پایان نامه ارشد رایگان درباره مدارس هوشمند، سابقه خدمت، آموزش و پرورش، روش پژوهش

دانلود پایان نامه ارشد

تشکر و قدرداني
سپاس بيکران، يگانهي بيهمتا که مرا به نور هميشه فروزان دانش روشن ساخت پس خاضعانه سپاسش مي گويم و در ادامه اين راه، از او ياري ميطلبم. ازاستادگرامي، اقاي دکتراخلاقي بخاطر راهنماييهاي خردمندانه وصميمانهاشان سپاسگزارم، از استاد گرامي، سرکارخانم علي نژادکه همواره، به عنوان يک معلم اخلاق از ايشان درس آموختم و هميشه بي چشمداشت ياريم کردند و بسياري از سختيها را برايم آسان نمودند تشکر و قدرداني کرده و به عنوان وظيفه و به رسم ادب بر دستانشان بوسه زده و براي ايشان و خانواده محترم سلامتي و کاميابي روزافزون را از خداوند متعال خواستارم.
و در آخر از تمامي اساتيد بزرگوار بخش علوم تربيتي که در دوران تحصيل همواره از محضرشان بهره برده و همواره مشوق بنده در امر تحصيل بودند سپاسگزارم و آرزوي سلامتيشان را از خداوند بزرگ خواهانم.

چکيده:
هدف پژوهش حاضر، بررسي نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهديدهاي هوشمند سازي مدارس از ديدگاه معلمان مقطع ابتدايي شهر کرمان در سال تحصيلي 1393-1392 ميباشد.اين تحقيق از بعد هدف، پژوهشي کاربردي و از نظر روش جمع آوري و تحليل داده ها، پژوهشي توصيفي-تحليلي ميباشد. در اين پژوهش، 210 معلم جهت تکميل پرسشنامه با روش نمونه گيري خوشه اي و نمونه گيري هدفمند از جامعه آماري(2625 معلم) انتخاب شدند. جهت جمع آوري داده ها، از پرسشنامه محقق ساخته که داراي (48 سوال) حول 4 محور اصلي نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهديد هاي هوشمندسازي مدارس بود؛ استفاده شد. روايي ابزار سنجش، با استفاده از قضاوت 5 تن از اساتيد حوزه علوم تربيتي در سطح مطلوب تعيين شد و پايايي اين ابزار با روش الفاي کرونباخ 95/. برآورد شد.براي تجزيه و تحليل داده‌هاي اين پژوهش، از آمار توصيفي و استنباطي(آزمون‌هاي تي تک نمونه‌اي و تحليل واريانس يک طرفه، همچنين از تحليل سوات و محاسبهي ضرايب اوليه، ثانويه و نهايي، رسم نمودار مدل و ارائه راهبرد استراتژيک) با نرم‌افزارSPSS18استفاده شد.به طور کلي آنچه از اين تحقيق حاصل شد اين بود که در کنار فرصتها و قوتهاي هوشمند سازي، ضعف و تهديدهايي نيز وجود دارد ولي مزاياي آن بيش از معايبش است. با توجه به يافته هاي اين تحقيق ميتوان گفت راهبردهاي هوشمندسازي مدارس بر اساس ديدگاه معلمان مقطع ابتدايي شهرکرمان به راهبردهاي محافظه کارانه نزديک ميباشد يعني مسئولين مربوطه ميتوانند با عملي کردن راهبردهاي محافظهکارانهي ارائه شده در اين تحقيق، تا حد زيادي نقاط قوتِ هوشمندسازي مدارس را به حداکثر و نقاط تهديد آن را به حداقل برسانند.
کليدواژگان:نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصتها، تهديدها،هوشمندسازي مدارس،مدل سوات

فهرست مطالب
چکيده ه
فصل اول:کليات تحقيق
1-1. مقدمه 2
1-2. بيان مسأله 3
1-3. اهميت و ضرورت انجام تحقيق 5
1-4. اهداف تحقيق 7
1-4-1. هدف کلي 7
1-4-2. اهداف جزئي 7
1-5. سؤالات يا فرضيههاي تحقيق 8
1-5-1.سوالات تحقيق 8
1–6. تعاريف مفهومي و عملياتي اصطلاحات 9
1-6-1. تعاريف مفهومي اصطلاحات 9
1-6-2. تعاريف عملياتي مفاهيم 10
فصل دوم:مباني نظري و پيشينهي تحقيق
2-1. مباني نظري 12
2-1-1.تاريخچه اينترنت در ايران 12
2-1-2. يادگيري الکترونيکي 13
2-1-2-1. شيوههاي آموزش الکترونيکي 15
2-1-2-2. انواع تعامل در يادگيري الکترونيکي 16
2-1-2-3. چالشهاي نظام آموزش الکترونيکي 17
2-1-2-4. رويارويي با چالشها 20
2-1-3. آموزش مجازي 23
2-1-4-1. فناوري اطلاعات و آموزش و پرورش 28
2-1-4-2. فناوري اطلاعات و سواد رايانه اي 29
2-1-5. مدرسه هوشمند 31
2-1-5-1. اهداف و مؤلفه هاي کليدي مدارس هوشمند 32
2-1-5-1-1. مديريت و آموزش ـ يادگيري 33
2-1-5-1-2. مديريت و امور اداري 34
2-1-5-1-3. افراد، مهارتها و مسئوليتها 35
2-1-5-1-4. فناوري 35
2-1-5-5. فرآيند 35
2-1-5-1-6. سياستها 36
2-1- 5-2.اهميت و ضرورت مدارس هوشمند 36
2-1-5-3. ارکان مدرسه هوشمند: 37
2-1-5-4. راهبردها و سياستهاي توسعه مدارس هوشمند 38
2-1-5-5.دسته بندي مدارس هوشمند 39
2-1-5-6. مشکلات اجراي طرح مدارس هوشمند 40
2-1-5-7. تجهيزات هوشمندسازي مدارس 42
2-1-5-8. تفاوت مدارس سنتي و هوشمند 46
2-2. مدل سوات 48
2- 2-1. قواعد حاکم بر مدل سوات و ماتريس تحليلي آن 49
2-3. تحقيقات انجام شده در ايران و خارج از ايران 49
2-3-1. چکيده تحقيقات داخلي 49
2-3-2. تحقيقات انجام شده در خارج از ايران 58
2- 4. خلاصه وجمعبندي 72
فصل سوم:روش تحقيق
3-1. روش پژوهش 74
3-2. جامعه آماري 74
3-3. حجم نمونه و روش نمونهگيري: 74
3-4. شيوه گردآوري داده‌ها 75
3-5. ابزار گرداوري داده‌ها 75
3-6. روايي پرسشنامه 76
3-7. پايايي پرسشنامه 76
3-8. روش تجزيه و تحليل داده‌ها 77
فصل چهارم:روش تجزيه وتحليل دادهها
مقدمه 79
4 – 1 توصيف ويژگي‌هاي جمعيت شناختي پاسخگويان: 80
4-1-1- توزيع فراواني معلمان بر حسب جنسيت 80
4-1-2- توزيع فراواني معلمان بر حسب سابقه خدمت 81
4-1-3- توزيع فراواني معلمان بر حسب ميزان تحصيلات 82
4-1-4- توزيع فراواني معلمان بر حسب داشتن رايانه در منزل 83
4-1-5- توزيع فراواني معلمان بر حسب ساعات استفاده از رايانه در کلاس 84
4-1-6- توزيع فراواني معلمان بر حسب موارد مختلف استفاده از رايانه در مدرسه 86
4-1-7- توزيع فراواني رضايت معلمان از سطح سواد رايانه‌اي مسئول تکنولوژي مدرسه 87
4-1-8- توزيع فراواني معلمان بر حسب ميزان موافقت آنها با هوشمندسازي مدارس ابتدائي 88
4-2- توصيف متغيرهاي پژوهش 89
4-2-1- نقاط قوت هوشمندسازي مدارس ازديدگاه معلمان 89
4-2-2- فرصتهاي هوشمندسازي مدارس ازديدگاه معلمان 92
4-2-3- نقاط ضعف هوشمندسازي مدار س ازديدگاه معلمان 96
4-2-4- تهديدهاي هوشمندسازي مدارس ازديدگاه معلمان 98
4-3- بررسي سؤالهاي پژوهش 101
4-3-1 بررسي توزيع متغيرهاي پژوهش 101
4-3-2- بررسي سؤالهاي پژوهش 101
4-4. محاسبه ضرايب اوليه، ثانويه و نهايي چهار متغير اصلي پژوهش با توجه به مدل SWOT 109
4-4-1- محاسبه ضرايب اوليه، ثانويه و نهايي نقاط قوت هوشمندسازي مدارس با توجه به مدل SWOT 109
4-4-2- محاسبه ضرايب اوليه، ثانويه و نهايي فرصت هاي فرارو در هوشمندسازي مدارس با توجه به مدل SWOT 110
4-4-3- محاسبه ضرايب اوليه، ثانويه و نهايي نقاط ضعف هوشمندسازي مدارس با توجه به مدل SWOT 111
4-4-4- محاسبه ضرايب اوليه، ثانويه و نهايي تهديدهاي فرارو در هوشمندسازي مدارس با توجه به مدل SWOT 113
4-5-5- نقاط قوت هوشمندسازي مدارس از ديدگاه معلمان ابتدائي شهر کرمان، بر اساس اولويت چيست؟ 114
4-5-6- فرصتهاي فرارو در هوشمندسازي مدارس از ديدگاه معلمان ابتدائي شهر کرمان، بر اساس اولويت چيست؟ 116
4-5-7- نقاط ضعف هوشمندسازي مدارس از ديدگاه معلمان ابتدائي شهر کرمان، بر اساس اولويت چيست؟ 117
4-5-8- تهديدهاي فرارو در هوشمندسازي مدارس از ديدگاه معلمان ابتدائي شهر کرمان، بر اساس اولويت چيست؟ 119
4-6.بر اساس مدل سوات، چه استراتژي(راهبردي) را مي توان براي هوشمندسازي مدارس، پيشنهاد داد؟ 120

فصل پنجم:خلاصه ونتيجهگيري
5-1. بحث و نتيجه گيري ازيافته ها 127
5-1-1.ويژگيهاي جمعيت شناختي پاسخگويان 127
5-1-1-1.جنسيت 127
5-1-1-2.سابقه خدمت 127
5-1-1-3.ميزان تحصيلات 127
5-1-1-4.برخورداري ازرايانه درمنزل 128
5-1-1-5. ساعات استفاده از رايانه درکلاس 128
5-1-1-6. موارد مختلف استفاده از رايانه در مدرسه 128
5-1-1-7.رضايت ازسطح سواد رايانه اي مسئول تکنولوژي 129
5-1-1-8.ميزان موافقت با هوشمندسازي مدارس 129
5-1-2.پرسشهاي پژوهش 129
5-1-2-1. پرسش اول 129
5-1-2-2. پرسش دوم 131
5-1-2-3.پرسش سوم 132
5-1-2-4 .پرسش چهارم 133
5-1-2-5.پرسش پنجم 134
5-1-2-7.پرسش هفتم 135
5-1-2-8. پرسش هشتم 135
5-2.راهبردها 136
5-4. نتيجه گيري کلي 139
5-5.پيشنهاد پژوهشي 140
5-6.پيشنهاد کاربردي 141
5-7.محدوديتها 142
منابع فارسي 143
پيوست شماره 1 (پرسشنامه) 149
پيوست شماره 2 (پايايي) 159
2-2. پايايي نقاط قوت 162
2-3. پايايي فرصت ها 164
2-4. پايايي نقاط ضعف 165
2-5.پايايي تهديدها 166

فهرست جداول
جدول2-1 راهبردها و سياستهاي توسعه مدارس هوشمند بر اساس مدل سوات…37
جدول 2-3. خلاصه تحقيقات انجام شده در داخل کشور……………………………….68
جدول2-4. خلاصه تحقيقات انجام شده در خارج ازکشور……………………………..70
جدول 3-1. پايايي متغيرهاي پژوهش به روش آلفاي کرونباخ ……………………….77
جدول 4-1 توزيع فراواني معلمان بر حسب جنس…………………………………………81
جدول 4-2 توزيع فراواني سابقه خدمت پاسخگويان…………………………………….82
جدول 4-3 توزيع فراواني سطح تحصيلات پاسخگويان………………………………..83
جدول 4-4 توزيع فراواني معلمان بر حسب داشتن رايانه در منزل……………………84
جدول 4-5 توزيع فراواني معلمان بر حسب ساعات استفاده از رايانه در هفته در کلاس ………………………………………………………………………………………………..85
جدول 4-6 توزيع فراواني موارد محتلف استفاده از رايانه در مدرسه در بين معلمان………………………………………………………………………………………………..87
جدول 4-7 توزيع فراواني رضايت معلمان از سطح سواد رايانه‌اي مسئول تکنولوژي مدرسه خود………………………………………………………………………………………….88
جدول 4-8 توزيع فراواني ميزان موافقت معلمان با هوشمندسازي مدارس ابتدائي89
جدول 4-9 فراواني و درصد عبارات مربوط به نقاط قوت……………………………..91
جدول 4-10 آماره‌هاي توصيفي عبارات مربوط به نقاط قوت………………………..93
جدول 4-11 فراواني و درصد عبارات مربوط به نقاط فرصتها……………………..94
جدول 4-12 آماره‌هاي توصيفي عبارات مربوط به فرصتها…………………………96
جدول 4-13 فراواني و درصد عبارات مربوط به نقاط ضعف………………………..97
جدول 4-14 آمارهاي توصيفي عبارات مربوط به نقاط ضعف……………………….99
جدول 4-15 فراواني و درصد عبارات مربوط به تهديدها……………………………..100
جدول 4-16 آمارههاي توصيفي عبارات مربوط به تهديدها…………………………..101
جدول 4-17 آزمون کولموگروف – اسميرنوف براي بررسي نرمال بودن توزيع متغيرهاي اصلي پژوهش…………………………………………………………………………102
جدول 4- 18 آزمون تي مستقل براي مقايسه ارزيابي معلمان مرد و زن در مورد نقاط قوت هوشمندسازي مدارس…………………………………………………………………….103
جدول 4- 19 آزمون تي مستقل براي مقايسه ارزيابي معلمان مرد و زن در مورد فرصت هاي فرارو در هوشمندسازي مدارس……………………………………………….103
جدول 4- 20 آزمون تي مستقل براي مقايسه ارزيابي معلمان مرد و زن در مورد نقاط ضعف هوشمندسازي مدارس…………………………………………………………………..104
جدول 4- 21 آزمون تي مستقل براي مقايسه ارزيابي معلمان مرد و زن در مورد تهديد هاي فرارو در هوشمندسازي مدارس……………………………………………….105
جدول 4-22 ضرايب اوليه، ثانويه و نهايي نقاط قوت هوشمندسازي مدارس…….105
جدول 4-23 ضرايب اوليه، ثانويه و نهايي فرصتهاي فرارو در هوشمندسازي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد صنایع‌دستی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره مدارس هوشمند، سابقه خدمت، حوزه آموزش