پایان نامه با واژگان کلیدی هرزه نگاری، فضای سایبر، جرایم سایبری، جرایم اینترنتی

دانلود پایان نامه ارشد

3- امکان ناشناس ماندن هویت افراد 13
4- دگرگونی مفاهیم زمان و مکان درفضای سایبر 13
5- فضای سایبر بیانگر جلوههایی از سرشت پلید انسان 14
گفتار سوم: مفهوم داده و اطلاعات 14
گفتار چهارم: مفهوم سیستم و شبکه 16
گفتار پنجم: مفهوم اینترنت 17
گفتار ششم: مفهوم هرزهنگاری 19
گفتار هفتم: مفهوم هویت 22
1- هویت در لغتنامهها 22
2- هویت در علوم اجتماعی 23
الف- تعاریف عینی پندار 23
یک- تعاریف نفسی پندار 24
دو- تعاریف نسبت پندار 24
ب- تعاریف ذهنی پندار 24
3- هویت فردی 25
4- هویت اجتماعی 25
5- شخصیت و تفاوت آن با هویت 26
گفتار هشتم: مفهوم هرزه نگاری هویت————————————–27
بخش دوم: ویژگیهای جرایم سایبری و جرم هرزهنگاری 30
گفتار اول: ویژگیهای جرایم سایبری 30
1- مرتکبین جرایم اینترنتی 30
الف: خصوصیات سازمانی 34
ب: خصوصیات عملیاتی 34
ج: خصوصیات رفتاری 34
د: خصوصیات منابع 35
2- عدم تخمین میزان دقیق جرایم ارتکابی 35
3- فراملی و بینالمللی بودن جرایم اینترنتی 37
4- حجم و وسعت ضرر و خسارات وارده 37
5- مشکلات تعقیب و آیین دادرسی جرایم رایانهای 38
گفتار دوم: ویژگیهای هرزهنگاری 39
1- مرتبط بودن هرزهنگاری با امور جنسی 40
2- عدم تطابق هرزهنگاری با اخلاق 40
3- برهنگی ،موضوع اصلی هرزهنگاری 40
4- تحریک جنسی ویژگی بارز هرزهنگاری 40
5- ارائه هرزهنگاری به شیوههای مختلف 41
الف- نقاشی 41
ب- متن 42
ج- صوت 42
د- گوشیهای تلفن همراه 42
هـ – هرزهنگاری کاملاً گرافیکی(مجازی) 43
و- تغییر و تحریف عکس و تصاویر تولیدشده توسط رایانه 44
بخش سوم: معیارهای شناسایی هرزهنگاری 45
گفتار اول: تقسیمبندی هرزهنگاری به اعتبار سن 45
گفتار دوم: تقسیمبندی هرزهنگاری به اعتبار روش تولید و توزیع 49
1- روش ساده 49
2- روش رایانهای- سایبری 49
الف- استفاده از رایانه 49
ب- استفاده از اینترنت 49
یک- وب سایت 49
دو- اتاقهای گفتگو 50
سه- رایانامه 51
چهار- نامه های ناخواسته 52
پنج- اخبار یوزنت 53
گفتار سوم: تقسیمبندی هرزهنگاری به اعتبار محتوا 54
گفتار چهارم: تقسیمبندی هرزهنگاری به اعتبار قوانین 54
جمع بندي 55
فصل دوم: ارکان تشکیل دهنده هرزهنگاری هویت در فضای سایبر 56
بخش اول: عنصر قانونی 57
گفتار اول: ضرورت وجود عنصر قانونی در جرایم رایانهای 57
گفتار دوم: عدم مشروعیت هرزه نگاری در فقه 60
1- حرمت اشاعة فحشاء 60
2- حرمت اعانه بر اثم 61
گفتار سوم: اسناد بینالمللی 62
گفتار چهارم: اقدامات تقنینی داخلی 64
1- قانون مجازات اسلامی 64
2- قانون حمایت از کودکان و نوجوانان 67
3- قانون مطبوعات 67
4- قانون نحوة مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز مینما یند
68
الف- تولید، تکثیر و توزیع آثار مستهجن(عوامل اصلی) 70
ب- تولید، تکثیر و توزیع آثار مستهجن(عوامل غیراصلی) 71
ج- تکثیر و توزیع غیرعمده آثار سمعی و بصری 71
د- تهیه، توزیع و تکثیر آثار مبتذل 72
هـ- نگهداری نوار، دیسکتها و لوحهای فشرده آثار مستهجن و مبتذل 72
5- قانون جرایم رایانهای 72
بخش دوم: عنصر مادی و روانی 75
گفتار اول: رفتار فیزیکی 75
گفتار دوم: شرایط و اوضاع و احوال 78
1- محیط سایبری 78
2- محتویات مستهجن و مبتذل 78
گفتار سوم: عنصر روانی 81
بخش سوم: جرایم وابسته به هرزهنگاری در فضای سایبر 83
گفتار اول: معاونت در دسترسی به محتویات هرزه 83
گفتار دوم: دستیاری در انجام یا آموزش بزه 85
گفتار سوم: بررسی عناصر تشکیل دهنده هرزه نگاری هویت در فضای سایبر 86
گفتار چهارم:نقض حق تالیف در هرزه نگاری 92
جمع بندي 94
نتیجه گیری 95
پیشنهادات 96
ضمائم 97
پيوست شماره ا: قانون نحوه مجازات افرادي كه در امور سمعي و بصري فعاليت هاي غيرمجاز مي‌نمايند 97
پيوست شماره 2: قانون جرايم رايانه اي 102
منابع 115

مقدمه
انسان امروزي با دنيايي دوگانه روبرو است. دو دنياي متفاومت كه يكي ملموس است و واقعي و ديگري مجازي است و غيرواقعي و البته با ويژگي هاي منحصر به فرد خود كه از آنان به عنوان «فضاي سايبر» ياد مي‌كند. فضاي سايبر و رشد تكنولوژي و فناوري به انسان امروزي كمك مي‌كند تا به راحتي به اطلاعات، تصاوير، فيلم ها و … دسترسي داشته و با ديگران ارتباط برقرار كند. بايد پذيرفت فضاي سايبر مانند دنياي واقعي با وجود تمام محاسن و مزايايي كه دارد، جنبه هاي منفي نيز با خود به همراه دارد. امروزه علاوه بر توجه به جرايم كلاسيك و سنتي بايد به جرايم نوظهور كه ارمغان رشد تكنولوژي است توجه شود. حقوق كيفري ماهوي نه تنها بايد تهاجم عليه ارزشهاي ملموس سنتي را در برگيرد؛ بلكه بايد از ارزش هاي ناملموس جديد جامعه اطلاعات امروزي نيز حمايت كند؛ ارزش هايي که نقض آنها، جرايم عليه محرمانگي اطلاعات، تماميت و دسترس پذيري سيستم‌هاي رايانه اي ( جرایم موسوم به «سي.آي.اِي») جرايم عليه حريم خصوصي، جرايم اقتصادي سايبري، هرزه نگاري اينترنتي و… را به دنبال دارد. در ميان جرايم اينترنتي همچون جرايم كلاسيك دسته از جرايم است كه عليه عفت و اخلاق عمومي جامعه است و در اين جرم، هرچند كه بزه ديده خاص، يك فرد از افراد جامعه است اما عموم افراد جامعه از ارتكاب آن به طور جدي آسيب ديده و ارزشي فراتر از ساير ارزش هاي جامعه را خدشه دار كرده است ماننده هرزه نگاري، روابط نامشروع، قيادت و… حال با رشد سريع تكنولوژي و دسترسي همگان به اينترنت و ويژگي‌هاي منحصر به فرد جرايم اين فضا همچون سرعت، حجم زياد خسارات، تعداد زياد بزه ديدگان و … به نظر مي‌رسد ضرورت توجه پژوهشگران و جامعه حقوقي- قضايي كشور به اين مهم امري بديهي باشد كه نياز به اقامه دليل ندارد لذا در اين پايان نامه به بررسي هرزه نگاري هويت در فضاي سايبر، ويژگي‌ها و شرايط قانوني و مادی مي‌پردازيم.

1- بیان مسئله
دانش رایانه پیوسته در حال پیشرفت و رشد است و ما روزانه شاهد رایانه ای شدن هر چه بیشتر زندگی انسان هستیم و البته با وجود تمام محاسن و مزایایی که رشد دنیای تکنولوژی به همراه دارد باید پذیرفت که این تکنولوژی جنبه های منفی نیز دارد.
«عکس و فیلم پورنوگرافی یا برهنه نمایی پدیده ای است که افراد به نحوی و در شرایطی ممکن است با آن آشنا، مواجه و یا به استفاده از ان بپردازند. اگر در قدیم بعضی ها که امکانات بیشتری داشتند می توانستند از ان استفاده کنند ،ولی در حال حاضر با پیشرفت علوم و فن اوری که تجهیزات،لوازم و وسایل ارتباطی پیشرفته تری فراهم شده است،امکان ضبط صدا و تصویر به صورت مغناطیسی و نوری ،استفاده از امکانات مخابراتی و کاپیوتر و همین طور امکان پخش تلویزیونی از طریق ماهواره ،همچنین شبکه ی گسترده ی اینترنت ،شرایطی را به وجود اورده ،که امکان دست یابی به پورنوگرافی یا هرزه نگاری و برهنه نمایی را بیشتر کرده است.»(کاوه، 1386، 5)
ضمن مطالعه‌ی قوانین مربوط به هرزه نگاری بالاخص قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 5/3/1388 به عنوان آخرین رویکرد مقنن در مورد جرایم سایبری متوجه می شویم که مقنن صراحتا عنوانی مجرمانه با نام”هرزه نگاری هویت”را مد نظر قرار نداده است. با این وصف هرزه نگاری هویت از جهتی با هرزه نگاری و از جهتی دیگر با جرایم علیه اشخاص (شخصیت معنوی)دارای مرزهای مشترکی است.بدین شرح که ؛هرزه نگاری یکی از جرایم مرتبط با محتوی است که از جمله جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی محسوب می شود.
«پورنوگرافی در مفهوم عام به معنای مطالبی است که عمدتا به قصد تحریک جنسی ارائه می شود ،تصاویری مثل اندام تناسلی زن و مرد ،سکس زن و مرد و یا مرد با زن و نیز زن با زن . عناوین مجرمانه آنها می تواند در قالب نمایش،ارائه،تولید،تجارت و محتویات مستهجن باشد.» (بای و پورقهرمانی، 1388، 385) با پیدایش اینترنت، ضمن خارج شدن این جرم از حالت کلاسیک، موجب شده حجم سو استفاده چندین برابر گردد. در رابطه با این جرم گاهی قانونگذار “درصدد جرم انگاری عوامل اصلی تولید، تکثیر و توزیع آثار مستهجن است و با توجه به تاثیر عمیق و آسیب شدیدی که این رفتارهای مجرمانه به اجتماع وارد می کند امکان محکومیت و اعمال شدیدترین ضمانت اجرای ممکن یعنی افساد فی الارض را نیز در مورد چنین مجرمانی قائل شده است.”(اسکندرزاده شانجانی،49،1389) ازاین جهت هرزه نگاری هویت با هرزه نگاری هم مرز است و جرمی است علیه عفت و اخلاق عمومی،اما نکته ای که باید در بحث هرزه نگاری هویت مد نظر قرار گیرد آن است که پورنوگرافی گاهی عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار نمی کند و از این جهت جرمی واقع نمی شود مانند زمانی که رفتار فیزیکی از خط قرمز های ارزش های جامعه عبور نکند ولی به جهاتی دیگر چون وهن آور بودن به عنوان جرمی علیه اشخاص(شخصیت معنوی) مورد توجه باشد و از منظر قوانین جزائی و با توجه به ارزش های فرهنگی، اجتماعی ومذهبی جوامع نوعی توهین به افراد محسوب شود ؛مانند انکه تصویر یک شخص را با مونتاژ و فتوشاپ به صورتی که حاکی از عمل جنسی و یا هر نوع رابطه نا مشروع دیگری باشد به معرض نمایش گذارد در چنین حالتی صرف نظر از جریحه دار شدن یا نشدن عفت و اخلاق عمومی به نظر می رسد جرمی علیه اشخاص صورت گرفته است ،پس از این منظر هرزه نگاری هویت با توهین هم مرز است. حال آیا هرزه نگاری جرمی است علیه اشخاص یا جرمی علیه عفت و اخلاق عمومی؟ به دنبال این مسئله ،سئوال دیگری پیش می اید که آیا فردی که تصویر او موضوع جرم واقع شده است بزه دیده است یا خود مساعدت درارتکاب بزه داشته و قابل پیگرد است؟ و در نهایت با انطباق مفهوم هرزه نگاری هویت با مفاهیم فوق الذکر و با مبنای دفاع از اصالت تصاویر و محتوی این بزه با کدام قانون قابل پیگرد است؟ قانون جرایم رایانه‌ای یا قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌نمایند ؟

2- سابقه و پیشینة تحقیق
از پیدایش اینترنت بیش از دو دهه نمی گذرد اما با پیشرفت سریع تکنولوژی رایانه و فناوری اطلاعات دامنه این جرایم نوظهور و ناشناخته یعنی جرایم رایانه ای و اینترنتی باتوجه به ویژگی های خاص خود چون آسان بودن،ارزان بودن، طبیعت فرامرزی و گستردگی و مهمتر از همه ناشناخته ماندن مرتکب در غالب موارد ،بعد وسیعی از فعالیتهای مجرمانه را به خود اختصاص داده است و این همه، توجه خاص جامعه ی پژوهشی- حقوقی و تقنینی را می طلبد.
پژوهش در زمینهی جرایم رایانهای در کشورمان،ایران در چند ساله اخیر مورد توجه قرار گرفته است. از جمله اساتید گرانقدری که تلاش وافر در جهت شناسایی این جرایم داشته اند مرحوم دکتر محمد حسن دزیانی است که مقالات مختلفی چون ایمنی در اینترنت (1384)، نکات تحلیلی ایمیل از زاویه جزایی(1384) ،هرزه نگاری کودکان و اینترنت(1385) را از خود به یادگار گذاشته است. همچنین کتب متنوعی چون؛ جرایم کامپیوتری و اینترنتی جلوه‌ای نوین از بزهکاری(1390)، از برومند باستانی، جرایم اینترنتی علیه اطفال و زمینه های جرم‌شناسی آن(1383) از بیژن حسینی، جرایم رایانه‌ای(1383) از زهرا خداقلی و… به رشته تحریر درامده است. علاوه بر کتب مذکور همایشها ،پایان نامه‌ها و مقالات متعددی در رابطه با جرایم سایبری وجود دارد اما در خصوص “هرزه نگاری هویت در فضای سایبر “تا آنجا که نگارنده جستجو کرده است تنها در کتاب حقوق کیفری فناوری اطلاعات(1390) تالیف دکتر حسن عالی پور به بررسی و شناخت ابعاد این پدیده مجرمانه پرداخته شده است، هرچند که در رابطه با هرزه نگاری در فضای سایبر به صورت مطلق پایان نامه هایی چون “هرزه نگاری در محیط سایبر”از امیر اسکندرزاده شانجانی در دانشگاه ازاد اسلامی واحد نراق در سال1386 دفاع شده است و یا مقالاتی مانند”پورنوگرافی کودکان خطری برای اینترنت (1383)” از هادی کاظم زاده ،” چشم انداز مبارزه با هرزه نگاری اینترنتی در ایران” (1383) از بهروز نوعی پور و یا “هرزه نگاری موقوف”(1378) از علی خاکسار وجود دارد.

3- ضرورت و نوآوری تحقیق
عنوان عام هرزه نگاری

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد سطح تحصیلات، توزیع فراوانی، کارشناسی ارشد Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی فضای سایبر، هرزه نگاری، روش تحقیق، جرایم سایبری