منابع پایان نامه ارشد با موضوع آزمون فرضیه، عدم تقارن اطلاعات، تقارن اطلاعاتی، عدم تقارن

دانلود پایان نامه ارشد

1-6-3- بازده سرمایه گذاری 9
1-6-4- عدم تقارن اطلاعاتی 10
فصل دوم مبانی نظری و پیشینه پژوهش 12
2-1-مقدمه 13
2-2-مبانی نظری 14
2-2-1-محافظهکاری 14
2-2-1-1- محافظهکاری در کتاب شناسی حسابداری 14
2-2-1-2- تاریخچه محافظهکاری 17
2-2-1-3- محافظهکاری در استانداردهای حسابداری ایران 18
2-2-1-4-دیدگاههای مرتبط با محافظهکاری 20
2-2-1-4-1 موافقان محافظهکاری 20
2-2-1-4-2-منتقدان محافظهکاری 21
2-2-1-5- انواع محافظهکاری 22
2-2-1-5-1 محافظهکاری شرطی 22
2-2-1-5-2- محافظهکاری غیرشرطی 23
2-2-1-6- اثر محافظهکاری شرطی و غیرشرطی بر کارآیی سرمایهگذاری 24
2-2-1-7- عوامل اقتصادی مؤثر بر محافظهکاری 24
2-2-1-7-1-تفسیر قراردادی 25
2-2-1-7-2- تفسیر دعاوی قضایی 27
2-2-1-7-3-تفسیر مالیاتی 28
2-2-1-7-4-تفسیر مقرراتی 29
2-2-1-8- معيارهاي اندازه‌ گيري محافظهکاري 31
2-2-1-8-1- معیارهای خالص دارایی 31
2-2-1-8-2- معیارهای سود و اقلام تعهدی 32
2-2-1-8-3- معیارهای رابطه سود/ بازدههای سهام 32
2-2-2-بازده سرمایهگذاری 33
2-2-2-1-فرایند سرمایهگذاری 33
2-2-2-2-عوامل مؤثر بر تصمیمهای سرمایهگذاران 33
2-2-2-2-1-فرصت های رشد 34
2-2-2-2-2- ریسک سرمایهگذاری 34
2-2-2-2-3-نقدشوندگی 35
2-2-2-2-4-بازدهی 35
2-2-2-2-5-فرهنگ سهامداری 35
2-2-2-2-6- تبلیغات (اطلاع رسانی) 36
2-2-2-2-7-در دسترس بودن مکان سرمایهگذاری 36
2-2-2-2-8- عوامل اقتصادی و سیاسی 36
2-2-2-3-نظریههای سرمایهگذاری 37
2-2-2-3-1-نظریه اصل شتاب 37
2-2-2-3-2- نظریه نئوکلاسیک سرمایهگذاری 37
2-2-2-3-3- نظریه سرمایهگذاری q 38
2-2-2-4- مباني كمسرمايهگذاري و بيشسرمايهگذاري 38
2-2-2-5-كارآيي سرمايهگذاري و تأمين مالي 41
2-2-2-6-برخی عوامل مؤثر بر سرمایهگذاری 43
2-2-2-6-1- جریاننقد عملیاتی 43
2-2-2-6-2-اهرم مالی 43
2-2-2-6-3-هزینه تأمین مالی 43
2-2-2-6-4-اندازه شرکت 44
2-2-2-6-5-بازده سهام 44
2-2-2-6-6-محافظهکاری 44
2-2-3-مالکیت نهادی 45
2-2-3-1-مفهوم مالکیت نهادی 45
2-2-3-1-1- نوع مالکیت نهادی 47
2-2-3-1-2- تمرکز مالکیت 47
2-2-3-1-3- سرمایهگذاران نهادی 48
2-2-3-2- عدم تقارن اطلاعاتی 49
2-2-3-2-1- نظریهی عدم تقارن اطلاعاتی 51
2-2-3-2-2- ارتباط بین ترکیب سهامداران با عدم تقارن اطلاعات 52
2-2-3-3-هزینه نمایندگی 53
2-2-3-3-1-نظریه نمایندگی 53
2-2-3-3-2- ترکيب مالکيت و سهامداري مديران 55
2-2-3-3-3- ترکيب مالکيت و سهامداران نهادي و عمده 55
2-2-3-3-4- رابطه ساختار مالکیت با کارایی بازار سرمایه 56
2-3-پیشینه پژوهش 58
2-3-1-پژوهشهای خارجی 58
2-3-2- پژوهشهای داخلی 61
فصل سوم روششناسی پژوهش 72
3-1- مقدمه 73
3-2- روش پژوهش 74
3-2-1-روش پژوهش از نظر هدف 74
3-2-2- روش پژوهش از نظر ماهيت و محتوايي 74
3-2-3-روش انجام پژوهش 74
3-3- روش و ابزار جمعآوری دادهها 75
3-4- قلمرو پژوهش 75
3-5- فرضیههای پژوهش 76
3-6- متغیرهای پژوهش 76
3-8- جامعه آماری 78
3-9- تعیین حجم نمونه پژوهش 79
3-10- اعتبار درونی و برونی پژوهش 80
3-11- روش آزمون فرضیات 81
3-12- روش داده‌های پانل 81
-13-3مانایی و آزمون ریشه واحد 82
3-14- آزمون چاو یا اف مقید 82
3-15- آزمون هاسمن 83
3-16- آزمون معنی دار بودن مدل 85
3-17- آزمون معنی دار بودن ضرایب 85
3-18- آزمون مربوط به بررسي نرمال بودن توزيع متغيرها 86
3-19- آزمون‌های مربوط به مفروضات مدل رگرسیون خطی 86
3-20- فرض مستقل بودن خطاها 86
3-21- فرض عدم وجود ناهمسانی واریانسها میان باقیمانده‌ها 87
3-22- فرض عدم وجود خطای تصریح مدل و خطی بودن مدل 87
فصل چهارم تجزیه و تحلیل دادهها 89
4-1- مقدمه 90
4-2- آزمون بررسی نرمال بودن متغیرها 90
4-3- آمار توصیفی 91
4-4- آمار استنباطی 93
4-4-1- آزمون ریشه واحد 93
4-4-2- آزمون ناهمسانی واریانس 94
4-4-3- نتایج آزمون چاو(لیمر) 95
4-4-5- بررسی همبستگی میان متغیرهای پژوهش 96
4-5- فرضیههای پژوهش 97
4-6- نتایج حاصل از آزمون فرضیههای پژوهش 97
4-6-1- نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول پژوهش 97
4-6-2- نتایج آزمون فرضیه دوم پژوهش 99
4-6-3- نتایج آزمون فرضیه سوم پژوهش 100
4-6-4- نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم پژوهش 101
فصل پنجم نتيجه گيري وپيشنهادها پژوهش 103
5-1- مقدمه 104
5-2-تحلیل نتایج آزمون فرضیهها 104
5-2-1-نتایج مبتنی بر آزمون فرضیه اول پژوهش 104
5-2-2-نتایج مبتنی بر آزمون فرضیه دوم پژوهش 105
5-2-3 –نتایج مبتنی بر آزمون فرضیه سوم پژوهش 106
5-2-4-نتایج مبتنی بر آزمون فرضیه چهارم پژوهش 106
5-3-پیشنهادهای مبتنی بر نتایج پژوهش 107
5-4- پیشنهادهایی برای پژوهشهای آینده 108
5-5- محدودیتهای پژوهش 109

فهرست منابع ……..111
منابع فارسی ………112
منابع لاتین ……. 116
پیوستها ………122

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول(2-1)خلاصه و جمع بندی پژوهشات انجام شده………………………………………64
جدول(3-1)متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………81
جدول(4-1)آزمون چارک-برا جهت نرمال سنجی متغیرها…………………………………..91
جدول(4-2)آمار توصیفی متغییرهای پژوهش قبل از نرمال کردن………………………….92
جدول(4-3)آمار توصیفی متغیرهای پژوهش بعد از نرمال کردن……………………………92
جدول(4-4)آزمون ریشه واحد…………………………………………………………………………93
جدول(4-5)آزمون ناهمسانی واریانس……………………………………………………………….94
جدول(4-6)آزمون لیمر……………………………………………………………………………………95
جدول(4-7)آزمون هاسمن……………………………………………………………………………….96
جدول(4-8)همبستگی پیرسون…………………………………………………………………………97
جدول(4-9)نتایج آزمون فرضیه اول………………………………………………………………….98
جدول (4-10)نتایج آزمون فرضیه دوم……………………………………………………………..100
جدول (4-11)نتایج آزمون فرضیه سوم…………………………………………………………….101
جدول(4-12) نتایج آزمون فرضیه چهارم………………………………………………………….102
جدول(5-1)نتیجهگیری کلی…………………………………………………………………………….108
جدول(الف-1)فهرست شرکتهای نمونه آماری…………………………………………………123

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار(2-1)روابط نظری فرضیه بیش و کم سرمایهگذاری……………………………………40

چکیده:
مدیران اغلب به منظور گمراه ساختن سهامداران نسبت به عملکرد اقتصادی واقعی شرکت، سود را مدیریت میکنند. بنابراین جای تعجب ندارد که ذینفعان مختلف شرکت از جمله سرمایهگذاران، مدیریت سود را نامطلوب میدانند و تلاش میکنند تا اختیارات و اعمال نظر مدیران را از طریق تشدید نظارت بر آنان کاهش دهند. در همین رابطه، محافظهکاری و مالکیت سهامداران نهادی به عنوان ابزارهای نظارتی و حاکمیت شرکتی تلقی میشوند که مدیریت سود را محدود میسازند. هدف این پژوهش بررسی رابطهی بین محافطهکاری، بازده سرمایهگذاری و مالکیت نهادی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهارار میباشد. این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه‌ای و تحلیلی- علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده‌های تابلویی(پانل دیتا) است. در این پژوهش اطلاعات مالی 83 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1388 تا 1392 بررسی شده است. برای تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده‌ پژوهش از نرمافزار ایویوز1 استفاده شده است.این پژوهش از منظر هدف از نوع پژوهشهای کاربردی، از نظر نحوه اجراء توصیفی، پیمایشی و از نظر منطق در چارچوب استدلال قیاسی-استقرایی میباشد. نتایج پژوهش نشان داد که بین محافظهکاری و بازده سرمایهگذاری رابطه مثبت و معنی داری وجود ندارد، عدم تقارن اطلاعاتی در رابطه بین محافظهکاری و بازده سرمایهگذاری نقش واسطهای ایفا میکند، بین مالکت نهادی و بازده سرمایهگذاری رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد و عدم تقارن اطلاعاتی در رابطه بین مالکیت نهادی و بازده سرمایهگذاری نقش واسطهای ایفا میکند. بنابراین، نتیجهگیری میشود که عدم تقارن اطلاعاتی در رابطه بین محافظهکاری، بازده سرمایهگذاری و مالکیت نهادی نقش واسطهای ایفا میکند. پیشنهاد میشود سرمایهگذاران در هنگام سرمایهگذاری، عدم تقارن اطلاعاتی و مالکیت نهادی را مد نظر قرار دهند.
واژههای کلیدی: محافظهکاری، مالکیتنهادی، بازدهسرمایهگذاری، عدمتقارن اطلاعاتی

فصل اول
کلیات پژوهش

1-1- مقدمه
تصمیمگیری از جمله مسائلی است که انسان همواره با آن روبهرو بوده است. تصمیمگیری نیازمند اطلاعات است، مدیران و سرمایهگذاران ازجمله افرادی هستند که همواره با این مسأله روبهرو میشوند. از میان اطلاعات گوناگونی که مدیران و تصمیمگیرندگان برای اخذ تصمیمات خود به آن نیازمند هستند، اطلاعات مالی و حسابداری جایگاه ویژهای دارد (دستگیر و ظفری، 1388) بسياري از اقتصاددانان معتقدند، افزايش سرمايهگذاري هر چند شرط كافي نيست، اما شرط لازم براي دستيابي به رشد و توسعه اقتصادي است. با توجه به كمبود منابع سرمايهگذاري در اكثر كشورهاي در حال توسعه، تخصيص بهينه اين منابع محدود بين فعاليتهايي كه حداكثر كارآمدي را داشته باشند از اهميت بسيار زيادي برخوردار است.
یکی از مهمترین ویژگیهای بازار سرمایه نوپا در کشورهای درحال توسعه وجود سرمایهگذاران عمده و تملک بخش اعظمی از حقوق مالکانه شرکتها توسط آنان است. کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده و نیست. سرمایهگذاران بازیگران اصلی بازارهای مالی هستند، حضور سرمایهگذاران عمده از جمله سازمانهای بزرگ دولتی و مؤسسات مالی در بازارهای سرمایه نیاز به مطمئن ساختن سرمایهگذاران از عملکرد شرکت در راستای حداکثر کردن ارزش سهامداران در چارچوب قوانین و مقررات میباشد. اطمینان سرمایهگذاران به کارایی و اثربخشی عملیات بازارهای مالی جهان و رسیدن به رشد اقتصادی و پایداری آن در سطح جهانی کار اساسی است.
حاکمیت شرکتی مجموعه قوانین و رویههای حاکم بر روابط مدیران، سهامداران و حسابرسان شرکت است که با اعمال یک سیستم نظارتی از حقوق سهامداران حمایت میکند. با توجه به اینکه سازمانهای امروزی به منظور کاهش تضاد منافع بین سهامداران و مدیریت بر تفکیک مالکیت از مدیریت تاکید میکنند، با افزایش تعداد سهامداران مخصوصا سهامداران عمده، تضاد منافع بین سهامداران و مدیران افزایش مییابد تا جاییکه ممکن است بر امر نظارت و کنترل بر عملکرد مدیریت شرکت خدشه وارد کند. با توجه به اینکه در ترکیب مالکیت اغلب شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار سهامداران عمدهای وجود دارند که از نظر تئوری حاکمیت شرکتی توانایی اعمال نظارت بیشتری در مقایسه با سهامداران جزء دارند، بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر محافظه کاری حسابداران ضروری به نظر میرسد.
محافظهکاری که بر اعمال احتیاط در شناسایی و اندازه گیری در آمد و داراییها دلالت دارد، یکی از مهمترین میثاقهای محدودکنندهی صورتهای مالی به شمار میرود. در حالی که

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره رگرسیون، مدل رگرسیون، رگرسیون خطی، سرمایه درگردش Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع مالکیت نهادی، حسابداران، صورتهای مالی، عدم تقارن اطلاعات