پایان نامه رایگان با موضوع قیمت مسکن، مناطق شهری، نرخ بیکاری، تولید ناخالص داخلی

دانلود پایان نامه ارشد

نام و نام خانوادگي
امضاء
تاريخ
استاد راهنما:

دکتر محمدعلی دهقان تفتی

استاد مشاور:
دکتر جلیل توتونچی

داور 1:

داور 2:

نماينده تحصيلات تكميلي:

تعهدنامه اصالت اثر

اينجانب ابوالفضل بهجتی تعهد مي كنم كه مطالب مندرج در اين پايان نامه حاصل كار پژوهشي اينجانب است و به دستاوردهاي پژوهشي ديگران كه در اين نوشته از آن استفاده شده است مطابق مقررات ارجاع گرديده است. اين پايان نامه پيش از اين براي احراز هيچ مدرك هم سطح يا بالاتر ارائه نشده است.
كليه حقوق مادي و معنوي اين اثر متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحدیزد مي باشد.

نام و نام خانوادگي دانشجو:
امضاء

سپاسگزاري

فهرست مطالب
عنوان صفحه

چکیده 1
1-1-مقدمه 2
1-2-بیان مسئله 4
-1-3ضرورت تحقیق 5
1-4-اهداف تحقیق 5
1-5-فرضیه های تحقیق 5
1-6-روش گردآوری اطلاعات 5
1-7-قلمرو مکانی پژوهش 5
1-8-قلمرو زمانی پژوهش 6
1-9-محدودیتهای تحقیق 6
1-10-تعریف وازه های کلیدی 6
1-11- سازماندهی پژوهش 7
2-1-مقدمه 8
2-2-مبانی نظری تحقیق 9
2-3-مروربر مطالعات داخلی و خارجی انجام شده 14
3-1-مقدمه 21
3-2-معرفی داده های ترکیبی 21
3-3-آزمونهای ریشه واحد در داده های ترکیبی 23
3-4-آزمونهای هم جمعی درداده های پنل 29
3-5-نحوه انتخاب بین مدلها 30
3-6-آزمونهای تشخیصی 34
3-7-معرفی روشهای GLSو GMM 36
3-8- معرفی مدل پنل دیتای فضایی 38
3-9-تعیین موقعیت فضایی 41
3-10-وقفه های فضایی 43
3-11-معرفی تعدادی از مدلهای خودرگرسیون فضایی 44
3-12-ماتریس وزن در پنل دیتای فضایی 50
3-13-آزمون وابستگی بین مناطق 52
3-14-تصریح مدل 56
3-15-بررسی و شرح متغیرها 58
3-16-انتخاب نوع ماتریس وزنی 72
3-17-روش شناسی تحقیق 76
3-18-انتخاب فرم تبعی رگرسیون 77
4-1-مقدمه 78
4-2-آزمون پایایی متغییرها 79
4-3-نتایج آزمون همجمعی 81
4-4-آزمونهای انتخاب مدل برای برآورد مدل ایستا 82
4-5-نتایج برآورد مدل اثرات ثابت 83
4-6-آزمونهای تشخیصی 83
4-7-تخمین مدل به روش GLS وآزمون نرمال بودن پسماندها 84
4-8-مقایسه نتایج حاصله برای مدل ایستا به روشهای مختلف 87
4-9-برآورد مدل پویا 89
4-10-مقایسه نتایج دو مدل ایستا و پویا 89
4-11-بررسی تاثیر همجواری با استان تهران در قیمت مسکن استانهای همسایه 90
4-12-آزمون های خود همبستگی فضایی 92
4-13-برآورد مدل اقتصادسنجی فضایی برای مسکن 96
4-14-انتخاب بین دو مدل sem وsac 100
4-15-نتایج برآورد با استفاده از مدل sem 101
4-16-آزمونهای تشخیصی برای مدل sem برآورد شده 101
4-17-برآورد مدل با خطای مستحکم وایت 103
-18-4 آزمون فرضیه های تحقیق 103
5-1-مقدمه 105
5-2-نتایج 105
5-3-پیشنهادات 107
منابع و ماخذ 109

فهرست جدواول
جدول 2-1-خلاصه تحقیقات داخلی و خارجی انجام شده در باره مسکن 17
جدول 3- 1-متغیرهای مود استفاده در بررسی و منبع آنها 23
جدول 3-2-خصوصیات آماری متغیرهای مورد استفاده 24
جدول 4-1-نتایج آزمون Levin-Lin-Chu 78
جدول 4-2-نتایج آزمون Im-Pesaran-Shin 79
جدول 4-3-نتایج آزمون Fisher-ADF 79
جدول 4-4-نتایج آزمون Fisher-PP 80
جدول 4-5-نتایج آزمون کائو 81
جدول 4-6-نتایج برآورد مدل تجمیعی به روش OLS 82
جدول 4-7-نتایج برآورد مدل به روش اثرات ثابت 83
جدول 4-8-نتایج برآوردمدل با لحاظ واریانس ناهمسانی و خودهمبستگی 85
جدول 4-9-مقادیرآماره Z و احتمال بدست آمده به روش خودپردازی با نرم افزار Stata12 87
جدول 4-10-مقایسه نتایج حاصل شده از روشهای Fe ،GLS وOLS 88
جدول 4-11-نتایج برآوردمدل پویا به روش GMM 89
جدول 4-12-مقایسه روشهای GMM وGLS 90
جدول 4-13-نتایج تاثیرهمجواری با استان تهران بر عرض ازمبدا و شیب رگرسیون قیمت مسکن 92
جدول 4- 14-نتایج آزمون موران برای متغیرhp 93
جدول 4-15-نتایج آزمون موران برای متغیرpland 94
جدول 4-16-نتایج آزمون موران برای متغیرcost 94
جدول 4-17-نتایج آزمون موران برای متغیرpop 95
جدول 4-18-نتایج آزمون موران برای متغیر gdp 95
جدول 4-19-نتایج آزمون موران برای متغیر un 96
جدول 4-20-مقایسه معیارهای اطلاعات و خوبی برازش دو مدل semوsac 100
جدول 4-21-نتایج برآورد مدل sem 101
جدول 4-22-نتایج برآورد مدل به روش sem وبا استفاده از خطای مستحکم وایت 031
جدول 4-23-خلاصه نتایج مدلهای کوتاه مدت ،بلندمدت و پنل دیتای فضایی تخمین زده شده 103

فهرست نمودارها
نمودار 3-1-روندرشد قیمت یک مترمربع واحد مسکونی برای مناطق شهری کشور طی سالهای 1383 تا1390 24
نمودار 3-2-نمودار روند میانگین متوسط قیمت مسکن برای 10 استان دارای بالاترین میانگین متوسط قیمت مسکن 25
نمودار 3-3-نمودار روند میانگین متوسط قیمت مسکن برای 10 استان دارای پایین ترین میانگین متوسط قیمت مسکن 26
نمودار 3-4-نمودار روند میانگین متوسط تولید ناخالص داخلی برای 10 استان دارای بالاترین میانگین متوسط تولید ناخالص داخلی 27
نمودار 3-5-نمودار روند میانگین متوسط تولید ناخالص داخلی برای 10 استان دارای پایین ترین میانگین متوسط تولید ناخالص داخلی 28
نمودار 3-6-نمودار روند میانگین متوسط قیمت زمین برای 10 استان دارای بالاترین میانگین متوسط قیمت زمین 28
نمودار 3-7-نمودار روند میانگین متوسط قیمت زمین برای 10 استان دارای پایین ترین میانگین متوسط قیمت زمین 29
نمودار 3-8-نمودار روند میانگین نرخ بیکاری برای 10 استان دارای پایین ترین میانگین نرخ بیکاری 30
نمودار 3-9-نمودار روند میانگین نرخ بیکاری برای 10 استان دارای بالاترین میانگین نرخ بیکاری 30
نمودار 3-10-نمودار روند میانگین جمعیت برای 10 استان دارای بالاترین میانگین جمعیت 31
نمودار 3-11-نمودار روند میانگین جمعیت برای 10 استان دارای پایین ترین میانگین جمعیت 32
نمودار 3-12-نمودار روند میانگین متوسط هزینه ساخت مسکن برای 10 استان دارای بالاترین میانگین متوسط هزینه ساخت مسکن 33
نمودار 3-13-نمودار روند میانگین متوسط هزینه ساخت مسکن برای 10 استان دارای پایین ترین میانگین متوسط هزینه ساخت مسکن 33
نمودار 3-14-توزیع Q به ازای مقادیر T متفاوت 75

فهرست نقشه ها
نقشه 3-1-نقشه تقسیم استانها به دوگروه دارای بیشترین و کمترین میانگین متوسط قیمت مسکن 67
نقشه 3-2-نقشه تقسیم استانها به دوگروه دارای بیشترین و کمترین میانگین متوسط قیمت زمین 68
نقشه 3-3-نقشه تقسیم استانها به دوگروه دارای بیشترین و کمترین میانگین متوسط هزینه ساخت مسکن 68
نقشه 3-4-نقشه تقسیم استانها به دوگروه دارای بیشترین و کمترین میانگین جمعیت 69
نقشه 3-5-نقشه تقسیم استانها به دوگروه دارای بیشترین و کمترین میانگین تولیدناخالص داخلی 69
نقشه 3-6-نقشه تقسیم استانها به دوگروه دارای بیشترین و کمترین میانگین نرخ بیکاری 70

پیوستها

پیوست (الف)
نتایج برآورد مدل اثرات ثابت برای بدست آوردن آماره لیمربا استفاده از نرم افزارstata12
نتایج آزمون کائو برای هم انباشتگی متغیرهابا استفاده از نرم افزارeviews8
نتایج برآورد مدل تجمیعی به روش ols با استفاده از نرم افزار eviews8
نتایج آزمون هاسمن با استفاده از نرم افزار eviews8
نتایج برآورد مدل به روش اثرات ثابت با استفاده از نرم افزار eviews8
نتایج برآورد مدل با لحاظ واریانس ناهمسانی و خود همبستگی با نرم افزار stata12
نتایج برآورد با استفاده از روش خودپردازی با نرم افزار stata12
نتایج برآورد مدل به روش GMM با نرم افزار 12stata به روش آرلانو-باور

پیوست (ب)
ماتریس وزنی مجاورت

پیوست (ج)
نتایج تخمین مدل sar به همراه آزمونها با استفاده از نرم افزار stata12
نتایج تخمین مدل sdm به همراه آزمونها با استفاده از نرم افزار stata12
نتایج تخمین مدل sem به همراه آزمونها با استفاده از نرم افزار stata12
نتایج تخمین مدل sac به همراه آزمونها با استفاده از نرم افزار stata12
نتایج تخمین مدل sem به همراه آزمونها با استفاده از خطای مستحکم وایت با نرم افزار stata12

چکیده
هدف این بررسی تعیین مهمترین عوامل منطقه ای موثر برقیمت مسکن در مناطق شهری کشور می باشد.برای این بررسی از روش پنل دیتا و پنل دیتای فضایی استفاده شده است.متغیر وابسته در این بررسی قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در مناطق شهری کشوربه تفکیک استانها است و متغیرهای توضیحی مورد استفاده عبارتند از:قیمت یک متر مربع زمین مسکونی در مناطق شهری ،هزینه ساخت یک مترمربع واحد مسکونی در مناطق شهری ،جمعیت استانها ،تولید ناخالص داخلی هر استان و نرخ بیکاری در هر استان.داده های مورد استفاده بصورت سالیانه و از سال 1383 تا سال 1390 می باشد. نتایج نشان دهنده این است که هزینه ساخت یک مترمربع واحد مسکونی به عنوان مهمترین عامل موثر بر قیمت مسکن در مناطق شهری در کشور می باشد.پس از آن قیمت یک متر مربع زمین مهمترین عامل موثر بر قیمت مسکن است.
نتایج بدست آمده ازروش اقتصاد سنجی فضایی متفاوت از نتایج بدست آمده به روش اقتصاد سنجی مرسوم است.نتایج این مدل نشان دهنده این است که مهمترین عامل موثر برقیمت مسکن در کشور در طی سالهای 1383 تا 1390 قیمت زمین بوده است و پس از آن مهمترین عامل هزینه ساخت مسکن می باشد.

کلید واژه:عوامل منطقه ای ،قیمت مسکن ،پنل دیتا ،پنل دیتای فضایی ،وابستگی فضایی

فصل اول :کلیات تحقیق

1-1-مقدمه
بحــث مــسکن از اصــلی تــرین و مهمتــرین مباحــث در مجموعــه مطالعــات اقتــصادی می تواند تاثیر جبران ناپذیری برکل جامعه و نظام وارد آورد. مروری بر شـرایط مـسکن درجوامع گوناگون نـشان مـی دهـد کـه تقریبـا هـیچ کـشوری نتوانـسته اسـت بـه طـور کامـل مشکلات مسکن در جامعه خود را رفع نماید.مسکن همواره به عنوان یکی از مهمترین نیازهای اولیه جوامع مورد توجه محققین بوده است.
در کشور 4/44 نفر در هر واحد مسکونی زندگی می کننـد این شاخص روند کاهنده داشته است که علت اصلی آن را می تـوان در کـاهش زادو ولد به علـت اعمـال سیاسـتهای تنظـیم خـانواده، بـالا رفـتن سـن ازدواج و عوامـل اقتصادی و اجتماعی دانست.
روند شتابان شهرنشينى و رشد جمعيت در سه دهه گذشته در كشورهاى در حال توسعه و به ويژه در كشور ايران، مسائل بسيارى در ابعاد اجتماعى، اقتصادى و سياسى به همراه داشته است و تهيه برنامه اى جامع در بازار مسكن را ضرورى ساخته است . براى چنين برنامه اى شاخص هاى مسكن و ارزيابى آنها ابزار مناسبى جهت سنجش نيازهاى بخش مسكن در كشور است .

تحولات جمعيتي و رشد و گسترش شهرها در سه دهه گذشته سبب شده تا بر اساس آخرين برآورد سرشماري كشور در سال 1390 ازمجموع 75000000 نفر جمعيت كشور، 54000000 در 1160 شهركشور سكني گزيده و البته از اين 54000000 نفر جمعيت شهري،نزديك به 38 درصد آن در 8 كلانشهر تهران، مشهد، اصفهان، تبريز،
شيراز، قم، اهواز و كرمانشاه سكني گزيده كه نشاندهنده افزايش سريع جمعيت كلانشهرهاست. در سرشماري سال 1385 ، جمعيت 9 كلانشهرذكر شده حدود 16 ميليون نفر بوده و 33 درصد از جمعيت شهري رابه خود اختصاص داده بود، اما تحولات سريع جمعيتي سبب شده تادر يك دوره 5 ساله، جمعيت اين 9 كلانشهر به حدود 21 ميليون نفرافزايش پيدا كرده و سهم خود را به 38 درصد از جمعيت كشور برساندو باقيمانده جمعيت شهري نيز در 1151 شهر ساكن شوند. اين آماركوتاه به وضوح سرعت تحولات برنامه ريزان شهري را نشان ميدهد،تا با استناد به اين آمار و پيش بيني تحولات آينده بتوانند سياست هاي لازم را براي اين تحولات تدوين كنند.
در بسیاری از کشورها بخش مسکن بیش از نیمی از تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی را شامل می دهدوسهم مسکن از

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی مشارکت والدین، توزیع فراوانی Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع قیمت مسکن، عوامل منطقه ای، مبانی نظری، استان تهران