تحقیق رایگان با موضوع کنترل اجتماعی، حمایت اجتماعی، روش تحقیق، عامل اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

در این قسمت بر خود لازم می دانم از زحمات استاد راهنما، جناب حجه الاسلام و المسلمین دکتر غلامرضا صدیق اورعی(دام عزه)، که با اختصاص وقت کافی و راهنمایی های دقیق و معرفی روش مناسب برای پژوهش، زمینه به انجام رسیدن این تحقیق را فراهم کردند، کمال تشکر و سپاس را داشته باشم. همچنین از اساتید مشاور جناب آقای دکتر محمد سعید عبدخدایی(دام عزه) و جناب آقای دکتر محمدباقر آخوندی(دام عزه) که با ارائه مشاوره های لازم، سبب غنای بیشتر این تحقیق شدند، کمال تشکر و سپاس را دارم. همچنین از اساتید داور آقایان حجه الاسلام و المسلمین دکتر محمدعلی رضایی اصفهانی(دام عزه) و دکتر حسین شرف الدین(دام عزه) و حجه الاسلام و المسلمین دکتر حسین بستان(دام عزه) که با ارائه پیشنهادهای اصلاحیِ شکلی، محتوایی و روشی، زمینه را برای تکمیل مباحث پایان نامه فراهم آوردند، کمال تشکر و سپاس را دارم. همچنین از همکاری آقای دکتر مجید حیدری چروده (دام عزه) که با در اختیار قرار دادن نرم افزار ماکس کیودا ((maxqda و آموزش آن به اینجانب و حجه الاسلام و المسلمین علی اکبر زهره کاشانی(دام عزه) که در تهیه نرم افزار قرآنی برای این برنامه و استفاده مناسب از این نرم افزار، کمک مؤثری داشته اند، کمال تشکر را دارم. همچنین از آقایان حجه الاسلام و المسلمین دکتر محمد اسعدی(دام عزه) و حجه السلام و المسلمین دکتر محمد کاویانی(دام عزه) و حجه الاسلام و المسلمین دکتر مسعود آذربایجانی(دام عزه) و حجه الاسلام و المسبمین سید جواد ورعی(دام عزه) و دکتر مسعود جان بزرگی(دام عزه) و حجه الاسلام و المسلمین دکتر سید رضا حسینی(دام عزه) و حجه الاسلام و المسلمین دکتر حسین حسینیان مقدم(دام عزه) و حجه الاسلام و المسلمین دکتر علیرضا لشکری(دام عزه) که با مطالعه برخی از مباحث این رساله و ارائه راهنمایی های اصلاحی، به نوعی در تکمیل این پایان نامه، به اینجانب کمک کرده اند، کمال تشکر را دارم. همچنین در تدوین این پایان نامه از مشورت آقایان حجه الاسلام و المسلمین علی اکبر بابایی(دام عزه) و دکتر علی سلیمی (دام عزه)، و حجه الاسلام و المسلمین دکتر علی فتحی(دام عزه)، بهره مند بوده ام که بدینوسیله از زحمات این عزیران نیز کمال تشکر را دارم. همچنین از خانواده و فرزندان که همراه و مددکار اینجانب در تدوین این پژوهش بوده اند، کمال تشکر و قدردانی را دارم.

اهداء
به ساحت مقدس و با عظمت هشتمین اختر تابناک امامت و ولایت ابی الحسن علی بن موسی الرضا (ع) که در جوار ملکوتی آن حضرت موفق به تنظیم و تکمیل این تحقیق شدم.

چکيده
اين تحقيق در صدد است گزاره هاي اسلامي را در قالب مفاهيم جامعه شناسي عرضه کند و به يک جمع بندي نهايي در قالبِ دیدگاهی منتسب به آموزه های قرآن، در بارة کنترل اجتماعی برسد. سؤال اصلي پژوهش اين است که «ديدگاه اجتماعي قابل انتساب به آموزه های قرآن دربارة کنترل کجروی چيست». اين پژوهش با روش کيفي گراندد تئوري(نظرية زمينه اي) با مراجعه به همة آيات قرآن و کدگذاري و تحليل آيات مرتبط، انجام گرفته است. بر اساس اين پژوهش، قرآن کريم، راهبردهاي کنترل کجروي را از مرحلة هنجارگذاری آغاز می کند و سپس «نظارتِ» صحيح و کامل بر اجراي آن را مد نظر قرار داده است. اين نظارت به دو شکل نظارت مستقیم خداوند با ابزارهای مختلف به عنوان حاکم، بر کنش هاي انسان و لزوم نظارت انسانها بر کنش هاي يکديگر، انجام مي‌گيرد. ازدیدگاه قرآن کریم، علاوه بر جعل هنجارهای مناسب و قابل دفاع، یکی از شروط اساسی برای کارآمد شدن این نظارت، «مقبوليت ناظران و حاکمان و قدرت آنان بر تنبيه کجروان» است. با توجه به اينکه یکی از ابزار کنترل کنش هاي کجروانة انسان، تنبیه و مجازات است، قرآن کريم با تعیین مجازات هاي مختلف دنیوی و ماوراي طبيعي براي کجروان، سعي در کنترل کنش هاي کجروانة آنان دارد. سایر راهکارهای ارائه شده از دیدگاه قرآن در این باره، عبارتند از: «نظارت خانواده بر کنش های اعضای آن»، ‌«انتخاب کارگزاران و مديران کاردان و شايسته»، «حمايت اجتماعي و حمايت از قرباني کجروي». همچنين قرآن براي بازگرداندن کجرو از کجروي، استفاده از راهکارهاي «جامعه پذيري مجدد»، «کنترل ارزشي»، «کنترل عاطفي» و مجازات اقتصادي را پيشنهاد مي‌کند. و در نهايت براي کساني که با اين روش ها قابل اصلاح نيستند، مجازات فیزیکی(تنبیه بدنی) را به عنوان آخرين مرحله، به کار می گیرد. استخراج آموزههاي قرآن در اين باره، ميتواند زمینه را برای تدوین نظریة کنترل کجروی از دیدگاه اسلامی فراهم سازد و کمک مؤثري به مسئولان نظام اسلامي براي کنترل کنش هاي کجروانة اعضاي جامعه و نيز مقابله با نابهنجاري های اجتماعی باشد.
واژههاي کليدي: کجروي، کنترل اجتماعي، قرآن، نظارت اجتماعي، نظارت خداوند، مجازات، مجازات فیزیکی، قربانی کجروی، نظریة زمینه ای، هنجارگذاری، خانواده، حمایت اجتماعی.

فهرست مطالب
مقدمه 1
فصل اول 2
کلیات 2
1-1- بیان مساله (مشکل چیست؟) 3
1-2- ضرورت انجام تحقیق 6
1-3- اهداف 6
1-4-پرسش های تحقیق 6
1-5- مفروضات پژوهش 7
1-6 – روش تحقیق 7
1-7- مشکلات پژوهش 8
1-8- پیشینه 9
فصل دوم 13
چارچوب مفهومی 13
2-1- رفتار 15
2-2- نياز 15
2-2-1- انواع نيازهاى انسانى 16
2-2-2- نیازهای معنوی 17
2-2-3- تأثیر نيازها بر انتخاب کجروی 17
2-3- انگيزه 20
2-3-1- نيازها، انگیزه های رفتار 20
2-4- كنش و كنش اجتماعي 21
2-5- تعامل اجتماعی 22
2-6- هنجار 23
2-6-1- نیاز اشخاص به هنجار 24
2-6-2- الزام آوری هنجارها 26
2-7- جامعه پذيرى 28
2-7-1- جامعه پذيرى نارسا 29
2-7-2- جامعه پذيرى هاى متعدد 30
2-8-كجروى 32
2-8-1- كجروى، «كنش اجتماعى» 32
2-8-2- كجروى، «شكستن هنجار» 33
2-9- کنترل اجتماعی 34
2-9-1- تأثیر نيازها بر کنترل اجتماعی 34
2-9-2- شيوه ها و ابزار اِعمال كنترل اجتماعى 34
2-9-3- شيوههای اِعمال كنترل اجتماعى 35
2-9-4- انواع کنترل اجتماعی 35
2-9-4-1- كنترل رسمى 35
2-9-4-2- كنترل غير رسمى 36
2-9-4-3- كنترل بيرونى 36
2-9-4-4- كنترل فیزیکی (تنبیه بدنی) 36
2-9-4-5- كنترل اقتصادى 37
2-9-4-6- كنترل درونى 37
2-9-4-7- كنترل ارزشى 38
2-9-4-8- كنترل عاطفى 39
2-9-4-9- كنترل ماوراى طبيعى 40
2-10- تصميم گيري 41
2-11- پيش گيرى 42
2-12- یکپارچه نگری به دیدگاههای تبیین کننده کجروی 42
2-12-1- تبیین کجروی در سطح خرد 43
2-12-2- تبیین کجروی در سطح کلان 44
2-12-2-1- تبیین های ساختی 44
2-12-2-2- تبيينهاى خرده فرهنگى 45
2-12-2-3- تبيينهاى تضاد 46
2-12-3- تبيين کجروی در سطح میانه(تبيينهاى روان شناختى اجتماعى) 47
2-12-4- جمع بندی: 48
فصل سوم 51
روش تحقیق 51
3-1- انطباق مزاياي روش كيفي با اين پژوهش 53
3-2- روش گراندد تئوری(رویش نظریه) 53
3-2-1-گام های تحقیق در روش رویش نظریه 54
3-2-1-1- نمونه گيري نظري 55
3-2-1-2- تکنیک جمع آوري داده‌ها 56
3-2-1-3- تحلیل داده ها 57
3-2-1-3-1- مقوله‌بندي و كدگذاري متن (دادهها) 57
3-2-1-3-1-1- كدگذاري باز 57
3-2-1-3-1-2- كدگذاري محوري 58
3-2-1-3-1-3- كدگذاري انتخابي 58
3-2-1-3-1-4 – اعتبار كدگذاريها و مفاهيم و مقولههای استخراج شده 59
3-2-1-3-2- يادداشتها 60
3-2-1-3-2-1- يادداشتهاي كدگذاري 60
3-2-1-3-2-2- يادداشتهاي نظري: 60
3-2-1-3-2-3- يادداشتهاي عملياتي: 60
3-2-1-3-3- نگارش يافتهها و تحليل نهايي: 61
3-4- کاربرد روش «رويش نظريه» در عمل 61
فصل چهارم 66
یافته‌های تحقیق 66
4-1- مفاهیم و مصادیق کجروی در قرآن 70
4-2- حکیمانه بودن هنجارها 78
4-2-1- کدگذاری اولیه 78
4-2-2- کد گذاری محوری 82
4-2-2-1- مقترن بودن هنجارها 82
4-2-2-2- انعطاف در هنجار گذاری و اجرای هنجار 84
4-2-2-3- قابل فهم بودن هنجارها 86
4-3- نظارت خداوند بر کنش های انسان 88
4-3-1- کدگذاری اولیه 88
4-3-2- کد گذاری محوری 95
4-3-2-1- اهمیت نظارت خداوند 96
4-3-2-2- در منظر خداوند بودن کنشهای انسان 99
4-3-2-3- آشکار شدن کنشهای انسان در قیامت 100
4-3-2-4- در منظر شاهدان الهی بودن کنش های انسان 100
4-3-2-5- فرایند اثرگذاری نظارت خداوند بر کنترل کجروی 101
4-3-2-5-1- میل به مقبولیت و عملکرد درست 101
4-3-2-6-2- یقین کردن به مجازات 102
4-4- نظارت همگانی بر کنش های اشخاص( امر به معروف و نهی از منکر) 104
4-4-1- کدگذاری اولیه 104
4-4-2- کد گذاری محوری 125
4-4-2-1- نظارت همگانی 127
4-5- مقبولیت حاکمان و ناظران 128
4-5-1- کدگذاری اولیه 128
4-5-2- کد گذاری محوری 140
4-5-2-1 مقبولیت ناظران و حاکمان 141
4-6- تنبیه کجروان 142
4-6-1- کدگذاری اولیه: 142
4-6-2-کد گذاری محوری 151
4-6-2-1- تنبیه کجروان 152
4-7- نشان دادن قدرت ناظران و حاکمان بر مجازات 153
4-7-1-کد گذاری اولیه 153
4-7-1-1- عبرت گرفتن از مجازات اقوام گذشته 153
4-8- همنشین نشدن با کجروان 155
4-8-1-کد گذاری اولیه 155
4-8-2-کد گذاری محوری 170
4-8-2-1- همنشینی 171
4-9- انتخاب کارگزاران شایسته و کاردان 173
4-9-1-کد گذاری اولیه 173
4-9-2-کد گذاری محوری 202
4-9-2-1- ویژگیهای کارگزار و وظایف او 204
4-10- حمایت اجتماعی 205
4-10-1- کد گذاری اولیه 205
4-10-2-کد گذاری محوری 210
4-10-2-1- حمایت عمومی 211
4-10-2-2- حمایت از قربانی کجروی 211
4-11- بازگرداندن کجرو از کجروی (جامعه پذیری مجدد) 213
4-11-1-کد گذاری اولیه 213
4-11-2-کد گذاری محوری 232
4-11-2-1- باز گشت از کجروی 233
4-12- مقبولیت دعوت کننده گان به بازگشت از کجروی 235
4-12-1- کدگذاری اولیه 235
4-12-2- کد گذاری محوری 238
4-21-2-1- مدیون خدا و پیامبر بودن 239
4-12-2-2-محبت خداوند و پیامبر(ص) به انسانها 242
4-12-2-3- مورد اعتماد بودن پیامبر(ص) 244
4-13- پاسخ به بهانه جویی کجروان در ادامه دادن کجروی 245
4-13-1-کد گذاری اولیه 245
4-13-2-کد گذاری محوری 255
4-13-2-2- پاسخ به بهانه جویی کجروان 256
4-14-کنترل ارزشی 257
4-14-1- کد گذاری اولیه 257
4-14-2- کد گذاری محوری 260
4-14-2-1- کنترل ارزشی 260
4-15- کنترل عاطفی 262
4-15-1-کد گذاری اولیه 262
4-15-2- کد گذاری محوری 264
4-15-2-1- محرومیت از دوستی خداوند و مؤمنان 264
4-16- کنترل اقتصادی 266
4-16-1-کد گذاری اولیه 266
4-16-2-کد گذاری محوری 268
4-16-2-1- انجام فعالیتهای عام المنفعه 268
4-16-2-2- الزام به پرداخت جریمه و نابود کردن ابزار کجروی 269
4-17- مجازات فیزیکی (تنبیه بدنی) 270
4-17-1- کدگذاری اولیه 270
4-17-2- کدگذاری محوری 278
4-17-2- 1- سلب حیات: 278
4-17-2- 2-تنبیه بدنی: 280
4-17-2- 3- سلب آزادی: 281
فصل پنجم 284
بحث و نتیجه‌گیری 284
5-1-انواع کنترل اجتماعی و راهکارهای اجرایی آن 286
5-2- دیدگاه قرآن در بارة مجازات و تنبیه کجروان 289
فهرست منابع 298
کاربرد روش «رويش نظريه» در عمل (نمونه سورة بقره) 302
مرحله اول و دوم 303
مرحله سوم 307
مرحله چهارم 310
مرحله پنجم 313
مرحله ششم 316
مرحله هفتم 318
مرحله هشتم 323
مرحله نهم 360
مرحله دهم 365
مرحله یازدهم 368

فهرست نمودارها
نمودار شمارة 1: حکیمانه بودن هنجارها 87
نمودار شماره2: نظارت خداوند بر کنش های اشخاص 103
نمودار شماره 3: نظارت همگانی 127
نمودار شماره 4: مقبولیت ناظران و حاکمان 141
نمودار شماره 5: تنبیه کجروان 152
نمودار شماره 6: نشان دادن قدرت ناظران و حاکمان بر مجازات 154
نمودار شماره 7: آگاهی از آثار همنشینی با کجروان 172
نمودار شماره 8: انتخاب کارگزاران شایسته و کاردان 204
نمودار شماره 9: حمایت اجتماعی 212
نمودار شماره 10: بازگرداندن کجرو از کجروی بدون مجازات 234
نمودار شماره 11: مقبولیت ناظران و دعوت کننده‌گان به بازگشت از کجروی 244
نمودار شماره 12: پاسخ به بهانه های کجروان 256
نمودار شماره 13: کنترل اجتماعی ارزشی 261
نمودار شماره 14: کنترل اجتماعی عاطفی 265
نمودار شماره 15: راهکارهای

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع قواعد فقهی، زمان پیامبر، قاعده فقهی، امام صادق Next Entries تحقیق رایگان با موضوع کنترل اجتماعی، آیات و روایات، متون اسلامی، روش تحقیق