مقاله با موضوع قیمت گذاری، غیر سیستماتیک، دارایی ها، بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه ارشد

……………………………………………………………………..18
2-1-4- مدل های چند عاملی……………………………………………………………………………………….22
2-1-5- مدل سه عاملي فاما و فرنچ……………………. ………………………………………………………..24
2-1-6- معیار های اندازه گیری ریسک…………………………………………………………………………..26
2-1-6-1 میانگین موزون یکسان واریانس سهام……………………………………………………………….26
2-1-6-2- میانگین ارزش وزنی واریانس سهام………………………………………………………………..27
2-1-6-3- میانه واریانس سهام…………. ………………………………………………………………………….27
2-1-6-4- معیار بسامد پایین میانگین واریانس سهام………………………………………………………..28
2-1-6-5- نوسانات غیرسیستماتیک……………………………………………………………………………….29
2-1-7-نوسانات غیر سیستماتیک……………………………………………………………………………………30
2-1-7-1 تعریف نوسانات غیر سیستماتیک……………………………………………………………………..30
2-1-7-2- اهميت نوسانات غيرسيستماتيك…………………………………………………………………….31
2-2- پیشینه…………………………………………………………………………………………………………………32
2-2-1-رابطه مثبت میان نوسانات غیر سیستماتیک و بازدهی……………………………………………..32
2-2-2-رابطه منفی میان نوسانات غیر سیستماتیک و بازدهی………………………………………………33
2-2-3-تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………………………34
2-2-4-تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………………..36
فصل سوم: روش شناسي تحقيق
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………..40
3-1- نوع و روش مطالعه:……………………………………………………………………………………………..40
3-2- جامعة آماری، روش نمونهگیری و حجم نمونه:……………………………………………………….41
3-3- روش جمعآوری دادهها:………………………………………………………………………………………..42
3-4- متغییر های پژوهش و نحوه سنجش آنها………………………………………………………………….42
3-5- روش تجزیه و تحلیل دادهها:…………………………………………………………………………………44
3-6- رویکرد مرتب سازی پرتفوی…………………………………………. …………………………………….44
3-7- تحلیل رگرسیون…………………………………… …………………………………………………………….49
3-8- رگرسیون های سری زمانی……………………………………………………………………………………49
3-9- تحلیل داده های پنلی…………………………………………………………………………………………….50
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….52
4-1- آماره های توصیفی……………………………………………………………………………………………….52
4-2- داده های پنلی………………………………………………………………………………………………………54
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….57
5-1-خلاصه تحقيق…………………………………… ………………………………………………………………..57
5-2-نتايج آزمون فرضيات…………………………………… ………………………………………………………58
5-3- پيشنهاد كاربردي…………………………………… ……………………………………………………………59
5-4- پیشنهادهایی برای تحقیقاتی آتی…………………………………………………………………………….59
منابع و ماخذ…………………………………… …………………………………… ……………………………………60

جداول
عنوان
صفحه
جدول(2-1)مطالعات انجام شده پیرامون مدل های چند شاخصه و عوامل آنها
33
جدول(4-1)آماره های توصیفی نوسانات غیرسیستماتیک،اندازه شرکت، عامل بازار، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار
52
جدول(4-2)متوسط بازده پرتفولیو تعدیل شده با ریسک در مدل فاما و فرنچ و CAPM
53
جدول(4-3)متوسط بازده پرتفولیو بهبود یافته با عوامل کیفی شرکت
54

فصل اول
کلیات تحقیق

مقدمه
مطالعات تجربی در زمینه ی رفتار سهام، حقایقی را روشن کرده است که بسیاری از آنها در ارتباط با عوامل موثر بر بازدهی سهام هستند. این مطالعات نشن داده است که دسته ی خاصی از سهام، بازدهی بالاتری نسبت به دسته دیگر دارند. این یافته ها معلول عواملی هستند که به ناهنجاری معروف شده اند؛ زیرا نمی توان آنها را با مدل های هنجاری توجیه کرد.
چنین رفتار هایی تا حدودی در بورس اوراق بهادار تهران نیز وجود دارد؛ لذا انگیزه ی اصلی این پژوهش بررسی این موضوع است که آیا می توان با شناسایی و پیگیری روند پسماند(یا جزء اخلال) در بازار بورس اوراق بهادار تهران، بازدهی اضافی کسب کرد یا خیر؟ همچنین آیا عوامل مرتبط با عملکرد شرکت نیز بر دست یابی به این بازدهی موثر خواهد بود؟ در ادامه تلاش خواهد شد تا سوالات فوق بررسی شوند.
بیان مسأله:
طبق مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، در شرایط متعادل صرفاً ریسک سیستماتیک دارایی قیمت گذاری می شود زیرا نوسانات غیرسیستماتیک1 آن از طریق تنوع بخشی حذف می گردد. با این حال، سرمایه گذاران به دلایل عدیده ای نظیر هزینۀ معاملات و محدودیت های فروش استقراضی قادر به تنوع بخشی کامل پرتفوی خود نیستند. در صورت وجود هزینه های گردآوری اطلاعات، سهامی که از نوسان پذیری غیرسیستماتیک بالایی برخوردار است، بازده مورد انتظار بالایی خواهد داشت زیرا در این شرایط، سرمایه گذاران قادر نخواهند بود ریسک خاص شرکت را از طریق تنوع بخشی حذف نمایند (مرتون، 1987)2. بر پایه فرضیه بازار کارا، سرمایه گذاران رفتار عقلایی دارند به این معنی که همه اطلاعات موجود ودردسترس را پردازش کرده و به دنبال حداکثرساختن مطلوبیت مورد انتظار هستند. بر این اساس، تغییرات قیمت سهام به تغییرات سیستماتیک در ارزش هاي بنیادي شرکت مربوط است و رفتار بی خردانه سرمایه گذار تاثیري بر بازده ندارد. حتی اگر بعضی از سرمایه گذاران با معاملات بی خردانه در عرضه و تقاضا شوك ایجاد کنند، دیگر آربیتراژگران منطقی، اثر این شوك ها را خنثی می کنند. بنابراین قیمت سهام در سطح بنیادي باقی خواهد ماند (کیم و ها، 2010).
با این حال، شواهد تجربی حوزۀ یاد شده، بسیار متناقض است. به نحوی که برخی محققان نظیر درو و همکاران (2006) ، چوآ3 و همکاران (2006)، فو (2009)، بروکمن و همکاران (2009)، برگ برانت4 و کانگ (2010) همسویی رابطۀ نوسانات غیرسیستماتیک5 و بازده سهام را تایید نموده و برخی دیگر نظیر آنگ6 و همکاران (2006، 2009) بر رابطۀ معکوس آنها (اثر نوسانات) صحه می گذارند.
صرفه نظر از جهت رابطۀ نوسانات غیرسیستماتیک و بازده سهام، بسیاری از شواهد تجربی وجود رابطه میان متغیرهای مورد نظر را تأیید می نماید. تأیید رابطۀ متغیرهای مذکور دال بر سودآوری راهبرد معاملاتی طراحی شده بر مبنای نوسانات غیرسیستماتیک است. شواهد ارائه شده آنها نشان می دهد آلفای راهبرد یاد شده صرف نظر از مدل عاملی مبنای تخمین آن (مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، مدل سه عاملی و چهار عاملی(، همواره مثبت و معنادار است. محققان بسیاری بر آن شدند تا به توضیح دلایل بروز بازده راهبرد سرمایه گذاری مبتنی بر نوسانات غیرسیستماتیک بپردازند. با این حال، اغلب تردیدهای مطرح پیرامون دلایل بروز پدیده اخیر، بر پایه مباحث روش شناسی نظیر شیوه تخمین نوسان پذیری غیرسیستماتیک، الگوی وزنی محاسبه بازده پرتفوی و ملحوظ نمودن سایر عوامل نوسانات، متمرکز بوده است (دولو و حمیدیزاده، 1392).
در این تحقیق، محقق تلاش دارد تاتأثیر عوامل کیفی شرکت را بر رابطه بازدهی شرکت و نوسانات غیرسیستماتیک جهت شناسایی عوامل منجر شده به این اثر، مورد آزمون و بررسی قرار دهد. عوامل کیفی شرکت شامل سود آوری و نوسانات جریانات نقدی است.
ضرورت و اولویت تحقیق:
سرمایه گذاران همواره به دنبال کاهش ریسک و افزایش بازدهی هستند. ضرورت شناسایی و درک تاثیر کیفیت شرکت از آنجا ناشی می شود که انتخاب و در اختیار گرفتن سهام شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار بر اساس مدل های قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و مدل فاما و فرنچ7(1993) منجر به قیمت گذاری اشتباه سهام این شرکت ها می شود. این اشتباه عمدتا ناشی از عوامل تفسیر نشده این مدل ها می باشد. شناسایی و تفسیر این عوامل می تواند از معمای بازدهی بالا و نوسانات غیرسیستماتیک پایین پرده بردارد. سودمندي مطالعه نوسان غیرسیستماتیک از طرف سرمایه گذاران از این جهت است که آنها نوسان پذیري غیرسیستماتیک سهام را به عنوان معیاري از ریسک در نظر می گیرند و همچنین خطی مشی گذاران بازار سرمایه می توانند از این معیار به عنوان ابزاري براي اندازه گیري میزان آسیب پذیري بازار در اکثر سهام استفاده نمایند. با توجه به اینکه نوسان غیرسیستماتیک کاربردهایی براي مواردي از قبیل تنوع بخشی پورتفوي، مدیریت فعال پورتفوي، رابطه بین ریسک و پاداش و ارزشیابی حق تقدم دارد، بررسی عوامل موثر بر آن می تواند مهم باشد.
1-3-اهداف تحقیق:
هدف اصلی تحقیق عبارت است از:
بررسی تأثیر کیفیت شرکت بر رابطه بازدهی شرکت و نوسانات غیرسیستماتیک است.
این هدف با توجه به مدل های تحقیق به اهداف فرعی زیر عملیاتی می گردد:
هدف 1. بررسی تأثیر سود آوری شرکت بر بازدهمازادسهام.
هدف 2. بررسی تأثیر نوسانات جریانات نقدی شرکت بر بازده مازاد سهام .
2-3-مدل مفهومي و فرضیه های تحقیق:
1-4-1- فرضيه هاي تحقيق
با توجه به تحقیقات پیشین در مورد رابطه میان بازده و نوسانات غیرسیستماتیک (اثر نوسانات غیرسیستماتیک) و همچنین اثر کیفیت شرکت بر این رابطه، فرضیههای پژوهش به شرح زیر بیان می شود:
فرضیه 1: میان بازده و نوسانات غیرسیستماتیک رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه 2: سود آوری شرکت تاثیر معناداری بر رابطه میان بازده و نوسانات غیرسیستماتیک دارد.
فرضیه 3: نوسانات جریان های نقدی شرکت تاثیر معناداری بر رابطه میان بازده و نوسانات غیرسیستماتیک

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی رگرسیون، مطالعه موردی، بانکهای دولتی، متغیرهای کلان Next Entries مقاله با موضوع قیمت گذاری، دارایی ها، مدل سه عاملی، انحراف معیار