پایان نامه ارشد با موضوع اندازه شرکت، تحریم اقتصادی، هیات مدیره، حاکمیت شرکتی

دانلود پایان نامه ارشد

……………………………………. 22
1-8-1-5 اندازه شرکت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….22
1-8-1-6 صنعت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….23
1-8-1-7 سن شرکت …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….23
1-8-1-8 اهرم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..23
1-8-2 تعاریف عملیاتی……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………….. 23
1-8-2-1 بازده حقوق صاحبان سهام ……………………………………………………………………………………………………………………………………23
1-8-2-2 توبین …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….23
1-8-2-3 اندازه هیت مدیره ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………23
1-8-2-4 اندازه شرکت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….24
1-8-2-5 سن شرکت …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….24

فصل دوم:ادبیات و پیشینه پژوهش
2-1 مقدمه…………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………26
2-2 مبانی نظری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….28
2-2-1 بورس اوراق بهادار ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..28
2-2-2 حاکمیت شرکتی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….29
2-2-3 اصول حاکمیت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..30
2-2-4 حاکمیت شرکتی و تقلب …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………31
2-2-5 اندازه هیات مدیره ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….32
2-2-6 اعضای غیرموظف هیات مدیره …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………34
2-2-7 سهام داران نهادی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………35
2-2-8 نسبت بدهی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..37
2-2-9 تحریم ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….38
2-2-10 مبانی نظری تحریم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………38
2-2-11 طبقه بندی تحریم ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………40
2-2-12 ممنوعیت تجاری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….40
2-2-12 ممنوعیت مالی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………40
2-2-13 اهداف تحریم های اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………41
2-2-13-1 آثار تحریم ها بر اقتصاد و بازارهای مالی ایران……………………………………………………………………………………………..42
2-2-13-2 بررسی تحریم اقتصادی بر بخش انرژی ………………………………………………………………………………………………………………..43
2-2-13-3 بررسی تحریم در بخش تجارت………………………………………………………………………………………………………………………………………44
2-2-13-4 بررسی تحریم در بخش تجارت………………………………………………………………………………………………………………………………………44
2-2-13-5 بررسی تحریم اقتصادی بر بانکها …………………………………………………………………………………………………………………………………45
2-3 پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………47
2-3-1 پژوهش داخلی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………47
2-3-2 پژوهشهای خارجی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….47
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
3-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………53
3-2 متغییرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….54
3-3 جامعه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..54
3-4 روش نمونه گیری و حجم نمونه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..54
3-5 روشها و ابزار تجزیه و تحلیل دادهها………………………………………………………………………………………………………………………………………54
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های پژوهش
4-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..47
4-2 آمارتوصیفی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….47
4-3 آمار

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع ارزش افزوده، هیات مدیره، مالیات بر ارزش افزوده، مدیریت سود Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع هیئت مدیره، رگرسیون، ضریب همبستگی، تحریم اقتصادی