منابع و ماخذ تحقیق سقط جنین، محل سکونت، سابقه بیماری، منابع فارسی

دانلود پایان نامه ارشد

فهــــرســـت مــــــطالب
عنــــوان صفـــحه

فصـــــــــل اول : سیـــــمای پژوهـــــــــش
1-1-مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….2
1-2-بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….3
1-3-ضرورت و اهمیت تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………….7
1-4- اهداف پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………….14
فصــــــــل دوم : چهارچوب نظــری و مروری بر ادبــیات تحــــــقیق
2-1-مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….14
2-2-پیشینه تجربی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………..14
2-3-مبانی نظری ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20
2-4 – مدل متغیرهای بینابین ………………………………………………………………………………………………………………………21
2-5-مدل بونگارت …………………………………………………………………………………………………………………………………………23
2-6- مدل موسلی وچن …………………………………………………………………………………………………………………………………24
2-7- نظریهی انتقال اپیدمیولوژیک ………………………………………………………………………………………………………………25
2-8- چهارچوب مفهومی ……………………………………………………………………………………………………………………………….27
2-10- سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………30
2-11- فرضیات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………30
فصــــــــــــل ســــوم: روش شـــــــــناسی تحــــــــقیق
3-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….33
3-2- روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………33
3-3- واحد تحلیل ………………………………………………………………………………………………………………………………………….34
3-4- جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………………………………………………34
3-5- روش نمونه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………………35
3-6 حجم نمونه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..36
3-7- تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم تحقیق ………………………………………………………………………………………………37
3-8- متغیرهای پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………..41
3-9- اعتبار و پایایی ………………………………………………………………………………………………………………………………………42
3-10- روایی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………..42
3-11- ابزار گرد آوری داده ها ………………………………………………………………………………………………………………………43
3-12- روش تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………………………………….44
فصــــــــــــل چـــهارم : یافـــته هــای تحـــــــقیق
4-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………46
4-2- مشخصه های جمعیت شناسی ، اجتماعی اقتصادی پاسخگویان ………………………………………………………..46
4-2-1-میانگین سنی پاسخگویان ………………………………………………………………………………………………………………..47
4-2-2- توزیع سنی پاسخگویان …………………………………………………………………………………………………………………..47
4-2-3- توزیع سن ازدواج پاسخگویان …………………………………………………………………………………………………………48
4-2-4-تحصیلات پاسخگویان ……………………………………………………………………………………………………………………. 49
4-2-5-وضعیت فعالیت پاسخگویان……………………………………………………………………………………………………………. 50
4-2-6- وضعیت فعالیت همسر پاسخگویان ………………………………………………………………………………………………..51
4-2-7-وضعیت اقتصادی پاسخگویان …………………………………………………………………………………………………………..52
4-2-8- وضعیت استعمال دخانیات همسرپاسخگوان …………………………………………………………………………………..5
4-2-9- وضعیت سابقه بیماری در پاسخگویان ……………………………………………………………………………………………53
4-2-10-وضعیت سقط جنین (ارادی و غیر ارادی ) …………………………………………………………………………………..54
4-3-تحلیل استنباطی متغیرها ……………………………………………………………………………………………………………………..55
4-3-1- تحلیل دو متغیره سقط جنین ……………………………………………………………………………………………………….56
4-4-5 رگرسیون لجستیک سقط جنین ……………………………………………………………………………………………………. 59
4-5- تحلیل مرده زایی …………………………………………………………………………………………………………………………………60
فصـــــــل پنجــــم : نتیــــجه گیــــری و پیشـــــنهادات
5-1- بحث و نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………..63
5-2-پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..68
5-3- محدودیت ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………..69
فهـــــــــــرست مــــــــــــــــنابع
منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….71
منابع لاتین …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….73
پیوست ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..75
فهــــــــــــــرست جـــــــــــداول
عنوان جداول شماره صفحه
جدول شماره 1. پایگاه های سنجش کیفیت هوای اراک ……………………………………………………………………………10
جدول شماره2.تعداد روزهای سالم و ناسالم در پنج سال گذشته شهرستان اراک(89-93)………………………..11
جدول شماره 3. نمونه های گرفته شده به تفکیک مراکز درمانی اراک………………………………………………………….35
جدول شماره 4.نمونه های گرفته شده به تفکیک مراکز درمانی تفرش ………………………………………………………..35
جدول شماره 5 . تفاوت بین هوای پاک و آلوده بر اساس شاخص های سنجش کیفیت هوا (PSI)………….40
جدول شماره 6 میانگین سن پاسخگویان به تفکیک محل سکونت ………………………………………………………………46
جدول شماره 7.. توزیع درصدی سن پاسخگویان به تفکیک محل سکونت…………………………………………………..46
جدول شماره 8.توزیع

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان رطوبت نسبی، رشد جمعیت، فضاهای داخلی، استان گیلان Next Entries منابع و ماخذ تحقیق سقط جنین، آلودگی هوا، محل سکونت، بیماری مزمن