پایان نامه ارشد رایگان با موضوع مدل مفهومی، استان مازندران، تحلیل عاملی، رفتار مصرف کننده

دانلود پایان نامه ارشد

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2
1-2- بیان مساله ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………….. 4
1-4- اهداف تحقيق …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6
1-5- فرضيه ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7
1-6- قلمرو تحقيق …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9
1-7- مشكلات و محدوديت هاي پژوهش …………………………………………………………………………………………………………… 9
1-8- تعريف واژگان تخصصي …………………………………………………………………………………………………………………………… 10
فصل دوم: ادبیات نظری تحقیق
2-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13
2-2- مفاهیم و اصطلاحات ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 16
2-3- مدل های رفتار مصرف کننده …………………………………………………………………………………………………………………….. 34
2-4- بازاریابی گردشگری …………………………………………………………………………………………………………………………………. 37
2-5- انگیزه های گردشگری ……………………………………………………………………………………………………………………………… 38
2-6- بررسی مدل های گردشگری ……………………………………………………………………………………………………………………… 44
2-7- مدل مفهومی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 57
2-8- پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 89
فصل سوم: روش تحقیق
3-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 103
3-2- روش تحقيق ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 104
3-3- جامعه آماري ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 105
3-4- حجم نمونه و روش نمونه گيري ……………………………………………………………………………………………………………….. 105
3-5- چگونگی توزيع نمونه ها در استان مازندران ……………………………………………………………………………………………….. 107
3-6- ابزار گرد آوري داده ها …………………………………………………………………………………………………………………………….. 108
3-7- پرسشنامه بررسي عوامل مؤثر بر انتخاب مقاصد مسافرتي در ميان مشتريان آژانس هاي مسافرتی استان مازندران …. 108
3-8- ابعاد وشاخص های پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………………………… 109
3-9- ويژگي هاي فني ابزار اندازه گيري …………………………………………………………………………………………………………….. 111
3-10- روش تجزيه و تحليل داده هاي آماري …………………………………………………………………………………………………….. 113
3-11- روایی (اعتبار) ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 114
3-12- نتايج تحليل عاملي اكتشافي عوامل مؤثر بر انتخاب مقصد مسافرتي به روش مولفه هاي اصلي ……………………….. 119
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 124
4-2- آمار توصیفی متغیرهای جمعیتشناختی تحقیق ………………………………………………………………………………………….. 124
4-3- تحلیل عاملی …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 128
4-4- آزمون فرضیات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………. 141
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 151
5-2- تحلیل بر اساس مبنای نظری، سوال ها و فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………….. 151
5-3- نتایج تجربی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 152
5-4- نتایج فرضیات پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………… 153
5-5- بحث و جمع بندی ……………………………………………………………………………………………………………………………… 161
5-6- تبیین مدل نهایی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………….. 163
5-7- پيشنهادات برای فرضیه ها ……………………………………………………………………………………………………………………. 164
پیوست ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 169
منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 175

فهرست شکل ها
نمودار (2-1) – عوامل تاثیرگذار در رفتار گردشگران ……………………………………………………………………………………….. 37
نمودار (2-2) – گونه شناسی عوامل انگیزشی در گردشگری ……………………………………………………………………………… 41
نمودار (2-3) – طبقه بندی مدل های گردشگری ……………………………………………………………………………………………… 47
نمودار (2-4) – مدل سیستم های ترکیبی برای برنامه ریزی و نظریه های گردشگری ……………………………………………. 48
نمودار (2-5) – عناصر سيستم گردشگري ………………………………………………………………………………………………………. 49
نمودار (2-6) – چرخه مستقیم دو سویه گردشگری به عنوان سيستم گردشگري کل …………………………………………….. 51
نمودار (2-7) – سيستم گردشگري …………………………………………………………………………………………………………………. 51
نمودار (2-8) – سيستم گردشگري ديدگاه گان ……………………………………………………………………………………………….. 53
شکل (2-1) – ديدگاه بریونز …………………………………………………………………………………………………………………………. 54
نمودار (2-9) – مدل کاسپار ……………………………………………………………………………………………………………………………. 55
شکل (2-2) – سيستم گردشگري، چشم انداز محيطي ………………………………………………………………………………………. 56
مدل مفهومی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 57
نمودار (3-1) – نمودار کتل مربوط به 7 بعد عوامل موثر بر انتخاب مقصد مسافرتی ……………………………………………… 120
نمودار (4-1) – فراوانی گروههای جنسیتی ………………………………………………………………………………………………………. 125
نمودار (4-2) – فراوانی گروههای سنی ……………………………………………………………………………………………………………. 127
نمودار (4-3) – فراوانی گروههای تحصیلی ……………………………………………………………………………………………………… 128
نمودار (5-1) – میزان تاثیر گذاری عامل ها ……………………………………………………………………………………………………… 163

فهرست جداول
جدول (2-1) – پیش بینی روند گردشگران بین المللی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درمورد بافت تاریخی، فضاهای عمومی، شهر اردبیل، امام خمینی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع آزمون فریدمن، رتبه بندی، اثرات اقتصادی، استان مازندران