پایان نامه با کلید واژگان رطوبت نسبی، فضاهای آموزشی، استان گیلان، آلودگی صوتی

دانلود پایان نامه ارشد

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
مقدمه 2
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1. بیان مسئله و سوال تحقیق 4
1-2. بیان ضرورت واهمیت تحقیق 4
1-3. اهداف تحقیق 5
1-4. فرضیه تحقیق 5
1-5. روش تحقیق 6
1-6. پیشینه تحقیق 6
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق
2-1. ویژگی های جمعیتی بخش کوچصفهان 9
2-2. موقعیت اقتصادی 10
2-3. تفکیک جمعیت بخش کوچصفهان 11
2-4. کوههای گیلان 13
2-5. ویژگیهای اقلیمی استان گیلان. 13
2-6. برنامه ریزی فضاهای آموزش 13
2-7. تأمین منابع وامکانات مادی وتکنولوژیک 14
2-8. فضاهای آموزشی 15
2-8-1. مطلوبیت زمین مدرسه 15
2-9. مدارس استان گیلان با تکیه بر بخش کوچصفهان 16
2-10. چگونگی پراکندگی مدارس ابتدائی بخش کوچصفهان بر اساس توپوگرافی منطقه 18
2-11. بررسی وضعیت مدارس ابتدائی بخش کوچصفهان از نظر مصالح وعمر ساختمان 19
2-12. ساختمان مدرسه 20
2-13. ویژگیهای کلاس درس 21
2-13-1. بررسی نور طبیعی کلاس 21
2-13-2. رنگ 21
2-13-3. جایگاه معلم 21
2-13-4. میز ونیمکت 21
2-14. تابلوها وکتیبه ها 22
2-15. درب ورودی 22
2-16. ضوابط مکان یابی وساختن محیط های آموزشی 22
2-16-1. دسترسی 22
2-16-2. آسایش محیطی 22
2-16-3. نور 23
2-17. نگاهی به ویژگیهای اقلیمی منطقه مورد مطالعه ورابطه آن با موضوع تحقیق 24
2-17-1. نحوه تأثیر عوامل اقلیمی در رابطه با ساختار فضاهای آموزش 24
2-17-2. نحوه تأثیر عوامل اقلیمی در تعیین جهت ساختمان 24
2-17-3. ویژگیهای معماری بومی مناطق معتدل مرطوب 24
2-17-4. ساختمان در رابطه با اقلیم 26
2-17-5. تابش آفتاب حرارت 26
2-17-5-1. تشخیص مواقع گرم وسرد یک محل 26
2-17-6. گرمای خورشید جذب شده در حوار ساختمان در مواقع گرم وسرد 26
2-17-7. تأثیر سایه بان ها 27
2-17-8. باد 27
2-18. تهویه مورد نیاز در اقلیم معتدل ومرطوب 28
2-19. بارندگی رطوبت. 28
2-19-1. راههای نفوذ رطوبت به ساختمان 29
2-19-2. نفوذ آب باران 29
2-19-3. تعرق 29
2-19-4. تابش آفتاب 30
2-19-5. فشار هوا 31
2-19-6. باد 31
2-19-7. دما 31
2-19-8. رطوبت نسبی 32
2-19-9. نزولات جوی 33
2-19-9-1. رطوبت نسبی 34
2-19-10. طبقه بندی اقلیمی 35
2-19-11. خاک وکاربری اراضی 35
2-19-12. زمین شناسی 36
فصل سوم: مواد و روش
3-1. داده ها وروش ها 38
3-2. داده ها 38
3-3. روش کار 39
3-4. روش ماهونی 39
3-5. روش زیست اقلیم اولگی 41
3-6. روش بیوکلیماتیک ساختمانی گیونی 41
فصل چهارم: یافته های تحقیق
4-1. نگاهی اجمالی به آموزش وپرورش گیلان 44
4-1-1. تغییروتحولات جمعیت دانش آموزان کوچصفهان 44
4-1-2. پراکندگی فضای آموزشی کوچصفهان براساس توپوگرافی 45
4-1-2-1. طبقه بندی به روش دومارتن 47
4-1-2-2. طبقه بندی به روش کلیماتیک آمبرژه 47
4-1-2-3. روشها وتقسیمات اقلیمی در طراحی ساختمان 48
4-1-2-4. روش اولگی 48
4-1-2-5. روش گیونی 50
4-1-2-6. معیارماهانی 52
4-1-2-7. روش لنکستر –کارستن 57
4-1-2-8. بارندگی 57
4-1-2-9. دما 61
4-1-2-10. رطوبت نسبی 64
4-1-2-11. ساعات آفتابی وابرناکی 65
4-1-2-12. مدت روشنایی 66
4-1-2-13. زاویه تابش مدار میل ومقدار انرژی دریافتی 68
4-1-2-14. باد 70
4-1-2-15. عرض کلاس به متر. 72
4-1-2-16. طول کلاس به متر 72
4-1-2-17. آلودگی صوتی برای کلاس 73
4-1-2-18. تعداد کلاسهای دارای پنچره نامناسب 75
4-1-2-19. تعداد کلاسهایی که درمعرض مستقیم نورآفتاب 76
4-1-2-20. کلاسهایی که باد عامل مزاحم تدریس 77
4-1-2-21. تعداد طبقات 78
4-1-2-22. سال تأسیس آموزشگاهها 78
4-1-2-23. مواد ومصالح تشکیل دهنده بنا 80
4-1-2-24. پوشش ومصالح سربندی 81
4-1-2-25. کیفیت بنا 82
4-1-2-26. ارتفاع ساختمان 83
4-1-2-27. مصالح نمای مدارس 84
4-1-2-28. رنگ 85
4-1-2-29. ارزیابی سیستم سرمایش وگرمایش مدارس ابتدائی کوچصفهان 86
4-1-2-30. میزان استفاده از نور غیر طبیعی در فصل پاییز وزمستان 87
4-1-2-31. نوع سیستم گرمایشی درمدارس ابتدائی کوچصفهان 88
4-1-2-32. نوع سیستم سرمایشی درمدارس ابتدائی کوچصفهان 89
4-1-2-33. سیستم نورگیری ساختمان مدارس ابتدائی کوچصفهان 90
4-1-2-34. میزان رده خوری مدارس ابتدائی کوچصفهان 92
4-1-2-35. رطوبت در دیواره های داخلی 94
4-1-2-36. عناصر پیرامون محیط آموزش ابتدائی 95
4-1-2-37. جهت گیری ساختمان مدرسه 96
4-1-2-38. رنگ پرده های کلاس 97
4-1-2-39. مساحت ساختمان فضاهای آموزشی( مدارس ابتدائی) 98
4-1-2-40. مساحت عرصه یا فضای باز 99
فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1. نتیجه گیری 107
5-2. آزمون فرضیات 110
5-3. پیشنهادات 111
5-3-1. پیشنهادات کلی 111
5-3-2. پیشنهادات تفضیلی( جزئی) 112
منابع ومأخذ 113
پیوست 115

فهرست جداول
عنوان صفحه

جدول شماره (2-1 ) جایگاه جمعیت بخش کوچصفهان به شهرستان رشت( 1390) 9
جدول شماره (2-2) ترکیب جنسی جمعیت بخش کوچصفهان 9
جدول شماره (2-3) جمعیت شش ساله وبیشتر وبا سواد 9
جدول شماره (2-4) جمعیت شهری وروستایی کوچصفهان 10
جدول شماره (2-5) محصولات کشاورزی کوچصفهان 11
جدول شماره (2-6) جمعیت بر حسب گروههای عمده سنی به تفکیک جنس 12
جدول. شماره (2-7) تعدادکلاس وفضاهای آموزش ودانش آموزان مقطع ابتدائی استان گیلان 18
جدول شماره (2-8) تعداد کلاس وفضاهای آموزشی و دانش آموزان مقطع ابتدائی کوچصفهان 18
جدول شماره (2-9) پراکندگی مدارس ودانش آموزان ابتدائی بخش کوچصفهان بر حسب وضعیت توپوگرافی 19
جدول شماره (2-10) مقایسه شدت روشنایی مورد نیاز در عملکردهای مختلف( بر حسب L ux) 23
جدول شماره (2-11) اصول رعایت شده ودر معماری بومی مناطق معتدل مرطوب 25
جدول شماره (2-12) میزان تعرق نسبت به دمای محیط وفعالیت های انسانی 30
جدول شماره (2-13) روند تغییرات دمای ماهانه در ایستگاه رشت( میانگین 10ساله 1382-1392) 32
جدول شماره (2-14) دمای متوسط ماهانه در ایستگاه رشت دوره آماری( 1382-1392) 32
جدول شماره (2-15) درصد رطوبت نسبی ماهانه در ایستگاه رشت( میانگین 10ساله) 33
جدول شماره (2-16) نوسانات درجه حرارت ماهیانه در منطقه مورد مطالعه 33
جدول شماره (2-17) متوسط حداقل وحداکثر، درجه حرارت 33
جدول شماره (2-18) میزان ماهانه وسالانه بارندگی ایستگاه رشت به میلیمتر 34
جدول شماره (2-19) میزان رطوبت نسبی در ایستگاه مورد مطالعه واحد درصد 34
جدول شماره (2-20) طبقه بندی اقلیمی ایستگاه رشت 35
جدول شماره (3-1) آمار میانگین ماهانه پارامترهای اقلیمی ایستگاه رشت( 1383-1392) 39
جدول شماره (3-2) ماهونی منطقه آسایش شب و روز 40
جدول شماره (3-3) مشخصات جغرافیایی ایستگاه منطقه مورد مطالعه 41
جدول شماره (4-1) تعداد دانش آموزان استان گیلان( 83-92) 44
جدول شماره (4-2) جمعیت دانش آموزی بخش کوچصفهان سالهای( 1383-1392) 45
جدول شماره( 4-3) پراکندگی فضای آموزشی براساس ارتفاع 45
جدول شماره( 4-4) پراکندگی فضای آموزشی درسطح کوچصفهان 46
جدول شماره( 4-5) تعیین نوع اقلیم براساس روش دمارتن 47
جدول شماره (4-6) میانگین دمای روزانه ودرصد رطوبت نسبی رشت( 1383-1392) 49
جدول شماره( 4-7) حداقل وحداکثر دماودرصد رطوبت نسبی ایستگاه رشت( 1383-1392) 51
جدول شماره (4-8) مفهوم شاخص ها 53
جدول شماره (4-9) ارزیابی ماهونی( تعیین شاخص گرمایی) درایستگاه رشت 54
جدول شماره (4-10) پیشنهادهای مقدماتی معماری 55
جدول شماره (4-11) میانگین دما روزانه، درصد رطوبت نسبی رشت( 1383-1392) 57
جدول شماره (4-12) بارندگی ماهانه ایستگاه رشت( 1383-1392) 58
جدول شماره( 4-13) درصد بارندگی فصلی ایستگاه رشت 59
جدول شماره (4-14) رژیم درازمدت دمای ماهانی سالهای آماری( 1383-1392) 61
جدول شماره (4-15) متوسط حداقل وحداکثر، درجه حرارت 62
جدول شماره (4-16) درصد رطوبت نسبی در ایستگاه رشت( 1383-1392) 64
جدول شماره( 4-17) ساعات آفتابی ایستگاه رشت( 1383-1392) 65
جدول شماره (4-18) میانگین فراوانی تعداد روزهای حالات نیمه ابری وابری رشت( 1383-1392) 66
جدول شماره (4-19) زمان طلوع، غروب ومدت روشنایی کوچصفهان 67
جدول شماره (4-20) زاویه تابش مدار میل مقدار انرژی دریافتی 69
جدول شماره (4-21) تغییرات جهت وسرعت بادغالب، درصد وشدت آن در ایستگاه رشت( 1383-1392) 70
جدول شماره (4-22) عرض متوسط کلاسهای درس 72
جدول شماره (4-23) طول متوسط کلاس درس 73
جدول شماره (4-24) مزاحمت آلودگی صوتی در محوطه مدارس کلاس درس 74
جدول شماره (4-25) تعداد کلاسهای دارای پنچره نامناسب 75
جدول شماره (4-26) تعداد کلاس درمعرض نورمستقیم آفتاب 76
جدول شماره (4-27) کلاسهایی که باد عامل مزاحم تدریس 77
جدول شماره (4-28) بررسی استقرار مدارس ابتدایی به لحاظ تعداد طبقات 78
جدول شماره (4-29) سال احداث ساختمان( عمر مدارس ابتدائی) 79
جدول شماره (4-30) مواد ومصالح تشکیل دهنده بنا 80
جدول شماره (4-31) نوع پوشش سربندی مدارس ابتدائی کوچصفهان 81
جدول شماره (4-32) کیفیت بناهای مدارس ابتدائی 82
جدول شماره (4-33) ارتفاع ساختمانهای آموزشی( مدارس ابتدائی) 83
جدول شماره (4-34) مصالح نمای مدارس ابتدائی کوچصفهان 84
جدول شماره (4-35) رنگ دیواره های درونی مدارس ابتدائی کوچصفهان 85
جدول شماره (4-36) شرایط سرما درکلاسها درفصل زمستان 86
جدول شماره (4-37) استفاده از نور غیر طبیعی درفصول پاییزوزمستان 87
جدول شماره (4-38) استفاده از نوع سیستم گرمایشی مدارس ابتدائی کوچصفهان 88
جدول شماره (4-39) نوع سیستم سرمایشی مدارس ابتدائی کوچصفهان 89
جدول شماره (4-40) سیستم نورگیری ساختمانهای مدارس ابتدائی کوچصفهان 90
جدول شماره (4-41) رده خوری ساختمان مدارس ابتدائی 92
جدول شماره (4-42) جهت رده خوری ساختمان 93
جدول شماره (4-43) نفوذ رطوبت در دیواره های داخلی 94
جدول شماره (4-44) کاربری اراضی پیرامون مدارس ابتدایی کوچصفهان 95
جدول شماره (4-45) جهت گیری ساختمان مدارس ابتدائی 96
جدول شماره (4-46) تعداد مدارس برخوردار از پرده کلاس در کوچصفهان 97
جدول شماره (4-47) رنگ پرده کلاسهای مدارس ابتدائی کوچصفهان 98
جدول شماره (4-48) مساحت فضاهای آموزشی مدارس ابتدائی کوچصفهان 99
جدول شماره (4-49) مساحت عرصه فضای باز مدارس ابتدائی 100
جدول شماره (5-1) اولویت بندی عناصر همساز وناهمساز با شرایط اقلیمی 111

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار شماره (2-1) جمعیت بر حسب گروهای عمده نسبی به تفکیک جنسی 12
نمودارشماره( 4-1) پراکندگی فضای آموزشی براساس ارتفاع 45
نمودار شماره( 4-2) پراکندگی فضای آموزش درسطح دهستان کوچصفهان 46
نمودارشماره (4-3) اقلیم نمای آمبرژه منطقه مورد مطالعه 48
نمودار شماره ( 4-4) نمودار زیست اقلیمی اولگی ایستگاه سینوپتیک رشت 49
نمودارشماره( 4-5) زیست اقلیمی گیونی ساختمانی ایستگاه رشت ( 1383-1392) 52
نمودارشماره (4-6) لنگستر- کارستی وضعیت شرجی ایستگاه رشت طی دوره آماری( 1383-1392) 57
نمودار شماره (4-7) بارندگی ماهانه ایستگاه رشت( 1383-1392) 59
نمودار شماره (4-8) درصدبارندگی فصلی منطقه مورد مطالعه دوره آماری 10ساله 59
نمودار شماره( 4-9) رژیم درازمدت دمای ماهانه سالهای آماری( 1383-1392) 62
نمودار شماره( 4-10) دمای ماهانه حداقل. حداکثر ایستگاه مورد مطالعه دوره آماری 10ساله 62
نمودار شماره (4-11) میانگین رطوبت نسبی به درصد درایستگاه رشت( 1383-1392) 65
نمودار شماره (4-12) زمان طلوع وغروب خورشید برای اول هرماه ایستگاه رشت 68
نمودارشماره (4-13) زمان طلوع وغروب خورشید برای پانزدهم هرماه ایستگاه رشت 68
نمودار شماره (4-14) مدار میل خورشید ماهانه ایستگاه رشت 69
نمودار شماره( 4-15) گلباد ایستگاه رشت 71
نمودار شماره( 4-16) عرض کلاسهای درس مدارس ابتدائی کوچصفهان 72
نمودار شماره( 4-17) طول کلاسهای درس مدارس ابتدائی کوچصفهان 73
نمودار شماره( 4-18) آلودگی صوتی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد سند رسمی، قانون مجازات اسلامی، سند رسمی مالکیت، قانون مجازات Next Entries پایان نامه با کلید واژگان عناصر اقلیمی، فضاهای آموزشی، دوره ابتدایی، شهرستان رشت