پایان نامه با کلید واژه های اولویت بندی، ارزیابی عملکرد، کارت امتیازی متوازن، جامعه آماری

دانلود پایان نامه ارشد

فهرست
فصل اول 1
1-1 مقدمه 2
1-2 بیان و مسئله تحقیق 3
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق 5
1-4 اهداف تحقیق 7
1-4-1 اهداف فرعی 7
1-5 سوالات تحقیق 8
1-6 فرضیات تحقیق 8
1-7 تعریف مفهومی متغیرها 9
فصل دوم 11
2-1 مقدمه 12
2-2 کارت امتیازی متوازن((BSC 12
1-2-2 تعاریف 12
2-2-2 روش ارزیابی متوازن به عنوان یک سیستم ارزیابی عملکرد 15
2-2-2-1 تعاریف ارزیابی عملکرد 15
2-2-2-2 تاریخچه ارزیابی عملکرد 16
2-2-2-3 فرآیند ارزیابی عملکرد 18
2-2-2-4 الگوها و مدلهای ارزیابی عملکرد 18
2-2-2-5 مدل های طراحی سیستم ارزیابی عملکرد 19
2-2-2-6 مدل های خودارزیابی(مدلهای تعالی یا جوایز کیفیتی) 27
2-2-3 برخی از نظام های پویا و منسجم، کارا و اثر بخش نوین سنجش عملکرد 28
2-2-3-1 مدل کارت امتیازی متوازن 29
2-2-3-2 مدل منشور عملکرد 30
2-2-3-3 نظام سنجش عملکرد پویا(DPMS) 32
2-2-3-4 نظام سنجش عملکرد IE-GIP 33
2-2-3-5 مدل نظام های سنجش عملکرد برای فرایندهای کسب و کارPMS-BP 34
2-2-3-6 مقایسه بین مدل ها بر اساس الزامات بی تیتسی 35
2-2-4 مناظر موجود در کارت امتیازی متوازن 36
2-2-4-1 منظر مشتری 37
2-2-4-2 منظر فرآیندهای داخلی کسب وکار 38
2-2-4-3 منظر یادگیری و رشد 40
2-2-4-4 منظر مالی 41
2-2-5 موانع اجرای استراتژی در سازمان و نقش BSC در بر طرف کردن این موانع 43
2-2-6 تحولات کارت امتیازی متوازن (از سیستم ارزیابی عملکرد تا سیستم جامع مدیریت استراتژیک) 44
2-2-7 مراحل ایجاد و اجرای BSC 45
2-2-8 ضعف ها و رویکردهای جدید برکارت امتیازی متوازن 48
2-3 پیدایش کارت امتیاز متوازن پایدار 52
2-3-1 توازن کارت امتیازی به عنوان یک ابزار برای مدیریت پایداری 52
2-3-1-1 دیدگاه های متفاوت یکپارچگی جنبه های زیست محیطی و اجتماعی 54
2-3-1-2 ادغام جنبه های زیست محیطی و اجتماعی در چهار دیدگاه کارت امتیازی متوازن 54
2-3-2 معرفی چشم انداز غیر بازاری به کارت امتیازی متوازن 55
2-3-3 فرآیند تدوین کارت امتیازی متوازن پایدار 57
2-3-3-1 انتخاب واحد استراتژیک کسب وکار 58
2-3-3-2 شناسایی عوامل زیست محیطی و اجتماعی واحدکسب وکار 59
2-3-3-3 تعیین ارتباط استراتژیک جنبه های زیست محیطی و اجتماعی 61
2-3-4 مناظر موجود کارت امتیاز متوازن پایدار 65
2-4 گسترش عملکرد کیفیت 66
2-4-1 تعاریف 66
2-4-1-1 تعریف کیفیت 67
2-4-1-2 ارتباط بین QFD و دیگر ابزارهای مهندسی و کیفی 68
2-4-1-3 ماتریس خانه کیفیت 69
2-4-2 تاريخچه QFD 76
2-4-2-1 مراحل تكامل QFD 77
2-4-2-2 ديدگاهها و نگرشهاي QFD 78
2-4-2-3 فوايد و زیر ساخت های QFD 79
2-4-3 پیشینه و سوابق تحقیق 80
2-4-4 نتیجه گیری 84
فصل سوم 85
3-1 مقدمه 86
3-2 روش تحقیق 87
3-3 قلمروتحقیق 89
3-3-1 قلمرو موضوعی تحقیق 89
3-3-2 قلمرو مکانی تحقیق 89
3-3-3 قلمرو زمانی تحقیق 89
3-4 جامعه آماری 90
3-5 نمونه آماری 90
3-6 روش و ابزار گردآوری داده ها 91
3-6-1 مصاحبه ها(Interview) 92
3-6-2 پرسشنامه 93
3-6-2-1 روایی و پايائي پرسشنامه 94
3-7 روش تجزیه و تحلیل داده ها 96
3-7-1 مراحل آزمون فرض های آماری 96
3-7-2 تكنيك AHP 98
3-7-2-1 سازگاري و ثبات 98
فصل چهارم 100
4-1 مقدمه 101
4-2 نمایی از مجموعه مورد مطالعه 101
4-2-1 زیر ساخت های مجموعه مورد مطالعه 102
4-3 جامعه آماری 103
4-3-1 جامعه آماری بر اساس جنسیت 104
4-3-2 جامعه آماری بر اساس سن 105
4-3-3 جامعه آماری بر اساس میزان تحصیلات 105
4-3-4 جامعه آماری بر اساس سابقه فعالیت در سازمان 106
4-3-5 جامعه آماری بر اساس سمت شغلی 106
4-4 مراحل انجام تحقیق 106
4-5 آزمون نرمال بودن متغیر ها ( آزمون کالموگراف – اسمیرنوف، KS ) 110
4-6 بررسی پایایی تحقیق 112
4-7 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی 114
4-7-1 آزمون فرضیه اول 115
4-7-2 آزمون فرضیه دوم 116
4-7-3 آزمون فرضیه سوم 117
4-7-4 آزمون فرضیه چهارم 118
4-7-5 آزمون فرضیه پنجم 119
4-7-6 آزمون فرضیه ششم 121
4-8 محاسبه وزن نسبی ابعاد SBSc 122
4-8-1 اهمیت نسبی معیارها نسبت به وجه مالي 124
4-8-2 اهمیت نسبی معیارها نسبت به وجه مشتری 125
4-8-3 اهمیت نسبی معیارها نسبت به وجه فرایندهای داخلی 126
4-8-4 اهمیت نسبی معیارها نسبت به وجه یادگیری و رشد 127
4-8-5 اهمیت نسبی معیارها نسبت به منظر محیطی 128
4-8-6 اهمیت نسبی معیارها نسبت به منظر اجتماعی 129
4-9 تشکیل ماتریس خانه کیفیت 132
فصل پنجم 135
5-1 مقدمه 136
5-2 بحث در مورد یافته های تحقیق 136
5-3 نتایج حاصل از آزمون سوالات پژوهش 138
5-3-1 سوال اول تحقیق 138
5-3-2 سوال دوم تحقیق 139
5-3-3 سوال سوم تحقیق 140
5-3-4 سوال چهارم تحقیق 141
5-3-5 سوال پنجم تحقیق 143
5-4 نتایج حاصل از آزمون فرضیات پژوهش 145
5-4-1 فرضیه اصلی پژوهش 145
5-4-2 فرضیات فرعی پژوهش 145
5-5 نتایج پژوهش های سایرین(داخلی و خارجی) در رابطه با این تحقیق 146
5-6 پيشنهادات در جهت بهبود 148
5-7 پيشنهادات محقق برای تحقیقات آتی 150
5-8 مشکلات و محدودیتهای تحقیق 150
فهرست منابع 152
ضمائم 158

فهرست جداول
جدول2-1 تمایزات مابین نظام های سنتی و نوین سنجش عملکرد 17
جدول2-2 معیارهای مدلهای جایزه کیفیت 28
جدول2-3 تجزیه الزامات نظام های سنجش عملکرد 36
جدول2-4 خلاصه سنجه های اصلی مشتری 38
جدول2-5 مقایسه نقاط قوت و ضعفBSC 50
جدول2-6 ادعاهای اصلی و ادعاهای متقابل بر کارت امتیازی متوازن 51
جدول2-7 چارچوبی برای شناسایی عوامل زیست محیطی یک واحد تجاری 60
جدول2-8 چارچوب تعیین عوامل اجتماعی در یک واحد تجاری 61
جدول2-9 دسته بندی عمومی تعیین شاخص های تاخیری 63
جدول2-10 دسته بندی عمومی تعیین شاخصهای پیشرو 63
جدول2-11 ماتریس برای تعیین ارتباط استراتژیک جنبه های زیست محیطی و اجتماعی 64
جدول3-1 طيف ليکرت 93
جدول3-2 محاسبه آلفای کرونباخ فرضیات تحقیق 95
جدول3-3 شاخص تصادفی بودن با توجه به تعداد معیارها 99
جدول4-1 زیرساخت های مجموعه مورد مطالعه 103
جدول4-2 ویژگی‌های جمعیت شناختی کارکنان و مدیران مستقر در دفتر مرکزی و پروژه های شرکت 104
جدول4-3 آمار توصیفی مربوط به فرضیه های پژوهش 110
جدول4-4 آزمون نرمال بودن سوالات فرضیه ها ( آزمون کالموگراف – اسمیرنوف ) 111
جدول4-5 ضریب آلفای کرونباخ 6 فرضیه تحقیق 112
جدول4-6 آمار توصیفی مربوط به فرضیه اصلی 114
جدول4-7 آزمون t مربوط به فرضیه اصلی (تاثیر عوامل ارزیابی عملکرد ) 115
جدول4-8 آمار توصیفی مربوط به ارزيابي عملكرد مالی شرکت 116
جدول4-9 آزمون t مربوط به ارزيابي عملكرد مالی شرکت 116
جدول4-10 آمار توصیفی مربوط به ارزيابي بعد مشتری 117
جدول4-11 آزمون t مربوط به ارزيابي بعد مشتری 117
جدول4-12 آمار توصیفی مربوط به فرآیند های داخلی کارت امتیازی متوازن پایدار 118
جدول4-13 آزمون t مربوط به فرآیند های داخلی کارت امتیازی متوازن پایدار 118
جدول4-14 آمار توصیفی مربوط به یادگیری و رشد کارت امتیازی متوازن پایدار 119
جدول4-15 آزمون t مربوط به یادگیری و رشد کارت امتیازی متوازن پایدار 119
جدول4-16 آمار توصیفی مربوط به ارزیابی عملکرد منظر زیست محیطی 120
جدول4-17 آزمون t مربوط به ارزیابی عملکرد منظر زیست محیطی 120
جدول4-18 آمار توصیفی مربوط به ارزیابی عملکرد منظر اجتماعی 121
جدول4-19 آزمون t مربوط به ارزیابی عملکرد منظر اجتماعی 121
جدول4-20 ماتریس مقایسات زوجی ابعاد اصلی پژوهش 123
جدول4-21 اولویت بندی شش بعد روش ارزيابي متوازن در شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران 124
جدول4-22 ماتریس مقایسات زوجی معیارهای وجه مالي 124
جدول4-23 اولویت بندی معیارهای وجه مالي در شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران 125
جدول4-24 ماتریس مقایسات زوجی معیارهای وجه مشتري 125
جدول4-25 اولویت بندی معیارهای وجه مشتري در شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران 126
جدول4-26 ماتریس مقایسات زوجی معیارهای وجه فرآيندهاي داخلی 126
جدول4-27 اولویت بندی معیارهای وجه فرآيندهاي داخلی در شرکت سرمایه گذاری مسکن 127
جدول4-28 ماتریس مقایسات زوجی معیارهای وجه رشد و يادگيري 127
جدول4-29 اولویت بندی معیارهای وجه رشد و يادگيري در شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران 128
جدول4-30 ماتریس مقایسات زوجی معیارهای منظر محیطی 128
جدول4-31 اولویت بندی معیارهای منظر محیطی در شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران 129
جدول4-32 ماتریس مقایسات زوجی معیارهای منظر اجتماعی 129
جدول4-33 اولویت بندی معیارهای منظر اجتماعی در شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران 130
جدول4-34 اولویت بندی خواسته ها والزامات کیفی مشتریان شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران 134
جدول4-35 اولویت بندی الزامات فنی و مهندسی شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران 134
جدول5-1 شاخصههای کلیدی عملکرد 139
جدول5-2 انتظارات و خواسته های مشتریان 140
جدول5-3 اولویت بندی خواسته ها والزامات کیفی مشتریان شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران 141
جدول5-4 خواسته های مهندسی شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران 143
جدول5-5 اولویت بندی شش بعد روش ارزيابي متوازن از نظر شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران 143

فهرست اشکال
شکل2-1 هفت شاخص عملکرد در مدل سینک و تاتل (سینک وتاتل، 1989) 20
شکل2-2 ماتریس ارزیابی عملکرد(کیگان، 1989) 21
شکل2-3 هرم عملکرد (لینچ کراس، 1991) 23
شکل2-4 متد ممیزی و ارتقای سیستم ارزیابی عملکرد (مدوری و استیپل 2000) 25
شکل2-5 مدل تحلیل ذینفعان (لی،2001) 26
شکل2-6 چهار بعد کارت امتیازی متوازن 30
شکل2-7 مدل منشور عملکرد(Neely et al,2001) 31
شکل 2-8 مدل نظام سنجش عملکرد پویا(Bititci et al,2000) 33
شکل2-9 ساختار و متدولوژی نظام سنجش عملکرد PMS-BP 35
شکل2-10 اهداف استراتژیک در منظر مشتری(کاپلان و نورتون، 2008) 38
شکل2-11 اهداف استراتژیک در منظر فرایندها (کاپلان و نورتون، 2008) 40
شکل2-12 اهداف استراتژیک منظر یادگیری و رشد (کاپلان و نورتون، 2008) 41
شکل2-13 اهداف استراتژیک منظر مالی(کاپلان و نورتون، 2008) 42
شکل2-14 نقشه راه و چگونگی خلق ارزش در سازمان(کاپلان و نورتون، 2008) 43
شکل2-15 مدل نه گام بسوی موفقیت (کاپلان و نورتون، 2008) 47
شکل2-16 فرآیند فرموله سازی SBSc (فرانک فیگه، هان، شاهگر و واگنر، 2002) 58
شکل2-17 تعریف QFD (رونالد جی دی،2007) 66
شکل2-18 QFD سازمانها را در استفاده موثر از ابزارهای تکنیکی یاری میدهد
(رونالد جی دی،2007) 69
شکل2-19 اجزای خانه کیفیت (عالم تبریز،1392) 71
شکل2-20 نمایش روند روش چهار ماتریس(رئیسی اردلی،1385) 79
شکل2-21 مدل مفهومی ارزیابی عملکرد (شاهبندرزاده،1386) 81
شکل2-22 امکان ادغام SBSc درBSC (بیکر و واکسنبرگ،2003) 83
شکل3-1 فرايند تحقيق 88
نمودار4-1 جامعه آماری تحقیق بر اساس جنسیت 105
نمودار4-2 جامعه آماری تحقیق بر اساس سن 105
نمودار4-3 جامعه آماری تحقیق بر اساس سطح تحصيلات 105
نمودار4-4 جامعه آماری تحقیق بر اساس سابقه فعالیت در سازمان 106
نمودار4-5 جامعه آماری تحقیق بر اساس سمت شغلی 106
شکل4-6 مراحل انجام تحقیق 107
نمودار4-7 چشم اندازهای SBSc و تعداد شاخص های متناظر 109
شکل4-8: اولویت بندی شش بعد روش ارزيابي متوازن از نظر شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران با استفاده از نرم افزار EXPERT CHOICE 123
شکل4-9 اولویت بندی معیارهای وجه مالي با استفاده از نرم افزار EXPERT CHOICE 124
شکل4-10 اولویت بندی معیارهای وجه مشتري با استفاده از نرم افزار EXPERT CHOICE 125
شکل4-11 اولویت بندی معیارهای وجه فرآيندهاي داخلی با استفاده از نرم افزار EXPERT CHOICE 126
شکل4-12 اولویت بندی معیارهای وجه رشد و يادگيري با استفاده از نرم افزار EXPERT CHOICE 127
شکل4-13 اولویت بندی معیارهای منظر محیطی با استفاده از نرم افزار EXPERT CHOICE 128
شکل4-14 اولویت بندی معیارهای منظر اجتماعی با استفاده از نرم

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی قانون مجازات، قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های ارزیابی عملکرد، کارت امتیازی متوازن، عملکرد سازمان، مزیت رقابتی