پایان نامه رایگان درمورد عوامل اقتصادی، عوامل فرهنگی، مبانی نظری

دانلود پایان نامه ارشد

a……………………………………………………………………….6
1-6-3- مکان اقامتی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..7
1-7-منابع مورداستفاده…………………………………………………………………………………………………………………………………………..9
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………10
2-1- پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………..11
2-2-مفاهیم و تعاریف…………………………………………………………………………………………………………………………………………12
2-2-1- تعاریف جهانگردی…………………………………………………………………………………………………………………………………12
2-2-2-تعریف توریست……………………………………………………………………………………………………………………………………..12
2-3-گردشگری و توسعه آن…………………………………………………………………………………………………………………………………13
2-4-عوامل مؤثر در تغییرات کمّی و کیفی گردشگری……………………………………………………………………………………………….15
2-4-1-عوامل محیط طبیعی………………………………………………………………………………………………………………………………….15
2-4-2-عوامل فرهنگی و اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………………..17
2-4-3-عوامل تاریخی و سیاسی……………………………………………………………………………………………………………………………19
2-4-4-عوامل اقتصادی……………………………………………………………………………………………………………………………………….20
2-4-5-عوامل فضایی-کالبدی………………………………………………………………………………………………………………………………21
2-5-اشکال توریسم…………………………………………………………………………………………………………………………………………….23
2-5-1- گردشگري تفريحگاهي……………………………………………………………………………………………………………………………24
2-5-2- گردشگري شهري…………………………………………………………………………………………………………………………………..25
2-5-3- گردشگري با انگیزه‌ی خاص و گردشگري ماجراجويانه………………………………………………………………………………26
2-5-4- گردشگري در مقياس كوچك و غيرمعمول………………………………………………………………………………………………..26
2-5-5- ساير شکل‌های گردشگري……………………………………………………………………………………………………………………….27
2-6- ضرورت گردشگري……………………………………………………………………………………………………………………………………29
2-7- اهداف گردشگري………………………………………………………………………………………………………………………………………29
2-7-1- شناخت فرهنگ اقوام ديگر………………………………………………………………………………………………………………………30
2-7-2- ديدن آثار تاريخی…………………………………………………………………………………………………………………………………..30
2-7-3- زيارت اماكن مقدس……………………………………………………………………………………………………………………………….30
2-7-4- سرگرمي و ورزش………………………………………………………………………………………………………………………………….30
2-7-5- اهداف تخصصي و تجاري………………………………………………………………………………………………………………………30
2-8- انگيزه گردشگري………………………………………………………………………………………………………………………………………..30
2-9- سير تحول گردشگري…………………………………………………………………………………………………………………………………31
2-9-1- تاریخچه گردشگری در جهان……………………………………………………………………………………………………………………31
2-9-2- تاريخچه گردشگري در ايران……………………………………………………………………………………………………………………32
2-9-3- تاریخچه گردشگری در گیلان…………………………………………………………………………………………………………………..33
2-9-4- تاریخچه گردشگری در لاهیجان………………………………………………………………………………………………………………..34
فصل سوم: مشخصات جغرافیائی شهر لاهیجان………………………………………………………………………………………………………35
3-1- موقعيت جغرافيايي و تقسيمات سياسي استان گيلان و شهرستان لاهيجان…………………………………………………………..36
3-2- مشخصات محیط طبیعی………………………………………………………………………………………………………………………………38
3-2-1- دماي هوا……………………………………………………………………………………………………………………………………………….38
3-2-2-رطوبت نسبي هوا……………………………………………………………………………………………………………………………………39
3-2-3- بارندگي………………………………………………………………………………………………………………………………………………..40
3-2-4- تعداد روزهاي يخبندان……………………………………………………………………………………………………………………………42
3-3-مشخصات اجتماعی و جمعیتی………………………………………………………………………………………………………………………42
3-3-1- نحوه توزيع جمعيت در منطقه گيلان…………………………………………………………………………………………………………42
3-3-2- ميزان جمعيت شهر لاهيجان…………………………………………………………………………………………………………………….43
3-3-3- تعداد خانوار شهر لاهيجان………………………………………………………………………………………………………………………44
3-3-4- تركيب جنسي جمعيت لاهيجان……………………………………………………………………………………………………………….45
3-3-5- تركيب سنی جمعيت لاهيجان…………………………………………………………………………………………………………………..47
3-4-مشخصات تاریخی، فرهنگی و هنری………………………………………………………………………………………………………………49
3-4-1- اوضاع تاريخي منطقه گيلان و لاهيجان……………………………………………………………………………………………………..49
3-4-2- شناخت اقوام ساكن………………………………………………………………………………………………………………………………..52
3-4-3- شناخت مذهب مردمان……………………………………………………………………………………………………………………………52
3-4-4- ميزان باسوادي………………………………………………………………………………………………………………………………………..53
3-4-5- شناخت الگوهاي رفتاري…………………………………………………………………………………………………………………………54
3-4-6- شناخت مناسبت‌های فرهنگي و مذهبي……………………………………………………………………………………………………..54
3-5- مشخصات اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………….58
3-5-1- ساختار اقتصادي استان گيلان…………………………………………………………………………………………………………………..58
3-5-2-بررسي قيمت زمين و ساختمان در لاهيجان………………………………………………………………………………………………..59
3-5-3- شناسايي الگوهاي مالكيت در شهر……………………………………………………………………………………………………………60
3-5-4- بررسي مشاركت مردم و مديريت شهري لاهيجان……………………………………………………………………………………….60
3-6- مشخصات

پایان نامه
Previous Entries مقاله با موضوع بورس اوراق بهادار، فناوری اطلاعاتی، فناوری اطلاعات، بورس تهران Next Entries پایان نامه رایگان درمورد مصرف‌کننده، تحلیل SWOT