پایان نامه رایگان درمورد عوامل اقتصادی، عوامل فرهنگی، مبانی نظری

دانلود پایان نامه ارشد

a……………………………………………………………………….6
1-6-3- مکان اقامتی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..7
1-7-منابع مورداستفاده…………………………………………………………………………………………………………………………………………..9
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………10
2-1- پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………..11
2-2-مفاهیم و تعاریف…………………………………………………………………………………………………………………………………………12
2-2-1- تعاریف جهانگردی…………………………………………………………………………………………………………………………………12
2-2-2-تعریف توریست……………………………………………………………………………………………………………………………………..12
2-3-گردشگری و توسعه آن…………………………………………………………………………………………………………………………………13
2-4-عوامل مؤثر در تغییرات کمّی و کیفی گردشگری……………………………………………………………………………………………….15
2-4-1-عوامل محیط طبیعی………………………………………………………………………………………………………………………………….15
2-4-2-عوامل فرهنگی و اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………………..17
2-4-3-عوامل تاریخی و سیاسی……………………………………………………………………………………………………………………………19
2-4-4-عوامل اقتصادی……………………………………………………………………………………………………………………………………….20
2-4-5-عوامل فضایی-کالبدی………………………………………………………………………………………………………………………………21
2-5-اشکال توریسم…………………………………………………………………………………………………………………………………………….23
2-5-1- گردشگري تفريحگاهي……………………………………………………………………………………………………………………………24
2-5-2- گردشگري شهري…………………………………………………………………………………………………………………………………..25
2-5-3- گردشگري با انگیزه‌ی خاص و گردشگري ماجراجويانه………………………………………………………………………………26
2-5-4- گردشگري در مقياس كوچك و غيرمعمول………………………………………………………………………………………………..26
2-5-5- ساير شکل‌های گردشگري……………………………………………………………………………………………………………………….27
2-6- ضرورت گردشگري……………………………………………………………………………………………………………………………………29
2-7- اهداف گردشگري………………………………………………………………………………………………………………………………………29
2-7-1- شناخت فرهنگ اقوام ديگر………………………………………………………………………………………………………………………30
2-7-2- ديدن آثار تاريخی…………………………………………………………………………………………………………………………………..30
2-7-3- زيارت اماكن مقدس……………………………………………………………………………………………………………………………….30
2-7-4- سرگرمي و ورزش………………………………………………………………………………………………………………………………….30
2-7-5- اهداف تخصصي و تجاري………………………………………………………………………………………………………………………30
2-8- انگيزه گردشگري………………………………………………………………………………………………………………………………………..30
2-9- سير تحول گردشگري…………………………………………………………………………………………………………………………………31
2-9-1- تاریخچه گردشگری در جهان……………………………………………………………………………………………………………………31
2-9-2- تاريخچه گردشگري در ايران……………………………………………………………………………………………………………………32
2-9-3- تاریخچه گردشگری در گیلان…………………………………………………………………………………………………………………..33
2-9-4- تاریخچه گردشگری در لاهیجان………………………………………………………………………………………………………………..34
فصل سوم: مشخصات جغرافیائی شهر لاهیجان………………………………………………………………………………………………………35
3-1- موقعيت جغرافيايي و تقسيمات سياسي استان گيلان و شهرستان لاهيجان…………………………………………………………..36
3-2- مشخصات محیط طبیعی………………………………………………………………………………………………………………………………38
3-2-1- دماي هوا……………………………………………………………………………………………………………………………………………….38
3-2-2-رطوبت نسبي هوا……………………………………………………………………………………………………………………………………39
3-2-3- بارندگي………………………………………………………………………………………………………………………………………………..40
3-2-4- تعداد روزهاي يخبندان……………………………………………………………………………………………………………………………42
3-3-مشخصات اجتماعی و جمعیتی………………………………………………………………………………………………………………………42
3-3-1- نحوه توزيع جمعيت در منطقه گيلان…………………………………………………………………………………………………………42
3-3-2- ميزان جمعيت شهر لاهيجان…………………………………………………………………………………………………………………….43
3-3-3- تعداد خانوار شهر لاهيجان………………………………………………………………………………………………………………………44
3-3-4- تركيب جنسي جمعيت لاهيجان……………………………………………………………………………………………………………….45
3-3-5- تركيب سنی جمعيت لاهيجان…………………………………………………………………………………………………………………..47
3-4-مشخصات تاریخی، فرهنگی و هنری………………………………………………………………………………………………………………49
3-4-1- اوضاع تاريخي منطقه گيلان و لاهيجان……………………………………………………………………………………………………..49
3-4-2- شناخت اقوام ساكن………………………………………………………………………………………………………………………………..52
3-4-3- شناخت مذهب مردمان……………………………………………………………………………………………………………………………52
3-4-4- ميزان باسوادي………………………………………………………………………………………………………………………………………..53
3-4-5- شناخت الگوهاي رفتاري…………………………………………………………………………………………………………………………54
3-4-6- شناخت مناسبت‌های فرهنگي و مذهبي……………………………………………………………………………………………………..54
3-5- مشخصات اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………….58
3-5-1- ساختار اقتصادي استان گيلان…………………………………………………………………………………………………………………..58
3-5-2-بررسي قيمت زمين و ساختمان در لاهيجان………………………………………………………………………………………………..59
3-5-3- شناسايي الگوهاي مالكيت در شهر……………………………………………………………………………………………………………60
3-5-4- بررسي مشاركت مردم و مديريت شهري لاهيجان……………………………………………………………………………………….60
3-6- مشخصات

پایان نامه
Previous Entries مقاله با موضوع بورس اوراق بهادار، فناوری اطلاعاتی، فناوری اطلاعات، بورس تهران Next Entries پایان نامه رایگان درمورد تحلیل عوامل، جاذبه های گردشگری، جاذبه‌های گردشگری، راهبردهای رقابتی