پایان نامه ارشد درمورد توزیع فراوانی، دوره های آموزش، روش پژوهش، نیازهای آموزشی

دانلود پایان نامه ارشد

1-6-2.آموزش 7
1-6-3. نيازسنجي 7
1-6-4. نيازسنجي آموزشي 8
1-6-5. حج 8
1-6-6. عمره 8
1-6-7. عتبات 8
1-6-8.كارگزاران حج ، عمره و عتبات 8
فصل دوم: مباني نظري و پیشینه پژوهش 10
2-1. مقدمه 11
۲-2. تعريف سازمان 11
۲-3. سازمان يادگيرنده 11
۲-4. فلسفه مديريت نيروي انساني 12
۲-5. اهميت و نقش نيروي انساني در سازمان 13
2-6. توانمند سازي و آموزش نيروي انساني 14
2-7. تعريف آموزش 15
2-8. فرهنگ آموزش 16
2-9. اهميت آموزش 17
2-10. اهداف آموزش 18
2-11. مزايا آموزش 19
2-12. اصول آموزش 20
2-12-1. فعال بودن يادگيرنده 20
2-12-2. احترام به يادگيرنده 20
2-12-3. اصل مسئله محوري 21
2-12-4. اصل استقلال يادگيرنده 21
2-12-5. اصل تناسب 21
2-12-6. اصل تداوم 21
2-12-7. اصل يادگيري متقابل 22
2-12-8. اصل همساني تجارب يادگيرندگان 22
2-13. فرآيند آموزش 23
2-13-1. نياز سنجي آموزشي 24
2-13-2. تعيين اهداف آموزشي 24
2-13-3. انتخاب روش آموزش 25
2-13-4.اجراي برنامه آموزشي 25
2-13-5.ارزيابي برنامه آموزشي 26
2-14.آموزش و توسعه مديريت 27
2-14-1.گردش كار 27
2-14-2. آموزش عملي 28
2-14-3.روش مبتني بر تحقيق موردي 28
2-14-4. مسابقه هاي مديريت 28
2-14-5. گردهمايي هاي خارج از سازمان 29
2-14-6. برنامه هاي دانشگاهي 29
2-14-7. الگو سازي رفتاري 29
2-14-8.آموزش حساسيت 30
2-14-9.آموزش مشابه سازی 30
2-15.تعريف نياز 31
2-15-1. نياز از ديدگاه روان‌شناسي 31
2-15-2. نياز از ديدگاه جامعه شناسي 32
2-16. نيازهاي آموزشي 32
2-16-1. نيازسنجي آموزشي 33
2-17. اهداف نیازسنجی‌ 35
2-17-1. فراهم‌سازی‌ اطلاعات‌ برای‌ برنامه‌ ریزی 35
2-17-2. ارزیابی و سنجش 35
2-17-3. پاسخگو و مسئول کردن‌ موسسات‌ و نظامهای آموزشی 35
2-17-4. تشخیص یا شناسایی ضعفها و مسائل و مشکلات اساسی سازمان یا نظام 36
2-17-5. رشد و ‌‌توسعه‌ سازمان و کارکنان 36
2-17-6. استفاده بهینه از منابع و امکانات 36
2-18. ضرورت نياز سنجي آموزشي 36
2-19. اصول نيازسنجي 37
2-19-1. اصل تداوم 37
2-19-2. اصل جامعيت 37
2-19-3. اصل مشاركت 37
2-19-4. اصل عينيت 38
2-19-5. اصل واقع گرايي 38
2-19-6. اصل رعايت ملاحظات فرهنگي 38
2-19-7. اصل علمي بودن 38
2-19-8. اصل نوگرايي 38
2-19-9. اصل عملي بودن 39
2-19-10. اصل برنامه‌اي بودن 39
2-19-11. اصل نسبي گرايي 39
2-19-12. اصل تعهد 39
2-19-13.راهبردهاي نيازسنجي 39
2-20. روش، فنون و الگوهاي نياز سنجي 40
2-20-1. فرآيند برنامه‌ريزي نيازسنجي 40
2-21. روش‌هاي و منابع شناسايي نيازهاي آموزشي 41
2-21-1. جامعه 43
2-21-2. سازمان 43
2-21-3. شغل 43
2-22.الگوهاي نياز سنجي 46
2-22-1. الگوي نيازسنجي آموزشي 46
2-22-2. الگوي كلاسيك، قياسي و استقرايي 46
2-22-3. الگو SWOT 48
2-22-4. الگو تحليل وظيفه و الزامات دانشي – مهارتي 49
2-22-4-1. حمايت سازماني براي فرايند نيازسنجي 50
2-22-4-2. تحليل سازمان 50
2-22-4-3. تحليل ملزومات 52
2-22-4-3.تحليل وظيفه، دانش، مهارت و توانايي 53
2-22-4-4. تحليل اشخاص 56
2-24-5. الگوي كافمن و هرمن 57
2-24-5. الگوي ماتريس‌هاي مهارت 58
2-24-6. الگوي نيازسنجي پيشنهادي وودال و وينستنلي 59
2-24-7.الگوي پيشنهادي شوراي تعاون (C.C.C) 60
2-25. روش وفنون تعيين نياز سنجي 61
2-25-1. فن دلفای 61
2-25-2. فن رويداد مهم 64
2-25-3. توصيف فن رويداد مهم 65
2-25-4. فن درخت خطا 65
2-25-5. تحلیل سازمان 66
2-25-6. سناریو نوشتن 67
2-25-7. فن قياس تاريخي 67
2-25-8. تجزیه و تحلیل شغل 67
2-25-9. ارزیابی عملکرد 68
2-25-10. طوفان مغزی 68
2-25-11. استفاده از فنون پیمایشی 69
2-25-12. خودسنجی 69
2-25-13. فن فیش‌ باول 69
2-25-14. فن تل استار 70
2-25-15.تست یا آزمون 70
2-25-16. پرسش‌نامه 71
2-25-17. مصاحبه 71
2- 26. تاریخچه شکل ‌گیری سازمان حج و زیارت 71
2-26-1. تاريخچة قانوني و جايگاه حج و زيارت در كشور 71
2-26-2. وظايف سازمان حج و زيارت 74
2-27. پیشینه در داخل کشور 76
۲-28. پیشینه در خارج از ایران 79
فصل سوم: روش پژوهش 82
3-1. مقدمه 83
۳-۲. روش پژوهش 83
3-۳. جامعه پژوهش 84
۳-۴. نمونه‌گیری 84
3-5. ابزار تحقيق 84
3-6. روايي و پايايي ابزار پرسشنامه 85
فصل چهارم: یافته‌های پژوهش 88
4-1. مقدمه 89
4-2. توصیف نمونه مورد بررسی بر حسب اطلاعات کارگزاران 89
4-2-1. توصیف نمونه مورد بررسی بر حسب اطلاعات جمعیتشناختی کارگزاران 89
4-2-1-1. توصیف نمونه مورد بررسی بر حسب سابقه حج کارگزاران 89
4-2-1-2. توصیف نمونه مورد بررسی بر حسب سابقه عمره کارگزاران 91
4-2-1-3. توصیف نمونه مورد بررسی بر حسب سابقه عتبات کارگزاران 92
4-2-1-4. توصیف نمونه مورد بررسی بر حسب سطح تحصیلات کارگزاران 93
4-2-1-5. توصیف نمونه مورد بررسی بر حسب سن کارگزاران 94
4-2-2. توصيف نمونه مورد بررسي براساس مصاحبه 96
4-2-2-1. توصیف نمونه مورد بررسی بر حسب آموزشهای مذهب و زیارت 96
4-2-2-2. توصیف نمونه مورد بررسی بر حسب آموزشهای زائران 98
4-2-2-3. توصیف نمونه مورد بررسی بر حسب آموزشهای کاروان داری 100
4-2-2-4. توصیف نمونه مورد بررسی بر حسب آموزشهای مدیریتی 102
4-2-2-5. توصیف نمونه مورد بررسی بر حسب آموزشهای فناوری 104
4-2-2-6. توصیف نمونه مورد بررسی بر حسب آموزشهای پژوهشی 105
4-2-2-7. توصیف نمونه مورد بررسی بر حسب آموزشهای برنامهها و سیاستها 107
4-2-2-8. توصیف نمونه مورد بررسی بر حسب آموزشهای مرتبط با کشور مقصد 109
4-2-2-9. توصیف نمونه مورد بررسی بر حسب آموزشهای امداد و بهداشت 110
4-2-3. توصيف نمونه مورد بررسي براساس مصاحبه 112
4-2-3-1. توصیف نمونه مورد بررسی بر حسب آموزشهای مذهب و زیارت 112
4-2-3-2. توصیف نمونه مورد بررسی بر حسب آموزشهای زائران 114
4-2-3-3. توصیف نمونه مورد بررسی بر حسب آموزشهای کاروان داری 116
4-2-3-4. توصیف نمونه مورد بررسی بر حسب آموزشهای مدیریتی 118
4-2-3-5. توصیف نمونه مورد بررسی بر حسب آموزشهای فناوری 120
4-2-3-6. توصیف نمونه مورد بررسی بر حسب آموزشهای پژوهشی 121
4-2-3-7. توصیف نمونه مورد بررسی بر حسب آموزشهای برنامهها و سیاستها 123
4-2-3-8. توصیف نمونه مورد بررسی بر حسب آموزشهای مرتبط با کشور مقصد 125
4-2-3-9. توصیف نمونه مورد بررسی بر حسب آموزشهای امداد و بهداشت 127
4-3. استنباط در مورد نمونه مورد بررسی 128
4-3-1. آزمون نرمال بودن توزیع متغیرهای پژوهش 128
4-3-2. پاسخ به سئوالهای پژوهش 129
4-3-2-1. سئوال اول پژوهش 129
4-3-2-2. سئوال دوم پژوهش 133
فصل پنجم: بحث، نتیجه‌گیری و پیشنهاد‌ها 147
5-1. مقدمه 148
5-2.خلاصه پژوهش 148
۵-3. پاسخ به پرسش‌های پژوهش 149
۵-3-۱. پرسش نخست 149
۵-3-۲. پرسش دوم 149
5-5. بحث در مورد يافته‌ها 154
5-5-1. آموزش‌هاي مذهب و زيارت 154
5-5-2. آموزش‌هاي زائران 156
5-5-3. آموزش‌هاي كاروان‌داري 157
5-5-4. آموزش‌ها مديريتي 159
5-5-5. آموزش‌هاي فناوري 162
5-5-6. آموزش‌هاي پژوهشي 162
5-5-7. آموزش‌هاي برنامه و سياست‌ها 163
5-5-8.آموزش‌ها مرتبط با كشور مقصد 165
5-5-9. آموزش‌هاي امداد و بهداشت 166
محدوديت‌هاي پژوهش 167
۵-۴. پیشنهادهای حاصل از پژوهش 168
5-4-1.پيشنهادهاي كاربردي/اجرايي 168
۵-۵. پیشنهاد برای پژوهش‌های آتی 169
منابع 170
پیوست‌ها 178

فهرست جدول‌ها
عنوان صفحه
جدول2-1 رويه و روش‌هاي شناسايي نيازهاي اموزشي 41
جدول : 2-2 انواع روش‌هاي نيازسنجي آموزش كاركنان (نوروزي و ديگران، 1393) 45
جدول 3-1. میزان پایایی ابزار گردآوری اطلاعات 87
جدول 4-1. توزیع فراوانی و درصد نمونه مورد بررسی بر حسب سابقه حج کارگزاران 90
جدول 4-2. توزیع فراوانی و درصد نمونه مورد بررسی بر حسب سابقه عمره کارگزاران 91
جدول 4-3. توزیع فراوانی و درصد نمونه مورد بررسی بر حسب سابقه عتبات کارگزاران 92
جدول 4-4. توزیع فراوانی و درصد نمونه مورد بررسی بر حسب سطح تحصیلات کارگزاران 93
جدول 4-5. توزیع فراوانی و درصد نمونه مورد بررسی بر حسب سن کارگزاران 94
جدول 4-6. توزیع فراوانی و درصد نمونه مورد بررسی بر حسب دورههای آموزش های مذهب و زیارت 96
جدول 4-7. توزیع فراوانی و درصد نمونه مورد بررسی بر حسب دوره های آموزش های زائران 98
جدول 4-8. توزیع فراوانی و درصد نمونه مورد بررسی بر حسب دوره های آموزش های کاروان داری 100
جدول 4-9. توزیع فراوانی و درصد نمونه مورد بررسی بر حسب دوره های آموزش های مدیریتی 102
جدول 4-10. توزیع فراوانی و درصد نمونه مورد بررسی بر حسب دوره های آموزش های فناوری 104
جدول 4-11. توزیع فراوانی و درصد نمونه مورد بررسی بر حسب دوره های آموزش های پژوهشی 105
جدول 4-12. توزیع فراوانی و درصد نمونه مورد بررسی بر حسب دوره های آموزش های برنامهها و سیاستها 107
جدول 4-13. توزیع فراوانی و درصد نمونه مورد بررسی بر حسب دوره های آموزش های مرتبط با کشور مقصد 109
جدول 4-14. توزیع فراوانی و درصد نمونه مورد بررسی بر حسب دوره های آموزش های امداد و بهداشت 110
جدول 4-15. توزیع فراوانی و درصد نمونه مورد بررسی بر حسب دوره های آموزش های مذهب و زیارت 112
جدول 4-16. توزیع فراوانی و درصد نمونه مورد بررسی بر حسب دوره های آموزش های زائران 114
جدول 4-17. توزیع فراوانی و درصد نمونه مورد بررسی بر حسب دوره های آموزش های کاروان داری 116
جدول 4-18. توزیع فراوانی و درصد نمونه مورد بررسی بر حسب دوره های آموزش های مدیریتی 118
جدول 4-19. توزیع فراوانی و درصد نمونه مورد بررسی بر حسب دوره های آموزش های فناوری 120
جدول 4-20. توزیع فراوانی و درصد نمونه مورد بررسی بر حسب دوره های آموزش های پژوهشی 121
جدول 4-21. توزیع فراوانی و درصد نمونه مورد بررسی بر حسب دوره های آموزش های برنامه ها و سیاستها 123
جدول 4-22. توزیع فراوانی و درصد نمونه مورد بررسی بر حسب دوره های آموزش های مرتبط با کشور مقصد 125
جدول 4-23. توزیع فراوانی و درصد نمونه مورد بررسی بر حسب دوره های آموزش های امداد و بهداشت 127
جدول 4-24 نتایج آزمون گلموگروف اسمیرنوف یک نمونه ای 129
جدول 4-25. آزمون مقایسه میانگین یک نمونه ای نیازهای آموزشی کارگزاران از نظر مدیران 130
جدول 4-26. آزمون مقایسه میانگین یک نمونه ای نیازهای آموزشی کارگزاران از نظر خود کارگزاران 134
جدول 4-27. آزمون مقایسه میانگین یک نمونه ای زیرمجموعه های آموزشهای مذهب و زیارت 138
جدول 4-28. آزمون مقایسه میانگین یک نمونه ای زیرمجموعه های آموزشهای زائران 139
جدول 4-29. آزمون مقایسه میانگین یک نمونه ای زیرمجموعههای آموزشهای کاروان داری 140
جدول 4-30. آزمون مقایسه میانگین یک نمونه ای زیرمجموعه های آموزش های مدیریتی 141
جدول 4-31. آزمون مقایسه میانگین یک نمونه ای زیرمجموعه های آموزش های فناوری 142
جدول 4-32. آزمون مقایسه میانگین یک نمونه ای زیرمجموعه های آموزش های پژوهشی 143
جدول 4-33. آزمون مقایسه میانگین یک نمونه ای زیرمجموعه های آموزش های برنامهها و سیاستها 144
جدول 4-34. آزمون مقایسه میانگین یک نمونه ای زیرمجموعه های آموزش های مرتبط با کشور مقصد 145
جدول 4-35. آزمون مقایسه میانگین یک نمونه ای زیرمجموعه های آموزش های امداد و بهداشت 146

فهرست تصاویر و نمودارها
عنوان صفحه
شكل 2-1 فرآيند آموزش 23
شكل 2-2: فرآيند تبديل نيازهاي آموزشي كاركنان به برنامه‌هاي آموزشي 41
شكل 2-3: تعيين نيازهاي آموزشي باتوجه به جنبه‌هاي عمكرد سازمان 44
شكل 2-4: مراحل نياز سنجي در الگوهاي كلاسيك، قياسي و استقرايي 47
شكل 2-5 : عناصر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره پرسش نامه، تحلیل داده، روایی محتوا، انحراف معیار Next Entries پایان نامه ارشد درمورد بهبود کیفیت، نیروی انسانی، سطح تحصیلات، سطح مهارت