1. مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 67
3-2. الگوی پیشنهادی جهت بررسی همگرایی ………………………………………………………………………………………… 67
3-3. نتایج حاصل از برآورد الگو …………………………………………………………………………………………………………… 68
3-3-1. آزمون فرضیهی همگرایی مطلق ………………………………………………………………………………………………… 68
3-3-2. آزمون فرضیهی همگرایی شرطی ……………………………………………………………………………………………….. 70
3-4. بررسی همگرایی بر اساس روش بامول…………………………………………………………………………………………….. 72
3-4-1. الگوی پیشنهادی برای بررسی همگرایی مطلق(روش بامول)…………………………………………………………….. 72
3-4-2. آزمون فرضیهی همگرایی شرطی با استفاده از روش بامول……………………………………………………………… 73
3-5. همگرایی سیگما …………………………………………………………………………………………………………………………. 74
فصل چهارم.بحث و نتیجهگیری و پیشنهادها
4-1. نتیجهگیری ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 78
4-2. پیشنهادها ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 78
پیوستها……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 80
فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………. 89

فهرست جداول

عنوان صفحه
جدول 2-1. تولید ناخالص داخلی(میلیون ریال) به قیمت سال 1383……………………………………………………………. 56
جدول2-2. سهم کشاورزی در تولید ناخالص داخلی استان ………………………………………………………………………… 58
جدول 2-3. سهم مخارج دولت در تولید ناخالص داخلی استان…………………………………………………………………… 61
جدول 2-4. تسهیلات پرداختی بانکها به بخش خصوصی ………………………………………………………………………… 63
جدول 3-1. آمارههای آزمون اف لیمر …………………………………………………………………………………………………… 68
جدول 3-2. آمارههای آزمون هاسمن ……………………………………………………………………………………………………. 69
جدول 3-3. نتایج برآورد الگوی همگرایی مطلق………………………………………………………………………………………. 69
جدول 3-4. آزمون اف لیمر ……………………………………………………………………………………………………………….. 70
جدول 3-5. آزمون هاسمن ………………………………………………………………………………………………………………….. 71
جدول 3-6. نتایج برآورد الگوی همگرایی شرطی ……………………………………………………………………………………. 71
جدول3-7. نتایج برآورد الگوی همگرایی مطلق با استفاده از روش بامول…………………………………………………… 72
جدول3-8. نتایج برآورد الگوی همگرایی شرطی با استفاده از روش بامول…………………………………………………… 73
جدول 3-9. پراکندگی درآمد سرانه واقعی …………………………………………………………………………………………….. 75

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار2-1. سهم کشاورزی در تولید ناخالص داخلی استانها …………………………………………………………………….. 60
نمودار 2-2. مخارج دولت……………………………………………………………………………………………………………………. 63
نمودار 2-3. تسهیلات پرداختی بانکها به بخش خصوصی …………………………………………………………………………. 65
نمودار 3-1. همگرایی بتای مطلق……………………………………………………………………………………………………………. 74
نمودار 3-2. روند پراکندگی درآمد سرانهی واقعی ………………………………………………………………………………….. 76

مقدمه
رشد و توسعهی اقتصادی در یک کشور یکی از اهداف مهم محسوب میشود .دستیابی به این هدف مستلزم رشد و توسعه در تمام نقاط آن است. نابرابری در توسعهی بیشتر کشورها نتیجهی نابرابری منطقهای بوده است. همچنین تفاوت در درآمدسرانه میان مناطق، موجب اختلاف در سطح رفاه آنها شده است. تجربهی اقتصاد منطقهای در کشورهای مختلف نشان داد برخی مناطق از رشد اقتصادی سریعتری برخوردار بودهاند. عوامل مختلفی در ایجاد نابرابری موثر هستند که میتوان، عوامل جمعیت شناسی، سیاسی، فرهنگی، طبیعی، سرمایهی انسانی و عوامل اقتصادی مانند تمرکز

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های اولویت بندی، الگو برداری، نیروی انسانی، رضایت مشتریان Next Entries پایان نامه با موضوع درآمد سرانه، رشد اقتصادی، آمایش سرزمین، همگرایی بتا