تحقیق رایگان درباره سرمایه اجتماعی، سازمان های مردم نهاد، حکمرانی خوب، جامعه مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

مردم نهاد ، حکمروایی مطلوب ، جامعه مدنی ، سرمایه اجتماعی ، شهر تهران

فهرست مطالب
عنوان مطلب
صفحه
چکیده
5
فصل اول – کلیات
10
1- مقدمه
11
1-2 – طرح مساله
11
1-3- پیشینه تحقیق
14
1-4 – سوال
24
1-5 – فرضیه
24
1-6 – اهداف تحقیق
25
1-7- تعریف مفاهیم
26
1-7-1- جامعه مدنی
26
1-7-2- سرمایه اجتماعی
27
1-7-3- حکمرانی خوب
27
1-7-4- سازمان های مردم نهاد
28
1-8 – روش و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها
29
الف – نوع و روش تحقیق
30
ب- روش گردآوری اطلاعات
30
پ- ابزار گردآوری اطلاعات
30
ت- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
31
1-9 سازماندهی تحقیق
31
فصل دوم – چهارچوب نظری : سازمان های مردم نهاد و حکمروایی مطلوب
33
2-1 مقدمه
34
2-2 – سازمان های غیردولتی
34
2- 3- تعریف جامعه مدنی
40
2-3-1 – مولفه های جامعه مدنی
45
2-3-2- جامعه مدنی و سرمایه اجتماعی
45
2-4 – سرمایه اجتماعی و سازمان های غیردولتی
48
2-4-1- مفهوم سرمایه اجتماعی
48
2-4-2- سرمایه اجتماعی و توسعه
50
2-4-3 – سرمایه اجتماعی و دموکراسی
50
2-4-4- شکل گیری سرمایه اجتماعی
51
2-4-5- اندازه گیری سرمایه اجتماعی
51
2-5 – حکمرانی و ابعاد آن
53
2-5-1- تعاریف حکمرانی
54
2-5-2 – سطوح حکمرانی
56
2-6 – مفهوم حکمرانی در عرصه سیاستگذاری
56
2-7 – نظریات حکمرانی خوب
58
2-8 – شاخص های حکمرانی خوب
59
2-8-1- مشارکت پذیری
60
2-8-2- وفاق عمومی هدفمند
60
2-8-3- شفافیت
61
2-8-4- پاسخگویی و مسئولیت پذیری
61
2-8-6- کارایی و اثر بخشی
61
2-8-7- تساوی و برابری
62
2-8-8- حاکمیت قانون
62
2-8-9- کنترل فساد
62
2-9 – حکمرانی شهری و چگونگی آن
64
2-9-1- حکمرانی خوب شهری
67
2-9-2- حقایقی در خصوص حکمرانی خوب شهری
68
2-9-3- پیشینه بحث حکمرانی خوب شهری
69
2-9-4- معیارهای حکمرانی خوب شهری
70
2- 10 – شاخص های تحقق حکمرانی خوب شهری در سطوح محلی
71
2-11- اهداف حکمرانی خوب شهری
72
2-12- حکمرانی خوب شهری و حکومت محلی
73
2-13- مدل یا الگوی نظری پژوهش
77
فصل سوم – کالبد شکافی سازمان های غیردولتی در تهران؛ چالش ها و فرصت ها
87
3-1 – سازمان های غیردولتی در ایران
79
1-1-3 -دامنه و موضوع فعالیت
79
3-1-2- دستگاه های حمایتگر سازمان های غیر دولتی
80
2-3- جایگاه سازمان های مردم نهاد در قانون اساسی
81
3-3- سازمان های مردم نهاد در اسناد بالادستی – توسعه ای
83
3-4 – بررسی وضعیت حکومت محلی در شهر تهران از منظر شاخص های حکمروایی خوب
87
3-5- سازمان های غیردولتی : فرصت ها و موانع حکمروایی مطلوب در ایران و تهران
89
3-5-1- مزایای سازمان های مردم نهاد
89
3-5-1-1 – حلقه واسط میان جامعه و حکومت
89
3-5-1-2-اولویت بندی تقاضاهای اجتماعی
90
3-5-1-3- مشاوره به حکومت
90
3-5-1-4- نقد عملکرد حکومت
91
3-5-1-5- تاثیرات سازمان های مردم نهاد بر نهادهای دولتی
92
3-5-1-6- ارتقای سطح فرهنگ مشارکت عمومی
92
3-5-1-7- افزایش آگاهی های اجتماعی مردم
93
3-5-1-8- توان بالا برای جذب نخبگان اجتماعی
94
3-5-1-9- ایجاد هماهنگی و انسجام اجتماعی
95
3-5-1-10- کاهش خشونت های اجتماعی
96
3-5 -2- موانع ساختاری
97
3-5-2-1 – مانع فرهنگی
97
3-5-2-2 – مانع سیاسی
97
3-5-1-3- مانع قانونی
98
3-5-2-4 – مانع اقتصادی
99
3-5-3 – موانع شکلی
99
3-5-3-1 – موانع درونی
99
الف – کلی بودن و مبهم بودن اهداف و وظایف
100
ب- ضعف مدیریت
100
پ- فقدان اعتبار و نداشتن پایگاه اجتماعی
101
ت- فقدان تخصص و مهارت های حرفه ای
101
ث- عدم آگاهی این سازمان ها نسبت به نقش و جایگاه خود
102
ج- همسویی با دولت
102
چ-ضعف عضو پذیری
103
ح- محدودیت منابع مالی
103
خ- عدم حضور فعال در عرصه بین المللی
104
3-5-4 – موانع بیرونی
104
3-5-4-1 – تعریف نشدن نوع رابطه دولت با سازمان های غیردولتی
104
3-5-4-2 – عدم وجود هویت جمعی مشترک در میان سازمان های غیردولتی
105
3-5-4-3 – فقدان درک و پذیرش نقش سازمان های غیردولتی در جامعه
105
3-5-4-4 – ضعف آمار و اطلاعات در مورد این سازمان ها
105
فصل چهارم – روش شناسی
107
4-1- روش پژوهش
108
4-2- متغییرهای پژوهش
108
الف- تعاریف نظری متغییرهای مستقل و وابسته
108
ب- تعاریف عملیاتی متغییرهای مستقل و وابسته
112
4-3- جامعه آماری
112
4- 4- تعیین حجم نمونه
113
4-5- روش نمونه گیری
113
4-6- شیوه نمونه گیری
114
4-7- روش گرداوری اطلاعات
115
4-8- ابزار گردآوری داده ها
118
– اعتبار و دقت اندازه گیری
118
– پایایی تحقیق
119
– اعتبار تحقیق
119
4-9- قلمرو تحقیق
120
– قلمرو موضوعی
120
– قلمرو مکانی
120
– قلمرو زمانی
120
4-10- مدل تحلیلی پژوهش
121
فصل پنجم – تجزیه و تجلیل اطلاعات
122
5-1 داده کاوی پرسشنامه
125
5-2 بررسی سوال و فرضیات تحقیق
150
نتیجه گیری و راهبردهای پیشنهادی
152
فهرست منابع و ماخذ
158

فصل اول

کلیات

1- 1 مقدمه
هر پدیده اجتماعی برای ایجاد و تداوم ، نیازمند جایگاهی در ساختار نظام اجتماعی است و این جایگاه نیز خود نشات گرفته از نیازی است که جامعه مورد نظر به وجود آن پدیده نشان می دهد . در بحث سازمان های مردم نهاد ، می توان به اهمیت این سازمان ها به عنوان نقش آفرین های تحقق حکمروایی مطلوب و شایسته در چهارچوب ارتقاء سرمایه اجتماعی در جامعه مدنی با رویکرد شکل دهی به مدلی شایسته برای سیاستگزاری اشاره کرد .
از این روی در فصل اول این تحقیق با چنین رویکردی به بررسی جایگاه سازمان های مردم نهاد در تحقق حکمروایی خوب در تهران پرداخته می شود . محقق در این فصل با بیان مساله به چرایی اهمیت و ضرورت پرداختن به بحث ححمروایی مطلوب ( خوب ) می پردازد و در تلاش خواهد بود تا ضمن تبیین دقیق مساله از طریق فرضیات و سوالات مشخص به اهمیت نقش سازمان های مردم نهاد به عنوان عاملی در جهت تحقق حکمروایی مطلوب در جامعه مدنی بپردازد . تعریف کلید واژگان اصلی تحقیق ، بیان روش تحقیق و نحوه دسته بندی اطلاعات جمع آوری شده در مسیر دانایی و سازماندهی فصول از دیگر بخش های این فصل محسوب می شود . به بیان دیگر در این فصل تلاش بر این است که چهارچوب نظری بحث به درستی بیان شده و نقشه راه ادامه تحقیق طراحی گردد .

1-2 طرح مساله
سرمایه اجتماعی را به سادگی می توان به عنوان وجود معینی از هنجارها یا ارزش های غیر رسمی تعریف کرد که اعضای گروهی که همکاری و تعاون میان ایشان مجاز است، در آن سهیم هستند. مشارکت در ارزش ها و هنجار ها به خودی خود باعث تولید سرمایه اجتماعی نمی گردد، چرا که این ارزش ها ممکن است ارزش های منفی باشند. هنجارهایی که سرمایه اجتماعی تولید می کنند، به طور اساسی باید شامل سجایایی از قبیل صداقت، ادای تعهدات و ارتباطات دو جانبه باشد. به طور کلی از سرمایه اجتماعی تعاریف مختلفی ارائه گردیده است. یکی از تعاریف مطرح، سرمایه اجتماعی را مجموعه هنجارهای موجود در سیستم های اجتماعی دانسته که موجب ارتقای سطح همکاری اعضای آن جامعه گردیده و موجب پایین آمدن سطح هزینه های تبادلات و ارتباطات می گردد. براساس این تعریف، مفاهیمی نظیر جامعه مدنی و نهادهای اجتماعی از نظرمفهومی با سرمایه اجتماعی نزدیک می گردند(فوکویاما، 1999)
در این حال با وجود قدمت فعالیت و حضور سازمان های غیر دولتی که به نوعی جزء جدایی ناپذیر فرهنگ ملی و مذهبی ما بوده اند، در سال های اخیربه دلیل مفهوم سازی جدید، به ویژه در مطالعات اجتماعی و اقتصادی و نیز ظهور تعیین صلاحیت سازمان های غیر دولتی، نقش عمده ای در ارتقاء و شکل گیری سرمایه اجتماعی ایفا می کنند.
دولت ها به واسطه تمرکز امور در خود در طولانی مدت به واسطه ناتوانی در برآوردن خواسته های شهروندان با بحران مشروعیت مواجه شدند و لذا با پیگیری سیاست تمرکززدایی و اعطای اختیارات به نهاد های محلی در جهت کسب مشروعیت از دست رفته بودند. سازمان های مردم نهاد یکی از حوزه های است که در امر توسعه و پیشرفت در دیدگاه صاحب نظران و کارگزاران دولتی همیشه مورد توجه بوده است و به عنوان نهاد ها و موسساتی کارآمد و مکمل بخش دولتی در تحقق حاکمیت مطلوب و افزایش سرمایه اجتماعی جایگاه ویژه ای یافته اند.
سازمان های مردم نهاد به گروهی مستقل، غیر دولتی، غیر انتفاعی و داوطلبانه از مردم گفته می شود که با اهداف مشخص و آشکار، پیرامون یک نیاز اجتماعی مشترک گرد آمده اند. این سازمان ها به علت تعدد و تنوع نقش ها و ویژگی هایی که به خود می گیرند تعاریف متنوعی دارند، ولی عمدتا با پسوند«غیر دولتی» تعریف و شناخته می شوند. به عبارت دیگر«غیر دولتی بودن» بودن، وجه مشترک تمام تعاریف مربوط به سمن ها ست. سایر تفاوت هایی که بین تعاریف این سازمان ها وجود دارند بیشتر مربوط به نوع فعالیت هایی می شوند که سازمان های مختلف، آن فعالیت ها را در راستای تحقق اهداف سازمانی خود انجام می دهند. در یک تعریف نسبتا جامع می توان«سمن» را سازمان های غیر دولتی متشکل از گروهی از افراد داوطلب دانست که بدون وابستگی به دولت و به صورت غیر انتفاعی و عام المنفعه با تشکیلات سازمان یافته در جهت اهداف و موضوعات متنوع فرهنگی، اجتماعی، خیریه ای، تخصصی و صنفی فعالیت می کند. اهداف و موضوعات مورد توجه این سازمان ها مختص به گروه و قشر خاصی نیست و حضور تمامی افراد را در عرصه های مختلف رشدو توسعه کشور امکانپذیر می سازد. در کشور ما به دلیل پیشینه تاریخ طولانی مشارکت های مردمی در شکل گروههای همیار و خودیار و آموزه های دینی و اخلاقی مشوق افراد نسبت به این امور، ظرفیت مشارکت همیشه وجود داشته و در برهه های تاریخی از جمله در تحقق انقلاب شکوهمند اسلامی و تثبیت نظام نقش آفرینی کرده است. امروز مشارکت مردمی در قالب نهادهای رسمی مدنی مثل سازمان های مردم نهاد و یا اشکال سنتی و دیرینه آن مثل افزایش نقش مساجد و هیات ها، کانون های فرهنگی و غیره می تواند دارای آثار توسعه ایی مثبت باشد. نهادهای غیر دولتی هم می توانند باعث کاهش سرمایه اجتماعی گردند و هم می توانند سرمایه اجتماعی را افزایش دهند. نهادهای غیردولتی در صورت برقراری تعامل درست، می توانند باعث شکل گیری و تقویت سرمایه اجتماعی گردند. تشویق تشکیل نهادهای مدنی، تقویت آموزش های گروهی، استفاده موثر از رسانه های ارتباطی، اصلاح الگوهای رفتاری کارکنان و مدیران، پایبندی به اخلاقیات، توجه به مصلحت عامه و از همه مهم تر، بسترسازی فرهنگ توسط دولت می تواند باعث تقویت نهاد های غیر دولتی و در نهایت ارتقاء سرمایه های اجتماعی گردد .
ایده حاکمیت خوب مدت ها در عرصه نظام های حکومتی حاکم بود و دولت ها خود را مکلف به برآوردن خواسته های مردم و شهروندان می دانستند ولی به واسطه افزایش جمعیت و بروز خواسته های جدید و ضرورت نگهداری از منابع و تاسیسات، دولت ها با چالش های جدی مواجه شدند و لذا بحث حاکمیت مطلوب مطرح گردید. در همین راستا نقش بازیگران غیر دولتی در شکل دهی به حاکمیت شایسته و مطلوب در مسیر توسعه و پیشرفت به صورت کاملا محسوسی درک شد و سازمان های غیر دولتی با داشتن گرایشات غیر سیاسی، غیر دولتی و غیر انتفاعی در تلاشند فاصله میان دولت ها و ملت ها را به صورت حد واسطی تکمیل نمایند و این خود موجب گسترش فرآیند حاکمیت مطلوب می گردد.
از منظر دیگر امروزه شهر ها در بستر سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور ها نقش های بسیار حساسی ایفا می کنند. شهرها با برعهده گرفتن نقش های گوناگون در نظام سیاست گذاری کشورها، کارویژه های متفاوتی از خود بروز می دهند. اغلب معروفیت شهرها بواسطه عملکردی است که در بستر قلمرو یک کشور بر عهده می گیرند.
شهر هایی نظیر لندن، پاریس، نیویورک، پکن،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد محمود درویش، خودآگاهی، کاروانسرا، قالی بافی Next Entries تحقیق رایگان درباره مشارکت مردم، توسعه روستا، های غیر دولتی، افزایش سرمایه