پایان نامه با موضوع تلقیح مصنوعی، قانون مدنی، فقهی حقوقی، جوامع انسانی

دانلود پایان نامه ارشد

سپاسگذاری

فهرست
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………..2
1) بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………..2
2)سابقه ی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..6
3)ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………………………9
4)سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………10
5)فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………11
6)هدف ها و کاربردهای تحقیق……………………………………………………………………………………………….11
7)روش و نحوه انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………………….12
8)ساماندهی(طرح) تحقیق……………………………………………………………………………………………………..13

فصل اول(کلیات)…………………………………………………………………………………………………………….15-38
بخش اول: مفهوم شناسی——————————————————————————————————-17
گفتار اول: تعریف نسب و انواع آن————————————————————————————————17
گفتار دوم:نفی ولد——————————————————————————————————————20
1) تعریف نفی ولد ——————————————————————————————————22
2)اركان دعوي———————————————————————————————————————22
3)مراحل دادرسي——————————————————————————————————————-22
گفتارسوم: آزمایش های ژنتیکی————————————————————————————————–24
1)آزمایش خون————————————————————————————————————26
2)آزمایش دی ان ای———————————————————————————————————29
1-2-قدرت اثباتی آزمایش ” دی ان ای” از لحاظ علمی—————————————————————————-31
2-2- تاریحچه آزمایش های ژنتیکی———————————————————————————————–35
2-2-1-نتایج حاصل تا سال 1950 ———————————————————————————————–35
2-2-2-نتایج حاصل از سال 1950 به بعد(کشف مارپیچ سه بعدی)——————————— —————————–35
بخش سوم: نقش علوم جدید در اثبات دعاوی————————————————————————————36

فصل دوم: آزمایش دی ان ای و اثبات نسب—————————————————————————–39-67
بخش اول: حجیت فقهی حقوقی دی ان ای در اثبات نسب—————————————————————————40
گفتار اول: اعتبار آزمایش «دی ان ای» از دیدگاه فقه——————————————————————————40
گفتار دوم: اعتبار آزمایش دي.ان.اي از دیدگاه حقوق——————————————————————————–43
بخش دوم: ادله اثبات نسب—————————————————————————————————-45
گفتار اول: اقرار—————————————————————————————————————45
گفتار دوم: شهادت——————————————————————————————————————–47
گفتار سوم: فراش——————————————————————————————————————-48
گفتار چهارم: قرعه——————————————————————————————————————51
گفتار پنجم: سایر امارات————————————————————————————————————52
مدرک فقهی قاعده فراش ———————————————————————————————————–53
مبحث اول:مفردات حدیث ———————————————————————————————————-54
مبحث دوم) ترکیب الفاظ قاعده الولد للفراش————————————————————————————–55
1-شرایط اثبات نسب با توسل به اماره فراش————————————————————————————59
1-3-اجرای اماره فراش در فرزند ناشی از شبهه یا تلقیح مصنوعی ————————————————————-63
2-3-قاعده فراش و تلقیح مصنوعی————————————————————————————————-63
بخش سوم: انحصار یا عدم انحصار ادله اثبات نسب——————————————————————————–66
فصل سوم: آزمایش دی ان ای و نفی ولد…………………………………………………………………………………….68-82
بخش اول: نفی نسب از دیدگاه فقه و حقوق ایران——————————————————————————–70
بخش دوم: دی ان ای و نفی نسب———————————————————————————————–72
گفتار اول: بررسی نحوه ی آزمایش دی ان ای در رد ابوت و میزان قطعیت آن————————————————-72
بخش دوم: حجیت فقهی حقوقی دی ان ای در نفی ولد—————————————————————————–73
بخش سوم: ادله های مورد استناد در رد و پذیرش حجیت آزمایش های دی ان ای در نفی نسب———————————77
گفتار اول: ادله مورد استناد نظریه عدم پذیرش حجیت آزمایش دی ان ای در نفی نسب——————————————-77
ادله ی اصلی نفی ولد(لعان)————————————————————————————————78
گفتار دوم: ادله ی مورد استناد نظریه ی پذیرش حجیت آزمایش های دی ان ای در نفی نسب———————————80
خلاصه——————————————————————————————————————–83
نتیجه گیری————————————————————————————————————–87
پیشنهادات—————————————————————————————————————-93
منابع———————————————————————————————————————94
چکیده انگلیسی———————————————————————————————————-101

مقدمه:
نسب که در لغت به معنای قرابت و خویشاوندی است در اصطلاح رابطه حقوقی و خونی موجود بین دو نفر را گویند که ممکن است مشروع یا نامشروع باشد. نسب حقیقت شرعی نیست، بلکه در فقه و حقوق بر معنای عرفی و لغوی اطلاق می گردد، یعنی نسب عرفاً و لغتاً رابطه ای است که از پیدایش یک انسان از انسان دیگر انتزاع می شود. نسب مشروع هنگامی حاصل می شود که از طریق ازدواج صحیح یا رابطه ای که در حکم آن است به وجود آمده باشد و نسب وقتی نامشروع است که در اثر نزدیکی زن و مردی که بین آن ها علقه زوجیت وجود نداشته، کودکی به وجود آید و والدین یا یکی از آن ها به عدم زوجیت عالم باشد. از این رو چون شریعت با توجه به فطرت انسان ها نسبت به اتصال و حفظ نسب حریص است اصول و قواعدی برای ثبوت نسب مقرر کرده تا خانواده و جامعه استقرار پیدا کند.( صفائی و امامی،1376،ص13)
به طور كلی دو نوع دعوا در این حوزه مطرح است؛ یكی دعوای اثبات نسب و دیگری نفی نسب (نفی ولد). دعوای اثبات نسب ممکن است در موارد متعددی طرح شود، مانند آن که شخصی میخواهد ثابت كند فرزند دیگری است یا شخصی میخواهد اثبات كند كه پدر یا مادر یك كودك است.نفی ولد نیز هنگامی اتفاق می افتد که مرد به دلایل مختلف از پذیرش کودک، بعنوان فرزند خود امتناع می کند. برای اثبات هردوی این مباحث(اثبات نسب و نفی ولد) روش های مختلفی در قانون تعیین شده است.(صفایی و امامی،14)

1) بیان مسئله
قانون‌گذار كشور ما، برای اثبات نسب ضوابطی را تعیین كرده است و به طور كلی می‌توان گفت دو وسیله اثبات دعوی در قانون برای اثبات نسب مقرر شده است؛ یكی اقرار است که به موجب مواد 1161 و 1273 قانون مدنی از وسایل اثبات نسب دانسته شده است. می‌دانیم که اقرار بر تمام ادله حكمفرماست؛ اگر كسی كه علیه او دعوای اثبات نسب مطرح شده، به این نسب اقرار كند، هیچ دلیل دیگری برای اثبات نسب لازم نیست؛ البته به شرط اینكه نسبت به آن شخص اقرار عادتا و عقلا ممكن باشد یعنی فاصله سن دو طرف دعوا به اندازه‌ بیان اقرار، امكان‌پذیر باشد. روش دیگری كه برای اثبات نسب در قانون ما مورد تاكید قرار گفته است، اماره قانونی «فراش» است که در ماده 1158 قانون مدنی از وسایل اثبات نسب دانسته شده است؛ به این معنا كه اگر بین زن و مردی رابطه زوجیت برقرار باشد و دارای فرزند شوند، قانونگذار بیان می‌دارد كه فرزند منتسب به شوهر است و این امر نیاز به اثبات ندارد. قانون‌گذار ما این دو روش را برای اثبات نسب مقرر كرده است؛ اما به این معنا نیست كه سایر روش‌های اثبات منتفی باشد. بنابراین برای اثبات دعوای نسب، قانون‌گذار ما را محدود به ادله خاصی نکرده است و بیان اقرار و اماره فراش به عنوان ادله اثبات نسب از باب حصر نیست. یك اماره قضایی كه اکنون در دنیا و قوانین سایر كشورها تا حدودی مطرح، اما در ایران، قانون نسبت به آن ساكت است، آزمایش‌های ژنتیكی یا همان آزمایش دی.ان.ای است.
عامل ژنتیکی، ماده وراثتی موجود در سلولهای تمام موجودات زنده می باشد که منحصر به آن موجود زنده بوده و امکان تطابق کامل با ژنتیک موجود دیگری نداشته و در جوامع انسانی از آن برای شناختن هویت اشخاص استفاده میشود و به

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره رايانه، توزيع، معلماني، فراواني Next Entries پایان نامه با موضوع دلیل جدید، حقوق ایران، سقط جنین، قوانین موجود