دانلود پایان نامه ارشد با موضوع بزهکاری اطفال، قوانین موضوعه، عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

………………………………………………………………………………….20
بند دوم : بزهکاری اطفال از دیدگاه جرم شناسی…………………………………………………………………………….21
مبحث سوم : تاریخچه واکنش اجتماعی در مقابل بزهکاری اطفال……………………………………………………23
گفتار اول : قوانین مربوط به بزهکاران صغیر در حیطه بین المل………………………………………………………..24
گفتار دوم :عوامل موثر در بزهکاری اطفال و نوجوانان…………………………………………………………………….24
بند اول : نقش خانواده…………………………………………………………………………………………………………………24
بند دوم : عوامل اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………….26
بند سوم : عوامل اقتصادی……………………………………………………………………………………………………………26
بند چهارم : نقش دوستان و همسالان…………………………………………………………………………………………….26
بند پنجم : عوامل روانشناختی……………………………………………………………………………………………………….27
مبحث چهارم :بزهکاری اطفال در قوانین کیفری……………………………………………………………………………..27
گفتار اول : سن بلوغ در قوانین موضوعه………………………………………………………………………………………..30
بند اول : حداقل سن عدم مسوولیت مطلق کیفری…………………………………………………………………………..31
بند دوم : مجازات کودکان بزهکار در قانون مجازات اسلامی…………………………………………………………….35
عنوان صفحه

گفتار دوم : حمایت های قانونی یا مجازات کودک بزهکار……………………………………………………………….37
بند اول : کانون اصلاح وتربیت……………………………………………………………………………………………………..41
مبحث پنجم : عوامل خانوادگی مؤثر در بروز بزهکاری اطفال…………………………………………………………..44
گفتار اول : خانواده نامتعادل………………………………………………………………………………………………………..44
بند اول : اعتیاد اعضای خانواده……………………………………………………………………………………………………..45
بند دوم : کمبود محبت………………………………………………………………………………………………………………..46
بند سوم : تقلید پذیری…………………………………………………………………………………………………………………47
بند چهارم : اختلاف خانوادگی……………………………………………………………………………………………………..48
گفتار دوم : نقش مادر در خانواده…………………………………………………………………………………………………49
بند اول : عدم حضور پدر در خانواده…………………………………………………………………………………………….50
بند دوم : فوت والدین…………………………………………………………………………………………………………………51
مبحث ششم : الگوهای ناسازگار اولیه……………………………………………………………………………………………52
گفتار اول : الگوهای ناسازگار اولیه مدل یانگ……………………………………………………………………………….54
بند اول : تداوم طرحواره………………………………………………………………………………………………………………57
عنوان صفحه

بند دوم : اجتناب طرحواره…………………………………………………………………………………………………………..58
بند سوم : جبران طرحواره……………………………………………………………………………………………………………59
بند چهارم : فنون شناختی طرحواره………………………………………………………………………………………………60
پیشینه و تاریخچه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..64
فصل سوم : روش شناسی تحقیق
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………….70
الف) روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………..71
ب) جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………….71
پ)روش جمع‌آوري اطلاعات………………………………………………………………………………………………………72
ت)ابزار جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………………….72
ث)اجزای پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………………73
ج)پرسشنامه الگو های ناسازگار اولیه یانگ……………………………………………………………………………………73
چ)روايي پرسشنامه الگوهای ناسازگار اولیه یانگ……………………………………………………………………………74
ح)پايايي آزمون………………………………………………………………………………………………………………………….75
خ)ضریب آلفای کرونباخ…………………………………………………………………………………………………………….75
د)روش های تجزیه وتحلیلی………………………………………………………………………………………………………77
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
عنوان صفحه

الف)مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………..79
ب)بررسي وضعیت جدایی والدین………………………………………………………………………………………………..79
پ)بررسي وضعیت مالی خانواده…………………………………………………………………………………………………..81
ت)بررسي وضعیت فوت پدر……………………………………………………………………………………………………….82
ث)بررسي وضعیت اعتیاد والدین………………………………………………………………………………………………….83
ج)آمار استنباطی ………………………………………………………………………………………………………………………..84
چ)یافته های مربوط به سوال اصلی تحقیق …………………………………………………………………………………….85
ح)یافته های مربوط به سوال فرعی تحقیق …………………………………………………………………………………….86
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
الف)خلاصه فصل پنجم……………………………………………………………………………………………………………….92
ب)نتایج آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………92
پ)نتایج بررسی فرضیه اصلی تحقیق…………………………………………………………………………………………….93
ت)نتایج بررسی فرضیه فرعی تحقیق ……………………………………………………………………………………………93
ث)محدودیت های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….95
ج)پیشنهادات در راستای نتایج تحقیق……………………………………………………………………………………………96
چ)پیشنهادات برای پژوهش های آتی…………………………………………………………………………………………….96
منابع فارسی ……………………………………………………………………………………………………………………………..97
منابع لاتین ……………………………………………………………………………………………………………………………….99
چکیده لاتین…………………………………………………………………………………………………………………………….101
فهرست جداول و اشکال
عنوان صفحه

مدل مفهومی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………10
کدگذاری و امتیاز دهی سوالات براساس مقیاس 5 گزینهای لیکرت……………………………………………..73
سرفصل سوالات پرسشنامه استاندارد الگوهای ناسازگار اولیه یانگ………………………………………………73
مقیاس سنجش کرونباخ و تحلیل پایایی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره نظام سیاسی، افراط گرایی، فعالیت های تروریستی، بحران های منطقه ای Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع بزهکاری اطفال، کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان، وضعیت مالی