دانلود پایان نامه درمورد ولایت قهری، وکالت مطلق، اسناد تجاری، کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه ارشد

تقدیم به

وتشکر از زحمات استادان گرامیجناب دکتر عیسی مقدموجناب دکتر عبادا…رستمیکه در نوشتن پایان کمک شایانی به اینجانب نموده اندواستادان گرامی که در دوران کارشناسی ارشدافتخار حضور در کلاس درس شان نصیب بنده حقیر شد.

فهرست مطالب
عنوانصفحه
چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………1
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….2
اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………..3
سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..3
فرضیه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….3
روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..4
سازماندهی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………4
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1مفهوم نمایندگی………………………………………………………………………………………………………7
1-2ضرورت وجود نمایندگی…………………………………………………………………………………………7
1-3 انواع نمایندگی………………………………………………………………………………………………………9
1–3–1 نمایندگی قانونی به مفهوم اخص…………………………………………………………………..9
1-3-1-1 ولایت قهری ………………………………………………………………………………..9
1-3-1-2 تعریف قیمومت…………………………………………………………………………..10
1-3-2 نمایندگی قراردادی ……………………………………………………………………………………10
1-3-3 نمایندگی قضایی……………………………………………………………………………………….11
1-4 تعریف وکالت……………………………………………………………………………………………………..12
1-4-1تحقق وکالت………………………………………………………………………………………………13
1-4-2 انواع وکالت به اعتبار موضوع………………………………………………………………………14
1-4-2-1وکالت مطلق…………………………………………………………………………………14
1-4-2-2 وکالت مقید…………………………………………………………………………………15
1-5 مفهوم وانواع سند………………………………………………………………………………………………..16
1-5-1 مفهوم سند……………………………………………………………………………………………..16
1-5-1-1-نوشته بودن سند………………………………………………………………………….16
1–5-1-2قابلیت استناد سند………………………………………………………………………..17
1-5-2 انواع سند………………………………………………………………………………………………….17
1- 5-2-1 سند رسمی………………………………………………………………………………..18
1-5-2-2سند عادی……………………………………………………………………………………18
1-5-2 -3 سندمدنی………………………………………………………………………………….19
1-5-2-3-1حق مالکیت……………………………………………………………….19
1- 5-2-3-2 کسب مالکیت ………………………………………………………..19
1-6سند تجاری………………………………………………………………………………………………………….20
1-6-1 برات……………………………………………………………………………………………………….21
1-6-1-1 تعریف برات………………………………………………………………………………21
1-6-1-2 شرایط شکلی و ماهوی صدور برات………………………………………………22
1-6-1-2-1 شرایط شکلی………………………………………………………….22
1-6-1-2-2شرایط ماهوی …………………………………………………………24
1-6-2سفته………………………………………………………………………………………………………..25
1-6-2-1تاریخچه سفته………………………………………………………………………………25
1-6-2-2 تعریف سفته……………………………………………………………………………….26
1-6-2-3 شرایط صدور سفته………………………………………………………………………28
1-6-2-3-1 شرایط شکلی……………………………………………………………28
1-6-2-3-2شرایط ماهوی…………………………………………………………….30
1-7 چک…………………………………………………………………………………………………………………..31
1-7-1 تاریخچه چک………………………………………………………………………………………….31
1-7-2 تعریف چک……………………………………………………………………………………………..33
1-7-3 شرایط شکلی وماهوی صدور چک………………………………………………………………34
1-8کنواسیون ژنو………………………………………………………………………………………………………35
1-8-1 کنوانسیون بین المللی ژنو مورخ 1930…………………………………………………………36
1-8-2 کنوانسیون بین المللی ژنو مورخ 1931…………………………………………………………37
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

2-1 مفهوم قصد و رضا ……………………………………………………………………………………………..40
2-1-1 مفهوم رضا………………………………………………………………………………………………..41
2-1-2 ضمانت اجرای فقدان قصد و رضا در نمایندگی در صدور اسناد تجاری……………41
2-2 معلوم بودن…………………………………………………………………………………………………………42
2-3 تعریف اهلیت …………………………………………………………………………………………………….44
2-3-1 انواع اهلیت………………………………………………………………………………………………45
2-3-1-1 اهلیت تمتع…………………………………………………………………………………45
2-3-1-2 اهلیت استیفا……………………………………………………………………………….45
2-3-2 شرایط اهلیت استیفا……………………………………………………………………………………49
2-3-2-1 بلوغ ………………………………………………………………………………………….49
2-3-2-1-1ضمانت اجرای فقدان اهلیت درصدور سند تجاری………..50
2-3-3-1-2 وضعیت اسناد صادره توسط صغیر غیر ممیز………………….50
2-3-3-1-3وضعیت اسناد صادره توسط صغیر ممیز……………………….50
2-3-3-1-4وضعیت نمایندگی صغیر ممیز……………………………………..51
2-4-2-2 عقل…………………………………………………………………………………………..54
2-4-2-2-1 وضعیت معاملات مجنون……………………………………………55
2-5 رشد…………………………………………………………………………………………………………………..57
2-5-1 وضعیت معاملات سفیه………………………………………………………………………………57
2-5-2 قبول نمایندگی از سمت سفیه……………………………………………………………………..58
2-6 مشروعیت جهت و ضمانت اجرای فقدان آن…………………………………………………………..59
2-6-1 مفهوم مشروعیت جهت………………………………………………………………………………59
2-6-2 شرایط تأثیر جهت نامشروع…………………………………………………………………………61
2-6-2-1وجود واقعی انگیزه نامشروع در یکی از دو طرف……………………………..61
2-6-2-2 بی واسطه بودن انگیزه نا مشروع…………………………………………………….62
2-6-2-3 بارز بودن جهت نامشروع………………………………………………………………62
2-6-2-4 تصریح به جهت نامشروع……………………………………………………………..62
2-7 شرایط اختصاص صحت عقد وکالت……………………………………………………………….62
2-7-1 نیابت پذیری موضوع وکالت……………………………………………………………..63
2-7-2 امکان انجام آن(عمل حقوقی) به وسیله موکل………………………………………63
2-8 احراز اختیار نماینده……………………………………………………………………………………….64
2-8-1 ارایه قرارداد نمایندگی یا اختیار نامه……………………………………………………..64
2-8-2 اظهار نماینده و اقرار اصیل…………………………………………………………………..66
2-8-3

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درباره تمثیل حیوانات، کتاب درسی، شخصیت پردازی، کتاب درسی فارسی Next Entries دانلود پایان نامه درمورد کنوانسیون ژنو، مسئولیت کیفری، حقوق ایران، اسناد تجاری