منبع مقاله درباره رفتار شهروندی، رفتار شهروندی سازمانی، خودمدیریتی، تصویرپردازی

دانلود پایان نامه ارشد

………………………………………………………………… 19
2- 3- 3- 1- ارزش خودشناسی ………………………………………………………………………………………………. 19
2- 3- 3- 2- چه چيز براي ما مهم است ………………………………………………………………………………….. 20
2- 3- 3- 3- انجام دادن كارهايی كه به راستي مهم هستند …………………………………………………………. 20
2- 3- 3- 4- اهميت نگاه وسيعتر …………………………………………………………………………………………… 21
2- 3- 4- خودمدیریتی شغل …………………………………………………………………………………………………… 21
2- 3- 5- ماهیت خودمدیریتی شغل ………………………………………………………………………………………… 22
2- 3- 6- مهارتهای فراشناختی ………………………………………………………………………………………………. 23
2- 3- 7- کانون کنترل …………………………………………………………………………………………………………….. 24
2- 3- 8- خلاقیت ………………………………………………………………………………………………………………….. 24
2- 3- 9- نوآوری …………………………………………………………………………………………………………………… 25
2- 3- 10- مهارتهای خودمدیریتی و رفتار نوآورانه(خودمدیریتی خلاق) …………………………………….. 26
2- 3- 11- هوش هیجانی …………………………………………………………………………………………………………27
2- 3- 11- 1- خودآگاهی ……………………………………………………………………………………………………….. 27
2- 3- 11- 2- خودتنظیمی(خودکنترلی یا مدیریت خود) ……………………………………………………………… 28
2- 3- 11- 3- خودانگیزی ………………………………………………………………………………………………………. 28
2- 3- 11- 4- همدلی(هوشیاری اجتماعی) ………………………………………………………………………………… 29
2- 3- 11- 5- مهارتهای اجتماعی(مدیریت روابط) ………………………………………………………………….. 29
2- 3- 12- مدیریت تصویرپردازی دیگران …………………………………………………………………………………. 29
2- 3- 12- 1- تقاطع ادراکی ……………………………………………………………………………………………………. 30
2- 3- 12- 2- تصویرپردازی مثبت …………………………………………………………………………………………….30
2- 3- 12- 3- تصویرپردازی منفی ……………………………………………………………………………………………. 31
2- 4- رفتار شهروندی سازمانی …………………………………………………………………………………………………. 32
2- 4- 1- مفهوم رفتار شهروندی سازمانی …………………………………………………………………………………….33
2- 4- 2- تاریخچه و تعاریف رفتار شهروندي سازماني ……………………………………………………………….. 34
2- 4- 3- عناصر کلیدی رفتار شهروندی سازمانی …………………………………………………………………………37
2- 4- 4- ابعاد رفتار شهروندی سازمانی ……………………………………………………………………………………. 37
2- 4- 5- انواع رفتار شهروندی در سازمان ………………………………………………………………………………… 41
2- 4- 6- رویکردهای اصلی در تبیین رفتار شهروندی سازمان ……………………………………………………… 42
2- 4- 6- 1- رفتارهاي در نقش و فرانقش …………………………………………………………………………………. 42
2- 4- 6- 2- تمام رفتارهاي مثبت در داخل سازمان …………………………………………………………………….. 43
2- 4- 7- سیاستهای انگیزشی رفتار شهروندی سازمانی …………………………………………………………….. 43
2- 4- 7- 1- گزینش و استخدام ……………………………………………………………………………………………….. 43
2- 4- 7- 2- آموزش و توسعه …………………………………………………………………………………………………. 44
2- 4- 7- 3- ارزیای عملکرد و جبران خدمت ……………………………………………………………………………. 44
2- 4- 7- 4- سیستمهای غیررسمی …………………………………………………………………………………………… 44
2- 4- 8- عوامل مؤثر بر توسعه رفتار شهروندی سازمانی ……………………………………………………………. 44
2- 4- 8- 1- نقش عوامل ساختاری در بروز رفتار شهروندی سازمانی …………………………………………… 44
2- 4- 8- 2- نقش عوامل رهبری در بروز رفتار شهروندی سازمانی ………………………………………………. 45
2- 4- 8- 3- نقش عوامل فرهنگی در بروز رفتار شهروندی سازمانی …………………………………………….. 46
2- 4- 8- 4- نقش عوامل ارزشی در بروز رفتار شهروندی سازمانی ………………………………………………. 46
2- 4- 8- 5- نقش عوامل شخصیتی در بروز رفتار شهروندی سازمانی …………………………………………… 47
2- 4- 9- پیامدها و نتایج رفتار شهروندی سازمانی ……………………………………………………………………… 48
2- 4- 10- رفتار ضد شهروندی ……………………………………………………………………………………………….. 48
2- 4- 11- ابعاد رفتار ضد شهروندي ………………………………………………………………………………………… 49
2- 4- 12- تفاوتهای رفتار شهروندی سازمانی معلمان و کارکنان سازمانهای غيرآموزشی …………….. 50
2- 4- 13- نقش مديران در ايجاد، حفظ و تقويت رفتار شهروندی سازمانی معلمان و راهکارهای آن .. 50
2- 5- مدل مفهومی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………. 53
2- 6- پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………… 54
2- 6- 1- مطالعات و تحقیقات انجام شده در داخل کشور ……………………………………………………………. 54
2- 6- 2- مطالعات و تحقیقات انجام شده در خارج کشور …………………………………………………………… 60
2- 7- جمعبندی ادبیات پژوهش ………………………………………………………………………………………………. 66
فصل سوم:
روش اجرای پژوهش
3- 1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………….69
3- 2- روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………… 69
3- 3- جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………………………. 69
3- 4- نمونه و روش نمونهگیری ……………………………………………………………………………………………….. 70
3- 5- ابزار گردآوری دادهها ……………………………………………………………………………………………………… 71
3- 6- روش اجرا ……………………………………………………………………………………………………………………. 74
3- 7- روش آماری تجزیه و تحلیل دادهها ………………………………………………………………………………….. 74

فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل دادها
4- 1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………… 77
4- 2- تجزیه و تحلیل توصیفی دادهها ………………………………………………………………………………………… 78
4- 2- 1- توصیف پاسخگویان بر حسب جنسیت ……………………………………………………………………….. 78
4- 2- 2- توصیف پاسخگویان بر حسب سن ……………………………………………………………………………… 79
4- 2- 3- توصیف پاسخگویان بر حسب مدرک تحصیلی …………………………………………………………….. 80
4- 2- 4- توصیف پاسخگویان بر حسب رشته تحصیلی ………………………………………………………………. 81
4- 2- 5- توصیف پاسخگویان بر حسب سابقه خدمت ………………………………………………………………… 82
4- 3- تجزیه و تحلیل استنباطی دادهها ……………………………………………………………………………………….. 83
4- 3- 1- فرضیه اول پژوهش …………………………………………………………………………………………………… 84
4- 3- 2- فرضیه دوم پژوهش ………………………………………………………………………………………………….. 85
4- 3- 3- فرضیه سوم پژوهش …………………………………………………………………………………………………. 86
4- 3- 4- سؤال پژوهش ………………………………………………………………………………………………………….. 88
فصل پنجم:
بحث و نتیجهگیری
5- 1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………… 92
5- 2- خلاصه پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………..

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع قانون مدنی، آیین دادرسی، آیین دادرسی مدنی، دادرسی مدنی Next Entries منبع مقاله درباره توزیع فراوانی، رفتار شهروندی سازمانی، رفتار شهروندی، توزیع فراوانی پاسخگویان