منابع تحقیق درباره مسئولیت پذیری، تحلیل داده، برنامه درسی پنهان، نظریه انتقادی

دانلود پایان نامه ارشد

ذیری دانشآموزان بر حسب متغیرهای سن، جنس و… تفاوت معناداری وجود ندارد.

واژههای کلیدی: برنامه درسی پنهان، مسئولیتپذیری، متوسطه اول، گیلانغرب

فهرست مطالب

عنوان صفحه
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1 بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………………… 13
2-2 اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………………………15
1-2-1 اهمیت و ضرورت نظری……………………………………………………………………………………………………………15
1-2-2 اهمیت و ضرورت کاربردی……………………………………………………………………………………………………….15
3-1 هدفهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………..16
1-3-1 اهداف کلی:……………………………………………………………………………………………………………………………..16
1-3-2 هدفهای جزئی……………………………………………………………………………………………………………………….16
1-4 سؤالهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….17
1-4-1 سؤالهای فرعی……………………………………………………………………………………………………………………….17
1-5 تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم تحقیق………………………………………………………………………………………………17
1-5-1 تعاریف نظری…………………………………………………………………………………………………………………………..17
1-5-2 تعاریف عملیاتی………………………………………………………………………………………………………………………..18
فصل دوم: مطالعات نظری
2-1 بخش اول: مبانی نظری برنامهدرسی پنهان…………………………………………………………………20
2-1-1 مفهوم شناسی برنامهدرسی پنهان………………………………………………………………………………………………….20
2-1-2 تاریخچه برنامهدرسی پنهان…………………………………………………………………………………………………………20
2-1-3 نظریهها و دیدگاههای برنامهدرسی پنهان………………………………………………………………………………………..24
2-1-3-1 دیدگاه و کار غیر نظری…………………………………………………………………………………………………………..25
2-1-3-2 دیدگاه نظریه عملکردی……………………………………………………………………………………………………………26
2-1-3-3 دیدگاه نظریه انطباقی……………………………………………………………………………………………………………….26
2-1-3-4 نظریه انتقادی-بازآفرینی…………………………………………………………………………………………………………..27
2-1-4 ابعاد و مؤلفههای برنامهدرسیپنهان…………………………………………………………………………………………………29
2-1-5 ضرورت توجه به برنامهدرسیپنهان………………………………………………………………………………………………..31
2-2 بخش دوم مطالعات نظری: مسئولیتپذیری…………………………………………………………………………………………34
2-2-2 جلوهای از مسئولیتپذیری و پاسخگویی در قرآن …………………………………………………………………………..36
2-2-3 خانواده و مسئولیت پذیری کودکان……………………………………………………………………………………………….37
2-2-4 پیش شرط و فرایند مسئولیتپذیری………………………………………………………………………………………………..38
2-2-5 آموزش مسئولیت پذیری…………………………………………………………………………………………………………….. 39
2-2-6 مسئولیت پذیری و مدرسه…………………………………………………………………………………………………………….41
2-2-7 مسئولیتپذیری دانشآموزان………………………………………………………………………………………………………..43
2-2-8 خود مختاری و مسئولیت……………………………………………………………………………………………………………..45
2-2-9 مسئولیت و عزت نفس………………………………………………………………………………………………………………..47
2-3 بخش سوم: مروری بر پیشینه پژوهشهای انجام شده
2-3-1پژوهشهای داخلی……………………………………………………………………………………………………………………49
2-3-2 پژوهشهای خارجی…………………………………………………………………………………………………………………51
فصل سوم:روششناسی تحقیق
3-1 روش انجام پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………..57
3-2 جامعه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………..57
3-3 نمونه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………..57
3-4 ابزار تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….57
3-5 پایایی ابزار………………………………………………………………………………………………………………………………..58
3-5 روشهای تجزیه و تحلیل دادهها……………………………………………………………………………………………………58
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادههای تحقیق
4-1 بخش اول: تحلیل توصیفی………………………………………………………………………………..59
4-1-1 جنسیت…………………………………………………………………………………………………………………………………..59
4-1-2 سن………………………………………………………………………………………………………………………………………..60
4-1-3 سطح تحصیلات………………………………………………………………………………………………………………………61
4-1-4 مدرسه محل تدریس………………………………………………………………………………………………………………..62
4-1-5 وضعیت استخدام……………………………………………………………………………………………………………………..63
4-2 بخش دوم: تحلیل استنباطی……………………………………………………………………………….64
4-2-1 بررسي سوال اول پژوهش…………………………………………………………………………………………………………..64
4-2-2 بررسي سوال دوم پژوهش…. …………………………………………………………………………………………………….71
4-2-3 بررسي سوال سوم پژوهش…………………………………………………………………………………………………………..78
4-2-4 بررسي سوال چهارم پژوهش………………………………………………………………………………………………………..85
4-2-5 بررسي سوال پنجم پژوهش………………………………………………………………………………………………………….92
4-2-6 بررسي سوال ششم پژوهش………………………………………………………………………………………………………….99
فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادات
5-1 نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………….107
5-1-1 نتایج بررسی اولین سؤال پژوهش……………………………………………………………………………………………….107
5-1-2 نتایج بررسی دومین سؤال پژوهش…………………………………………………………………………………………..108
5-1- 3 نتایج بررسی سومین سؤال پژوهش ………………………………………………………………………………………….109
5-1-4 نتایج بررسی چهارمین سوال پژوهش ………………………………………………………………………………………..110
5-1-5 نتایج بررسی پنجمین سوال پژوهش……………………………………………………………………………………………112
5-1- 6 نتایج بررسی ششمین سوال پژوهش……………………………………………………………………………………………113
5-2 پیشنهادهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………115
5-2-1پیشنهادهای کاربردی………………………………………………………………………………………………………………….115
5-2-2 پیشنهادهای پژوهشی…………………………………………………………………………………………………………………115
5-3 محدودیتهای

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ تحقیق محل سکونت، متغیر مستقل Next Entries منابع تحقیق درباره توزیع فراوانی، سطح تحصیلات