پایان نامه با واژه های کلیدی توزیع فراوانی، ضریب همبستگی پیرسون، همبستگی پیرسون، ضریب همبستگی

دانلود پایان نامه ارشد

به نام خدا

اظهار نامه

اینجانب الهام جوکار دانشجوی رشته علوم اجتماعی گرایش جامعهشناسی دانشکدهی اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی اظهار میکنم که این پایاننامه حاصل پژوهش خودم بوده و در جاهائی که از منابع دیگران استفاده کردهام ، نشانی دقیق و مشخصات کامل آن را نوشتهام. همچنین اظهار میکنم که تحقیق و موضوع پایاننامهام تکراری نیست و تعهد مینمایم که بدون مجوز دانشگاه دستاوردهای آن را منتشر ننموده و یا در اختیار غیر قرار ندهم . کلیه حقوق این اثر مطابق با آییننامه مالکیت فکری و معنوی متعلق به دانشگاه شیراز است.

نام و نام خانوادگی: الهام جوکار
تاریخ و امضاء :

تقدیم به
پدر
و
مادر مهربانم

سپاسگزاری

با سپاس فراوان از پروفسور حبیب احمدی که به عنوان استاد راهنما مرا در انجام این پایاننامه همراهی نمودند. همچنین مراتب سپاسگزاری خود را از پروفسور عبدالعلی لهسائیزاده ابراز مینمایم که با کولهباری از تجربه مشاور من در انجام هرچه صحیحتر این تحقیق بودند. در آخر از خانواده مهربان و دوستانم کمال قدردانی را دارم و برای همه این عزیزان زندگی شاد، سلامتی و آرامش را آرزومندم.

چکیده

بررسی عوامل مرتبط با ناهنجاری پوششی دختران دبیرستانی
(مطالعه موردی شهر شیراز)

به کوشش
الهام جوکار

تحقیق حاضر سعی در شناخت و بررسی عوامل مرتبط با ناهنجاری پوششی دختران دبیرستانی در شیراز را دارد. بدین منظور ،ابتدا تعریفی از ناهنجاری پوششی ارایه شد. در مرحله بعد تحقیقات صورت گرفته توسط محققین داخلی و خارجی و نظریههای موجود در ارتباط با موضوع تحقیق مرور شدند در نهایت نظریه کنترل اجتماعی به عنوان چارچوب نظری انتخاب گردید. با توجه به روش کمی و تکنیک پیمایش جهت انجام این تحقیق، 400 نفر از جامعه آماری (دانش آموزان دختر دبیرستانهای شیراز) به عنوان نمونه به روش نمونهگیری خوشهای انتخاب شدند. سپس اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه محقق ساخته که اعتبار آن به روش صوری و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ تایید گشته بود جمع آوری شد. دادههای جمع آوری شده به وسیله مجموعه نرمافزاری برای علوم اجتماعی مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت و نتایج در دو بخش توصیفی و استنباطی ارایه گردید.در مجموع رابطه بین متغیرهای نظارت خانواده ، رسانههای جمعی، شغل مادر و قومیت و توجه به فرائض مذهبی با متغیر وابسته ( ناهنجاری پوششی) معنیدار بوده ورابطه بین متغیرهای نظارت مدرسه، وابستگی به دوستان ، تحصیلات پدر، تحصیلات مادر ، بعد خانوار، درآمد خانواده ، پسانداز، شغل پدر ، محل تولد و محل مدرسه با متغیر وابسته (ناهنجاری پوششی) معنیدار نبود.

واژگان کلیدی : ناهنجاری پوششی ، کنترل اجتماعی، دختران دبیرستانی، شهر شیراز.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: مقدمه
1-1-کلیات 2
1-2- بیان مسئله 3
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 26
1-4- اهداف تحقیق 29

فصل دوم: پیشینه ی تحقیق
2-1- مقدمه 32
2-2- مروری بر تحقیقات داخلی و خارجی 32
2-1-1- تحقیقات داخلی 32
2-2-2- تحقیقات خارجی 37

فصل سوم: مباني نظري
3-1 – مقدمه 40
3-2- نظريه كنترل اجتماعي 41
3-3- نظريه جامعه پذيري 43
3-4-نظریه نیازها 44
3-5 نظریه مبادله اجتماعی 46
3-6-نظریه پیوند افتراقی 48
3-7- چارچوب نظری تحقیق 49
3-8- مدل مفهومی و تجربی تحقیق 51
3-8-1- مدل مفهومی 51
3-8-2- مدل تجربی تحقیق 52
3-9- فرضیات تحقیق 53

فصل چهارم: روش شناسي تحقيق
4-1- مقدمه 55
4-2- روش تحقیق 56
4-3- جامعه آماری و نمونه مورد مطالعه 56
4-4- ابزار جمع آوری داده ها 57
4-5- روایی و پایایی ابزار سنجش 58
4-6- تکنیک های آماری تحلیل داده ها 59
4-7- تعاریف نظری و عملی متغیرهای تحقیق 60
4-7-1- تعریف نظری و عملی متغیرهای مستقل 60
4-7-2- تعریف نظری و عملی متغیر وابسته 62

فصل پنجم: تجزیه و تحلیل داده ها
5-1-مقدمه 64
5-2-یافته های توصیفی تحقیق 64
5-2-1- توصیف ویژگی های جمعیت شناختی 65
5-2-2- اطلاعات توصیفی طیف های تحقیق 71
5-3- یافته های استنباطی 82
5-3-1 بررسی فرضیات 82
5-3-2-رگرسیون چند متغیره 97

فصل ششم: بحث و نتیجه گیری
6-1- مقدمه 103
6-2- نتیجه گیری 104
6-3- محدوديت هاي تحقيق 108
6-4- پيشنهادات تحقيق 108

منابع
منابع فارسی 110
منابع انگليسي 115

پیوست 116

چکیده و صفحه عنوان به انگلیسی

فهرست جدول‌ها

عنوان صفحه

جدول 4-1 ميزان آلفاي كرونباخ براي پرسشنامه عوامل مرتبط با ناهنجاري پوششي
دختران دبيرستاني در شيراز 59
جدول 5-1:توزیع فراوانی سن پاسخگویان 65
جدول 5-2:توزیع فراوانی محل تولد پاسخگویان 65
جدول 5-3:توزیع فراوانی محل مدرسه پاسخگویان 66
جدول 5-4:توزیع فراوانی تعداد اعضای خانواده پاسخگویان 67
جدول 5-5:توزیع فراوانی شغل پدر پاسخگویان 67
جدول 5-6:توزیع فراوانی شغل مادر پاسخگویان 68
جدول 5-7:توزیع فراوانی قومیت پاسخگویان 68
جدول 5-8:توزیع فراوانی میزان درآمد خانواده پاسخگویان 69
جدول 5-9:توزیع فراوانی تحصیلات پدر پاسخگویان 69
جدول 5-10:توزیع فراوانی تحصیلات مادر پاسخگویان 70
جدول 5-11:توزیع فراوانی پس انداز ماهیانه خانوار پاسخگویان 70
جدول5-12:توزیع فراوانی گویه های مربوط به طیف نظارت خانواده 72
جدول5-13:توزیع فراوانی گویه های مربوط به طیف رسانه های جمعی 74
جدول5-14:توزیع فراوانی گویه های مربوط به طیف توجه به فرائض مذهبی 76
جدول5-15:توزیع فراوانی گویه های مربوط به طیف نظارت مدرسه 78
جدول5-16:توزیع فراوانی گویه های مربوط به طیف وابستگی به دوستان 80
جدول5-17:توزیع فراوانی گویه های مربوط به طیف ناهنجاری پوششی 81
جدول 5-18:ضریب همبستگی پیرسون بین بروز ناهنجاری پوششی و نظارت خانواده 83
جدول 5-19:ضریب همبستگی پیرسون بین بروز ناهنجاری پوششی و نظارت مدرسه 84
جدول 5-20:ضریب همبستگی پیرسون بین بروز ناهنجاری پوششی و وابستگی به دوستان 85
جدول 5-21:ضریب همبستگی پیرسون بین بروز ناهنجاری پوششی و تاثیر رسانه های
جمعی 86
جدول 5-22:آزمون تفاوت میانگین بروز ناهنجاری پوششی بر حسب تحصیلات پدر
افراد نمونه(400 نفر) 87
جدول 5-23:آزمون تفاوت میانگین بروز ناهنجاری پوششی بر حسب تحصیلات مادر
افراد نمونه(400 نفر) 88
جدول 5-24:ضریب همبستگی پیرسون بین بروز ناهنجاری پوششی و بعد خانوار 89
جدول 5-25:ضریب همبستگی پیرسون بین بروز ناهنجاری پوششی و در آمد خانواده 90
جدول 5-26:ضریب همبستگی پیرسون بین بروز ناهنجاری پوششی و پس انداز
خانواده 91
جدول 5-27:آزمون تفاوت میانگین بروز ناهنجاری پوششی بر حسب شغل پدرافراد
نمونه(400 نفر) 92
جدول 5-28:آزمون تفاوت میانگین بروز ناهنجاری پوششی بر حسب شغل مادرافراد
نمونه(400 نفر) 93

جدول 5-29:آزمون تفاوت میانگین بروز ناهنجاری پوششی بر حسب قومیت افراد
نمونه(400 نفر) 94
جدول5-30: ضریب همبستگی پیرسون بین بروز ناهنجاری پوششی و توجه به
فرائض مذهبی 95
جدول 5-31:آزمون تفاوت میانگین بروز ناهنجاری پوششی بر حسب محل
تولدافراد نمونه(400 نفر) 96
جدول 5-32:آزمون تفاوت میانگین بروز ناهنجاری پوششی بر حسب محل مدرسه
افراد نمونه(400 نفر) 97
جدول 5- 33 :عناصر متغیرهای مستقل درون معادله برای پیش بینی بروز ناهنجاری
پوششی 98
جدول 5- 34 :عناصر متغیرهای مستقل درون معادله برای پیش بینی بروز ناهنجاری
پوششی 99
جدول 5- 35 :عناصر متغیرهای مستقل درون معادله برای پیش بینی بروز ناهنجاری
پوششی 100
جدول 5- 36: عناصر متغیرهای مستقل درون معادله برای پیش بینی بروز ناهنجاری
پوششی 100
جدول 5- 37 :عناصر متغیرهای مستقل درون معادله برای پیش بینی بروز ناهنجاری
پوششی 101

فهرست شکل‌ها

عنوان صفحه

شکل شماره 3-1 : مدل مفهومی تحقیق 52
شکل شماره 3-2: مدل تجربی تحقیق 52

فصل اول

مقدمه

1-1-کلیات

الگوی پوشش و کیفیت لباس در هر جامعه از ساختار باورها، ارزش ها، هنجارها، آداب، عادتها و سلیقههای گروهی اثر میپذیرد. از منظر آسیبشناسی ناهنجاریهای پوششی از مصداقهای انحراف و کجروی است و رفتاری ناسازگار با قانونمندیها و انتظارات مطلوب جامعه و موجب تنش ها و تضادهایی است که به نگرشهای سرزنشآمیز میانجامد و واکنشهایی نظیر مجازات، طرد و انزوا را به همراه دارد. به تعبیر دیگر هرگاه رفتار افراد جامعه با هنجارها، ارزش ها و عقاید اجتماعی جامعه در تعارض و تضاد باشد، رفتار اجتماعی رفتاری نابهنجار خواهد بود زیرا بین خواسته ها، نیازها و آرمان های اجتماعی سیستم موجود و افراد جامعه هماهنگی دیده نمیشود و در این حالت روابط اجتماعی تنش و ستیزه آمیز است (سیف اللهی،1373: 211).
یکی از هنجارهای کهن و سنتهای دینی و ملی دیر پای جامعه ایران، سنت حجاب و پوشش کامل اندام است. این امر به برخی امور حاشیهای همچون نوع دوخت، جنس لباس، رنگ و تناسب لباس با سن فرد نیز ارتباط مییابد. از این رو پوشش کامل به معنای رعایت دقیق این مجموعه متناسب با عرف اجتماعی و نقض کامل آن نشانی بیحجابی است (اکبری،211:1991).

1-2- بیان مسئله

در برخی جوامع از جمله ایران از زمانهای قدیم بدن به عنوان یک موضوع خصوصی تلقی و از عرضه بهرهبرداری از آن در مجامع عمومی پیشگیری شدهاست. این امر در مورد زنان از اهمیت بیشتری برخوردار بودهاست. بعد از ورود اسلام به ایران پوشیده بودن زنان به عنوان یک تکلیف شرعی واجب تلقی شد. با توجه به اینکه ارزش های دینی منشاء ارزش های اجتماعی است و ایران پیش و بعد از اسلام از فضایی دینی برخوردار بوده است به نظر می رسد پوشیده بودن زنان و دختران به عنوان یک ارزش اجتماعی از دیر باز وجود داشته و امروزه با توجه به محور قرار گرفتن اسلام در برنامهریزیهای فرهنگی و اجتماعی به شدت مورد تاکید میباشد (زاهدانی، دشتی، 102:1385).
حجاب یک ارزش است ولی در آغاز انقلاب به عنوان ارزش معرفی نشد. یعنی گفته شد باید حجاب داشته باشید و به یک الزام تبدیل شد. تا اینجا اشکالی نداشت، زیرا نظامی که با رأی مردم بر سر کار آمده است، به طور طبیعی، همه امور آن باید با ارزشها و کل فلسفه وجودی اش همخوانی داشته باشد. با این حال، برای نسل جوانی که خود، پدر و مادر و پدربزرگ و مادربزرگش اصلاً درکی از مفهوم حجاب نداشتند یا درک بسیار کمی داشتند، توبیخ و توسل به روشهای تنبیهی برای رعایت حجاب، راه به جایی نمی برد. متاسفانه در سالهای اول انقلاب تلاش شد این ارزش با روشهای تنبیهی جا بیفتد که این کار، غلط ترین روش در دنیا است، زیرا ارزشها را هرگز نمیتوان با تنبیه و دستور جا انداخت. شما نمیتوانید اخلاق را بصورت دستوری جا بیاندازید. اخلاق باید اول درک شود. و فلسفهاش جا بیفتد و بعد با تمام وجود درونی شود. این کار در مورد حجاب انجام داده نشد و با روش غلطی برخورد شد. در نتیجه، نسلی که تنبیه شد و به خاطر دو سانت موی سرش جلوی صف دانش آموزان مورد توهین قرار گرفت و تحقیر شد، حجاب را نپذیرفت. کم نبودند چنین دخترانی که ما حتی شاهد بودیم در مواردی به خود آسیب رساندند. بنابراین دخترانی که یا خود مورد چنین رفتارهایی قرار گرفتند یا شاهد چنین رفتارهایی در مورد دوستانشان بودند، وقتی دوران دبیرستان را تمام کردند، واکنش نشان دادند. آنجا دیگر ناظم مدرسه یا مربی پرورشی نبود وترس اخراج از مدرسه هم وجود نداشت ( نوابی نژاد،1386: 198).
معضلی که دربارهی آن بحث میشود مشکلی چندوجهی است و پدید آمدن آن میتواند دهها دلیل داشته باشد. یکی از دلایل برخوردهای غلط آموزش و پرورش با نسل جوان است. برخوردهایی که در آن روانشناسی بلوغ در نظر گرفته نشد و مجریان نیز با روانشناسی نوجوانی آشنا نبودند و میگفتند این آیین نامه یا ماده باید اجرا شود و اگر اجرا نشود باید تنبیه شود و بس. خیلی از افرادی که در سطح کلان

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع بانکداری اینترنتی، یافته های پژوهش، تمایل مشتری Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی دوره نوجوانی، عامل اقتصادی، فرهنگ سازی، عامل فرهنگی