منبع پایان نامه درباره مسئولیت کیفری، رافع مسئولیت کیفری، قانون مجازات، مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

………………………………………………………………………………….. 1
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2
فصل نخست : مباحث نظری تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………. 4
مبحث نخست :تعاریف و مفاهیم …………………………………………………………………………………………………………………….. 5
گفتار نخست : مسئولیت کیفری ……………………………………………………………………………………………………………………. 5
بند نخست : انواع علل رافع مسئولیت کیفری ………………………………………………………………………………………………… 6
گفتار دوم : مفهوم کودکی ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 6
بند نخست : کودک از منظر قوانین بین المللی …………………………………………………………………………………………….. 7
الف) کودک درکنوانسیون حقوق کودک ………………………………………………………………………………………………………….. 7
گفتار سوم : تعریف اکراه و اجبار ……………………………………………………………………………………………………………………. 10
بند نخست: انواع اکراه ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 11
بند دوم : سابقه وانواع اجبار …………………………………………………………………………………………………………………………… 11
گفتار چهارم : مفهوم جنون …………………………………………………………………………………………………………………………. 12
بند نخست : درجات جنون ……………………………………………………………………………………………………………………………. 13
بند دوم :اقسام جنون ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 14
گفتار پنجم : مفهوم اشتباه ……………………………………………………………………………………………………………………………. 14
بند نخست: اقسام اشتباه ………………………………………………………………………………………………………………………………. 15
الف ) اشتباه حکمی ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15
ب) اشتباه موضوعی ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15
1- انواع اشتباه موضوعی …………………………………………………………………………………………………………………………………. 16
1-1) اشتباه در شخص یا هویت مجنی علیه ……………………………………………………………………………………………… 16
2-1) اشتباه در عنصر تشکیل دهنده جرم …………………………………………………………………………………………………. 16
بند دوم: اشتباه در قوانین جزایی و مدنی ……………………………………………………………………………………………………….. 18
گفتار ششم : مفهوم مستی ……………………………………………………………………………………………………………………………. 19
بند نخست : انواع مستی ………………………………………………………………………………………………………………………………… 20
بند دوم: عوارض مستی …………………………………………………………………………………………………………………………………… 20
گفتار هفتم: خواب و بیهوشی ………………………………………………………………………………………………………………………… 21
بند نخست : تفاوت خواب و بیهوشی ………………………………………………………………………………………………………….. 21
بند دوم: انواع خواب ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 22
فصل دوم : سیر تاریخی عوامل رافع مسئولیت کیفری در حقوق ایران …………………………………………………………..24
مبحث نخست : عوامل رافع مسئولیت کیفری در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 …………………………… 27
گفتار نخست : شرایط رفع مسئولیت کیفری از مجانین ……………………………………………………………………………… 30
گفتار دوم: شرایط رفع مسئولیت کیفری از مکره ………………………………………………………………………………………… 31
بند نخست: شرایط اکراه …………………………………………………………………………………………………………………………………. 32
گفتار سوم : رفع مسئولیت کیفری از فرد مست ………………………………………………………………………………………….. 32
گفتار چهارم : خواب و بیهوشی به عنوان عامل رافع مسئولیت کیفری ……………………………………………………… 33
مبحث دوم : عوامل رافع مسئولیت کیفری در قانون مجازات مصوب 1352 …………………………………………….. 35
گفتار نخست :خواب و بیهوشی ……………………………………………………………………………………………………………………… 43
مبحث سوم : عوامل رافع مسئولیت کیفری در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 …………………… 47
گفتار نخست : صغر سن ………………………………………………………………………………………………………………………………… 47
گفتار دوم:مستی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 48
مبحث چهارم :عوامل رافع مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی 1370 …………………………………………… 50
فصل سوم : علل رافع مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ……………………………………….. 66
مبحث نخست : صغر سن ………………………………………………………………………………………………………………………………. 70
گفتار نخست: تقسیمات دوران طفولیت در قانون ……………………………………………………………………………………………. 72
گفتار دوم: تحولات جدید در قانون مجازات اسلامی مربوط به کودک ………………………………………………………….. 74
گفتار سوم: قانون جدید و رشد کیفری …………………………………………………………………………………………………………….. 75
گفتار چهارم :تدریجی شدن سن مسئولیت کیفری ………………………………………………………………………………………. 77
گفتار پنجم: اعدام اطفال بالغ زیر 18 سال ……………………………………………………………………………………………………… 80
گفتار دوم : جنون ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 83
بند نخست: تشخیص جنون ……………………………………………………………………………………………………………………………. 83
بند دوم: تاثیر جنون در مسئولیت کیفری ………………………………………………………………………………………………………. 84
بند سوم: جنون در مقررات جزایی …………………………………………………………………………………………………………………… 85
گفتار سوم : خواب و بیهوشی ………………………………………………………………………………………………………………………. 86
گفتار چهارم :مستی ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 90
گفتار پنجم: اکراه …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 95
نتیجه گیری: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 105
پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 107
منابع و ماًخذ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 108

چکیده
پژوهش حاضر در مورد « نوآوری های قانون مجازات اسلامی در باب علل رافع مسئولیت کیفری » بوده که با توجه به اهمیت آن که در قانون مجازات اسلامی را به خود اختصاص داده است. سئوالات فراوانی در مورد علل رافع مسئولیت کیفری در حقوق جزاء ایران مواجه بوده و هست از جمله سن مسئولیت کیفری، طفل که نگارنده را بر آن داشت به نگارش این پژوهش بپردازد. تعیین نوآوری های قانون مجازات اسلامی در زمینه عوامل رافع مسئولیت کیفری در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل نخست، پس از بیان تعاریف و مفاهیم

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد اتباع بیگانه، اتباع ایران، حقوق مدنی Next Entries منبع پایان نامه درباره مسئولیت کیفری، قانون مجازات، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی