منبع تحقیق درمورد حمل و نقل، فعالیت های ورزشی، استفاده از اینترنت، پایگاه اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

381 نفر محاسبه شد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند.
یافته ها:نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد بین تماشاگران دارای سنین مختلف از لحاظ خشونت تفاوت معناداری وجود دارد.همچنین نتایج نشان داد که پایگاه اجتماعی تماشاگران بر خشونت آنها تأثیر دارد .اعتقادات مذهبی با خشونت تماشاگران رابطه معکوس و منفی دارد،عملکرد(بازیکنان،داور وتیم)بر خشونت تماشاگران تاثیر مسقیم و مثبت دارد،رضایتمندی از امکانات ورزشگاه بر خشونت تماشاگران تأثیر منفی و معکوس دارد،تعلق اجتماعی تماشاگران بر خشونت آنها تأثیر معکوس دارد،

فهرست
فصل 1- کليات تحقيق أ‌
1-1- مقدمه….. 2
1-2- بيان مسأله 6
1-3- فرضيه هاي تحقيق 10
1-3-1- فرضيات اصلي 11
1-3-2- فرضيات فرعي 11
1-4- اهميت و ضرورت تحقيق 13
1-5- هدف هاي تحقيق 15
1-5-1- اهداف اصلي 15
1-5-2- اهداف فرعي 15
فصل 2- پيشينه تحقيق ومباني نظري 18
2-1- پيشينه تحقيق 18
2-1-1- تحقيقات خارجي 25
2-2- تحقيقات داخلي 18
2-3- مباني نظري 34
2-3-1- پارادايم زيست شناختي 37
2-3-2- تئوري رفتار غريزي 37
2-4- پارادايم روان شناختي 39
2-4-1- تئوري ناکامي-پرخاشگري 39
2-4-2- تئوري يادگيري اجتماعي(باندورا) 41
2-5- چشم انداز مارکسيستي 45
2-6- چشم انداز رفتارگرايانه 49
2-7- چشم انداز انسان شناسي 50
2-8- تئوري کنترل اجتماعي/نظارت 52
2-9- نظريه کنش اجتماعي پارسونز 54
2-10- نظريه خرده فرهنگ ميلر 55
2-11- تئوري مبادله اجتماعي(هومنز//بلاو) 56
2-12- نظريه محروميت نسبي تد گار 57
2-13- مارسل موس 58
2-14- نظريه بورديو 59
2-15- چهارچوب نظري 60
فصل 3- روش شناسي 66
3-1- تعريف مفاهيم و متغيرها 66
3-2- تعريف مفهومي خشونت و پرخاشگري 68
3-2-1- تعريف عملياتي خشونت 69
3-3- تعريف مفهومي احساس تعلق اجتماعي 71
3-3-1- تعريف عملياتي احساس تعلق اجتماعي 71
3-4- سرمايه فرهنگي 72
3-5- تعريف عملياتي سرمايه فرهنگي 73
3-6- اعتقادات مذهبي 73
3-6-1- تعريف عملياتي 73
3-7- روش تحقيق 74
3-7-1- روش و تکنيک تحقيق 74
3-7-2- جامعه آماري 75
3-7-3- نمونه تحقيق 75
3-7-4- ابزارهاي تحقيق 76
3-7-5- شيوه تحليل داده ها 77
3-7-6- اعتبار و روايي ابزار سنجش 77
فصل 4- تحليل دادهها و آزمون فرضيهها 80
4-1- مقدمه…. 80
4-2- آمار توصيفی 81
4-3- آمار استنباطي 122
4-3-1- بررسي فرضيه فرعي اول 122
4-3-2- بررسي فرضيه فرعي دوم 123
4-3-3- بررسي فرضيه فرعي سوم 125
4-3-4- بررسي فرضيه فرعي چهارم 127
4-3-5- بررسي فرضيه فرعي پنجم 129
4-3-6- بررسي فرضيه فرعي ششم 131
4-3-7- بررسي فرضيه هفتم 132
4-3-8- بررسي فرضيه هشتم 134
4-3-9- بررسي فرضيه نهم 136
فصل 5- نتيجه گيري و پيشنهادات 140
5-1- نتيجه گيري 140
5-2- پيشنهادات 145

عنوان صفحه
جدول ‏41: توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب سن 81
جدول ‏42:توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب تاهل 81
جدول ‏43:توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب محل تولد 81
جدول ‏44:توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب تحصيلات 82
جدول ‏45: توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب متغير نوع شغل 82
جدول ‏46:توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب متغير درآمد پاسخگو/خانوار 83
جدول ‏47: توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب متغير تعداد خانوار 83
جدول ‏48:توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب متغير قوميت 85
جدول ‏49:فراواني پاسخگويان بر حسب متغير شغل پدر 85
جدول ‏410: توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان تحصيلات پدر 86
جدول ‏411: توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب متغير تحصيلات مادر 86
جدول ‏412:توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب دفعات مردودي در دوران تحصيل 87
جدول ‏413: توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب تعداد سالهاي تجديدي 88
جدول ‏414: توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب واحد هاي درسي ناموفق در دوران تحصيل 88
جدول ‏415: توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان مشروطي در دوران تحصيل 89
جدول ‏416: توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب واکنش در ناکامي ورود به ورزشگاه 89
جدول ‏417توزيع پاسخگويان بر حسب چگونگي ابراز خشم 90
جدول ‏418توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب نوع واکنش در برابر باخت تيم 91
جدول ‏419توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب شيوه ابراز خشم درزمان ناکامي تيم مورد علاقه 91
جدول ‏420توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب نوع واکنش نسبت به بازي بد بازيکنان 92
جدول ‏421توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب واکنش نسبت به خطاي بازيکنان 93
جدول ‏422توزيع فراواني پاسخگويان در واکنش نسبت به قضاوت نادرست داور 93
جدول ‏423توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب واکنش نسبت به امکانات ورزشگاه 94
جدول ‏424توزيع فراواني پاسخگويان برحسب نقش انواع متفاوت رسانه در دامن زدن به خشونت 95
جدول ‏425فراواني پاسخگويان بر حسب نقش حضور زنان در کاهش خشونت 95
جدول ‏426توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان انجام رفتارهاي خشونت آميز(عدم کنترل خود) 96
جدول ‏427توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان انجام رفتارهاي خشونت آميز(پرت کردن اشیاء) 97
جدول ‏428توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان انجام رفتارهاي خشونت آميز(داد و فریاد زدن) 97
جدول ‏429توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان انجام رفتارهاي خشونت آميز(جر و بحث) 98
جدول ‏430توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان انجام رفتارهاي خشونت آميز(کتک زدن) 99
جدول ‏432توزيع پاسخگويان بر حسب ميزان انجام رفتارهاي خشونت آميز ورزشي(پاره کردن صندلی) 99
جدول ‏433توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان انجام رفتارهاي خشونت آميز ورزشي(درگیری با طرفداران) 100
جدول ‏434توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان انجام رفتارهاي خشونت آميز ورزشي(شعارنویسی) 100
جدول ‏435توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان انجام رفتارهاي خشونت آميز ورزشي(شعار نویسی در طرفداری از تیم) 101
جدول ‏436توزيع پاسخگويان بر حسب ميزان انجام رفتارهاي خشونت آميز ورزشي(پرتاب اشیاء) 102
جدول ‏437توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان انجام رفتارهاي خشونت آميز ورزشي(پرتاب ترقه) 102
جدول ‏438توزيع پاسخگويان بر حسب ميزان انجام رفتارهاي خشونت آميز ورزشي(تخریب اموال ورزشگاه) 103
جدول ‏439توزيع پاسخگويان بر حسب ميزان رضايتمندي از امکانات ورزشگاه(سیستم حمل و نقل) 103
جدول ‏440توزيع پاسخگويان بر حسب ميزان رضايتمندي از امکانات ورزشگاه(وسایل حمل و نقل) 105
جدول ‏441توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان رضايتمندي از امکانات ورزشگاه(بلیط فروشی) 105
جدول ‏442توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان رضايتمندي از امکانات ورزشگاه(امکانات رفاهی) 106
جدول ‏443توزيع پاسخگويان بر حسب ميزان رضايتمندي از امکانات ورزشگاه(مدیریت ورزشگاه) 107
جدول ‏444توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان رضايتمندي از امکانات ورزشگاه(نیروی انتضامی) 107
جدول ‏445توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان تعلق اجتماعي(عمل به وظایف) 108
جدول ‏446توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان تعلق اجتماعي(منافع فردی) 109
جدول ‏447توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان تعلق اجتماعي(عدم توجه به دیگران) 109
جدول ‏448توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان تعلق اجتماعي(زندگی در محله خود) 110
جدول ‏449توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان تعلق اجتماعي(احساس مسئولیت) 111
جدول ‏450توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان تعلق اجتماعي(تأثیر در جامعه) 111
جدول ‏451توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان تعلق اجتماعي(بیگانگی با جامعه) 112
جدول ‏452.توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان سرمايه فرهنگي(مطالعه کتاب) 113
جدول ‏453توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان سرمايه فرهنگي(خواندن روزنامه) 113
جدول ‏454توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان سرمايه فرهنگي(رفتن به سینما) 114
جدول ‏455توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان سرمايه فرهنگي(تماشای تلویزیون) 115
جدول ‏456توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان سرمايه فرهنگي(بازدید از نمایشگاه) 115
جدول ‏457توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان سرمايه فرهنگي(کارهای هنری) 116
جدول ‏458توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان سرمايه فرهنگي(استفاده از اینترنت) 116
جدول ‏459توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان سرمايه فرهنگي(یادگیری زبان خارجی) 117
جدول ‏460توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان سرمايه فرهنگي(فعالیت های ورزشی) 118
جدول ‏461توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس اعتقادات مذهبي(قرآن) 119
جدول ‏462توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس اعتقادات مذهبي(پرستش خدا) 119
جدول ‏463توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس اعتقادات مذهبي(قیامت) 120
جدول ‏464توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس اعتقادات مذهبي(شیطان) 121
جدول ‏465تحليل واريانس مربوط به رگرسيون متغير سن و پرخاشگري در کل آزمودني ها 122
جدول ‏466مشخصه هاي آماري رگرسيون پرخاشگري از طريق متغير سن در کل آزمودني 123
جدول ‏467تحليل واريانس مربوط به رگرسيون متغير پايگاه اجتماعي و خشونت در کل آزمودني ها 124
جدول ‏468مشخصه هاي آماري رگرسيون پرخاشگري از طريق متغير پايگاه اجتماعي در کل آزمودني 124
جدول ‏469تحليل واريانس مربوط به رگرسيون متغير اعتقادات مذهبي و خشونت در کل آزمودني ها 125
جدول ‏470مشخصه هاي آماري رگرسيون پرخاشگري از طريق متغير پايگاه اجتماعي در کل آزمودني 126
جدول ‏471تحليل واريانس مربوط به رگرسيون متغير عملکرد (بازيکنان،داور،تيم) و خشونت در کل آزمودني ها 127
جدول ‏472مشخصه هاي آماري رگرسيون پرخاشگري از طريق متغير عملکرد(بازيکنان،داور،تيم) درکل آزمودني 128
جدول ‏473تحليل واريانس مربوط به رگرسيون متغير عملکرد (بازيکنان،داور،تيم) و خشونت در کل آزمودني ها 129
جدول ‏474مشخصه هاي آماري رگرسيون خشونت از طريق متغير رضايتمندي درکل آزمودني 130
جدول ‏475تحليل واريانس مربوط به رگرسيون متغير تعلق اجتماعي و خشونت در کل آزمودني ها 131
جدول ‏476مشخصه هاي آماري رگرسيون پرخاشگري از طريق متغير تعلق اجتماعي درکل آزمودني 131
جدول ‏477تحليل واريانس مربوط به رگرسيون متغير سرمايه فرهنگي و خشونت در کل آزمودني ها 133
جدول ‏478مشخصه هاي آماري رگرسيون پرخاشگري از طريق متغير سرمايه فرهنگي درکل آزمودني 133
جدول ‏479تحليل واريانس مربوط به رگرسيون متغير ناکامي و خشونت در کل آزمودني ها 134
جدول ‏480مشخصه هاي آماري رگرسيون پرخاشگري از طريق متغير ناکامي درکل آزمودني ها 135
جدول ‏481تحليل واريانس مربوط به رگرسيون متغير درآمد و خشونت در کل آزمودنيها 136
جدول ‏482مشخصه هاي آماري رگرسيون پرخاشگري از طريق متغيردرآمد درکل آزمودني 137
جدول ‏483جدول آزمون تي دو گروه مستقل براي ميزان خشونت دربين دو گروه مجرد ومتاهل 138

فصل اول:

کليات تحقيق

کليات تحقيق
مقدمه
شناخت ورزش در يک چهارچوب جامعه شناختي نياز به توصيف آن به عنوان يک پديده اجتماعي را مطرح مي‌سازد.بين جامعه شناسايي که به بررسي و مطالعه ورزش پرداخته اند توافق نظر درباره ارائه تعريفي از ورزش وجود ندارد،وحتي بعضي با اين استدلال که مفهوم ورزش نشان از برساخته اي اجتماعي دارد که در فرهنگ هاي مختلف و زمان هاي گوناگون تعريف متفاوت دارد ارائه تعريف از ورزش را غير ممکن دانسته اند.بعضي جامعه شناسان،ورزش را نهادي اجتماعي مي دانند که هسته اصلي آن را رقابت مبتني بر مهارت و استراتژي تشکيل مي دهد(صديق سروستاني،1372 :50)
نيکسون و فري ورزش را رقابت فيزيکي نهادي شده اي مي دانند که در يک ساختار رسمي سازمان يافته يا جمعي انجام پذيرد.
در مجموع مي توان گفت ورزش نهادي اجتماعي است که مي تواند شيوه زندگي اکثر قريب به اتفاق مردم را تحت تأثير قرار دهد(همان،1372 :47 )بنابراين فعاليت هاي ورزشي فعاليت هاي رسمي و نهادي شده هستند به اين معنا که جزئي منظم و هدفمند از زندگي

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه سرمایه درگردش، خوداشتغالی Next Entries منبع تحقیق درمورد ورزشکاران، سازمان ورزش، اوقات فراغت، حمل و نقل