دانلود تحقیق با موضوع شاه طهماسب، شاه عباس اول، ساختار اداری، سلطان محمد

دانلود پایان نامه ارشد

……………………………………………………………………….. 20
2-2- عناصر تشکیل دهنده ………………………………………………………………………………………………………………………… 23
2-3- ساختار اداری وتشکیلات حکومتی صفویه ………………………………………………………………………………………. 27
2-4- تقسیم بندی امرا ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 29
2-5- اراضی ممالیک‌ و اراضی خاصه دولت صفوی ……………………………………………………………………………………. 35
فصل سوم اصل و نسب خاندان ذوالقدر
3-1- اصل و نسب ذوالقدرها ………………………………………………………………………………………………………………………. 39
3-2- اوبه های خاندان ذوالقدر …………………………………………………………………………………………………………………… 42
3-2-1- قورغلو ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 42
3-2-2- سوکلن ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 43
3-2-3- شمس الدینلو ………………………………………………………………………………………………………………………………… 43
3-2-4-حاجیلر ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 44
3-2-5- ساری شیخلو ………………………………………………………………………………………………………………………………… 44
3-2-6- چیجکلو …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 44
3-2-7- جاماسلو ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 44
3-2-8- شادی بگلو ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 45
3-3- استقرار خاندان ذوالقدر در ایالات فارس ………………………………………………………………………………………….. 45
3-4- شورش علاءالدوله ذوالقدر …………………………………………………………………………………………………………………. 46
فصل چهارم موقعیت خاندان ذوالقدر در دوره شاه اسماعیل اول
4-1- اقدامات شاه اسماعیل برای تثبیت حکومت ……………………………………………………………………………………… 50
4-2- الیاس بیک ذوالقدر ……………………………………………………………………………………………………………………………. 53
4-3- ابدال بیک ذوالقدر …………………………………………………………………………………………………………………………….. 55
4-4- سلمان بیک ذوالقدر ………………………………………………………………………………………………………………………….. 56
4-5- منصور بیگ افشار ……………………………………………………………………………………………………………………………… 56
4-6- امت بیک ذوالقدر ………………………………………………………………………………………………………………………………. 56
4-7- علی سلطان ذوالقدر …………………………………………………………………………………………………………………………… 61
4-8- نواب سلطان ذوالقدر ………………………………………………………………………………………………………………………….. 62
4-9- علی سلطان ذوالقدر …………………………………………………………………………………………………………………………… 62
فصل پنجم نقش و جایگاه سیاسی ذوالقدر ها در دوره شاه طهماسب تا به قدرت رسیدن شاه عباس اول
5-1- به قدرت رسیدن شاه طهماسب اول …………………………………………………………………………………………………. 65
5-2- مراد سلطان ذوالقدر …………………………………………………………………………………………………………………………… 67
5-3- حمزه بیگ ذوالقدر …………………………………………………………………………………………………………………………….. 67
5-4- غازی خان ذوالقدر …………………………………………………………………………………………………………………………….. 68
5-5- سرکوب شورش حسن ریشهری ……………………………………………………………………………………………………….. 69
5-6- ابراهیم سلطان ذوالقدر ………………………………………………………………………………………………………………………. 70
5-7- شورش شاه سلیمان عثمانی و القاص میرزا ……………………………………………………………………………………… 71
5-8- نگاهی مختصر به برخی از حکام ذوالقدر در دوره شاه طهماسب …………………………………………………….. 74
5-9- علی سلطان ذوالقدر …………………………………………………………………………………………………………………………… 75
5-10- ولی سلطان ذوالقدر ………………………………………………………………………………………………………………………… 76
5-11- محمد خان ذوالقدر …………………………………………………………………………………………………………………………. 77
5-12- ولی سلطان ذوالقدر ………………………………………………………………………………………………………………………… 78
5-13- اوضاع فارس از مرگ شاه طهماسب تا جلوس شاه عباس اول ………………………………………………………. 80
5-14- شاهرخ خان ذوالقدر ……………………………………………………………………………………………………………………….. 81
5-15- به قدرت رسیدن شاه اسماعیل دوم ……………………………………………………………………………………………….. 83
5-16- حکمرانی سلطان محمد خدابنده ……………………………………………………………………………………………………. 85
5-17- علی بیگ ذوالقدر ……………………………………………………………………………………………………………………………. 86
5-18- امت بیگ ذوالقدر ……………………………………………………………………………………………………………………………. 88
5-19- حکومت دوباره علی خان تواچی باشی ذوالقدر ……………………………………………………………………………… 90
5-20- بر تخت نشاندن طهماسب میرزا …………………………………………………………………………………………………….. 92
5-21- کشته شدن شاهزاده حمزه میرزا ……………………………………………………………………………………………………. 93
5-22- اختلاف میان امرای ذوالقدر و افشار ……………………………………………………………………………………………….. 94
5-23- بازگشت علی خان ذوالقدر ……………………………………………………………………………………………………………… 95
5-24- فرمانروایی شاه عباس و حکمرانی مهدی قلی خان ذوالقدر ………………………………………………………….. 96
5-25- از بین بردن مهدی قلی خان و انتصاب یعقوب خان ……………………………………………………………………… 98
5-26- از بین بردن مخالفان و قزلباشان …………………………………………………………………………………………………. 102
فصل شش حکمرانی یعقوب خان ذوالقدر
6-1- یعقوب خان ذوالقدر ………………………………………………………………………………………………………………………… 106
6-2- لشکر کشی یعقوب خان به خراسان و درگیری با حمزه بیگ ……………………………………………………….. 107
6-3- درگیری یعقوب خان و بیکتاش خان………………………………………………………………………………………………. 107
6-4- ازدواج یعقوب خان با همسر بیکتاش خان………………………………………………………………………………………. 111
6-5- تجهیز قلعه استخر توسط یعقوب خان…………………………………………………………………………………………….. 112
6-6- لشکر کشی یعقوب خان و پیوستن او به اردوی شاه ……………………………………………………………………… 113
6-7- تلاش یعقوب خان برای انتساب خود به فرزندی شاه طهماسب صفوی ……………………………………….. 114
6-8- سرکوب و کشتن مخالفان و مدعیان توسط یعقوب خان ………………………………………………………………. 115
6-9- از بین بردن ذوالقدریان …………………………………………………………………………………………………………………… 116
6-10- عزل و نصب سرخود حکام ولایات ……………………………………………………………………………………………….. 117
6-11- ارسال خلعت به حاکم لار

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق با موضوع مسئولیت کیفری، قانون جدید، قانون مجازات، مسئولیت کیفری اطفال Next Entries دانلود تحقیق با موضوع دوره صفوی، دوره صفویه، دولت صفوی، جهان اسلام