منابع و ماخذ پایان نامه قلام تعهدی، اقلام تعهدی، بازده سهام، ضریب همبستگی

دانلود پایان نامه ارشد

تقدیم به
خدایی که آفرید
جهان را، انسان را، عقل را، علم را، معرفت را، عشق را
و
به کسانی که عشقشان را در وجودم دمید.

فهرست مطالب شماره صفحه
چکیده 1
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1 مقدمه 3
1-2 بیان مسأله 4
1-3 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش 5
1-4 اهداف مشخص پژوهش 6
1-5 فرضیههای پژوهش 6
1-6 قلمرو پژوهش 7
1-6-1 قلمرو موضوعی پژوهش 7
1-6-2 قلمرو زمانی 7
1-6-3 قلمرو مکانی پژوهش 7
1-7 مدل مفهومی پژوهش 7
1-8 تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش 7
1-8-1 تعاریف مفهومی 7
1-8-2 تعریف عملیاتی متغیرها 9
فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش
2-1 مقدمه 12
2-2 مبانی نظری پژوهش 12
2-2-1 ریسک اعتباری 13
2-2-2 نابهنجاریهای اقلام تعهدی 16
2-2-3 نابهنجاری تامین مالی 17
2-2-4 نابهنجاری مخارج سرمایهای 18
2-2-5 ارتباط بین نابهنجاری اقلام تعهدی و نابهنجاری مخارج سرمایهای 18
2-2-6 سایر نابهنجاریها 18
2-2-7 مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی 19
2-2-8 ارتباط بین جریانهای نقدی و اقلام تعهدی شرکت با بازده سهام 21
2-3 پیشینه پژوهش 24
2-3-1 پژوهشهای داخلی 24
2-3-2 پژوهشهای خارجی 25
فصل سوم: روششناسی پژوهش
3-1 مقدمه 28
3-2 روش پژوهش 28
3-3 فرضیههای پژوهش 28
3-4 متغيرهاي پژوهش 29
3-5 جامعه آماری و حجم نمونه 29
3-6 روش جمعآوری اطلاعات 30
3-7 روشها و ابزار تجزیه و تحلیل دادهها 30
3-7-1 آمار توصیفی 30
3-7-2 آمار استنباطی 30
3-8 تعریف عملیاتی متغیرها 31
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادهها
4-1 مقدمه 35
4-2 آمار توصیفی 36
4-3 آزمون فرضیههای پژوهش 36
فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادها
5-1 مقدمه 46
5-2 نتیجهگیری پژوهش 46
5-3 پیشنهادهای پژوهش 47
5-3-1 پیشنهادهای کاربردی 47
5-3-2 پیشنهادها برای پژوهشهای آتی 47
5-4 موانع و محدودیتهای پژوهش 48
منابع و مأخذ 49
منابع فارسی 50
منابع لاتین 52

فهرست جداول
عنوان شماره صفحه
جدول (3-1) چگونگی انتخاب شرکتهای مورد مطالعه تحقیق ………………………………………………………………………………..44
جدول (4-1) آمار توصیفی متغییرها………………………………………………………………………………………………………………………..47
جدول (4-2) آزمون جارک جرا……………………………………………………………………………………………………………………………..48
جدول (4-3) ضریب همبستگی بین متغییر نوسانپذیری آتی بازده سهام شرکت و تغییرپذیری اقلام تعهدی…………………….48
جدول (4-4) ضریب رگرسیونی متغییرها………………………………………………………………………………………………………………..49
جدول (4-5) ضریب همبستگی بین متغییر نوسانپذیری آتی بازده سهام شرکت…………………………………………………………..50
جدول (4-6) ضریب رگرسیونی متغییرها………………………………………………………………………………………………………………..51
جدول (4-7) ضریب همبستگی بین نوسانپذیری سیستماتیک نوسانپذیری اقلام تعهدی حسابداری دوره جاری…………….53
جدول (4-8) ضریب رگرسیونی متغییرها………………………………………………………………………………………………………………..53
جدول (4-9) ضریب همبستگی بین نوسانپذیری غیر سیستماتیک نوسان پذیری اقلام تعهدی دوره جاری…………………….54
جدول (4-10) ضریب رگرسیونی متغییرها………………………………………………………………………………………………………………55
جدول (4-11) ضریب همبستگی بین نوسانپذیری آتی سهام شرکت با نوسانپذیری غیر اختیاری تعهدی جاری……………..56
جدول (4-12) ضریب رگرسیونی متغییرها………………………………………………………………………………………………………………57
جدول (4-13) ضریب همبستگی بین نوسانپذیری آتی با نوسانپذیری اقلام تعهدی دوره جاری…………………………………..58
جدول (4-14) ضریب رگرسیونی متغییرها……………………………………………………………………………………………………………..59

فهرست نمودار
عنوان شماره صفحه
نمودار (1-1) مدل مفهومی مطالعه رابطه بین تغییرپذیری اقلام تعهدی و نوسانپذیری بازده آتی سهام……………………..6

چکیده
در این پژوهش، یک چارچوب نظری برای پیشبینی اینکه چگونه نوسانپذیری اقلام تعهدی حسابداری در نوسانپذیری بازده سهام (ریسک سهام) منعکس میشود، مورد آزمون قرار میگردد. مدل نظری ارائه شده در این تحقیق که نوسانپذیری اقلام تعهدی و واریانس بازده سهام را بهم مرتبط میکند. بر اساس فرضیه بازارهای کارا، انتظار میرود اگر نوسانپذیری اقلام تعهدی دوره جاری بیشتر باشد، نوسانپذیری بازده آتی سهام بیشتر باشد. با توجه به اینکه نوسانپذیری اقلام تعهدی از دو قسمت ناشی میشود، در این پژوهش رابطه بین نوسانپذیری اقلام تعهدی و نوسانپذیری بازده سهم برای هر یک از دو جزء اختیاری و غیر اختیاری بهصورت جداگانه مورد بررسی قرار میگیرد. جامعه پژوهش شامل شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار به تعداد 112 نمونه میباشد. در این پژوهش برای تحلیل همبستگی بین متغیرها و بررسی فرضیههای موجود از نرم افزار ایویوز مورد استفاده قرار میگیرد. نتایج حاکی از آن است که بین تغییرپذیری اقلام تعهدی و نوسانپذیری آتی بازده سهام شرکت دوره جاری، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بین اقلام تعهدی دوره جاری و جزء اختیاری با نوسانپذیری بازده آتی سهام برای جزء غیر اختیاری (بنیادی)، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بین نوسانپذیری اقلام تعهدی حسابداری دوره جاری با نوسانپذیری سیستماتیک و غیرسیستماتیک آتی بازده سهام، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بین اقلام تعهدی دوره جاری و جزء اختیاری با نوسانپذیری بازده آتی سهام (سیستماتیک و غیرسیستماتیک) برای جزء غیر اختیاری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

واژگان کلیدی: اقلام تعهدی، نوسانپذیری بازده آتی سهام، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار.

فصل اول
کلیات پژوهش

1-1 مقدمه
یکی از مهمترین و گستردهترین پژوهشهای بازارهای مالی تشریح رفتار بازده سهام است. امروزه اطلاعات مالی، ابزار راهبردی مهم در تصمیمگیری اقتصادی محسوب میشود و بدون شک کیفیت تصمیمات نیز بستگی به صحت، دقت و به هنگام بودن اطلاعات دارد. در بازارهای مالی، اطلاعات میتواند به صورت نشانهها، علائم، اخبار و پیشبینیهای مختلف از داخل یا خارج شرکت گزارش و در دسترس سهامداران قرار گیرد و موجب ایجاد واکنش و در نتیجه تغییراتی در قیمت سهام شود. واکنشهای بازار سهام به اطلاعات، متفاوت است در برخی موارد واکنش افراد عقلایی نیست و موجب نابهنجاریهایی از جمله افزایش یا کاهش بیش از حد قیمتها میشود. واکنش بیش از اندازه یا کمتر از اندازه، زمانی رخ میدهد که افراد با توجه به اطلاعات جدید، قیمت سهام را بیشتر یا کمتر از ارزش ذاتی آن تعیین میکنند. اگر چه بازار پس از گذشت زمان به اشتباه خود پی میبرد و به حالت تعادل برمیگردد اما این رفتار اقتصادی، نوعی رفتار غیر عقلایی در بازار محسوب میشود که شاید بتوان آن را نوعی واکنش منطقی نسبت به عدم اطمینان سرمایهگذاران تلقی کرد(حقیقت و بختیاری، 1390). همچنین یکی از اهداف حسابداری فراهم آوردن اطلاعات برای سرمایهگذاران و تحلیلگران برای کمک به آنها در پیشبینی بازده سهام شرکتها است. بررسی عوامل تعیینکننده تغییرات بازده سهام میتواند سبب بهبود تصمیمگیری سرمایهگذاران و تخصیص بهینه منابع شود. در واقع با مشخص شدن عوامل تعیینکننده بازده سهام، ذهنیت سرمایه گذاران در خصوص عوامل مؤثر بر تغییرات بازده سهام اصلاح خواهد شد. لذا با عنایت به اینکه ارزیابی بازده سهام شرکتهای مختلف مهمترین مسأله پیشروی سرمایهگذاران در بازار سرمایه محسوب میشود بنابراین، پژوهش حاضر در صدد پاسخ به این سؤال است که رابطه بین نوسانپذیری اقلام تعهدی دوره جاری و نوسانپذیری بازده آتی سهام چگونه است؟

1-2 بیان مسأله
اقلام تعهدی به دو بخش اختیاری (مدیریتی) و غیر اختیاری (بنیادی) تقسیم میشوند. اما استفاده از اقلام تعهدی اختیاری که در کنترل مدیریت است میتواند علامتی از اطلاعات محرمانه یا دستکاری سود باشد(دچو1، 1994). برخلاف تحقیقات قبلی که بر میانگین اقلام تعهدی تمرکز نمودهاند، این تحقیق بر نوسانپذیری اقلام تعهدی متمرکز میشود. نوسانپذیری اقلام تعهدی میتواند ناشی از دو فاکتور مجزا باشد. اول، عدم اطمینان بنیادی (غیر اختیاری) ناشی از نوسانات اقتصادی است که به مدل تجاری، ساختار سازمانی و محیط عملیاتی شرکت مربوط میشود. بدیهی است که این عدم اطمینان منجر به ایجاد نوسان در جریان نقد عملیاتی میشود. فاکتور دوم نوسانپذیری اقلام تعهدی، جزء اختیاری (مدیریتی) است که منعکسکننده اختیارات مدیریت و مداخله در فرایند حسابداری است(شان2 و همکاران، 2013). ریسک یعنی احتمال تفاوت بین بازده واقعی و بازده پیشبینی شده و یا میتوان گفت ریسک یک دارایی عبارت است از، تغییر احتمالی بازده آتی ناشی از آن دارایی. دامنه پراکندگی احتمالات بازده یک سهم، بیانگر ریسک آن سهم است. هر قدر دامنه پراکندگی یا انحراف معیار بازده سهم بیشتر باشد، ریسک بیشتر است. ریسک بازده سهام از دو بخش تشکیل میشود: ریسک سیستماتیک که ناشی از نوسانات کلی بازار است و ریسک غیر سیستماتیک که مربوط به شرایط خاص یک شرکت است. به مجموع ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک ریسک کل میگویند(تهرانی، 1378: 293). از نقطه نظر سرمایهگذار، پیشبینی بازده سهام از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است که خود متاثر از ریسک سهام است. بازده و ریسک دو بعد مهم در هر سرمایهگذاری هستند به طوری که تمامی تصمیمات سرمایهگذاری بر اساس ریسک و بازده اتخاذ میشوند(هیبتی و همکاران، 7). بنابراین شناخت عواملی که بر ریسک و بازده اثر میگذارند موضوعی کلیدی و بحرانی است. در این تحقیق یک چارچوب نظری برای پیشبینی اینکه چگونه نوسانپذیری اقلام تعهدی حسابداری (به بیان دیگر، عدم اطمینان ذاتی در اقلام تعهدی) در نوسانپذیری بازده سهام (ریسک سهام) منعکس می شود، مورد آزمون قرار می گردد. مدل نظری ارائه شده در این تحقیق که نوسان پذیری اقلام تعهدی و واریانس بازده سهام را بهم مرتبط میکند بر پایه مدلهای ارائه شده توسط کالن-سگال3(2004) و وولتیناهو4(2002) قرار دارد. این مدل نشان میدهد که واریانس شرطی اقلام تعهدی حسابداری، بخشی از واریانس بازده سهام است. بر اساس فرضیه

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع امنيت، طايفه، اشرار، خرابکاري Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه اقلام تعهدی، قلام تعهدی، بازده آتی سهام، بازده سهام