مقاله رایگان با موضوع بانکداری اینترنتی، تمایل مشتری، پذیرش فناوری، مدل پذیرش فناوری

دانلود پایان نامه ارشد

1-7. تعریف مفهومي و عملیاتی متغیرها 9
1-8. ساختار تحقيق 12
فصل دوم 15
2. پیشینه تحقیق 15
2-1. مقدمه 15
2-2. پيشينة نظري 16
2-2-1. نظریه عمل منطقی 16
2-2-2. نظرية رفتار برنامه‌ريزي شده 18
2-2-3. مدل پذیرش فناوری 19
2-2-4. نظرية تجزيه رفتار برنامه‌ريزي شده 22
2-2-5. نظرية اشاعة نوآوري 23
2-2-6. نظرية انگيزشي 25
2-2-7. نظرية استفاده از رايانه‌هاي شخصي 26
2-2-8. نظریه یکپارچة پذیرش و استفاده از فناوری 27
2-3) پيشينة تجربي 29
2-3-1: مطالعات خارجي 29
2-3-2: مطالعات داخلي 32
2-4) خلاصه و جمع بندي 35
فصل سوم 38
3. روش‌شناسی تحقیق 38
3-1. مقدمه 38
3-2. نوع تحقيق 38
3-3. مدل تحقيق 39
3-4. تعريف عملياتي متغيرها 40
3-4-1. سودمندی استفاده از بانکداری اینترنتی 40
3-4-2. سهولت استفاده از بانکداری اینترنتی 41
3-4-3. امنیت و محرمانگی اطلاعات 41
3-4-4. هنجار ذهنی 42
3-4-5. تمایل به استفاده از بانکداری اینترنتی 43
3-4-6. توانایی کار با کامپیوتر 43
3-4-7. حمایت دولت از بانکداری اینترنتی 43
3-4-8. حمایت فناوری از بانکداری اینترنتی 44
3-4-9. کنترل رفتاری ادراک شده 44
3-4-10. قصد مشتري به استفاده از بانکداری اینترنتی 45
3-5. جامعه و نمونه آماري 47
3-6. روش گردآوري داده‌ها 48
3-7. روايي و پايايي پرسشنامه 50
3-8. روش تجزيه و تحليل داده‌ها 51
فصل چهارم 54
4. تجزیه و تحلیل داده ها 54
4-1. مقدمه 54
4-2. مشخصه‌هاي عمومي پاسخ دهندگان 54
4-2-1. مدت زمان استفاده از بانکداری اینترنتی 55
4-2-2. میزان تحصیلات 55
4-2-3. جنسیت 56
4-2-4. سن پاسخ دهندگان 57
4-3. تحليل‌هاي تک متغيره 57
4-3-1. متغيرهاي مستقل 57
4-3-1-1. سودمندی استفاده از بانکداری اینترنتی 58
4-3-1-2. سهولت استفاده از بانکداری اینترنتی 59
4-3-1-3. امنیت و محرمانگی اطلاعات 60
4-3-1-4 توانایی مشتری در کار با کامپیوتر 60
4-3-2. متغيرهاي واسطه‌اي 64
4-3-2-1 تمایل مشتری به استفاده از بانکداری اینترنتی 64
4-3-2-2. میزان کنترل رفتاری ادراک شده 65
4-3-3. متغير وابسته 66
4-4. تحليل‌هاي دومتغيره 67
4-4-1. تمایل به استفاده از بانکداری اینترنی با سودمندی، سهولت و امنیت 67
4-4-2. میزان کنترل رفتاری ادراک شده با توانایی مشتری در کار با کامپیوتر و حمایت دولت و فناوری از بانکداری اینترنتی 68
4-4-3. تمایل به استفاده از بانکداری اینترنتی و قصد مشتری به استفاده از آن 69
4-4-4. هنجار ذهنی و قصد مشتری به استفاده از بانکداری اینترنتی 70
4-4-5. قصد مشتری در استفاده از بانکداری اینترنتی و کنترل رفتاری ادراک شده 70
4-5. تحليل‌هاي چند متغيره 71
4-5-1. تاثیر سودمندی، سهولت استفاده و امنیت و محرمانگی بر تمایل به استفاده از بانکداری اینترنتی 72
4-5-2- تاثیر توانایی کار با کامپیوتر، حمایت دولت و حمایت فناوری بر میزان کنترل رفتاری 75
4-5-3.تاثیر تمایل به استفاده، هنجار ذهنی و میزان کنترل رفتاری بر قصد مشتری به استفاده از بانکداری اینترنتی 77
6-6 آزمون فرضيه‌ها 79
4-7. جمع‌بندي فصل چهارم 80
فصل پنجم 81
5. نتیجه گیری و پیشنهادات 81
5-1. مقدمه 81
5-2- مروري بر چهارچوب کلي تحقيق 81
5-3- يافته‌هاي پژوهش 82
5-3-1- يافته‌هاي حاصل از تحليل‌هاي تك متغيره 82
5-3-2- يافته‌هاي حاصل از تحليل‌هاي دو متغيره 83
5-3-3- يافته‌هاي حاصل از تحليل‌هاي چند متغيره 83
5-4. بحث و نتيجه‌گيري 84
5-4-1. فرضیه اول 85
5-4-2. فرضیه دوم 86
5-4-3. فرضیه سوم 87
5-4-4. فرضیه چهارم 87
5-4-5. فرضیه پنجم 88
5-4-6. فرضیه ششم 88
5-4-7. فرضیه هفتم 89
5-4-8. فرضیه هشتم 90
5-4-9.فرضیه نهم 91
5-5. پيشنهادهاي پژوهش 93
5-5-1. پيشنهادهاي کاربردي 93
5-5-1-1. راهکارها و پیشنهادها براساس ویژگی هاي مدل پذیرش فنّاوري 93
5-5-1-2. راهکارها و پیشنهادها براساس ویژگی هاي مدل رفتار برنامه ریزي شده 95
5-5-1-3. پیشنهادهای کاربردی برای مدیران بانک ملت 95
5-5-2. پيشنهاد براي پژوهش‌هاي آتي 99
5-6. محدودیت های تحقیق 99
منابع و مأخذ 102

فصل اول
1-1 مقدمه
صنعت بانكداري امروزه به سرعت در حال تغيير است . با توسعه اقتصاد بین المللي و رقابتي شدن بازارها، بانك ها نيز تحت تأثير قرار گرفته اند، نيروي اصلي در اين محيط تكنولوژي است كه موجب شكستن موانع قانوني، جغرافيايي و صنعتي شده و محصولات وخدمات جديدي ايجاد كرده است.
بانكداري الكترونيك شامل كليه كانال هاي الكترونيكي است كه مشتريان براي دسترسي به حساب هاي خود و نقل و انتقال وجه بين حساب ها و يا پرداخت صورت حساب هاي خود از آن استفاده مي كنند. اين كانال ها شامل اينترنت، موبايل، تلفن، تلويزيون ديجيتال و دستگاه هاي خود پرداز است. در اين تحقيق تأكيد بر بانكداري الكترونيكي از طريق اينترنت است. توجه روز افزون بانك هاي بزرگ در كشورهاي توسعه يافته و كشورهاي در حال توسعه به ارايه خدمات بانكي از طريق كانال هاي الكترونيكي و توسعه بانك ها و موسسات مالي مجازي موجب افزايش رقابت در صنعت بانكداري شده است . به طوري كه ساير بانك ها نيز درصدد توسعه رويكردهاي مختلف بانكداري الكترونيك برآمده اند.
با مطرح شدن عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني و ورود رقباي خارجي به بازارهاي مالي كشور، بانك هاي ايراني نيز نيازمند توسعه خدمات خود در راستاي تغييرات تكنولوژيكي هستند. از طرفي قبل از ارايه هرگونه خدمات جديد بايد تحقيقاتي در زمينه اقتصادي بودن خدمات يادشده، منطبق بودن خدمات جديد با نيازهاي جامعه و اين كه چه سيستمي مي تواند اين خدمات را به خوبي به مشتريان ارايه كند، صورت بگيرد. در كشورهاي در حال توسعه بانك ها معمولاً با بررسي خدمات ارايه شده توسط سيستم بانكي كشورهاي توسعه يافته اقدام به تقليد از آن ها و ارايه خدمات مي كنند و به دليل عدم انجام تحقيقات و بررسي هاي موردنياز اين گونه خدمات را به صورت ناقص به مشتريان خود ارايه مي كنند.
بنابراین، شناسايي عواملي كه موجب مي شود مصرف كننده قصد استفاده از يك تكنولوژي جديد مانند استفاده از خدمات بانكداري اينترنتي را داشته باشد حائز اهميت است .عواملی به بانكداران كمك مي كند تا استراتژي هاي بازار یابي خود را براي ارتقاء اشكال جديد سيستم هاي بانكداري الكترونيكي به كار گيرند.
در اين فصل به كليات تحقيق پرداخته خواهد شد. برای این منظور پس از بيان مساله و اهميت موضوع، اهداف، سوالات و فرضيه‌هاي تحقيق بيان مي‌شوند. سپس به ترتيب روش‌شناسي تحقيق، مدل تحقيق، تعريف مفهومي و عملياتي متغيرها و محدوديت‌هاي تحقيق مورد بررسي قرار مي‌گيرد. در انتهاي اين فصل نیز ساختار تحقيق بيان خواهد شد.
1-2. بیان مساله
توسعه و کاربري فناوري اطلاعات در حوزه هاي مختلف به ویژه در حوزه بانکداري، حاصل قابلیت هاي فناوري اطلاعات است که امروزه در دنیاي کسب و کار با اقبال فراوان روبرو شده است. انسان هزاره سوم در تلاش است با شتاب دادن به روند توسعه و کاربري فناوري اطلاعات در بخش هاي مختلف نظام اجتماعی از الگوي سنتی فاصله گرفته و الگوي جدید متناسب با الزامات عصر اطلاعات ایجاد کند.
در این راستا و همانند اکثر تأمین کنندگان خدمات، نظام بانکی طی دهه هاي اخیر به سرعت به سمت سرمایه گذاري بر روي فناوري- هاي نوین ارائه خدمات به مشتریان، به عنوان راهی براي کنترل هزینه ها، جذب مشتریان جدید و تحقق انتظارات مشتریان روي آورده است و استفاده از این فناوري ها (بانکداري اینترنتی، بانکداري تلفنی، ماشین هاي خودپرداز و…) را به عنوان یک ضرورت راهبردي در دستور کار خود قرار داده است.
علیرغم سرمایه گذاريهاي فراوان انجام شده در زمینه کاربري فناوري هاي اطلاعاتی در عرصه بانکداري، گزارش ها حاکی از آن است که برخی از کاربران به رغم دسترسی به فناوري ها، از آن استفاده نمی کنند. این موضوع، نیاز به انجام پژوهش براي شناسایی عوامل تعیین کننده پذیرش سیستم بانکداري اینترنتی توسط کاربران را آشکار می کند.
مطابق با آنچه در پیش آمد، این پژوهش در صدد است که تاثیر عوامل حاصل از یکپارچگی مدل پذیرش فناوری و رفتار برنامه ریزی شده را بر قصد مشتریان به استفاده از بانکداری اینترنتی مورد بررسی قرار دهد.
1-3. اهمیت موضوع
عصر انفجار اطلاعات، فناوری رسانه، حوزه هاى متفاوت ارتباطات را تا آنجا توسعه داده است كه داده ها در دنياى جديد ساختار سنتی را پشت سر گذاشته و انبوهى از اطلاعات را فراروی انسان قرار داده است. از این رو درك عواملی که موجب پذیرش یک فناوري می شوند و ایجاد شرایطی که تحت آن، فناوري هاي اطلاعاتی مورد نظر پذیرفته شود از پژوهش هاي مهم در زمینه فناوري اطلاعات است. به عبارتی این مسأله که چرا افراد، یک فناوري اطلاعاتی را می پذیرند و از آن استفاده می کنند و یا برعکس، آن را نمی پذیرند و از آن استفاده نمی کنند از مهمترین مباحث سیستم هاي اطلاعاتی است.
با توسعه سیستم های الکترونیکی برخوردار از امکانات سخت‏افزاری و نرم افزاری تحولی در انجام فعالیت های بانکی رخ داده است که طبیعتاً، افزایش سرعت، دقت و کاهش هزینه ها را به دنبال دارد. درسال های اخیر درکشورمان بانکداری الکترونیکی پدیده ای نو تلقی می شود ازاین رو لازم است در جهت شناساندن آن به مردم تلاش های وسیعی صورت پذیرد.
از سوی دیگر، باتوجه به سیاست های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بند 4 مادۀ 10 قانون برنامه چهارم توسعه، پیاده سازی و توسعه سیاست های پرداخت الکترونیکی در دستور کار تمامی بانک ها قرارگرفته است. زیرا سیاست های پرداخت الکترونیکی موجب کاهش هزینه های مستقیم شبکه بانکی در پخش و جمع آوری پول نقد از جامعه می شود.
نظر به اهمیت موضوع، در این پژوهش ابتدا به شرح مختصر ادبیات مدل هاي مطرح و پرکاربرد پذیرش فناوري و رفتار برنامه ریزی شده پرداخته شده است و سپس عملکرد این تئوري ها در زمینه بررسی عوامل مرتبط با قصد استفاده مشتریان از خدمات بانکداري اینترنتی با هم مقایسه شده است.
1-4. هدف‌ها وسوالات تحقيق
هدف اصلي اين تحقيق بررسي تاثير بررسی عوامل تاثیرگذار حاصل از تلفیق مدل پذیرش فناوری و مدل رفتار برنامه ریزی شده، در استفاده مشتریان بانک ملت از خدمات بانکداری اینترنتی مي باشد. هدف فرعی تحقیق، بررسی نقش هریک از ابعاد مدل پذیرش فناوری و مدل رفتار برنامه ریزی شده در افزایش استفاده از اینترنت است.
بنابراین این تحقیق، در پی پاسخ به سوالات زیر است:
1-4-1. سوالات اصلی:
1- تمایل مشتری به استفاده از بانکداری اینترنتی چه تاثیری بر قصد مشتری در استفاده از بانکداری اینترنتی دارد؟
2- میزان کنترل رفتاری درک شده توسط مشتری چه تاثیری بر قصد وی در استفاده از بانکداری اینترنتی دارد؟
1-4-2. سوالات فرعی:
3- سودمندی ادراک شده از بانکداری اینترنتی توسط مشتری چه تاثیری بر تمایل مشتری به استفاده از بانکداری اینترنتی دارد؟
4- سهولت استفاده از بانکداری اینترنتی چه تاثیری بر تمایل مشتری به استفاده از بانکداری اینترنتی دارد؟
5- امنیت و حفظ حریم شخصی در بانکداری اینترنتی چه تاثیری بر تمایل مشتری به استفاده از بانکداری اینترنتی دارد؟
6- توانایی مشتری در کار با کامپیوتر چه تاثیری بر میزان کنترل رفتاری ادراک شده توسط مشتری دارد؟
7- حمایت دولت از بانکداری اینترنتی چه تاثیری بر میزان کنترل رفتاری ادراک شده توسط مشتری دارد؟
8- حمایت فناوری از بانکداری اینترنتی چه تاثیری بر میزان کنترل رفتاری ادراک شده توسط مشتری دارد؟
1-5. فرضيه‌هاي تحقيق
به منظور پوشش اهداف تحقيق و با مرور پيشينه نظری و تجربی تحقيق، فرضيه‌هاي پژوهش به صورت زير تدوين مي‌شود.

1-5-1. فرضيه های اصلی
1- .تمایل مشتری به استفاده از بانکداری اینترنتی تاثیر مثبتی بر قصد ایشان به استفاده از بانکداری اینترنتی دارد.
2- میزان کنترل

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع محدودیت ها، استان مازندران، مصرف کنندگان، اقتصاد گردشگری Next Entries مقاله رایگان با موضوع بانکداری اینترنتی، تمایل مشتری، پذیرش فناوری، هنجار ذهنی