منبع پایان نامه درمورد پرخاشگری، شبکه های اجتماعی، تحلیل داده، مقطع متوسطه

دانلود پایان نامه ارشد

فهرست مطالب
فصل اول :کلیات
عنوان صفحه

چکيده 1
1-1مقدمه: 2
1-2بیان مسئله 3
1-3-اهميت و ضرورت پژوهش 4
1-4-اهداف پژوهش 6
1-4-1هدف کلی 6
1-4-2اهداف ویژه 6
1-5-فرضيات پژوهش 6
1-6-تعاریف مفاهیم واصطلاحات : 7
1-6-1-تعريف مفهومي واژه ها 7
1-6-2تعریف عملیاتی واژه ها 7
فصل دوم : ادبیات وپیشینه پژوهش
2-1مقدمه 9
2-2-تاریخچه شبکه های اجتماعی : 9
2-3-شبکه اجتماعی چیست 11
2-4- شبکه های اجتماعی سال 2014 عبارتند از: 11
2-4-1-فیس بوک 11
2-4-2-توئیتر 12
2-4-3-تامبلر 12
2-4-4-پینترست 12
2-4-5-اینستاگرام 12
2-4-6- گوگل پلاس 13
2-4-7- لینکدین 13
2-4-8- میت می 13
2-4-9-کلس میتس 13
2-4-10-میت آپ 13
2-5-ديدگاه هاي جامعه‌شناختی درباره گرایش خانواده‌ها به شبکه‌های احتماعی 14
2-5-1نظريه مخاطب‌شناسی 14
2-5-2-نظریه کاشت 15
2-5-3-نظریه میمی‌‌های کاپلا 16
2-5-4-نظریه وابستگی مخاطب ـ رسانه ـ جامعه 16
2-5-5-نظریه برجسته‏ سازی 17
2-6-تعریف شبکه های اجتماعی و انواع آن: 17
2-8-شبکه‌های اجتماعی مجازی 18
2-9-نظريات مرتبط با رشد هويت و جواني 19
2-10-بی توجهی به اوقات فراغت و افزایش انحرافات اجتماعی 21
2-11- عوامل محيطي آسيب هاي اجتماعي 22
2-11-1-آموزش و پرورش 22
2-11-2-همسالان 22
2-12-پرخاشگری: 23
2-13-اهمیت تعریف پرخاشگری: 24
2-14-انواع پرخاشگری: 25
2-14-1 پرخاشگری وسیله ای: 25
2-14-2- پرخاشگری خصمانه: 25
2-14-3- پرخاشگری مستقیم و غیر مستقیم: 25
2-15-ثبات پرخاشگری: 26
2-16-تفاوت های جنسیتی در پرخاشگری: 26
2-17-نقش ادراک مقاصد دیگران در نحوه پرخاشگری: 27
2-18-عوامل ایجاد کننده شخصیتی،ژنتیکی،خانوادگی وآموزشگاهی پرخاشگری: 28
2-19-عوامل تشدید کننده پرخاشگری: 33
2-20-بلوغ و پرخاشگری: 35
2-21-زیانهای پرخاشگری: 36
2-22-نظریه های رایج مربوط به پرخاشگری: 37
الف) طرفداران ذاتی بودن پرخاشگری: 37
ب)طرفداران منشأ اجتماعی پرخاشگری: 37
ج) فرضیه ناکامی- پرخاشگرانه: 38
2-23-ویژگی های افراد پرخاشگر: 39
2-24-الگوهای پرخاشگری: 39
2-25-پیشگیری از پرخاشگری: 41
2-26-راه های اصلاحی برای از بین بردن حالت پرخاشگری: 41
2-27-درمان پرخاشگری: 42
2-28-پیشینه پژوهش های انجام شده در داخل و خارج کشور 43
2-29-سوابق مربوط: 45
فصل سوم : روش شناسی پژوهش
3-1-روش پژوهش 48
3-2-جامعه آماری 48
3-3-نمونه وروش نمونه گیری: 48
3-4-ابزار سنجش 48
3-4-1-پرسشنامه استفاده از شبكه هاي اجتماعي 48
3-4-2-پرسشنامه پرخاشگری (AGQ): 49
3-5-روش اجرا 49
3-6- روش تجزیه وتحلیل داده ها : 50
فصل چهارم : ارائه وتجزیه وتحلیل داده ها
4-1-مقدمه: 51
4-2-آمار توصیفی 52
4-3-تحلیل فرضیات 68
فصل پنجم : بحث ،تفسیر ونتایج
5-1-مقدمه 71
5-2-بحث و نتیجه گیری 71
5-2-1-خلاصه یافته ها: 71
5-3-تفسیر یافته های پژوهش 72
5-4-محدوديت های پژوهش: 75
5-5-پیشنهادهاي پژوهش 75
5-5-1-پيشنهادهاي مبتنی بر نتايج پژوهش 75
5-5-2-پيشنهادها براي پژوهشگران آينده: 76
منابع 77
منابع انگلیسی: 79
ضمائم 80

فهرست جداول

جدول شماره (3-1) تعداد دانش آموزان بر حسب جنسیت طبق جدول مورگان 48
جدول شماره(4-1) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت 52
جدول شماره(4-2) برحسب سوال اول 53
جدول شماره(4-3) برحسب سوال دوم 54
جدول شماره(4-4) برحسب سوال سوم 55
جدول شماره (4-5)برحسب سوال چهارم 56
جدول شماره(4-6) برحسب سوال پنجم 57
جدول شماره(4-7)برحسب سوال ششم 58
جدول شماره(4-8) برحسب سوال هفتم 59
جدول شماره(4-9) برحسب سوال هشتم 60
جدول شماره(4-10) برحسب سوال نهم 61
جدول شماره(4-11) برحسب سوال دهم 62
جدول شماره(4-12) برحسب سوال یازدهم 63
جدول شماره(4-13) برحسب سوال دوازدهم 64
جدول شماره(4-14) برحسب سوال سيزدهم 65
جدول شماره (4-15)برحسب سوال چهاردهم 66
جدول شماره (4-16)برحسب سوال پانزدهم 67
جدول شماره(4-17) ضريب همبستگی بین ميزان استفاده از شبکه های اجتماعی با میزان خشم 68
جدول شماره(4- 18 )ضريب همبستگی بین ميزان استفاده ازشبکه های اجتماعی با میزان تهاجم 68
جدول شماره(4- 19 ) ضريب همبستگی بین ميزان استفاده ازشبکه های اجتماعی بامیزان كينه توزي 69
جدول شماره(4- 20)جدول مربوط به t مستقل استفاده از شبکه های اجتماعی دردختران وپسران 69
جدول شماره(4- 21 )جدول مربوط به t مستقل استفاده ازشبکه های اجتماعی وپرخاشگری 70

فهرست نمودارها

نمودار شماره (4-1) 52
نمودار شماره (4-2) 53
نمودار شماره(4-3) 54
نمودار شماره(4-4) 55
نمودار شماره (4-5) 56
نمودار شماره (4-6) 57
نمودار شماره (4-7) 58
نمودار شماره (4-8) 59
نمودار شماره (4-9) 60
نمودار شماره (4-10) 61
نمودار شماره (4-11) 62
نمودار شماره (4-12) 63
نمودارشماره (4-13) 64
نمودار شماره(4-14) 65
نمودار شماره (4-15) 66
نمودارشماره(4-16) 67

فصل اول
کلیات پژوهش

چکيده
هدف ازاین پژوهش بررسی نقش شبکه های اجتماعی برميزان پرخاشگری دانش اموزان مقطع متوسطه دوم ناحيه سه كرمانشاه می باشد.روش پژوهش از نوع کاربردی ودر اجرا زمينه يابي است .جامعه آماری شامل کليه دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه دوم ناحيه سه شهركرمانشاه درسال تحصیلی 94-93 که تعداد آنها حدود6000نفرمی باشد.در اين پژوهش با استفاده از جدول مورگان 360 نفر ازدانش آموزان بصورت تصادفی انتخاب شدند.ابزارمورد استفاده دراین پژوهش شامل :1- پرسشنامه شبکه های اجتماعی داراي 15گويه و بر اساس طیف لیکرت تنظیم شده است . برای روایی پرسشنامه از راهنمایی استاد راهنما و تنی چند از متخصصان استفاده شده است.2-پرسشنامه پرخاشگری (AGQ):اين پرسشنامه مشتمل بر 30 گویه می باشد که اعتبار پرسشنامه ها با روش آلفای کرونباخ محاسبه وبه ترتیب 79/0 و874/0بدست آمد .درتحلیل داده ها از دوجنبه:آمارتوصیفی(فراوانی ها،درصدها،ميانگين ها و انحراف معيار)وآماراستنباطی(آزمون های t،همبستگی پیرسون )استفاده گردید.يافته‌ها نشان داد بين استفاده از شبکه های اجتماعی و ميزان خشم رابطه مثبت و معني داري وجود دارد. بين استفاده از شبکه های اجتماعی وميزان تهاجم رابطه مثبت و معني داري وجود دارد. بين استفاده از شبکه های اجتماعی وميزان كينه توزي رابطه مثبت و معني داري وجود دارد. بين ميزان استفاده از شبکه های اجتماعی در دختران و پسران تفاوتي وجود ندارد بين ميزان پرخاشگري در دختران و پسران تفاوت معني داري وجود دارد.نتیجه گیری:استفاده از شبكه هاي اجتماعي و فضاي مجازي نه تنها حريم اعضای خانواده را از بين ‌برده است،بلکه سبب الگوگيری‌های نادرست نوجوانان نيزخواهد شد. و به وضوح می‌توان مشکلات شخصيتی را در آنها مشاهده کرد.

واژه‌های كليدی: شبکه های اجتماعی- پرخاشگری -دانش اموزان

1-1مقدمه:
هنوز خانواده در مشرق زمين، اصالت و هويت دينی خود را تا حدودی حفظ کرده است. در چرخه تحولات جهانی، با قرار گرفتن خانواده زير تهاجم فرهنگ غربی‌که رسانه‌های نوين آن را انجام می‏دهند، البته اين نهاد به حمايت و قدرت بيشتری نياز دارد تا بتواند هويت خود را حفظ کند. امروزه خانواده در غرب در حال فروپاشی و نابودی است و مهم‌ترين دليلش هم طرد دين از همه مظاهر زندگی است. واقعيت اين است که خانواده هم از نظر ساختاری متحول گشته و هم از نظر اعتقادی و نظام ارزشی زير سيطره تجدد‌گرایی، دنيا‌گرايی و دين‌زدايی، دگرگونی‌های بسياری را تجربه کرده است. با ورود تکنولوژی و وسايل ارتباط جمعی در خانواده‌ها، ارزش‌های اجتماعی خانواده‌ها تحت تأثير قرار گرفته و موجب شده است تا شاهد تغييراتی در رفتار و گفتمان نسل جوان باشيم (عباسي،1389،ص23).
امروزه رسانه های اجتماعی به يک مهارت جديد و مهم برای همه و حتی برای  کسانی که حتی درک  بسيار بالايی از فناوری ندارند، تبديل شده است. در سال های اخير دسترسی ميليون ها کاربر در سراسر جهان به رسانه های  و شبکه های اجتماعی باعث شده است تا اين رسانه ها درکانون توجه جوامع مدرن  و افراد زيادی قرارگيرند  و از محبويت قابل توجهی به خصوص در ميان نسل جوان برخوردار شوند. شناخت صحيح از اين رسانه ها باعث می شود تا کاربران بيش از پيش بتوانند از اين ابزارها استفاده مفيد و موثر داشته باشند.در واقع شبکه‌های اجتماعی اينترنتی پايگاه يا مجموعه پايگاه‌هايی هستند که امکانی فراهم می‌آورد تا کاربران بتوانند علاقه‌منديها، افکار و فعاليت‌های خودشان را با ديگران به اشتراک بگذارند و ديگران هم اين افکار و فعاليت‌ها را با آنان سهيم شوند. يک شبکه اجتماعی، مجموعهای از سرويسهای مبتی بر وب است که اين امکان را برای اشخاص فراهم می‌آورد که توصيفات عمومی يا خصوصی برای خود ايجاد کنند، يا با ديگر اعضای شبکه ارتباط برقرار کنند، منابع خود را با آن‌ها به اشتراک بگذارند و از ميان توصيفات عمومی ديگر افراد، برای يافتن اتصالات جديد استفاده کنند.(ساروخانی،1391،ص84).
به‌طور کلی در تعريف شبکههای اجتماعی میتوان گفت شبکههای اجتماعی سايتهايی هستند که از يک سايت ساده مانند موتور جستجوگر با اضافه شدن امکاناتی مانند چت و ايميل و امکانات ديگر خاصيت اشتراکگذاری را به کاربران خود ارائه میدهند. شبکههای اجتماعی، محل گردهمايی صدها ميليون کاربر اينترنت است که بدون توجه به مرز، زبان، جنس و فرهنگ، به تعامل و تبادل اطلاعات می‏پردازند. در واقع شبکههای اجتماعی برای افزايش و تقويت تعاملات اجتماعی در فضای مجازی طراحی شدهاند. به طور کلی از طريق اطلاعاتی که بر روی پروفايل افراد قرار میگيرد مانند عکس کاربر، اطلاعات شخصی و علايق (که همه اينها اطلاعاتی را در خصوص هويت فرد فراهم میآورد) برقراری ارتباط تسهيل می‌گردد. کاربران می‌توانند پروفايلهای ديگران را ببينند و از طريق برنامههای کاربردی مختلف مانند ايميل و چت با يکديگر ارتباط برقرار کنند. (ساروخانی،1391،ص85).
1-2بیان مسئله
در دنيای امروز، شبکه‌های اجتماعی نقش بسیار مهمی در روابط مردم سرتاسر جهان ایفا می‌کنند . به ‌طوری که به جزیی جدایی‌ناپذیر از زندگی بیشتر مردم تبدیل شده‌اند . این در حالی است که اساس پیدایش این شبکه ها تسهیل و کوتاه نمودن مسیر ارتباطی میان افراد جامعه تلقی می گردد . در ایران نیز این پدیده نه چندان نوظهور روز به روز بر خیل مشتاقان خود می افزاید . شاید در گذشته نه چندان دور افراد شناخت کمی نسبت به ماهیت و چگونگی استفاده از این شبکه ها داشتند ، اما این روزها در زندگی روزمره شاهد آن هستیم که طیف متفاوت مردم راجع به این شبکه ها با هم صحبت و تبادل اطلاعات می نمایند . طبقات مختلف در جامعه از زن و مرد ، جوان و پیر، باسواد و بی‌سواد ، از آن حرف می‌زنند(زنجاني،1388،ص45) .
عده‌ای بسیار مخالف آن‌ها بوده ، وجودشان را باعث مضرات اجتماعی و فساد اخلاقی برای طبقات جامعه دانسته و مایل به بستن ، تعطیل و فیلتر کردن آن‌ها هستند و در مقابل ، عده‌ای دیگر آن‌ها را مظاهری از تمدن جدید شمرده ، وجود آن‌ها را برای پیوستگی‌های اجتماعی مفید ، بلکه لازم می‌دانند . فراگیر شدن استفاده از این پدیده ، پیامدهای مثبت و منفی بسیاری را بر زندگی ما القاء نموده و در مواردی نیز تبعات گریز ناپذیری را بر ما تحمیل داشته است . تا آنجائیکه بعضا اصطلاحات مرسوم در این شبکه ها بخشی از فرهنگ محاوره افراد جامعه ما را تشکیل می دهند اینترنت به عنوان یک وسیله دارای قابلیت عظیمی برای افزایش تنوع اطلاعات و سرگرمی های در دسترس افراد و سازمان های سراسر جهان است . این وسیله هم چنین موانع ورود را کاهش می دهد که برای گویندگان و شنوندگان یکسان است و امکان دسترسی به تمام کسانی را که مایل اند

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درباره سازمان های غیردولتی، سازمان های مردم نهاد، منابع مالی، آسیب شناسی Next Entries منبع پایان نامه درمورد شبکه های اجتماعی، پرخاشگری، تلفن همراه، شبکه اجتماعی