پایان نامه با واژگان کلیدی صائب تبریزی، مضمون سازی، واقع بینی

دانلود پایان نامه ارشد

قوا به من آموختند،بادلی مالامال ازعشق ومحبت بردستان پرمهرشان بوسه می زنم.
و
به خواهران وبرادران عزیزم که همیشه برایم مقدس بوده اند.به پاس دل نگرانیها وفداکاریهای بی پایانشان.

سپاسگزاری
حمد و ثنای بیکران خداوند عالم است که چراغ علم و معرفت را فرا را همان قرار داد، نعمتی که آدمیت آموخت و از نردبان کمال به جایگاه رفیع اشرف مخلوقات کوچ داد.
در سایه سارلطف الهی موفق به نگارش این رساله شدم و میسر نبود مگر با کسب فیض از محضر استادان فرهیخته و بزرگواری چون سرکارخانم دکتر فاطمه عسکری و جناب آقای دکتر هوشمند اسفندیارپور گوهر کلامشان بذر این پژوهش را در ذهن من افکند و همواره از اشارات و سخنان سودمندشان بهره ی وافر بردم.

چکیده
نوستالوژی خاطرانگیز یا یادمانه یا دریغ نگاشت یک احساس درونی تلخ وشیرین به اشیاءواشخاص وموقعیت های گذشته است.
معنی دیگر نوستالوژی دلتنگی شدید برای زادگاه است نوستالوژی (دلتنگی برای گذشته)واژه‌ای فرانسوی ومعادل غم غربت در فارسی، در اصطلاح حس دلتنگی و حسرت انسان برای گذشته و از دست رفته‌های پرارج و قابل اعتناست.آنچه به ما در فهم نوستالوژی کمک می‌کند، حسرتی است که ذاتی آن است.
پدیده‌ی نوستالوژی در هر اثر ادبی، مشهود است.
انواع نوستالوژی درغزلیات صائب مربوط به غربت ودوری ازوطن، سفرکردن، جوانی ویادآوری دوران پیری، گله ازروزگارو….است.به عنوان مثال می توان به مضامین ذیل درباره نوستالوژی دراشعارصائب اشاره کرد:
صائب به دلیل سکونت درهندودوری ازوطن باغم غربت پنجه درپنجه انداخته است شاعربزرگ جلای وطن کرده بدیهی است مشحون ازمضامین غربت باشد غربتی که مستقیما به بیان آن پرداخته وگاه آثارونتایج غربت که درزندگی وخلق اواثرگذاشته است اشاره می کند.
دربررسی 1000 غزل اول صائب ردپای این دلتنگیها به خوبی مشهود است.ودراین پژوهش به مواردنوستالوژیکی پرداخته شده است وشیوه تحقیق تحلیلی وتوصیفی است.

کلیدواژگان:غزلیات صائب تبریزی،نوستالوژی(دریغ نگاشت)،غم غربت،یادکردجوانی،پیری و…

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول:کلیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….1
1-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………..2
1-2- بیان مساله………………………………………………………………………………………………………………………..5
1-3- سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………5
1-4- فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………6
1-5- ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………………………………………………….6
فصل دوم:پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….8
2-1- پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………9
2-2- روش انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………………….11
2-3- قلمرو تحقیق(زمانی،مکانی،موضوعی)……………………………………………………………………………….11
2-3-1- قلمرو زمانی………………………………………………………………………………………………………………11
2-3-2- قلمرو مکانی………………………………………………………………………………………………………………11
2-3-3-.قلمرو موضوعی………………………………………………………………………………………………………….11
فصل سوم:صائب تبریزی و ویژگی های سبک هندی در اشعار وی…………………………………………….12
3-1- شرح حال صائب تبریزی…………………………………………………………………………………………………13
3-2- ویژگی اشعار صائب……………………………………………………………………………………………………….15
3-2-1-گرایش از زبان رسمی به زمان صمیمی و مردمی……………………………………………………………..15
3-2-2- عنصر خیال………………………………………………………………………………………………………………..15
3-2-3- ایجاز………………………………………………………………………………………………………………………..16
3-2-4- ارسال المثل و تمثیل…………………………………………………………………………………………………..16
3-2-5- تاکید بر استقلال واحد بیت در غزل………………………………………………………………………………17
3-2-6-گستره وسیع واژگان…………………………………………………………………………………………………….18
3-2-7- بسامد بالای ردیفهای اسمی…………………………………………………………………………………………19
3-2-8- اهتمام به معنی پردازی و مضمون سازی………………………………………………………………………..19
3-3- تعاریف و مولفه های نوستالوژی………………………………………………………………………………………20
3-4- انواع مفاهیم نوستالوژیک…………………………………………………………………………………………………22
3-4-1- نوستالوژی فردی………………………………………………………………………………………………………..22
3-4-2- نوستالوژی جمعی………………………………………………………………………………………………………22
3-5- کارکردهای زبان در بیان مفاهیم نوستالوژیک………………………………………………………………………23
3-5-1- واژه………………………………………………………………………………………………………………………….23
3-5-2- ایماژ…………………………………………………………………………………………………………………………24
3-5-3- رنگ…………………………………………………………………………………………………………………………24
فصل چهارم:نوستالوژی در اشعار صائب تبریزی(از غزل1000-1)……………………………………………..26
درآمد……………………………………………………………………………………………………………………………………..27
4-1- غم غربت………………………………………………………………………………………………………………………31
4-2- دلتنگی های صائب از روزگار و حوادث آن……………………………………………………………………….52
4-3- غم دوری از معشوق……………………………………………………………………………………………………….76
4-4- غم و درد پیری………………………………………………………………………………………………………………81
4-5- مصائب خضر…………………………………………………………………………………………………………………87
4-6- شکایت از فقر و تهی دست بودن……………………………………………………………………………………..88
4-7- یادآوری خاطرات کودکی………………………………………………………………………………………………..91
4-8- حسرت و پشیمان و غم و درد………………………………………………………………………………………….92
4-9-گله از بخت و اقبال………………………………………………………………………………………………………….94
4-10- اسیر حوادث زودگذر زندگی شدن…………………………………………………………………………………95
4-11- اندیشیدن به مرگ…………………………………………………………………………………………………………96
4-12- واقع بینی در زندگی……………………………………………………………………………………………………100
فصل پنجم:نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………….102
5-1- نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………….103
فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………………..106

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1- مقدّمه        
صائب تبریزی معروفترين شاعر سبك هندي(اصفهانی) و يگانه استاد مسلّم مكتب «معني بيگانه وفكر رنگين»كه حد واسط اين شيوه؛يعني، بعد از شعرايي نظير:نظيري نيشابوري ، عرفي شيرازي، طالب آملي و كليم كاشاني وقبل ازحزين لاهيجي و بيدل دهلوي(خاتم الشعراي سبك هندي) وديگر شعرا ست، كه سبك خاص خود را داشته و با استفاده از خامه سحر انگيز خود لفظ هاي آشناي گذشتگان را – در شکل مضامین ومعانی متضّاد – در لباس معني بيگانه وطرزتازه مي ريزد.يكي از ويژگي هاي شعر صائب جهت مضمون سازي، استفاده از اصطلاحات وكلماتي است كه تا آن روز گار در شعر فارسي كمتر به كار رفته و صائب آنها را درمعنا ومفهوم تازه اي بكار برده است ؛كلمات والفاظ بكري كه برگرفته از اصطلاحات عاميانه و روزانه مردم زمان شاعر است.«جهان شعر اوعالمي است تماشايي و دل انگيز وجذّاب كه در هر قدم و از هر منظره و از هر شيء بي جان چيزي كشف مي شود،عالمي پر رمز و راز،پر معني ونكته آموز.چندان كه آدمي حيرت مي كند چگونه اين همه معاني ونكته ها در پس هر چيز نهفته است واين چه ذهن وتخيّل شگفت انگيزي است كه آنها را چنين در مي يابد و دريافتهاي خود را به صورت مضمونهايي ظريف وفشرده در يك بيت،حتي يك مصراع كوتاه عرضه مي داردبه جرئت مي توان گفت كه در ادب

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره قانون مجازات، فقه جزایی، حقوق جزا، مجازات اسلامی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی صائب تبریزی، ادبیات معاصر، ادبیات فارسی، شاعران معاصر