منابع مقاله درباره پیشگیری از جرم، پیشگیری وضعی، پیشگیری اجتماعی، روش تحقیق

دانلود پایان نامه ارشد

سپاسگزاری:

سپاس و ستایش خدای را که آثار قدرت او بر چهره روز روشن، تابان است
و انوار حکمت او در دل شب تار، درفشان
آفریدگاری که خویشتن را به ما شناساند و درهای علم را بر ما گشود
و عمری و فرصتی عطا فرمود تا بدان، بنده ضعیف خویش را در طریق علم و معرفت بیازماید.

همچنین شایسته است از اساتید فرهیخته و فرزانه، جناب آقایان : دکتر محمد حسن حسنی و دکتر سید
محمود مجیدی که با کرامتی چون خورشید ، سرزمین دل را روشنی بخشیدند وگلشن سرای علم و دانش
را با راهنمایی های کار ساز و سازنده ، بارور ساختند تقدیر و تشکر نمایم.

چکیده
هر نقش اجتماعي با توجه به عرف،سنتها ،عقا يد،رفتارها و نيازهاي اجتماعي شكل مي گيرد. نقش پليس نيز به همين اساس شكل گرفته و البته ويژگي نظامندي و سازماندهي بدان افزوده است.پليس به حكم وظيفه خود امر جلوگيري از ارتكاب جرايم،دستگيري مجرمان،جلوگيري از امحاي آثار جرم،وحمايت هاي مقدماتي از بزه ديدگان را بر عهده دارد.اقدامات اين ارگان بيشتر جنبه فيزيكي و محسوس دارد و سالهاست كه مردم با وظايف و نحوه فعاليت آن خو گرفته اند.
پليس سازمان امنيتي- انتظامي است كه در تمام كشورها، از جمله، وظيفه پيشگيري از جرايم را بر عهده داردوبيشتراولين نماينده عدالت كيفري است كه با شهروندان در ارتباط مي باشد.به همين دليل نوع برخورد پليس با مردم درشكل گيري طرز تلقي صحيح يا اشتباه از نظام امنيت شهري واجد اهميت سياسي است. اعضاي پليس افراد آموزش ديده و ورزيده اي هستندكه پيشگيري از جرايم مي نمايند.در مقام وظايف،پليس،اقدامات زير را انجام مي دهد كه به طور مستقيم يا غير مستقيم در پيشگيري از جرايم مؤثر است.
حمايت از بزه ديدگان بالقوه جرايم، ايجاد احساس امنيت عمومي از طريق حضور در سطح شهر و اماكني كه احتمال وقوع جرم در آن وجود دارد،دريافت گزارش هايي راجع به ارتكاب يا احتمال ارتكاب جرايم، حضور در صحنه هاي جرم يامحتمل به بزهكاري، ارائه خدمات مشاوره و راهنمايي به شهروندان در زمينه هاي امنيتي و پيشگيري از جرايم،ارائه برنامه ها و طرح هاي امن سازي محله ها و محيط هاي خاص شهري در مقابل مجرمان حرفه ايي،ارائه پيشنهادات علمي و سازنده براي اصلاح ساختارهاي جرم خيز و تصويب قوانين متناسب به مقامات ذي صلاح،تهيه آمار جرايم اعم از شروع به جرم ،جرايم تام،عقيم و محال به تقكيك جرايم عليه اشخاص اموال و امنيت.
البته در كشورهاي مختلف اختيارات پليس داراي محدوديت هاي معين و گسترده تر از نهاد مشابه آن در ساير كشورها مي باشد.همين امر منجر به آن شده تا تفاسير متعددي از مفهوم پليس ارائه شده و گاه بتوان آن را به مفهوم مجموعه سازماني مقابله و مبارزه با جرايم محسوب داشت كه در اين صورت شامل سازمان قضايي و دادگستري نيز خواهد بود.
کلید واژه ها : پلیس،پیشگیری، انواع پیشگیری، نقش پلیس درپیشگیری وضعی واجتماعی.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….1 الف) بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………………………………………………1 ب) سوالات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………..2 پ) فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………3 ج) اهداف و کاربردهای تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………..4 ح) روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………….4 خ) ساختار و پلان تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………..5 بخش نخست : پلیس و پیشگیری از جرم فصل اول :پلیس …………………………………………………………………………………………………………………………………7 مبحث اول :مفهوم و ساختار پلیس ……………………………………………………………………………………………….7 گفتار اول : تعریف پلیس ………………………………………………………………………………………………………………………..7 گفتار دوم : ساختارپلیس ……………………………………………………………………………………………………………………..11 بند اول : پلیس اداری و قضایی ……………………………………………………………………………………………………………11 الف: پلیس اداری ……………………………………………………………………………………………………………………………………..11 ب: پلیس قضایی ………………………………………………………………………………………………………………………………………13 بند دوم : پلیس تخصصی و عمومی ……………………………………………………………………………………………………..15 مبحث دوم : نقش و وظایف پلیس در قبال جرم …………………………………………………………………..17 گفتار اول : اقدامات پیشگیرانه ……………………………………………………………………………………………………………19 گفتار دوم : اقدامات قضایی …………………………………………………………………………………………………………………20 بند اول : اقدامات ناظر به كشف جرم …………………………………………………………………………………………………21 الف : مفهوم كشف جرم …………………………………………………………………………………………………………………………..21 ب: اقدامات پليس در جرائم مشهود…………………………………………………………………………………………………………22 پ: اقدامات پليس در جرائم غيرمشهود …………………………………………………………………………………………………23 بنددوم : اقدامات ناظر به حفظ صحنه و آثار و دلايل جرم ………………………………………………………….24 الف: حفظ صحنه و معاينه محل . ……………………………………………………………………………………………………………25 ب: ضبط آلات و ادوات جرم …………………………………………………………………………………………………………………..29 بند سوم : جلوگيري از فرار، مخفي شدن ویا تباني متهم ……………………………………………………………..31 بند چهارم : اقدامات ناظر به تحقيق ، بازجويي ،جمع آوري ادله و اعلام گزارش جرم به مراجع قضایی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..33 الف: تحقيقات محلي …………………………………………………………………………………………………………………………………33 ب: تفتيش منزل، اماكن و اشيا ………………………………………………………………………………………………………………..34 پ: بازجويي مقدماتي …………………………………………………………………………………………………………………………………35 ت: اقدامات ناظر به تكميل پرونده و اجراي تصميمات قضايي ………………………………………………………………36 فصل دوم : پیشگیری از جرم ………………………………………………………………………………………………..40 مبحث اول : تعریف پیشگیری ……………………………………………………………………………………………………..40 گفتار اول : معنی لغوی پیشگیری …………………………………………………………………………………………………….43 گفتار دوم : مفهوم اصطلاحی و جرم شناسی پیشگیری ……………………………………………………………….44 مبحث دوم : انواع پیشگیری از جرم …………………………………………………………………………………………48 گفتار اول : انواع پیشگیری از حیث رویکرد ……………………………………………………………………………………..50 بند اول : پیشگیری واکنشی یا کیفری (Penal Prevention) …………………………………………….50 الف : پیشگیری کیفری عام (Common Prevention) ……………………………………………………………51 ب : پیشگیری کیفری خاص (Special Prevention) ………………………………………………………………….52 بند دوم : پیشگیری کنشی یا غیر کیفری (Non Penal Prevention) ………………………………54 الف : پیشگیری وضعی (Situational Prevention) ………………………………………………………………….56 ب : پیشگیری اجتماعی (….Social Preventio……………………………………………………………………………..61 گفتار دوم : انواع پیشگیری از حیث نحوه عمل ………………………………………………………………………………63 بند اول : پیشگیری فعال (Active Prevention) …………………………………………………………………….63 بند دوم : پیشگیری انفعالی (Shame Prevention) ………………………………………………………………63 گفتار سوم : انواع پیشگیری از حیث سطوح اجرایی ………………………………………………………………………64 بند اول : پیشگیری اولیه یا نخستین (Primary Prevention) ……………………………………………..64 بند دوم : پیشگیری ثانویه یا دومین (Secondary Prevention) ………………………………………64 بند سوم : پیشگیری ثالث یا سومین (Tertiary

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درباره برنامه درسی، برنامه درسی پنهان، مسئولیت پذیری، سطح تحصیلات Next Entries منابع مقاله درباره پیشگیری اجتماعی، پیشگیری از جرم، بزه دیدگی، پیشگیری وضعی