تحقیق درباره تحلیل واریانس، توانمندسازی، توانمندی روانی، زنان سرپرست

دانلود پایان نامه ارشد

4-1- اهداف تحقیق 9

فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات تحقیق 10
1-2-چارچوب نظری تحقیق 11
1-1-2- نظریه توانمندسازی 11
2-1-2- نظریه فمنیستی 12
3-1-2-نظریه جامعه پذیری جنسیتی 16
4-1-2- نظریه حمایت اجتماعی 17
5-1-2- نظریات مرتبط با تحصیلات و اشتغال 18
2-2- پیشینهی تجربی تحقیق 19
3-2- فرضیه های تحقیق 23
4-2- متغیرهای تحقیق 23
5-2-تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق 24
6-2- مدل تحليلي تحقيق 33

فصل سوم: روش شناسی 35
1-3- روش تحقیق 36
2-3- جامعه آماري 36
3-3- نمونه و روش نمونه گيري 36
4-3- اعتبار و پایایی 37
5-3-روش های تجزیه و تحلیل آماری 40

فصل چهارم: یافته های تحقیق 42
1-4- توصیف متغیرها 43
1-1-4- توصیف متغیرهای زمینه ای 43 2-1-4-آمار توصیفی متغیر سن 43
3-1-4- آمار توصیفی متغیر تحصیلات 44
4-1-4- آمار توصیفی متغیر درآمد 45
5-1-4- آمار توصیفی متغیر شغل 45
6-1-4- آمار توصیفی متغیر وضعیت تاهل 46
7-1-4- آمار توصیفی متغیر نوع مسکن 47
8-1-4- توصیف متغیرهای اصلی تحقیق 48
9-1-4-آمار توصیفی متغیر جامعه پذیری جنسیتی 48
10-1-4- آمار توصیفی متغیر میزان مشارکت فعال زنان 50
11-1-4- آمار توصیفی سطح سلامت زنان 51
12-1-4- آمار توصیفی میزان برخورداری از حمایت های اجتماعی 54
13-1-4- آمار توصیفی متغیر وابسته میزان توانمندی زنان 57
2-4- آزمون فرضیه های تحقیق 60
1-2-4-رابطهی بین جامعه پذیری جنسیتی و میزان توانمندی زنان و ابعاد آن 60
2-2-4- رابطهی بین میزان مشارکت فعال زنان و میزان توانمندی زنان و ابعاد میزان توانمندی 61
3-2-4- رابطه ی بین ابعاد سطح سلامت زنان و متغیر میزان توانمندی زنان و ابعاد میزان توانمندی 62
4-2-4- رابطه بین ابعاد میزان برخورداری از حمایت های اجتماعی و ابعاد میزان توانمندی 65
5-2-4- رابطه بین سن آزمودنی ها و میزان توانمندی آنان و ابعاد میزان توانمندی زنان 67
6-2-4- تحلیل واریانس یکطرفه بین سطح تحصیلات ومیزان توانمندی کل 68
1-6-2-4- تحليل واريانس یکطرفه بین سطح تحصیلات و میزان توانمندی اقتصادی 69
2-6-2-4- تحلیل واریانس یکطرفه بین سطح تحصیلات و میزان توانمندی روانی 70
7-2-4- تحلیل واریانس یکطرفه بین میزان درآمد و میزان توانمندی کل 71
1-7-2-4- تحلیل واریانس یکطرفه بین میزان درآمد و میزان توانمندی اقتصادی 72
2-7-2-4- تحلیل واریانس یکطرفه میزان درآمد و میزان توانمندی روانی 73
8-2-4- آزمون t بین شغل و میزان توانمندی کل و ابعاد میزان توانمندی 74
9-2-4- تحلیل واریانس یکطرفه بین وضعیت تاهل و میزان توانمندی کل 75
1-9-2-4- تحلیل واریانس یکطرفه بین وضعیت تاهل و میزان توانمندی اقتصادی 76
2-9-2-4- تحلیل واریانس یکطرفه بین وضعیت تاهل و میزان توانمندی روانی 77
10-2-4- تحلیل واریانس یکطرفه بین نوع مسکن و میزان توانمندی کل 78
1-10-2-4- تحلیل واریانس یکطرفه بین نوع مسکن و میزان توانمندی اقتصادی 79
2-10-2-4- تحلیل واریانس یکطرفه بین نوع مسکن و میزان توانمندی روانی 80
3-4- تحلیل رگرسیون چند متغیره 81

فصل پنجم: جمع بندی نتایج تحقیق 86
1-1-5- جمع بندی نتایج توصیفی تحقیق 87
2-1-5- جمع بندی نتایج استنباطی تحقیق 88
3-1-5- بحث پیرامون یافته های نظری و تجربی تحقیق 88
2-5- پیشنهادات تحقیق 95
3-5- محدودیت های تحقیق 97

پیوست ها

فهرست جداول
جدول 1-3- تخصیص نمونه به تفکیک منطقه 37
جدول 2-3- ضرایب پایایی مرتبط با سازه های مورد بررسی 39
جدول3-3- نحوه تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها 41
جدول1-4- آمار توصیفی مربوط به وضعیت سنی پاسخگویان 43
جدول2-4- توزیع نمونه آماری بر حسب وضعیت تحصیلی 44
جدول 3-4- توزیع نمونه آماری بر حسب درآمد 45
جدول 4- 4- توزیع نمونه آماری بر حسب شاغل یا غیرشاغل بودن 45
جدول 5-4- توزیع نمونه آماری بر حسب وضعیت تاهل 46
جدول 6-4- توزیع نمونه آماری بر حسب نوع مسکن 47
جدول 7-4- آمار توصیفی متغیر جامعه پذیری جنسیتی 48
جدول 8-4- آمار توصیفی متغیر جامعه پذیری جنسیتی 49
جدول9-4- آمار توصیفی متغیر مشارکت فعال زنان 50
جدول 10-4- آمار توصیفی متغیر مشارکت فعال زنان 51
جدول 11-4- آمار توصیفی متغیر سطح سلامت زنان 51
جدول 12-4- آمار توصیفی متغیر سطح سلامت زنان 53
جدول 13-4- آمار توصیفی میزان برخورداری از حمایت های اجتماعی 54
جدول 14-4- آمار توصیفی میزان برخورداری از حمایت های اجتماعی 56
جدول 15-4- آمار توصیفی متغیر وابسته میزان توانمندی زنان 57
جدول 16-4- آمار توصیفی متغیر وابسته میزان توانمندی 59
جدول 17-4- ضریب همبستگی بین جامعه پذیری جنسیتی و میزان توانمندی کل و ابعاد آن 60
جدول 18-4- ضریب همبستگی بین میزان مشارکت فعال زنان ومیزان توانمندی کل و ابعاد آن 61
جدول 19 -4- ضریب همبستگی بین ابعاد سطح سلامت زنان و میزان توانمندی کل و ابعاد آن 63
20-4- ضریب همبستگی بین ابعاد میزان برخورداری از حمایت اجتماعی و میزان توانمندی کل و ابعاد
آن 65
21-4- ضریب همبستگی بین سن و میزان توانمندی کل و ابعاد آن 67
جدول 22-4-تحلیل واریانس بین سطح تحصیلات و میزان توانمندی کل 68
جدول 23-4- تحلیل واریانس بین سطح تحصیلات و میزان توانمندی اقتصادی 69
جدول 24-4- تحلیل واریانس بین سطح تحصیلات و میزان توانمندی روانی 70
جدول 25-4- تحلیل واریانس بین درآمد و میزان توانمندی کل 71
جدول26-4- تحلیل واریانس بین درآمد و میزان توانمندی اقتصادی 72
جدول27 -4- تحلیل واریانس بین درآمد و میزان توانمندی روانی 73
جدول 28-4- آزمون t بین متغیر شغل و میزان توانمندی کل و ابعاد آن 74
جدول 29-4- تحلیل واریانس بین وضعیت تاهل و میزان توانمندی کل 75
جدول 30-4- تحلیل واریانس بین وضعیت تاهل و میزان توانمندی اقتصادی 76
جدول31-4- تحلیل واریانس بین وضعیت تاهل و میزان توانمندی روانی 77
جدول32 -4- تحلیل واریانس بین نوع مسکن و میزان توانمندی کل 78
جدول 33-4- تحلیل واریانس بین نوع مسکن و میزان توانمندی اقتصادی 79
جدول34 -4- تحلیل واریانس بین نوع مسکن و میزان توانمندی روانی 80
جدول 35-4- Model Summary 81
جدول 36-4-Anova 82
جدول 37-4- coefficient 84

1-1-مقدمه
توانمندسازی برای دست یافتن به توسعه متوازن و پایدار جزو روشهای کارآمد معرفی شده است. یکی از گروههای هدف مهم در توانمندسازی، زنان هستند. برای این که هر کشور در جهت توسعه پایدار گام بردارد بایستی به زنان که نیمی از سرمایه جامعه را تشکیل می دهند توجه کرد. توانمندسازی زنان تلاشی است برای ارتقاء سطح فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی آنان.
به دلایلی در سال های اخیر شاهد روند رو به رشد زنان سرپرست خانوارهایی هستیم که به تنهایی مسئولیت زندگی خود را به دوش می کشند. اغلب این خانواده ها با مشکلات فراوانی روبرو هستند فزونی این گروه از زنان به عنوان مشکل اجتماعی مطرح می شود. زنان سرپرست خانوار به دلیل فقر اقتصادی و فقر فرهنگی مجبور به سکونت در جاهایی هستند که با میزان درآمد آنان باشد سکونت در حاشیه شهرها انواع بزهکاری و آسیب های اجتماعی را در پی دارد. توانمندسازی این گروه از زنان باعث می شود که زندگی خود را بهبود بخشیده به لحاظ اقتصادی و اجتماعی ارتقاء یافته و به تبع آن مشکلات ناشی از فقر اقتصادی و فقر فرهنگی و اجتماعی شان نیز کاهش یابد.
از جمله سازمان هایی که از این گروه از زنان در جامعه ما حمایت می کند سازمان کمیته امداد امام خمینی (ره) است. سازمان کمیته امداد امام خمینی (ره) با ارائه انواع کمک های اقتصادی و غیراقتصادی از زنان سرپرست خانوار حمایت می کند. در این تحقیق سعی شده عوامل موثر بر میزان توانمندی زنان سرپرست خانوار چه عوامل موثر از طرف کمیته امداد امام خمینی(ره) و چه برخی عوامل موثر دیگر بر میزان توانمندی آنان تحت بررسی درمی آید.

2-1- بیان مسئله
امروزه اغلب كشورها براي دستيابي به توسعة پايدار ” توانمندسازی”1 را کارآمدترین روش ها دانسته اند، که در برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران نیز به خصوص در مورد اقشار آسیب پذير، به عنوان یک راهکار مهم بدان اشاره شده است زنان سرپرست خانوار هم بخشی از اقشارآسيب پذير در نظر گرفته شده اند. (کیمیایی،63:1390). توسعه وگسترش برنامه های تأمین رفاه اجتماعی از جمله عوامل مؤثر در ارتقای توانایی های بالقوه یک جامعه در تحقق اهداف توسعه آموزشی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آن کشور به حساب می آید. از این رو، در این برنامه یعنی برنامه ی چهارم توسعه «توانمندسازی» هدف نهایی برنامه های رفاه و مددکاری اجتماعی است (کیمیایی،64:1390).
هدف توانمندسازی کمک به افراد ضعیف است تا تلاش نمایند بر ضعف هایشان غلبه، جنبه های مثبت زندگیشان را بهبود بخشیده، مهارتها و توانایی هایشان را برای کنترل عاقلانه بر زندگی افزایش داده و آن را در عمل پیاده نمایند (مک رایتر2، 1994). که دارای 5 بعد رفاه، دسترسی، افزایش آگاهی، مشارکت و کنترل می باشد(لانگه3 به نقل از زوئی4 و همکاران،1997: 28). كلر5(1991) توانمندسازی زنان را فرايندي تعريف مي كند كه به وسيله ي آن زنان براي سازمان دهي خودشان توانمند مي شوند و اعتماد به نفس خودشان را افزايش مي دهند و از حقوق خود براي انتخاب مستقل و كنترل بر منابع، كه منجر به از بين رفتن جايگاه فرودستي ايشان مي گردد، دفاع مي كنند.
طرفداران نظريه ي زنانه شدن فقر معتقدند كه؛ خانوارهاي زن سرپرست نه تنها در همه كشورهاي جهان گسترش يافته اند، بلكه به طور فزاينده بر تعداد خانوارهای زن سرپرست كه در جمعيت كم درآمد قرار مي گيرند افزوده مي شود)همان، 64).اين گروه از زنان اغلب با عوامل آسيب‌زايي همچون ضعف دسترسي به فرصت‌هاي شغلي، بي‌سوادي يا كم‌سوادي، نداشتن درآمد مستمر و مشكلات روحي و رواني مواجه هستند كه در صورت فقدان حمايت‌هاي همه جانبه هزينه‌هاي آسيب‌زايي را به جامعه تحميل خواهند نمود (بختياري، 1385). با زنانه شدن فقر و نگرانی از پیوستن زنان سرپرست خانوار به گروه” فقیرترین فقرا” آن دسته از متخصصان توسعه که نسبت به مسائل جنسیتی آگاهی بیشتری دارند با مطالعات گسترده تر و نقد برخی تجربیات گذشته، درصدد ارائه رویکردهای متفاوت و راهکارهای عملی برآمده اند(مالهوترا6 و همکاران به نقل از شادی طلب و همکاران،1383: 50).
آن چه که در خصوص فقر و تبعیض جنسیتی مهم تلقی می شود و سبب دغدغه فراوان برنامه ریزان و صاحب نظران شده، پیامدهای نامطلوب آن در مورد رشد مهارت ها و قابلیت های زنان است. به زعم بسیاری از آن ها، فقر زنان به معنی محروم ماندن آنان از توانمندی های شناختی و پرورش قابلیت های اساسی و در پی آن ناتوانی آن ها در رویارویی با مشکلاتی هم چون گرسنگی و بیماری است. غالبا استدلال می شود که زنان به دلایل تاریخی، از قبیل حاکمیت و تداوم نگرش های سنتی، باورهای تبعیضی در زمینه واگذاری نقش به آن ها و هم چنین اجرای سیاست های سوگیرانه (مردمحور)، به مالکیت منابع محدودتر، سطح پایین آموزش و مهارت های فنی و حرفه ای دسترسی دارند و در نتیجه بیشتر از مردان در معرض فقر قرار دارند و به این ترتیب از امکانات و قابلیت های لازم برای مبارزه با فقر محروم اند (شکوری، 1387: 30).
در کشور ما نیز به منظور مبارزه با فقر و کاهش محرومیت، سازمان ها و نهادهای رفاهی متعددی در قالب راهبردهای حمایتی ایجاد شده اند. یکی از نهادهای عمده کمیته امداد امام خمینی (ره) است که با هدف شناخت محرومیت های مادی و معنوی افراد جامعه و خانواده های محروم و حمایت از آنان به منظور فقرزدایی از طریق اجرای خدمات مالی، بهداشتی، آموزشی و خودکفایی به نیازمندان از جمله زنان تشکیل شده است. یکی از فعالیت های مهم کمیته امداد در این باره، اجرای طرح خودکفایی زنان سرپرست خانوار است که مشتمل بر اقداماتی چون پرداخت وام خودکفایی، تهیه و واگذاری مواد

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع رگرسیون، اثرات ثابت، مدل رگرسیون، متغیر مستقل Next Entries تحقیق درباره زنان سرپرست خانوار، زنان سرپرست، کمیته امداد، امام خمینی