پایان نامه ارشد درمورد شهر اردبیل، بافت تاریخی، رگرسیون، هویت کالبدی

دانلود پایان نامه ارشد

1-2-سوالات پژوهش 4
1-3-فرضيه های پژوهش 4
1-4-اهداف پژوهش 4
1-4-1-كاربردهاي متصور از تحقيق 5
1-4-2-اهداف کاربردی پژوهش 5
1-5-تعاریف و مفاهیم مربوط به پژوهش 5
فصل دوم:دیدگاه های نظری پژوهش 27
2-1-مقدمه 28
2-2-هویت 29
2-2-1-هدف انسان از زندگی و ساختن 30
2-2-2-اصول انسان ساز و انسان اصول پرداز 31
2-3-هویت بخشی به بافت های محله ها از دیدگاه نظریات مطرح شده 33
3-4-شکل گیری تفکر احیا و باززنده سازی 39
3-4-باززنده سازی محلات با پیشینه ی تاریخی 42
3-4-1-شناخت موقعیت ها 43
2-4-2-مراحل باز زنده سازی معماری 44
2-5-پیشینه تحقیق 50
فصل سوم: روش شناسی پژوهش و شناخت محدوده مورد بررسی 57
3-1- مقدمه 58
3-2- روش تحقیق 58
3-2-1- ابزار اندازه گیری و چگونگی سنجش متغیرها در پرسش نامه 60
3-2-2- پایایی و روایی ابزار اندازه گیری 60
3-2-3- جامعه آماری 61
3-2-4- تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری 61
3-2-5- محیط پژوهش 62
3-2-6-روش تجزیه و تحلیل داده ها 62
3-2-7- تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها 63
3-3- معرفی شاخص ها موثر در هویت بخشی کالبدی شهر بافت تاریخی شهر اردبیل 63
3-4- بررسی و شناسایی محدوده مورد مطالعه 65
3-4-1- تقسیمات سیاسی شهرستان اردبیل 66
3-4-2- علل و عوامل پیدایش شهر اردبیل 68
3-4-3- مطالعات کالبدی- فضایی 69
3-4-5- تعاملات بین بافت تاریخی و جدید شهر اردبیل 70
3-4-5-1- تعاملات اجتماعی 70
3-4-5-2- تعاملات کالبدی و ساختاری 71
3-4-5-3- تعاملات فرهنگی 71
3-4-5-4- تعاملات اقتصادی 72
3-4-5-5- تعیین محدوده بافت با ارزش تاریخی 73
3-4-6- شناخت و معرفی ساختار قدیمی شهر تاریخی 75
3-4-7- بررسی جایگاه بافت تاریخی در سازمان فضایی و ساختار کالبدی شهر امروز 76
3-4-8- شناخت و تحلیل دگرگونی ها و تحولات ناشی از ساختار کالبدی شهر 77
3-4-9- کیفیت محیط شامل سیما و منظر و شهری بافت تاریخی 77
3-4-10- سیما ومنظر شهر 78
3-4-10-1- راه یا مسیر 78
3-4-10-2- لبه 85
3-4-10-3- گره یا تقاطع 85
3-4-10-4- نشانه ها 86
3-4-10-5- محله ها 86
3-4-10-6- مبلمان شهری 94
3-4-10-7- فضاهای عمومی و کیفیت آن ها در شهر اردبیل 94
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل نمونه مورد مطالعه 112
4-1- مقدمه 113
4-3-2-توزیع فراوانی ها براساس سن پاسخگویان 115
4-3-3-توزیع فراوانی ها براساس تحصیلات 116
4-3-4-توزیع فراوانی ها برحسب سابقه کار 117
4-4-آمار استنباطی 118
4-4-1- بررسی گویه های سازنده متغیرها 119
4-4-2- آزمون فرضیه ها 126
4-4-2-1- نرمال بودن دادهها 128
4-5- جمع بندی و نتیجه گیری نهایی 138
فصل پنجم: جمع بندی، نتایج و دستاوردهای پژوهش 140
5-1- مقدمه 141
5-2- مختصری از فرآیند انجام پژوهش 142
5-3- پیشنهادهای اساسی طرح بهسازی بافت کهن شهر اردبیل 143
5-4- بحث و نتیجه گیری 148
5-5- دستاوردهای پایان نامه 151
5-6- پیشنهادات پژوهشی و کاربردی 151
منابع 153

فهرست نمودار
نمودار(3-1) : عوامل و معیارهای موثر در هویت کالبدی بخش تاریخی شهر اردبیل 65
نمودار شماره(4-1). جنسیت فراوانی ها 115
نمودار (4-2) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب سن 116
نمودار (4-3) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب تحصیلات 117
نمودار (4-4) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب تحصیلات 118

فهرست جداول
جدول شماره (4-1) توزیع فراوانی بر حسب جنسیت 114
جدول (4-2) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب سن 115
جدول (4-3) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب میزان تحصیلات 116
جدول (4-4) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب سابقة کار 117
جدول(4-5) درصد فراوانی هر یک از گویه های سازنده متغیر هویت شهری 119
جدول(4-6) درصد فراوانی هر یک از گویه های سازنده متغیر محلات قدیمی 121
جدول(4-7) درصد فراوانی هر یک از گویه های سازنده متغیر فضاهای باز 123
جدول(4-8) درصد فراوانی هر یک از گویه های سازنده متغیر میادین 125
جدول 4-9 برآورد شاخصهای مرکزی و پراکندگی متغیرها 126
جدول 4-10-نتایج تست نرمال بودن توزیع متغیرها 129
جدول 4-11: ضریب پیرسون 129
جدول4-12: تست دوربین واتسون 130
جدول4-13: آماره های باقی مانده رگرسیون 131
جدول4-14: برآورد خلاصه مدل رگرسیونی 131
جدول4-15: ضرایب وزنی رگرسیونی 132
جدول 4-16: ضریب پیرسون 133
جدول 4-17: تست دوربین واتسون 133
جدول 4-18: آماره های باقی مانده رگرسیون 134
جدول 4-19: برآورد خلاصه مدل رگرسیونی 134
جدول 4-20:ضرایب وزنی رگرسیونی 135
جدول 4-21: ضریب پیرسون 135
جدول 4-22: تست دوربین واتسون 136
جدول 4-23: آماره های باقی مانده رگرسیون 136
جدول 4-24: برآورد خلاصه مدل رگرسیونی 137
جدول 4-25: ضرایب وزنی رگرسیونی 137

فهرست نقشه ها
نقشه شماره(3-1) : تقسیمات موقعیت کشوری و استانی شهرستان اردبیل 67
نقشه (3-2): ارتباط اصلی محلات، زیر محلات و بازار قبل از 74
نقشه (3-3): (خيابان شماره 5 – مدني) نقشه هوايي سال 1359 . 80
نقشه (3-4): خیابان پیرزرگر 81
نقشه (3-5): معبر اوچ تکان 82
نقشه (3-6): معبر تاوا 83
نقشه (3-7): محدوده محلات شهر اردبیل 88
نقشه (3-8): محل قبرستان ها، بازار، نارین قلعه و باغ ملی 89
نقشه (3-9): راسته ها و سراهای بازار 91
نقشه(3-10) 92
نقشه (3-11): بازار بزاز ها و زرگر ها 93
نقشه (3-12): قبرستان و محوطه اطراف جمعه مسجد 98
نقشه (3-13): پلان و مقطع جمعه مسجد 99
نقشه (3-14): نقشه عمومی ساختمان نهایی بقعه شیخ صفی الدین 102
نقشه (3-15): نماهایی از مجموعه شیخ صفی 103
نقشه (3-16): مسجد میرزا علی اکبر 104
نقشه (3-17): امامزاده صالح 105
نقشه (3-18):حمام حاج 106
نقشه (3-19): حمام اوچ دکان 106
نقشه (3-20): منزل آقاي مناف زاده 109
نقشه (3-21): منزل آقاي ابراهيمي 111

فهرست شکل ها
شکل شماره(3-1) : نماهایی از شهر و بافت تاریخی شهر اردبیل………………………………………………… 75
شکل(3-2): معابر قدیمی در محلات تاریخی شهر اردبیل………………………………………………. 78
شکل(3-3): موقعیت مکانی ابنیه بار ارزش در بافت تاریخی……………………………………………. 96
شکل(3-4) : جمعه مسجد…………………………………………………………………………………… 97
شکل (3-5): مقبره شیخ صفی الدین……………………………………………………………………….. 100
شکل (3-6): مقبره شیخ امین الدین جبراییل……………………………………………………………….. 107
شکل (3-7):منزل آقاي مناف زاده : حياط شمالي وتزئينات آجري ديواره اي حياط…………………….. 110
شکل (3-8): نماي جنوبي ساختمان اصلي…………………………………………………………………. 110

مقدمه
«هويت» در فضاهای شهری، یکی از مباحث مهم در برنامه ريزي شهري و شهرسازي مي باشد. هويت شهرها فضايي براي رشد و توسعه (كمال) انسان بوده و به عنوان يكي از ضروريات اکثر شهرهای بی هویت امروزی می باشد.
آسیبی دیگری که شهرهای امروزی متحمل می شوند، روند رو به رشد شهرنشيني به همراه رشد فيزيكي سريع و ناهنجار سكونتگاه هاي شهري و همچنين گسترش ساخت و سازهاي نامتناسب شهري می باشد که موجب آسیب بيشتر به بافت هاي فرسوده تاريخي، بي هويتي شهر و تأثير منفي بر ساكنين شهر شده است. بنابراين؛ بهسازي و نوسازي (حفظ) بافت هاي تاريخي كه ميراث ارزشمند تاريخي، فرهنگي، كالبدي و..؛ گذشتگان ما مي باشد، به عنوان هويتي ضروري براي ادامه ي حيات شهرها مطرح مي شود.
بافت های تاریخی که دارای ارزش کالبدی و فرهنگی می باشند می توانند بهترین نشانه ي هويت شهري باشند، که برای هويت دادن به شهر، بافت تاريخي نقش مؤثر و بارزي را ايفا مي نمايد و در عين حال حيات و رشد اين بافت مانع از بي هويتي و فرسودگي شهر از درون شده و توسعه بي رويه آن را محدود مي كند. اهميت و ضرورت حفظ آثار كهن نه به عنوان پديده هاي نمادين، بلكه به دليل شناخت سير تحول و تكامل تاريخ شهرسازي و تمدن شهرنشيني، حفظ هويت و اصالت شهري و تبيين حيات ، شهري بر اساس شواهد و مدارك علمي همواره مورد توجه بوده است (شعاعی و پوراحمد، 1384: 25).
الدورسی (1997-1931) معمار ایتالیایی از پیروان مکتب خردگرایی، معماری بناهای تاریخی را در بر گیرنده خاطرات، افکار و آثار نسل متعدد در گذشته می داند و نقش آن ها را در خلق هویت اساسی می داند.
شورای عالی معماری و شهرسازی ایران در تعریف بافت تاریخی شهری، بیان می کند که: «بافت تاریخی شهری به عرصه هایی از محدوده قانونی شهرها اطلاق می شود که به دلیل فرسودگی کالبدی و فیزیکی، عدم برخورداری مناسب از دسترسی سواره، تاسیسات، خدمات و زیر ساخت هاي شهري آسيب پذير بوده و از ارزش مكاني، محيطي و اقتصادي نازلي برخوردارند» (شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، 1383: 2). هدف از بهسازي و نوسازي بافت هاي تاريخي شهري، حفاظت بافت تاریخی و بناهای فرهنگی و همچنین پاسخ به نيازهاي شهري می باشد و موجب می گردد خرابي هاي گذشته و آسيب هاي وارد بر بنا ترميم شده و عملكرد جديد متناسب با نيازهاي زندگي روز شکل گیرد.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1-بیان مساله پژوهش
جلوه های بارز هویت شهرهای تاریخی ایران دارای هویت کالبدی، عملکردی، تاریخی، فرهنگی، محیطی، طبیعی، دینی، انسانی، ملی و اجتماعی است. هویت کالبدی این شهرها را می توان در سادگی، فشردگی، وحدت کالبدی و عملکردی، محله بندی، درون گرایی، هماهنگی، پیوستگی و تسلسل، مفهوم و معنا دید. هویت و ایجاد هویت در شهرها از طریق نمادهای طبیعی و انسانی یکی از مباحث مهم در برنامه ریزی شهری و شهرسازی بوده و به عنوان یکی از ضروریات توسعه پایدار مطرح می شود. رشد سریع و ناهنجار مراکز شهری، افزایش جمعیت شهرها و نیز گسترش ساخت و سازهای نامتناسب شهری، موجب زیان بیشتر به بافت های تاریخی و بی هویتی شهر و تاثیر منفی بر ساکنان شهر می شود. لذا حفظ بافت تاریخی به عنوان هویتی ضروری برای ادامه ی حیات شهرها مطرح می گردد. اهمیت و ضرورت حفظ آثار کهن نه به عنوان پدیده های نمادین، بلکه به دلیل شناخت سیر تحول و تکامل تاریخ شهرسازی و تمدن شهرنشینی، حفظ هویت و اصالت شهری و تبیین حیات شهری بر اساس شواهد و مدارک علمی همواره مورد توجه بوده است (نوری نژاد، 1391: 32).
هویت کالبدی به معنای صفات و خصوصیاتی است که جسم شهر را از غیر متمایز کرده و شباهتش را با خودی آشکار می کند. این صفات به صورتی باشند که جسم شهر، در عین حفظ تداوم زمانی، در حال تحول و تکامل نیز باشد و در نهایت به پیدایش یک کل منجر شود. هویت کالبدی از لحاظ مفهومی مترادف با اصطلاحات «شخصیت» و «حس مکان» است.
معیارهای ارزیابی هویت کالبدی به شرح زیر است:
– تمایز/تشابه، به معنای تمایز از غیر و تشابه با خودی
– تداوم/ تحول، به معنی پیوند با گذشته و عدم انقطاع (تداوم معنی و ارزش های خودی) در عین نوآوری و خلاقیت با توجه به شرایط زمانه (خود ماندن ولی همان نماندن)
– وحدت/ کثرت، به معنی پیوند بین اجزای متفاوت، ناهمگون و حتی متضاد، به گونه ای که در کنار هم یک کل را به وجود بیاورند. نظریه های زمینه گرایی و منطقه گرایی پایه نظری تفسیر و تشریح معیارهای فوق در حوزه های معماری و طراحی شهری هستند (میرمقتدایی، 1383: 2).
هویت مقوله ای هنجاری و ارزشی است که لازمه ی بحث در خصوص آن ارزش گذاری و موضع گیری هنجاری است. در بسیاری از متون تخصصی و پژوهش ها، مطالعه ی هویت در محیط مصنوع با توجه به نظریه های ادراک محیط و علوم رفتاری انجام شده است. در این پژوهش ها، هویت به معنی احساس تعلق و «این همانی» با محیط در نظر گرفته شده و معیارهایی مانند احساس امنیت، خاطره انگیزی، حس معلق و وابستگی به منظور ارزیابی هویت تدوین شده و به کار رفته اند (دانشپور، 1380).
در پژوهش حاضر قصد داریم عوامل تاثیرگذار بر هویت کالبدی بافت تاریخی شهر اردبیل را مورد بررسی قرار دهیم. با وجود اینکه بناهای تاریخی شهر اردبیل تا حدودی بررسی و معرفی شده، ولی ساختار کالبدی این شهر تاکنون کمتر شناخته شده است. این مسئله در خصوص اغلب شهرهای ما مصداق دارد، بطوریکه هنوز تاریخ شهرسازی جامعی در مورد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره جمعیت شناختی، مدیریت کتابخانه، سطح معنادار، ضریب همبستگی Next Entries پایان نامه ارشد درمورد شهر اردبیل، فضای شهری، بافت تاریخی، بافت تاریخی شهر