پایان نامه درباره رگرسیون، انعطاف پذیری، انعطاف پذیری مالی، آزمون فرضیه

دانلود پایان نامه ارشد

2-2-2-3 عوامل تعيين كننده وجه نقد از ديدگاه سلسله مراتبى 22
2-2-2-4 عوامل تعيين‌كننده وجه نقد از ديدگاه نظريه جريان نقدى آزاد 23
2-2-2-5 انگيزه نگهداري موجودي‌هاي نقدي، سطح بهينه نقدينگي، نقدينگي هدف 24
2-2-2-6 مروری بر عوامل مؤثر بر نگهداري موجودي‌هاي نقدي توسط شركتها 25
2-2-3 رابطه بین داراییهای نقدی و انعطاف پذیری مالی 28
2-3 پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………. 29
2-3-1 پیشینه داخلی 29
2-3-2 پیشینه خارجی 31
فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق
3-1 مقدمه 35
3-2 قلمرو پژوهش 36
3 -2-1 قلمرو موضوعی پژوهش……………………………………………………………………….36
3-2-2 قلمرو زمانی پژوهش…………………………………………………………………………….36
3-2-3 قلمرو مکانی پژوهش…………………………………………………………………………….36
3-3 جامعه آماری و شیوه انتخاب شرکت ها جهت آزمون فرضیه های پژوهش…………………………………..36
3-4 روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………37
3-5 روش جمع آوری داده‌ها………………………………………………………………………………………………………..38
3- 6 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها…………………………………………………………………………………………………38
3-6-1 رگرسیون خطی 38
3- 6-2 معیارهای NFI ، RFI ، IFI ، CFI ، RMSEA 41
3-6-3 آزمون دوربین- واتسون 42
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-1) مقدمه 45
4-2)آمار توصیفی 45
4-3) آماراستنباطی 46
4-3-1 آزمون فرضیه ها………………………………………………………………………………………………………….46
4-3-1-1) فرضیه اول………………………………………………………………………………………………46
4-3-1-2) آزمون دوربین- واتسون……………………………………………………………………………………..47
4-3-1-3) مدل آماری و معادله ساختاری فرضیه اول…………………………………………………………….48
4-3-1-4) معیارهای مناسبت مدل اول…………………………………………………………………………………51
4-3-2-1) فرضیه دوم………………………………………………………………………………………………..51
4-3-2-2) آزمون دوربین- واتسون 52
4-3-2-3) مدل آماری و معادله ساختاری فرضیه دوم 53
4-3-2-4) معیارهای مناسبت مدل دوم 56
4-3-3-1) فرضیه سوم 56
4-3-3-2) آزمون دوربین- واتسون 57
4-3-3-3) مدل آماری و معادله ساختاری فرضیه سوم 58
4-3-3-4) معیارهای مناسبت مدل سوم 60
4-3-4-1) فرضیه چهارم 61
4-3-4-2) آزمون دوربین – واتسون 62
4-3-4-3)مدل آماری و معادله ساختاری فرضیه چهارم 63
4-3-4-4) معیارهای مناسبت مدل چهارم 66
4-3-5) مدل کلی 66
4-3-5-1) آزمون دوربین- واتسون 66
4-3-5-2)مدل آماری و معادله ساختاری فرضیه کلی 67
4-3-5-3) معیارهای مناسبت مدل کلی 70
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها
5-1 مقدمه 72
5-2 نتیجه‌گیری 73
5-2 -1نتیجه‌گیری حاصل از آزمون فرضیه‌ها 73
5-2-2 نتیجه‌گیری کلی 77
5-3 پیشنهادها 78
5-3-1 پیشنهادهای مبنی بر نتایج فرضیه‌ها……………………………………………………………….78
5-3-2 پیشنهاد برای پژوهشهای آینده 80
5-4 محدودیتها .81
منابع………………………………………………………………………………………………………..82
پیوست……………………………………………………………………………………………………………………………………89

فهـــــرست جـــداول
عنوان صفحه
3-1 چگونگی انتخاب شرکتهای مورد مطالعه پژوهش……………………………………………………………………..37
4-1 آمار توصیفی متغیرها …………………………………………………………………………………………………………..46
4-2 ضرایب رگرسیونی فرضیه اول ………………………………………………………………………………………………49
4-3 تجزیه واریانس مدل اول……………………………………………………………………………………………………….50
4-4 معیارهای مناسبت مدل اول……………………………………………………………………………………………………51
4-5 ضرایب رگرسیونی فرضیه دوم……………………………………………………………………………………………….54
4-6 تجزیه واریانس مدل دوم……………………………………………………………………………………………………….55
4-7 معیارهای مناسبت مدل دوم …………………………………………………………………………………………………..56
4- 8 ضرایب رگرسیونی فرضیه سوم……………………………………………………………………………………………..59
4-9 تجزیه واریانس مدل سوم………………………………………………………………………………………………………60
4-10 معیارهای مناسبت مدل سوم…………………………………………………………………………………………………61
4-11ضرایب رگرسیونی فرضیه چهارم…………………………………………………………………………………………..64
4-12 تجزیه واریانس مدل چهارم………………………………………………………………………………………………….65
4-13 معیارهای مناسبت مدل چهارم………………………………………………………………………………………………66
4-14ضرایب رگرسیونی فرضیه کلی………………………………………………………………………………………………69
4-15تجزیه واریانس مدل کلی………………………………………………………………………………………………………70
4-16معیارهای مناسبت مدل کلی…………………………………………………………………………………………………..71

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
4-1 : میزان ضریب رگرسیونی میان متغیرهای ظرفیت بدهی و میزان وجه نقد…………………………………….48
4-2: میزان ضریب رگرسیونی میان متغیرهای جریانات نقدی و میزان وجه نقد……………………………………53
4-3: میزان ضریب رگرسیونی میان متغیرهای خالص سرمایه در گردش و میزان وجه نقد……………………..58
4-4: میزان ضریب رگرسیونی میان متغیرهای فرصتهای رشد و میزان وجه نقد……………………………………63
4-5: مدل کلی مقدار آماره دوربین- واتسون………………………………………………………………………………….67
5-1:مدل کلی……………………………………………………………………………………………………………………………..76

چکیده
مؤسسات اقتصادي درصد قابل توجهي از دارايیهاي خود را به صورت موجودی‌هاي نقدي نگهداري مي کنند و اين امر از ديرباز نظر پژوهشگران را در مورد عوامل مؤثر بر ميزان نگهداري اين گونه داراييها به خود جلب نموده است. یکی از ویژگیهای مهم هر شرکت انعطاف پذیری مالی آن است که می‌تواند نشان دهنده توان شرکت برای مهار فرصتهای غیرمنتظره مالی و درماندگی‌های مالی شرکت باشد و از موارد مهمی است که هر شرکت برای پیشگیری از درماندگی مالی باید مدنظر قرار دهد. هدف این پژوهش شناخت رابطه میان میزان وجه نقد نگهداری شده توسط شرکت و انعطاف‌پذیری مالی بوده، و جامعه آماری پژوهش را شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل داده وبازه زمانی پژوهش را سالهای 1386تا1391دربرگرفته وجهت آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده ازقاعده حذف سیستماتیک تعداد 78 شرکت انتخاب گردیده اند. روش پژوهش ازنظرنوع هدف، کاربردی وآزمون فرضیه ها از نوع همبستگی است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی استفاده ونتایج فرضیه های پژوهش بیانگر این است که، بین میزان وجه نگهداری شده توسط شرکتها وظرفیت بدهی، جریانات وجوه نقد، خالص سرمایه در گردش و فرصتهای رشد شرکت رابطه مثبت ومعنا دار وجود دارد.
واژگان کلیدی: سطح نگهداری دارایی‌های نقدی، انعطاف پذیری مالی، خالص سرمایه در گردش ، فرصت رشد، جریان وجوه نقد ، ظرفیت بدهی

فصل اول
کلیات پژوهش

1-1 مقدمه
یکی از ویژگیهای مهم هر شرکت انعطاف پذیری مالی آن است که می‌تواند نشان دهنده توان شرکت برای مهار فرصتهای غیر منتظره مالی و درماندگیهای مالی شرکت باشد و از موارد مهمی است که هر شرکت برای پیشگیری از درماندگی مالی باید مد نظر قرار دهد. در سالهای گذشته بحث انعطاف پذیری مالی یک مفهوم ذهنی بود که توانایی شرکت برای پاسخگویی در برابر رویدادهای غیر منتظره آتی ارائه شده بود. اما واقعیت این است که انعطاف پذیری مالی نقش به سزایی در توانمندی مدیران برای سرمایه گذاری در آینده است.
گذشته بر این، استفاده‌کنندگان براساس انعطاف پذیری مالی، نتایج عملیات و وضعیت مالی شرکت تصمیم گیری خواهند کرد و انعطاف پذیری مالی کارآمد زمانی به دست می‌آید که اطلاعات صحیح و کافی از جریانات نقدی در دسترس باشد(بایون1،2007).
وجوه نقد از اقلام مهم داراييهاي جاري در فرايند اجراي عمليات شركتها و واحدهاي انتفاعي تلقي مي‌شود. يكي از وظايف بسيار مهم مديران مالي، پيش بيني جريانهاي مناسب ورود و خروج نقد است؛ به عبارتي مديريت وجوه نقد از مهمترين وظايف در فرايند مديريت مالي است. اهميت وجه نقد تا بدانجاست كه در چارچوب نظری حسابداري مالي كشورهاي مختلف يكي از اهداف حسابداري و گزارشگري مالي، كمك به پيش‌بيني جريان وجه نقد آينده شركت عنوان مي‌شود. يكي از وظايف اساسي مديران مالي شركتها، مديريت سرمايه در گردش يا به طور ويژه مديريت وجه نقد است. شركتها استراتژيهاي مديريت وجه نقد خود را بر محور دو هدف تعيين مي‌كنند: تهيه و تأمين وجه نقد براي پرداختهاي شركت و به حداقل رساندن وجوهي كه در شركت به صورت راكد باقي مي‌ماند. هدف دوم بازتاب اين طرز تفكراست كه اگر اقلامي از دارايي بدرستي مصرف نشود، هيچ نوع بازدهي براي شركت نخواهد داشت(فریرا و ویللا2،2004).
از سوی دیگر شرکت نیاز دارد که برای شرایط و مواقع خاص میزانی از وجه نقد را نگهداری کند تا بتواند از درماندگی مالی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع سطح معنادار، رگرسیون، سهامداران نهادی، ضریب همبستگی Next Entries پایان نامه درباره انعطاف پذیری، انعطاف پذیری مالی، نگهداری وجه نقد، فرصت های رشد شرکت