پایان نامه ارشد رایگان درمورد سند رسمی، اموال غیر منقول، شخص ثالث، رویه قضایی

دانلود پایان نامه ارشد

و رسمی……………………………………………………………………… 27
فصل دوم: سند عادی……………………………………………………………………………………………………30
بخش اول: مفهوم سند عادی و اعتبار آن ……………………………………………………………………… 31
گفتار اول: مفاهیم و مصادیق سند عادی…………………………………………………………………….. 32
1- مفهوم سند عادی……………………………………………………………………………………………… 32
2- مصادیق استثنایی سند عادی………………………………………………………………………………. 33
الف- مصادیقی از پذیرش سند عادی از سوی قانونگذار به عنوان استثنائاتی بر قانون ثبت 33
ب- استثنائات قانونگذار بر مواد 46 و 47 قانون ثبت……………………………………………….. 36
گفتار دوم: شرایط تنظیم و استناد به سند عادی…………………………………………………………… 38
1- شرایط شکلی………………………………………………………………………………………………….. 38
الف-امضاء………………………………………………………………………………………………………… 38
ب- مسلّم بودن انتساب سند به منتسب الیه……………………………………………………………. 40
2- شرایط ماهوی…………………………………………………………………………………………………. 41
گفتار سوم: استناد به سند عادی…………………………………………………………………………………. 42
1- مفهوم استناد……………………………………………………………………………………………………. 42
2- ارائهی اصل سند……………………………………………………………………………………………… 43
3- وجود سند نزد طرف مقابل……………………………………………………………………………….. 44
4- وجود سند نزد ثالث…………………………………………………………………………………………. 45
گفتار چهارم: حدود اعتبار سند عادی………………………………………………………………………… 46
1- حدود اعتبار سند عادی نسبت به امضاء کننده و قائم مقام او …………………………………. 46
2- حدود اعتبار سند عادی نسبت به طرف مقابل………………………………………………………. 48
3- حدود اعتبار سند عادی نسبت به شخص ثالث…………………………………………………….. 49
بخش دوم: دفاع در برابر ارائهی سند……………………………………………………………………………. 49
گفتار اول: مفهوم دفاع و انواع آن……………………………………………………………………………… 50
1- مفهوم دفاع……………………………………………………………………………………………………… 50
2- انواع دفاع……………………………………………………………………………………………………….. 50
گفتار دوم: دفاع شکلی و انواع آن………………………………………………………………………….. 51
1- مفهوم دفاع شکلی……………………………………………………………………………………………. 51
2- انواع دفاع شکلی……………………………………………………………………………………………… 52
الف- انکار و تردید…………………………………………………………………………………………………… 52
یک- مفهوم انکار و تردید……………………………………………………………………………………. 52
دو- وجوه تشابه انکار و تردید…………………………………………………………………………….. 53
سه- تفاوتهای انکار و تردید………………………………………………………………………………… 53
ب: ادعای جعل………………………………………………………………………………………………………….. 54
یک- مفهوم جعل………………………………………………………………………………………………….. 54
دو- انواع جعل……………………………………………………………………………………………………… 55
سه- تفاوتهای ادعای جعل با اظهار انکار و تردید……………………………………………………. 56
گفتار سوم: دفاع ماهوی………………………………………………………………………………………………. 57
1- مفهوم دفاع ماهوی…………………………………………………………………………………………… 57
2- شیوههای دفاع ماهوی………………………………………………………………………………………. 57
3- توالی دفاع ماهوی و دفاع شکلی………………………………………………………………………… 58
گفتار چهارم: آثار حقوقی دفاع در برابر سند……………………………………………………………….. 59
1-آیین رسیدگی به دفاع در برابر سند…………………………………………………………………………….. 59
الف- تطبیق مفاد سند با اسناد و دلائل دیگر……………………………………………………………………. 61
ب- دقت در خط، مهرو امضای سند………………………………………………………………………………. 62
ج- تحقیق از گواهان و مطلعین……………………………………………………………………………………… 62
د-استکتاب…………………………………………………………………………………………………………………. 63
ه-تطبیق خط،مهر، امضا و اثر انگشت سند مورد تعرض با اسناد مسلمالصدور……………………… 63
2-آثار حقوقی ادعای جعل……………………………………………………………………………………………. 66
الف-نسبت به دادگاه……………………………………………………………………………………………………. 66
ب-نسبت به مدعی جعل……………………………………………………………………………………………… 67
ج-نسبت به طرف مقابل……………………………………………………………………………………………….. 67
د-وضعیت سکوت………………………………………………………………………………………………………. 68
ه-ارتباط رسیدگی کیفری و حقوقی جعل……………………………………………………………………….. 69
3-آثار حقوقی اظهار انکار وتردید……………………………………………………………………………………72
الف-نسبت به دادگاه……………………………………………………………………………………………………. 72
ب-نسبت به انکار یا تردید کننده…………………………………………………………………………………… 72
ج-نسبت به طرف مقابل……………………………………………………………………………………………….. 73
د-وضعیت سکوت………………………………………………………………………………………………………. 74
4-تصمیم دادگاه در خصوص رسیدگی به اصالت سند……………………………………………………… 74
الف-نسبت به ادعای جعل……………………………………………………………………………………………. 75
ب-نسبت به انکار و تردید……………………………………………………………………………………………. 76
5-جمع و تقابل ادعای جعل با اظهار انکار و تردید………………………………………………………….. 76
بخش سوم: نقش سند عادی در دعاوی راجع به اموال غیر منقول…………………………………… 78
گفتار اول: نقش سند عادی در دعوای خلع ید………………………………………………………………. 78
1- تعریف……………………………………………………………………………………………………………. 78
2- نقش سند عادی در دعاوی خلع ید……………………………………………………………………. 79
گفتار دوم: نقش سند عادی در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق……….. 85
1- مصادیق قانونی و رویه قضایی…………………………………………………………………………… 85
2- نقش سند عادی در دعوای تصرف عدوانی………………………………………………………….. 87
الف-احتمال لزوم مالکیت شاکی و دلائل آن…………………………………………………………….. 87
ب- احتمال عدم لزوم مالکیت شاکی و دلائل آن………………………………………………………. 88
ج-احتمال لزوم مالکیت شاکی با مشروعیت تصرفات وی………………………………………….. 89
گفتار سوم: نقش سند عادی در دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مال غیر منقول……..90
1- الزام به تنظیم سند رسمی انتقال…………………………………………………………………………. 90
2- اثبات مالکیت………………………………………………………………………………………………….. 92
بخش چهارم: اسناد الکترونیک…………………………………………………………………………………….. 93
گفتار اول: معرفی اسناد الکترونیک………………………………………………………………………………. 93
1- مفهوم سند الکترونیک………………………………………………………………………………………. 93
2- لزوم توجه به اسناد

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درباره رفتار شهروندی، رفتار شهروندی سازمانی، دانشگاهها، هویت سازمانی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد سند رسمی، اثبات دعوی، ادله اثبات دعوی، مقررات قانونی