منابع پایان نامه ارشد درباره اسرای جنگی، رفتار انسان، تأمین اجتماعی، دولت اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

فهرست
چکیده : 1
مقدمه : 2
1)بيانمسأله: 2
2) اهمیتوضرورتانجامتحقيق: 3
3)مرورادبیاتوسوابقمربوطه: 3
4) اهداف : 4
5)سؤالاتتحقیق: 4
6)فرضيه‏هايتحقیق: 5
7) روششناسیتحقیق: 5
8) ساختارتحقیق 5
کلیاتومفاهیم 7
مبحثاول : اسير،تعريفحقوقيوعرفيآنوبررسيوضعيتاسيران 8
گفتاراول : تعريفعرفيوحقوقياسير 8
بنداول : تعريفعرفي 8
بنددوم : تعريفحقوقياسير 9
گفتاردوم : اسيردرجوامعمختلفوديدگاهاسلامدربارهاسير 12
بنداول : ديدگاهاسلامدربارهاسير 12
بنددوم : اسيردرجوامعاوليهتاقرونوسطي 15
مبحثدوم : وضعيتاسارتواسيراندرجنگهايجهانياولودوموپسازآنها 17
گفتاراول : وضعيتاسارتواسيراندرجنگهايجهانياولودوم 17
بنداول : اسيراننظامي 20
بنددوم : اسيرانغيرنظامي 28
گفتاردوم : وضعيتاسيرانپسازجنگجهانيدوم 33
مبحثسوم : رویکرداسلامبهجنگوخشونت 34
گفتاراول : تعریف،تاریخچهوانواعجنگومخاصماتمسلحانه 35
بنداول : تعریفجنگ 35
بنددوم : تاریخچهوریشه‌یابیبروزپدیده‌یجنگ 37
2-1 : مخاصماتمسلحانهغیربین‌المللی 42
2-2 : مخاصماتمسلحانهبین‌المللی 43
گفتاردوم :بررسیاصلنفیجنگازدیدگاهاسلاموحقوقبینالملل 44
بنداول : اصلنفیجنگوخشونتازدیدگاهبینالملل 44
بنددوم : نفیجنگازمنظرقرآنواحادیث 45
گفتارسوم : نگرشاسلامبهانسانوفرهنگصلح 46
بنداول : نگرشاسلامبهانسانوحقوقانسانی 46
بنددوم : ترویجفرهنگصلح 49
بندسوم : اصولوقواعدفقهی 51
فصلدوم : بررسیاصولحقوقیحمایتازاسیرانمخاصماتمسلحانهدرپرتوحقوقبینالمللبشردوستانه 53
مبحثاول : بررسیحقوقبشردوستانهبینالمللیواسلامی 54
گفتاراول : مروریبرمفاهیمحقوقبشردوستانهبین‌المللیواسلامی 55
گفتاردوم : اصولتفکیک،ضرورتوتناسبدرحقوقبشردوستانهبین‌المللیواسلامی 57
مبحثدوم : بررسیحقوقاسیرانجنگیدرنگرشاسلامیوبینالمللی 58
گفتاراول:بررسیحمايتهايكليازحقوقاسيرانجنگياسيرانوحسنرفتارانسانيباآنان 58
بنداول : حمايتكليازاسيران 58
بنددوم : رفتارانساني 59
گفتاردوم : نفياعمالتلافيجويانهوكسباطلاعاتواخبار،کار،رهاییوسایراعمالبدونرعايتاصولانساني 60
بنداول : عدماعمالتلافيجويانه 60
بنددوم : نفيكسباخبارواطلاعات 60
بندسوم : کاراسیرانجنگی 61
بندچهارم : رهاییاسیراندرراستایحسنرفتارباآنان 63
بندپنجم : حقوقمذهبيومصونيتاموالشخصياسيرانجنگي 70
بندششم : فراراسيران 73
گفتارسوم : تنبيهاتجزاييوانتظامياسيرانوشكايتآنانبهلحاظكيفيتاسارت 73
بنداول : تنبيهاتانتظاميوجزايياسيرانجنگي 74
بنددوم : شكايتاسيرانجنگيبهلحاظكيفيتاسارت : 77
گفتارچهارم : حمايتهايقانونيوبينالملليوارگان‌هايحمايتكنندهازاسيرانجنگي 78
بنداول : كشورحامي 79
بنددوم : كميتهيبينالملليصليبسرخ 81
بندسوم : نمايندهمعتمداسيران 82
بندجهارم : سازمانهايبينالملليانسانيوبشردوستانه 83
فصلسوم : بررسیحمایتهایحقوقیدرزمینهاستخلاصورهاییاسیرانباارائهشواهدعینیدراینزمینه 85
مبحثاول : روش‌هاياستخلاصوبازگشتاسيرانجنگي 86
گفتاراول : مبادلهاسيران 88
گفتاردوم : فوتاسيران 90
گفتارسوم : ضمانتياقولاسير3 : 92
گفتارچهارم : فراراسيران 94
گفتارپنجم : جراحتوبيماريشديداسيران 95
گفتارششم : پايانمخاصماتفعال 96
مبحثدوم : ارائهشواهدعينيازخاطراتاسيرانجنگعراقعلیهايرانونامههاياسارتآنان 98
گفتاراول : نامههاياسارت 99
بنداول : نامهايازآزادهيشهيدمحمودامجديان 99
بندسوم : نامهايازآزادهرسول… 101
بندچهارم : نامهايازآزادهمجيدجلالوند 101
گفتاردوم : ضمانت‌هاياجراييكنوانسيون 1949 ونارساييهاوخلاهایآن 102
نتیجهگیریوپیشنهادات : 104
الف )نتيجهگيري : 104
ب) پيشنهاد : 109
منابع : 111
الف ) فارسي: 111
1) کتب 111
2) مقالات Error! Bookmark not defined.
3) پایاننامهوتقریرات Error! Bookmark not defined.
ب ) عربي 112
ج ) انگليسي 113

چکیده :
با بروز جنگ، اولین مسئلهای که بعد از بیخانمانی هزاران انسان و بحرانهای عظیم اقتصادی بروز میکند، به اسارت گرفتهشدن تعدادی از افراد طرفین در این درگیریها میباشد که گاه با سیل عظیم مردان و زنانی روبرو میشویم که در زندانهای دشمن گرفتار شده و سالیان زیادی را بایستی بهعنوان اسیر جنگی در خاک دشمن سپری نمایند، تا که شاید بعد از اتمام جنگ به خانه و کاشانهی خویش برگردند.
رفتار انسانی با اسیران جنگی ریشه در این واقعیت دارد که رزمندگان به اسارت گرفته شده دیگر هیچ خطری برای جان افرادی که آنها را به اسارت گرفته‌اند و یا ارتش آنها ندارند. این امر مبنای رفتار انسانی پیش‌بینی شده در مخاصمات مسلحانه با اسیران را در حقوق بین‌الملل تشکیل می‌دهد. ؛ هرگونه تبعیض بر اساس نژاد، ملیت، عقاید مذهبی یا نظریات سیاسی یا معیارهای مشابه، غیرقانونی است. مقابله به مثل علیه اسیران جنگی ممنوع خواهد بود؛ اسیران جنگی باید به اندازه کافی مواد غذایی و پوشاک و همچنین مراقبت‌های لازم پزشکی دریافت کنند، باید در اعمال فرایض مذهبی آزاد باشند؛ اسیران جنگی تابع قانون‌ها، مقررات و دستورات لازم‌الاجرا در نیروهای مسلح قدرت بازداشت‌کننده هستند. قدرت بازداشت‌کننده در مبادرت به اقدامات قضایی یا انضباطی در خصوص هر یک از جرایم ارتکابی توسط اسیران جنگی علیه این مقررات محق است. در حقوق ایران در زمینه حقوق اسرا به طور اختصاصی قوانین و مقررات خاصی پیش بینی نشده است لذا در ایران از حقوق اسلام و مقررات بین المللی تبعیت می گردد.در حقوق اسلامی نخستین دستوری که در قرآن به هنگام گرفتن اسیر آمده است؛ فرمان آیه 4 سوره محمد است: «فشدوا الوثاق» که به معنای در اختیار داشتن کامل اسیر است. این جمله در بیان محافظت و مراقبت کامل از اسیر به کار برده می‌شود. در اسلام اگر حق حیات اسیر به رسمیت شناخته شده است، ناگزیر تأمین لوازم حق حیات پذیرفته شده است و اسیران جنگی نیز همانند همه قشرهای محروم و مستمند از تأمین اجتماعی برخوردار هستند و نشانه این نوع تفکر در مورد اسیر، آیه 8 سوره مبارکه دهر است که رسیدگی به تغذیه اسیران را در کنار ضرورت تأمین اجتماعی مستمندان و ایتام آورده است. به طور کلی، می‌توان گفت که رسیدگی، نگهداری و مراقبت اسیران از واجبات کفایی است و انجام آن به صورت مستقیم بر عهده دولت اسلامی و بیت‌المال است و یا به طور غیرمستقیم از باب حسبه به دولت اسلامی واگذار می‌شود.اسیر جنگی از نقطه‌نظر حق دریافت مزد کار و نحوه اشتغال، حکم خاصی ندارد و مشمول مقررات عمومی حقوق کار در اسلام است. بی‌شک بیگاری کشیدن از اسیران و وادار کردن آنان به کارهای اجباری، حتی با پرداخت دستمزد نمی‌تواند مصداق احسان باشد که در قرآن و سنت بر انجام آن در حق اسیران تأکید شده است.
کلید واژه : اسیران جنگی ، حقوق بین الملل بشر دوستانه ، اسلام ، ایران ، اسناد بین المللی .

مقدمه :
1)بيان مسأله:
موضوع اسيران جنگي و نحوه برخورد با آنان از قديمي‌ترين موضوعات روابط بين ملت‌ها در جامعه و تاريخ بشري بوده است. نحوه‌ي برخورد با اسيران به نسبت تمدن و فرهنگ بشري در هر زمان تفاوت داشته است.در دوره‌هاي پيشامدرن اطلاق واژه اسير نه تنها شامل نيروهاي جنگي طرف مقابل که مشمول کودکان و زنان و سالمندان و همه افرادي مي‌شد که در حيطه‌ي اقتدار طرف پيروز قرار مي‌گرفتند. گذشت زمان و پيشرفت تمدن و گشايش در تفکر آدميان آشنايي جوامع با فضيلت‌ها و کرامت‌هاي بشري، غلبه بر سنت‌هاي جاهلانه، توجه به حقوق بشر، لغو مالکيت و خداوندگاري انسان بر انسان و بردگي، انديشمندان را وادار کرد تا با نگاهي عميق‌تر به مسئله اسارت نگاه کنند. بتدريج و به خصوص در قرن هفدهم و هجدهم ميلادي بود که اسير جنگي در مهد اوليه‌ي حقوق بين‌الملل معاصر يعني در قاره اروپا مفهومي حقوقي یافت. اين امر در واقع مرهون نظرات بشردوستانه دانشمنداني چون جان لاک انگليسي، منتسکيو و ژان ژاک فرانسوي بود که در نهايت در مقررات حقوق بين‌الملل معاصر، توجه ويژه‌اي به حقوق اسيران جنگي شده است. نظر به جايگاه مهم و ارزنده‌ي قواعد مذکور، امروزه بسياري از آنها به‌عنوان قواعد عام‌الشمول به شمار مي‌روند که نقض آنها جنايت بين‌المللي محسوب مي‌شود و مسئوليت کيفري براي افراد خاطي در هر سمت و مقامي که باشند، در پي خواهد داشت. اکثر اين قواعد آمره بين‌المللي در اسناد و عهدنامه‌هابتدریج رایج شده‌اند. اين اسناد عبارتند از:اعلاميه بروکسل 1874 (مواد 23 و 24).فصل دوم مقررات لاهه منضم به عهدنامه چهارم مورخ 18 اکتبر 1907 (مواد 4 تا 20).
عهدنامه ژنو مورخ 27 ژوئيه 1929 در زمينه بهبود سرنوشت اسيران جنگي.عهدنامه سوم ژنو مورخ 12 اوت 1949 در مورد رفتار با اسيران جنگي. براساس اين قواعد، مقامات کشور اسير کننده بايد با اسيران جنگي، در هر زمان و تحت هر شرايطي در کمال انسانيت رفتار کنند و از اعمال هر گونه رفتار غيرانساني از قبيل خشونت ( به صورت شکنجه‌هاي جسماني يا رواني و غيره)، تهديد، توهين، و بالاخره غفلت غير موجه که منجر به فوت آنان گردد و يا سلامتي آنها را دچار مخاطره سازد، پرهيز نمايند (ماده 13 عهدنامه سوم). اسيران، برخوردار از احترام و شرافت و حيثيت شخصي هستند (ماده 14 عهدنامه سوم) و بايستي با آنان بدون در نظر گرفتن نژاد، تابعيت و مذهب رفتار شود (ماده 16 عهدنامه سوم). به گفته پروفسور روتر « بي‌اغراق مي‌توان گفت که اسيران جنگي در کليه‌ي موارد بجز موارد آزادي خروج از اردوگاه‌ها، از همان رفتار انساني مساعد برخوردارند که نيروهاي مسلح کشور اسير کننده.» در اسلام نيز اسير جنگي داراي حقوق و احکامي است که مسلمانان به هر شکل، موظف به رعايت آن مي‌باشند. از جمله اين حقوق، احترام به اسير و رفتار محبت‌آميز با او مي‌باشد. پيامبر اسلام مسلمانان را به خوش رفتاري با اسيران سفارش مي‌کند از طرفي اسير نمودن دشمن در حال جنگ مبناي مشروعيت شرعي و حقوقي دارد واسلام بر اين نکته تأکيد مي‌ورزد. در قرآن در موارد متعددي بر اين امر تأکيد شده است، مانند آيه 5 سوره توبه و آيه 4 سوره محمد.با توجه به توضیحات فوق این پژوهش در پی بررسی تطبیقی ماهیت و آثار حقوق اسرا در ایران ، اسلام و حقوق بین الملل میباشد.

2) اهمیت و ضرورت انجام تحقيق:
یکی از موضوعاتی که همواره در روابط بین‌المللی در گذشته و حال مطرح بوده و از مهمترین سرفصل‌های حمایت بشردوستانه به شمار می‌آید، مسئلهی حقوق اسرا است. در گذشتهی نه چندان دور اسرای جنگی مورد بی‌مهری‌های بسیار بوده و این‌گونه افراد معمولا با سرنوشتی شوم از قتل، کورشدن، عقیم گردیدن، تحمل بردگی و کارهای سخت تا پایان عمر روبرو بوده و در کمتر مواردی، دولت گیرندهی اسیر در برابر منت بر اسرا و یا گرفتن فدای مالی سنگین حاضر به آزادکردن اسرا بوده است. مقررات بین‌المللى در سایر نظام‌هاى حقوقى، به تدریج پس از پیدایش جامعهی ملل و سپس سازمان ملل متحد شكل حقوقى و قانونى به خود گرفت، و كشورها با تصویب و امضاى این مصوبات، به صورت قانونى، خود را ملزم به مراعات آن مى‌داننددر این میان یکی از قراردادهای مهم بینالمللی در مورد اسرای جنگی، عهدنامهی ژنو 27 ژوئیه 1929م در مورد رفتار با مجروحان یا بیماران و سرنوشت زندانیان جنگی است که تا حدودی به حقوق و مسایل مربوط به اسرای جنگی اشاره نموده است.از طرف دیگر می بینیم هر روز در سطح جهان درگیری هایی پیش می آید که تا حدود زیادی بنیادی ترین حقوق اسرا در آن پایمال شده و در برخی از موارد مشاهده میشود به محض اسیر شدن ، اسیر بصورت بسیار وحشناکی به قتل میرسد لذا پرداختن به موضوعات این چنین در دانشگاهها و مراکز پژوهشی از اهمیت خاصی برخوردار است و در صورت کاربردی بودن چنین پژوهش هایی در زمینه جرم انگاری آن می توان در نهایت با تشکیل دادگاه های بین المللی ، عاملان چنین جنایاتی را مجازات کرد.

3)مرور ادبیات و سوابق مربوطه:
1- علی داعی ( 1387 ) در مقاله ایی به عنوان مسئولیت بین المللی نقض حقوق اسیران جنگی ایرانی در عراق اشاراتی به موضوع بحث داشته و می نویسد در طول هشت سال دفاع مقدس حدود 000/40 ایرانی به اسارت

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع کتابخانه ملی، توسعه فرهنگی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره حقوق بین الملل، مخاصمات مسلحانه، حقوق بین الملل بشر، جمع آوری اطلاعات