منبع تحقیق با موضوع مددکاری اجتماعی، قانون مجازات، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

چکیده
مددکاری اجتماعی یکی از نهادهای زیرمجموعه در سازمان زندانها و کانون اصلاح و تربیت و همچنین در سازمان های بهزیستی و دیگر ارگان ها مشغول به فعالیت هستند. لذا در قانون جدید سال 1392 هم توجه دو چندانی به این مهم نموده تا این نهاد هم به عنوان یک نوع اقدام تامینی و تربیتی مهم خصوصا برای اطفال و نوجوانان که صراحتا در قانون مجازات جدید عنوان شده است.
نتایج حاصل در مورد نقش مددکاران و مشاوران در پیشگیری اولیه این است که برخورد آنان با اطفال متفاوت از بزرگسالان است و می‌تواند مهمترین عامل در پیشگیری از وقوع جرم باشد، و نتایج حاصل از عملکرد مشاوران و مددکاران اجتماعی در پیشگیری ثانویه و تشکیل پرونده شخصیت و ارائه توصیه‌های لازم به مقام قضایی نیز نقش مهمی در احیاي حقوق اطفال و نوجوانان خواهد داشت، با توجه به محيط و موضوع كار مددكار اجتماعي نقاط اشتراكي براي همكاري ميان دو علم جرم شناسي و كيفرشناسي حاصل گرديده است. چرا كه مددكار اجتماعي در شرايطي موفق است كه بتواند بر مسائل و معضلات اجتماعي فائق آيد. از اين رو شناخت مسائل اجتماعي و نارسائي هاي موجود كه عمدتا زمينه ساز جرم است، زمينه پيشرفت بهتر مددكاري اجتماعي را تسهيل مي كند.

واژگان کلیدی: مددکار اجتماعی ، ارتکاب جرم ، اطفال و نوجوانان ، قانون مجازات اسلامی سال 1392

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه 1
الف- تعریف و بیان مساله 1
ب- سوالات پژوهش 2
ج- سابقه و ضرورت انجام تحقیق 3
د- فرضیه ها 4
ه- اهداف تحقیق 5
و- روش تحقیق 5
ز- روش تجزیه و تحلیل داده ها 5
ح-قلمرو تحقیق (زمانی، مکانی، موضوعی) 5
ج- سازماندهی تحقیق 6
فصل اول : مبانی ، پیشینه و اصول مدد کاری اجتماعی

1-1- تعاریف ، پیشینه و اصول مددکاری اجتماعی 8
1-1-1- تعریف مددکاری اجتماعی 8
1-1-2- تعریف مددکار اجتماعی 10
1-1-3- تعریف جرم 11
1-1-3-1-جرم از منظر حقوق جزا 13
1-1-3-2- جرم از منظر جرم شناسی 13
1-1-4- تعریف طفل 15
1-1-5-تعریف نوجوان 15
1-2- پیشینه مددکاری اجتماعی 16
1-2-1- در جهان 16
1-2-2- در ایران 19
1-3- اصول اساسی مددکاری اجتماعی 23
1-3-1- اصل پذیرش 23
1-3-2- اصل مشارکت مددجو 24
1-3-3-اصل خودآگاهی مددکار 25
1-3-4- اصل رازداری حرفه‏ای 25
1-3-5- اصل رابطه حرفه‎ای 25
1-3-6-اصل فردیت 26
1-4- وظایف مددکار اجتماعی 27
1-5- روش های مطالعه و شناخت در مددکاری اجتماعی 28
1-5-1-مشاهده 28
1-5-2-مصاحبه 29
1-5-3-بازدید منزل 30
1-5-4- رابطه حرفه ای 30
1-6- روشهای اصلی و فرعی در مددکاری اجتماعی 32
1-6-1- مهمترین اهداف در مددکاری فردی 34
1-7- فرآیند مصاحبه در مددکاری اجتماعی 35
1-7-1- مصاحبه و نقش مددکار اجتماعی 37
1-7-2- ساختار مصاحبه در مددکاری اجتماعی 38
1-7-3- مهارت های اولیه مصاحبه در مددکاری اجتماعی 42

فصل دوم : نقش مددکار اجتماعی در پیشگیری از جرم

2-1- مفهوم پیشگیری 46
2-2- پیشگیری از جرم 48
2-2- 1- انواع پيشگيري از جرم 48
2-2- 2-تقسیم بندي پیشگیري از جرم در رهنمودهاي سازمان ملل متحد 49
2-3- اﻧﻮاع ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی جدید از ﺟﺮم 51
2-3- 1-پیشگیری اجتماعی 52
2-3-1-1- سازمان‌های مسئول در پیشگیری اجتماعی 56
2-3-1-2- نقش مددکاری اجتماعی در پیشگیری اجتماعی از جرم 57
2-3- 2-پیشگیری وضعی 61
2-4- مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان از منظر قوانین 63
2-4-1- در قوانین قبل از انقلاب اسلامی ایران 63
2-4-2- در قوانین بعد از انقلاب اسلامی 66
2-4-2-1- قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 66
2-4-2-2- در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 67
2-5- بزهکاری اطفال و نوجوان و ویزگی های آن 80
2-5-1-پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان در ایران 81
2-6- نقش مشاوران و مددکاران اجتماعی در پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان 83
2-6-1- نقش مددکاران اجتماعی و مشاوران در پیشگیری اولیه 83
2-6-2- نقش مددکاران و مشاوران در پیشگیری ثانویه 86

فصل سوم :نقش مددکار اجتماعی در کاهش جرم

3-1- جرم 90
3-2- مجرم و بزهكار 93
3-3- کانون اصلاح وتربیت 94
3-3-1- ساختار و تشکیلات کانون اصلاح وتربیت 94
3-3-2- نقش مددکاران اجتماعی در زندان ها و مراکز اصلاح و تربیت 99
3-3-3- مهارت های حرفه ای مورد نیاز 103
3-3-3-1- مهارت های خاص 103
3-3-3-2- مهارت های عام 105
3-3-4- مددکاران اجتماعی و محدودیت ها 105
3-4- نقش و جایگاه مددکار اجتماعی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 107
3-5- نقدى بر مقررات تعدد جرایم اطفال و نوجوانان در قانون مجازات اسلامى مصوب ۱۳۹۲ 110
3-5-1- واكنش شديدتر در تعدد جرم نسبت به تكرار جرم 113
3-6- ‌رویکرد مددکار اجتماعی با بهره گیری سیاست جنایی در کاهش جرم 113
3-6-1-سیاست جنایی تقنینی 114
3-6-1-1- جرم انگاري 114
3-6-1-2- جرم زدايي 115
3-6-1-3- كيفر زدايي 115
3-6-1-4-قضازدايي 116
3-6-1-5-قوانين شكلي 118
3-6-2-سياست جنايي قضايي 118
3-6-2-1- حتميت در تعقيب و مجازات 119
3-6-2-2- سرعت در تعقيب و رسيدگي 120
3-6-2- 3- اجراي صحيح و عادلانه مقررات جزايي 120
3-6-2-4- راه‌های تقويت موقعيت بزه ديده 121
3-7- نتیجه گیری و پیشنهاد ها 122
3-7-1- نتیجه گیری 122
3-7-2- پيشنهادهاي كاربردي 128
فهرست منابع 129

مقدمه
الف- تعریف و بیان مساله
حقوق جزا و جرم شناسی با مددکاری اجتماعی رابطه متقابلی دارند و مکمل یکدیگرند. قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 با یاری گرفتن از مددکاری اجتماعی سعی دارد که اقدامات تامینی و تربیتی را در مورد اطفال بزهکار به سمت اصلاح و بازپروری آنها سوق دهد، تا بتوانند تا حد زیادی از تکرار جرم در آینده توسط اطفال بزهکار که می توانند اکثریت مجرمان بزرگسال را تشکیل دهند، جلوگیری کنند.
با وجود گذشت 45 سال از تاسیس رشته مددکاری اجتماعی در کشور و حضور هزاران مددکار اجتماعی تحصیل کرده در سازمان‌ها و نهادهای مختلف کشور شواهد نشان مي‌دهد که هنوز بسیاری از نهادهای سیاست گذاری رفاه اجتماعی و برنامه‌ریزان خدمات اجتماعی کشور شناخت درستی از حرفه‌ی مددکاری اجتماعی ندارند و بخش عظیمی از آنها تصور می‌کنند که مددکاری اجتماعی همان خدمات خیریه و عامیانه‌ای است که صد ها سال است در گوشه و کنار کشور ایران توسط افراد خیر ارائه می‌شود (سام آرام، 1392 : 249). جرم شناسی می کوشد کسانی را که در اثر عوامل جرم زا به بسیاری از ویژگی های انسانی پشت پا زده‌اند به خود آورد تا حیاتی نو آغاز کنند و در آنان اندیشه های انسانی اوج گیرد. (کی نیا، 1388 :50 )
از آنجا که اطفال و نوجوانان اغلب به دلیل عدم برخورداری از حمایت های لازم و سرپرستی مناسب، بزهکار و یا بزه دیده واقع شده‌اند، حضور افرادی با تخصص های غیر قضایی نظیر مددکاران اجتماعی به عنوان بالینی ترین مأموران غیر قضایی در فرآیند کیفری می‌تواند نقش مهمی در بازپروری و پیشگیری از تکرار جرم اطفال بزهکار و باز توانی، جلوگیری از تکرار بزه دیدگی و بزه دیدگی ثانویه اطفال بزه دیده ایفا نماید. مددکاران اجتماعی با استفاده از آموزه های علوم روانشناختی، جامعه شناختی و غیره، همچنین رعایت اصول متعدد حرفه ای مانند اصل پذیرش و اصل فردیت و ارائه خدمات مختلف به دنبال یاری رساندن به نظام عدالت کیفری می باشند. آنان می توانند با به کارگیری روش‌هایی که در شناخت افراد در اختیار دارند، در ارائه پاسخ های متناسب با شرایط فردی، خانوادگی و اجتماعی کودک کمک مؤثری نمایند و همچنین با نظارت بر اجرای احکام، کودک را تا بازپروری و بازتوانی کامل همراهی کنند. همواره حضور یک مددکار اجتماعی در روند بازپروری بزهکاران اطفال و نوجوانان و همچنین مجرمان بزرگسال می‌توان کمک شایانی به عدم تکرار جرم و بازگشت به جامعه را در پی داشته باشد. در قانون جدید مجازات اسلامی رویکرد نوینی به مددکاری اجتماعی دارد درصدد تفکیک سن کیفری ایشان و همچنین اعمال اقدامات تامینی و تربیتی ویژه ای را به ترتیب برای هر رده سنی در نظر می گیرد. از این رو یک مددکار اجتماعی با فهم دقیق وظایف خود می تواند به عدالت کیفری اطفال و نوجوانان کمک موثری نماید. هدف اصلی از این پژوهش نقش و تاثیر مددکار اجتماعی بر فرایند ارتکاب جرم با تکیه بر قانون مجازات اسلامی سال 92 است .
ب- سوالات پژوهش
1-نقش مددکار اجتماعی در پیشگیری از جرم در جامعه چیست ؟
2-نقش مددکار اجتماعی در قانون مجازات اسلامی 92 چیست ؟
3- نقش مددکار اجتماعی در کاهش جرم در جامعه چیست ؟
ج- سابقه و ضرورت انجام تحقیق
تاکنون کتاب‌ها، مقاله‌ها و منابع متعددی به بررسی ابعاد مختلف دادرسی ویژه اطفال پرداخته‌اند. همچنین در خصوص نقش مددکاری اجتماعی و تأثیرات آن بر جامعه و اقشار مختلف مطالب بسیاری نگاشته شده است، اما در خصوص نقش مددکاری اجتماعی در نظام کیفری، منابع محدودی در دسترس می باشد که از آن جمله می توان به مقاله آقای دکتر زینالی با عنوان «مددکاری اجتماعی و عدالت کیفری» مقالة آقای دکتر نیازپور با عنوان «نقش مددکاری اجتماعی در پیشگیری از تکرار جرم»، مقاله آقای دکتر صمدی راد تحت عنوان» نقش مددکار اجتماعی در زندانها و مراکز اصلاح و تربیت» و همچنین پایان نامه خانم شریعتی «نقش مددکاران اجتماعی در حمایت از اطفال بزه دیده » اشاره نمود. همچنین الیاسی (1386) در تحقیقی با عنوان بایسته های دادرسی اطفال با تاکید بر جایگاه پلیس، به بررسی روش های سیاست گذاری و اجرایی مربوط به دادرسی اطفال و نوجوانان در کشورهای گوناگون پرداخته است. همچنین مراحل گوناگون فرایند دادرسی ویژه نوجوانان را مورد بررسی قرار داده و تاکید کرده که تا حد امکان باید از برخورد نوجوان با نظام قضایی پرهیز شود و از صدور حکم محرومیت از آزادی وی باید اجتناب شود و در نهایت نوجوان با رفتاری متناسب با پیشبرد عزت نفس و ارزش انسانی مواجه شود که به منظور بازگرداندن و نه انزوا یا به حاشیه راندن او، طراحی شده است. و کشفی (1387) در مقاله‌ای با نام «نقش پلیس در دادرسی اطفال و نوجوانان» به معضلاتی که دادرسی اطفال با آن روبروست و همچنین به طرز کار و عملکرد پلیس و مددکاران اجتماعی به‌عنوان یکی از بازوان دستگاه عدالت کیفری پرداخته است و در پایان این‌گونه نتیجه می‌گیرد که طرز کار پلیس در مرحله صدور و اجرا و پس از اجرای حکم این است که با حضور خود در هر یک از این مراحل و ارائه توصیه‌های لازم به مقام قضایی نقش مهمی در اجرای دادرسی عادلانه داشته باشد.
اطفال و نوجوانان مهمترین سرمایه و منابع انسانی هر جامعه محسوب می شوند. دوره کودکی به عنوان دوره شکل گیری شخصیت انسان، از اهمیت ویژه ای برخوردار است، به ویژه در جامعه ایرانی که جمعیت آن از بافتی جوان تشکیل یافته، عدم توجه و حمایت کافی از این گروه، کشور را متحمل لطمات جبران ناپذیری می نماید. بدون ترديد يكي از اهداف اصلي جوامع بشري برخورداري افراد از رفاه اجتماعي و امنيت اجتماعي است، زيرا نياز به امنيت از نيازهاي اساسي انسان‌ها محسوب می‌شود. در اين راه وظايف نهادها و مؤسسات مختلف و آگاهي و همكاري افراد و جامعه نقش اساسي دارد. از آنجا كه مددكاران اجتماعي ارائه‌کنندگان خدمات اجتماعي نيز می‌باشند در كاهش مسائل و مشكلات اجتماعي سهيم هستند. هم چنين در پيشگيري از كژ کارکردهای اجتماعي نقش مؤثري ايفا می‌کنند .
د- فرضیه ها
1- به نظر می رسد مددکاری اجتماعی با بسیج سایر موسسه های و نهاد های اجرایی برای کمک به کاهش جرم و بزه از طریق نهاد های پیشگیری از جمله خانواده بزهکار در جهت کاهش جرم و بزه گام بر می دارد.
2- به نظر می رسد قانون مجازات اسلامی 1392 با رویکرد جدیدی نسبت به مددکار اجتماعی به عنوان یک جایگزینی و اقدام تامینی و تربیتی سعی دارد تا در نهایت او را برای کمک به اصلاح و کمک به پیشگیری از تکرار جرم و در نهایت به کاهش جرایم و بزه در جامعه گام بر دارد .
ه- اهداف

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع بزهکاری نوجوانان، کنترل اجتماعی، رگرسیون، خارج از خانه Next Entries منبع تحقیق با موضوع مددکاری اجتماعی، جرم شناسی، قانون مجازات، مجازات اسلامی