پایان نامه با کلید واژگان توزیع فراوانی، اعتماد الکترونیک، مدل اندازه گیری، آزمون فرضیه

دانلود پایان نامه ارشد

2-5-2- مزایای گردشگری الکترونیک 31
2-5-3- توسعه گردشگری الکترونیک 33
2-5-4- رابطه گردشگری الکترونیک و رشد اقتصادی 34
2-6- پیشینه تحقیق 36
2-6-1-پژوهش های داخلی 36
2-6-2- پژوهش های خارجی 40
2-7- ويژگي هاي وب سايت 51
2-7-1- قدرت نام تجاري 51
2-7-2 – سفارشي سازي(انجام سفارش) 52
2-7-3- حفظ حريم خصوصي 53
2-7-4- امنيت 54
2-8- ويژگي هاي كاربران 55
2-8-1 – آشنایی با وب سایت 55
2-8-2- تجربه خرید اینترنتی 56
2-9- خلاصه فصل 57
فصل سوم: روش شناسی پژوهش 58
3-1- مقدمه 59
3-2- روش تحقیق 59
3-3- الگوی مفهومی و فرضیه های پژوهش 60
3-4- مراحل انجام تحقیق 61
3-5- جامعه آماری 61
3-6- نمونه آماری 62
3-6-1- تعیین حجم نمونه 62
3-7- ابزار سنجش 63
3-7-1- پرسشنامه 64
3-7-1-1- تعیین روایی پرسشنامه 66
3-7-1-2- تعیین پایایی پرسشنامه 66
3-8- روش تجزیه و تحلیل داده ها 67
3-8-1- آمار توصیفی 67
3-8-2- آزمون آلفای کرونباخ 68
3-8-3-1- آزمون نرمال بودن 68
3-8-3-2- آزمون همبستگی 68
3-8-4-1- تکنیک معادلات ساختاری 69
3-8-4-1-1-مدل اندازه گیری(تحلیل عاملی) 69
3-8-4-1-2-مدل معادله ساختاری 69
3-8-4-2-شاخص های برازش 70
3-8-4-2-1- شاخص های مطلق 70
3-8-4-2-2- شاخص های نسبی 70
3-8-4-2-3- شاخص های تعدیل یافته 70
3-9- خلاصه فصل 71
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های آماری 72
4-1- مقدمه 73
4-2- تحلیل توصیفی داده ها 73
4-2-1- ویژگی های جمعیت شناختی نمونه 73
4-2-1-1- تحلیل توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر جنسیت 73
4-2-1-2- تحلیل توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر سن 74
4-2-1-3- تحلیل توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر سطح تحصیلات 76
4-2-1-4- تحلیل توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر شغل 77
4-2-1-5- تحلیل توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر تاهل 78
4-3- تحلیل استنباطی داده ها 79
4-3-1- آزمون فرضیه قابلیت اعتماد یا پایایی ابزار اندازه گیری(پرسشنامه) 79
4-3-2- مدل های اندازه گیری( تحلیل عاملی تاییدی) متغیرهای تحقیق 81
4-3-2-1- مدل اندازه گیری ویژگی های سایت 81
4-3-2-2- مدل اندازه گیری ویژگی های کاربر 83
4-3-2-3- مدل اندازه گیری متغیر وابسته اعتماد الکترونیک 85
4-3-3- آزمون فرضیه ها 86
4-3-3-1- بررسی نرمال بودن متغیرها 86
4-3-3-2- بررسی همبستگی میان متغیرهای تحقیق 87
4-3-3-3- آزمون فرضیات تحقیق با استفاده از مدل ساختار یافته خطی 89
4-4- خلاصه فصل 94
فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادها 95
5-1- مقدمه 96
5-2- خلاصه و یافته های تحقیق 96
5-3- بحث و نتیجه گیری 97
5-4- پیشنهادات کاربردی 105
5-5- محدودیت های پژوهش 110
5-6- پیشنهادات برای پژوهشهای آتی 110
منابع و مآخذ 112
پیوست ها 120
پیوست1: پرسشنامه تحقیق 120
پیوست2: آدرس و تصویر صفحه اول سایت آژانس های مسافرتی 122
پیوست 3: خروجی نرم افزارspss ( آلفای کرونباخ) 124
پیوست 4: آزمون نرمال بودن متغیرها 127
پیوست 5: خروجی نرم افزار SPSS (آزمون همبستگی پیرسون برای ویژگی سایت) 128
پیوست 6: خروجی نرم افزار AMOS برای تحلیل عاملی تاییدی 130
پیوست 7: خروجی نرم افزار AMOS برای آزمون فرضیه ها (اصلی) 133
پیوست 8: خروجی نرم افزار AMOS برای آزمون فرضیه ها(فرعی) 136
پیوست 9: خروجی نرم افزار AMOS برای نمودار آزمون فرضیه ها 139
چکیده به زبان انگلیسی 141

فهرست مطالب
عنوان صفحه

جدول (2-1) خلاصه پژوهش های گذشته 48
جدول(3-1) جدول توزیع پرسشنامه 62
جدول (3-2) مولفه های مربوط به متغیرهای مورد بررسی در پرسشنامه 65
جدول(3-3) معادل فارسی شاخص ها 71
جدول(4-1) توزیع فراوانی نمونه آماری از نظر جنسیت 74
جدول(4-2) توزیع فراوانی نمونه آماری از نظر سن 75
جدول(4-3) توزیع فراوانی نمونه آماری از نظر سطح تحصیلات 76
جدول(4-4) توزیع فراوانی نمونه آماری از نظر شغل 77
جدول(4-5) توزیع فراوانی نمونه آماری از نظر تاهل 78
جدول(4-6) آلفای کرونباخ عوامل جهت بررسی پایایی پرسشنامه 80
جدول(4-7) مشخصات مولفه های تشکیل دهنده ویژگی های سایت 81
جدول(4-8) شاخص های برازش ویژگی سایت 82
جدول (4-9) مشخصات مولفه های تشکیل دهنده ویژگی های کاربر 83
جدول(4-10) شاخص های برازش ویژگی کاربر 84
جدول(4-11) مشخصات مولفه اعتماد الکترونیک 85
جدول(4-12) شاخص های برازش اعتماد الکترونیک 86
جدول(4-13) آزمون نرمال بودن متغیرها 87
جدول( 4-14) بررسی همبستگی میان متغیرهای ویژگی سایت 88
جدول(4-15) بررسی همبستگی میان متغیر های ویژگی کاربر 88
جدول( 4-16)شاخصهای برازندگی مدل مفهومی پژوهش 90
جدول(4-17) نتایج آزمون فرضیه های اصلی 91
جدول( 4-18)شاخصهای برازندگی فرضیه های فرعی 93
جدول(4-19) نتایج آزمون فرضیه ها 93

فهرست مطالب
عنوان صفحه

نمودار(4-1) نمودار دایره ای توزیع فراوانی نمونه آماری از نظر جنسیت 74
نمودار(4-2) نمودار دایره ای توزیع فراوانی نمونه آماری از نظر سن 75
نمودار(4-3) نمودار دایره ای توزیع فراوانی نمونه آماری از نظر سطح تحصیلات 76
نمودار(4-4) نمودار دایره ای توزیع فراوانی نمونه آماری از نظر شغل 77
نمودار(4-5) نمودار دایره ای توزیع فراوانی نمونه آماری از نظر تاهل 78
نمودار(4-6) آزمون مدل اندازه گیری ویژگی های سایت 82
نمودار(4-7) آزمون مدل اندازه گیری ویژگی کاربر 84
نمودار(4-8) آزمون مدل اندازه گیری اعتماد الکترونیک 85
نمودار(4-9) مدل آزمون شده استاندارد تحقیق(فرضیه های اصلی) 90
نمودار(4-10) مدل آزمون شده استاندارد تحقیق(فرضیه های فرعی) 92

فصل اول

طرح کلیات تحقیق

1-1- مقدمه
امروزه شاهد توسعه و گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه های مختلف زندگی بشری از جمله کاربرد آن در صنعت گردشگری می باشیم. که موجب بوجود آمدن نوعی از گردشگری به نام گردشگری الکترونیکی گردیده است. گردشگری الکترونیک، مزیت های شگفت آوری را برای گردشگران به همراه داشته است. مواردی مانند: راحتی انجام تراکنش، ارتباطات، دسترسی های سریع، خرید 24 ساعته در طول شبانه روز، مقایسه بهتر شرایط و قیمت ها، تنها بخشی از تاثیرات مثبت الکترونیکی شدن فعالیت های آژانس های گردشگری از دید کاربران می باشد. اما با وجود تمام مزایای ذکر شده و با اینکه مشتریان انجام معامله و خرید را از طریق اینترنت بسیار می پسندند، تنها بخش کمی از کاربران اقدام به انجام خرید اینترنتی می نمایند. براساس تحقیقات انجام شده، دلیل اصلی این مساله، عدم اعتماد الکترونیک است که از پذیرش وب سایت ها به عنوان یک کانال خرید جلوگیری می‌کند. در این راستا با توجه به نقش بسیار مهم اعتماد کاربران در موفقیت کسب و کار الکترونیکی، آژانس های گردشگری باید به فکر راهکارهایی جهت افزایش اعتماد مشتریان خود باشند. یکی از این راهکارها شناسایی عوامل مؤثر بر اعتماد کاربران و سرمایه ‌گذاری جهت بهبود آن‌ها است. از این رو، اين مطالعه به بررسی عوامل موثر بر اعتماد الکترونیک در وب سایت های گردشگری می پردازد. فصل اول این پژوهش به بیان کلیات طرح تحقیق می پردازد و ساختار موضوع مورد مطالعه مشخص می شود. با مطالعه این فصل خواننده قادر است تا اطلاعات کافی از بخش های مختلف تحقیق شامل بیان مساله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، فرضیه های تحقیق، قلمرو تحقیق، متغیرهای تحقیق، بدست آورد. در پایان فصل نیز تعریف عملیاتی مفاهیم و اصطلاحات پژوهش بیان می شود.

1-2- بیان مساله
گردشگري يكي از صنايع پيشرو اقتصادي در جهان مي باشد كه حجم زيادي از اشتغال و توليد ملي را به خود اختصاص داده است و يكي از منابع مناسب درآمد ارزي، و از مولفه هاي قابل ملاحظه در فعاليت هاي اقتصادي، بازرگاني يك كشور محسوب مي گردد(لي1،2001). در سال 2014 صنعت گردشگری، برای اقتصاد جهانی 6/ 7 تریلیون دلار(10 درصد از تولید ناخالص داخلی جهان) و 277 میلیون شغل ایجاد کرده، به گونه‏ای که از هر یازده شغل، یک شغل مربوط به بخش سفر و گردشگری بوده است(میرزاخانی، 1394).
همزمان با رشد صنعت گردشگری، فن آوري اطلاعات نیز با سرعت روز افزوني در مجاري مختلف فعاليت هاي اقتصادي و تجاري نفوذ كرده و يكي از ملزومات کلیدی در حوزه كسب و كارهای مختلف از جمله گردشگری به شمار مي آيد که در این میان پیاده سازی و نهادینه کردن کسب و کار الکترونیک در بخش گردشگری از اهمیت زیادی برخوردار است و از عوامل ایجاد جهش اقتصادی در صنعت فوق محسوب می گردد(دهدشتی و جمال آباد،1392). فناوری اطلاعات و ارتباطات اثربخشی این صنعت را هم در سمت مشتریان و هم در سمت سازمان ها و شرکت های گردشگری شدیدا متحول نموده است(بوهالیس و لا2،2008). اینترنت به عنوان یک کانال توزیع در صنعت گردشگری در زمینه های اطلاعاتی، رزرو و سفارش دهی، خرید و حمل و نقل زنجیره ارزش گردشگری الکترونیک وارد شده است(یوستا3 و همکاران،2008). در اين ميان اعتماد در فضاي سايبري به دليل ماهيت ريسك پذير آن، از اهميت دو چندان برخوردار مي باشد(سيدنقوي و شكيبا،1392). اگر چه تعداد کاربران اینترنت بطورقابل ملاحظه افزایش یافته است، اما بسیاری از کاربران خرید آنلاین انجام نمی دهند. آن ها تمایلی به ارائه اطلاعات شخصی و یا اطلاعات معاملاتی برای پرداخت های الکترونیکی آنلاین ندارند، زیرا آنها به تجارت الکترونیک اعتماد ندارند(کیم4 و همکاران،2011). مطالعه در زمینه تجارت الکترونیک نشان داده که بیش از 87 درصد از کاربران در مورد امنیت و حفاظت از حریم خصوصی در خرید آنلاین نگران هستند(رای5 و همکاران،2011). پژوهش هاي متعددي در سراسر دنیا در مورد موانع توسعه تجارت الکترونیکی و عوامل موثر بر توسعه و موفقیت تجارت الکترونیکی انجام شده است یکی از مهمترین عواملی که در توسعه، رونق و موفقیت تجارت الکترونیکی موثر شناخته شده است، اعتماد می باشد(لطيفي و كاشاني،1389). در زمینه گردشگری، نیز ثابت شده که اعتماد یکی از متغیرهای مربوطی است که کسب و کار الکترونیکی را در صنعت مسافرتی موفق می سازد(پونته6 و همکاران،2015).
با توجه به مطالب بيان شده، نقش و اهمیت حیاتی اعتماد برای هر کسب و کار الکترونیکی از جمله گردشگری الکترونیک مشخص گردید. با وجود تحقیقات متعدد صورت گرفته در موضوع اعتماد الکترونیک در چند دهه اخیر در دنیا و ایران، در زمینه اعتماد الکترونیک در صنعت گردشگری تحقیقات محدودی صورت گرفته است. لذا با نظر به اهميت موضوع و خلا پژوهشی درك شده، پژوهش حاضر در پي پاسخ به اين سوال است كه چه عواملي بر اعتماد الکترونیک كاربران فعال در وب سايت هاي گردشگري موثر می باشد.

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق
طي شصت سال اخير، گردشگري از رشد پيوسته اي برخوردار بوده، به طوري كه به يكي از

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع قیمت مسکن، تولید ناخالص داخلی، نرخ بیکاری، اقتصاد سنجی فضایی Next Entries پایان نامه با کلید واژگان اعتماد الکترونیک، نام تجاری، حریم خصوصی، سفارشی سازی