منابع پایان نامه ارشد با موضوع تقسیم سود، عدم تقارن، تقارن اطلاعاتی، سیاست تقسیم سود

دانلود پایان نامه ارشد

سپاسگزاري:
بدین وسیله از کلیه دوستان و همیارانی که در تهیه و تدوین این مجموعه یاری رساندند و با راهنمایی های ارزنده شان،روشنگر راهم بوده اند سپاسگذارم. از اساتید ارجمند،جناب آقای دکتر شهریاری و جناب آقای دکتر بانی که با بزرگواری و سعه صدرشان همواره به عنوان راهنمایانی ارزشمند در پیشبرد پروژه تلاش نموده اند قدردانی می نمایم و امیدوارم در پناه پروردگار متعال همواره موفق و بهروز باشند.
برخود لازم می دانم از سرکار خانم دکتر درخشنده وسرکارخانم دکتر امسیا و سرکار خانم دکتر صرفی که پشتیبان این جانب در تمامی مراحل بوده اند نهایت تشکر و قدردانی را داشته باشم.

لطف الهی بکند کار خویش مژده رحمت برساند سروش

تقديم به:
پدر و مادرم
که گوهر جواني و عمر خويش را به پاي فرزندانشان ريختند،
و همسرم که نشانه ی لطف الهی در زندگی من است.
.

فهرست مطالب
چکیده
فصل اول: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..1
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………2
تعريف و بيان مسأله تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………..2
اهميت و ضرورت انجام تحقيق……………………………………………………………………………………………………………….3
اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………3
فرضيات و سئوالات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….4
1-5-1- سئوالات تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………………………4
1-5-2- فرضيه هاي تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………………..5
روش تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………………………….6
1-6-1- نوع مطالعه و روش بررسي فرضيه ها………………………………………………………………………………………………………..6
1-6-2- حدود پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………..6
1-6-3- ابزار گردآوري داده ها…………………………………………………………………………………………………………………………….7
1-6-4- ابزار تجزيه وتحليل…………………………………………………………………………………………………………………………………7
متغيرهاي تحقيق و شاخص هاي اندازه گيري آن ها…………………………………………………………………………………..7
1-7-1- متغير وابسته ……………………………………………………………………………………………………………………………………….7
1-7-1-1. مدل اصلاح جزئی لینتنر……………………………………………………………………………………………………………………….7
1-7-1-2. مدل مبتنی بر نسبت سود تقسیمی هدف………………………………………………………………………………………………..8
1-7-2- متغير مستقل…………………………………………………………………………………………………………………………………………..9
1-7-3- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………..11
جنبه هاي جديد و نوآوري تحقيق………………………………………………………………………………………………………….13
کاربرد نتايج تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………………14
ساختارکلي تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………………..14
فصل دوم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….15
2ـ 1ـ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………16
2ـ 2ـ مبانی نظری تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………17
2ـ 2ـ 1ـ هموارسازى سود………………………………………………………………………………………………………………………………….17
2ـ 2ـ 1ـ 1ـ تئوري‌هاي پرداخت سودسهام…………………………………………………………………………………………………………..20
2ـ 2ـ 1ـ 1ـ 1ـ مدل‌هاي اطلاعات کامل ـ عامل مالیات…………………………………………………………………………………………20
2ـ 2ـ 1ـ 1ـ 2ـ مدل‌هاي رفتاري…………………………………………………………………………………………………………………………21
2ـ 2ـ 1ـ 1ـ 3ـ مدل‌هاي عدم تقارن اطلاعاتی………………………………………………………………………………………………………21
2ـ 2ـ 1ـ 1ـ 3ـ 1ـ فرضیه هزینه نمایندگی……………………………………………………………………………………………………………22
2ـ 2ـ 1ـ 1ـ 3ـ 2ـ فرضیه جریان نقدي آزاد…………………………………………………………………………………………………………22
2ـ 2ـ 1ـ 1ـ 3ـ 3ـ فرضیه پیام‌دهی………………………………………………………………………………………………………………………22
2ـ 2ـ 1ـ 1ـ 3ـ 3ـ 1ـ تحقیقات مبتنی بر رابطه سود نقدي ـ قیمت………………………………………………………………………..22
2ـ 2ـ 1ـ 1ـ 3ـ 3ـ 2ـ تحقیقات مبتنی بر رابطه سود نقدي ـ بازده…………………………………………………………………………23
2ـ 2ـ 1ـ 2ـ سیاست تقسیم سود…………………………………………………………………………………………………………………………24
2ـ 2ـ 1ـ 2ـ 1ـ اهمیت افشای سیاست تقسیم سود……………………………………………………………………………………………….25
2ـ 2ـ 1ـ 2ـ 2ـ مدل نمایندگی و فرضیه‌های تقسیم سود……………………………………………………………………………………….27
2ـ 2ـ 1ـ 2ـ 2ـ 1ـ فرضيه نتيجه………………………………………………………………………………………………………………………….27
2ـ 2ـ 1ـ 2ـ 2ـ 2ـ فرضيه جايگزيني……………………………………………………………………………………………………………………28
2ـ 2ـ 1ـ 2ـ 3ـ عوامل مؤثر بر سياست تقسيم سود………………………………………………………………………………………………28
2ـ 2ـ 1ـ 2ـ 3ـ 1ـ عوامل قانوني…………………………………………………………………………………………………………………………29
2ـ 2ـ 1ـ 2ـ 3ـ 2ـ عوامل ناشي از قراردادها………………………………………………………………………………………………………..30
2ـ 2ـ 1ـ 2ـ 3ـ 3ـ عوامل داخلي………………………………………………………………………………………………………………………..31
2ـ 2ـ 2ـ تئوری نمایندگی………………………………………………………………………………………………………………………………….35
2ـ 2ـ 2ـ 1ـ مشکلات نمایندگی…………………………………………………………………………………………………………………………36
2ـ 2ـ 2ـ 2ـ هزینه‌های نمایندگی………………………………………………………………………………………………………………………..37
2ـ 2ـ 2ـ 3ـ قراردادهای انگیزشی در تئوری نمایندگی…………………………………………………………………………………………39
2ـ 2ـ 2ـ 4ـ انتقادات وارد بر نمایندگی……………………………………………………………………………………………………………….40
2ـ 2ـ 2ـ 5ـ اهداف نمایندگی……………………………………………………………………………………………………………………………..41
2ـ 2ـ 2ـ 6ـ انواع قرارداد‌های انگیزشی……………………………………………………………………………………………………………….41
2ـ 2ـ 2ـ 6ـ 1ـ قرارداد انگیزشی نوع اول……………………………………………………………………………………………………………42
2ـ 2ـ 2ـ 6ـ 2ـ قرارداد انگیزشی نوع دوم……………………………………………………………………………………………………………43
2ـ 2ـ 3ـ عدم تقارن اطلاعاتی……………………………………………………………………………………………………………………………..44
2ـ 2ـ 3ـ 1ـ نظريه‌های عدم تقارن

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره قرآن کریم، روانشناسی، اختلالات روانی، علامه طباطبایی Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعات، عدم تقارن اطلاعاتی، تقارن اطلاعاتی