پایان نامه با کلید واژگان اختیار معامله، حقوق ایران، فقه اسلامی، غرر در قرارداد

دانلود پایان نامه ارشد

گفتار اول: شرایط و لوازم غرر در حقوق ایران 23
گفتار دوم: تحلیل غرر به مفهوم جهل در حقوق ایران 26
گفتار سوم: غرر در شروط ضمن عقد 31
بند اول: مفهوم شرط 31
بند دوم: شرط و التزامات متقابل 33
مبحث سوم : بررسی عنوان غرر در حقوق انگلستان 40
گفتار اول :مفهوم لغوی و اصطلاحی غرر 40
بند اول :بررسی غرر بر اساس مفهوم ریسک 40
بند دوم: بررسی مفهوم غرر بر اساس ثمن تعیین نشده 41
بند سوم : بررسی غرر بر اساس بیع مبیع آینده 42
گفتار دوم : بررسی شروط ضمن العقد در حقوق انگلستان 44
گفتار سوم : بررسی عنوان غرر بر اساس اصل آزادی قراردادها 48
بند اول : اصل آزادی قراردادی: 48
بند دوم :نقش دولت در تحدید دامنه اصل آزادی قراردادی 51
بند سوم: بررسی تعارض اصل حسن نیت با اصل حاکمیت اراده 58
گفتار چهارم : بررسی غرر بر اساس امکان قابلیت تعیین عوضین 60
فصل دوم : شبهه غرر در قرارداد اختیار معامله 64
مبحث اول:قرارداد اختیارمعامله 65
گفتار اول : ماهیت قرارداد اختیار معامله 65
بند اول : تعریف قرارداد اختیارمعامله 65
بند دوم : انواع قرارداد اختیار معامله 66
گفتار دوم : موضوع قرارداد اختیار معامله 67
بند اول: مالیت داشتن 69
بند دوم : معلوم و معین بودن 71
گفتار سوم : قرارداد اختیار معامله مصداق بیع حق 72
بند اول : بیع حق در فقه امامیه 72
بند دوم : بیع حق در حقوق ایران 75
گفتار چهارم: ادله صحت قرارداد اختیار معامله 78
مبحث دوم: بررسی نفی غرر در قراردادهای اختیار معامله 82
گفتار اول : نفی غرر در قرارداد اختیار معامله بر مبنای فقه اسلامی 82
بند اول: نفی غرر بر مبنای مفهوم خطر 82
بند دوم : نفی غرر بر مبنای قابلیت تعیین عوضین 87
گفتار دوم: نفی غرر در قرارداد اختیار معامله بر مبنای حقوق ایران 90
بند اول: نفی غرر بر مبنای پذیرش احتمال و اقتضاء تعیین 90
بند دوم: نفی غرر بر مبنای پذیرش مخاطره و ریسک منطقی 93
گفتار سوم : نفی غرر در قراردادهای اختیار معامله در حقوق انگلستان 95
بند اول: نفی غرر بر اساس ملاک قابلیت تعیین (ثمن تعیین نشده) 96
بند دوم نفی غرر : بر اساس اعمال اصل حاکمیت اراده 97
مبحث سوم: بررسی غرر در قرارداد اختیار معامله آمریکایی 100
گفتار اول :بررسی نظریه ی موافقان نفی غرر 100
بند اول: نظریه پذیرش خطر و ریسک در معاملات 100
بند دوم : نظریه حصر عنوان غرر، در مصادیق سه گانه 101
بند سوم : نظریه قیاس اولویت 101
گفتار دوم : نقد نظریه موافقان 102
گفتار سوم: بررسی نظریه وجود غایت 108
نتیجه گیری و پیشنهاد 119
منابع ومأخذ 123

مقدمه :
همواره در تبیین وتنقیح موضوعات حادث، آنچه تهافت و تعارض را به میدان تقابل وارد می کند که لازمه ترک این تعارض تطبیق امر حادث بر مبنای قانونی و حقوق جاری، و به عبارت اخری تبیین موضوعات جدید در ما وضع له قانون است. البته آنچه را که در این چالش نباید فراموش نمود، لزوم اجتهاد پویایی است که از انسداد ورود جامعه به عرصه های جدید معاملات و مبادلات نوین جلوگیری نماید البته این امر نباید موجب عدول اجتهادی در برابر نصوص قانونی گردد.
در این تحقیق نگارنده فقه اسلامی و حقوق ایران را به عنوان متغیرهای وابسته مطالعه و مورد تحقیق قرارداده است و از حقوق انگلستان به عنوان یک متغیر وابسته و الهام بخش ادله استفاده نموده است.
در مباحث مطالعات تطبیقی آنچه لازم قطعی می باشد این نکته است که فضای معاملاتی و به مفهوم عام تر نظام اقتصاد مالی جدا از بازارهای معاملاتی نوین جهانی نباشد اما در منقح نمودن تعارضات نمی توان از مبدا پیدایش و اصول منبعث از آن غافل بود.
معاملات نوین و اصولاً مبدا موضوعات مستحدثه در باب معاملات و کثرت روزافزون آن اغلب در کشورهایی پدید آمده اند که دارای نظام اقتصادی آزاد یا لیبرال هستند که هدف از معاملات اگرچه دارای چارچوب قانونی مشخصی هستند کسب حداکثر سود از انعقاد معامله است و معاملات نوین اغلب در این فضا پدیدار آمده اند و صحت و بطلان آن اصولاً در ترازوی تصدیق این ایده ها قرار می گیرند. اما در نظام های حقوقی و اقتصادی کشورهایی که قانون آنها منبعث از ایدئولوژی و مکتب دینی است و دکترین آن اندیشه فقهی فقها آن اعصار است تطبیق این دو امر نیازمند تدقیق و تتبع جامع است در نظام های حقوقی منبعث از مذهب در انعقاد معامله اصولاً کسب سود تنها مقتضی معاملات است نه علت تامه آن زیرا در نظام اقتصاد آزاد یا لیبرال ان یقبض ناقصاً و یدفع راجحاً نمی تواند موضوعیت داشته باشد حکم حلیت بیع و حرمت ربا و یا ترویج قرض الحسنه بیانگر این مطلب است که حقوق منبعث از ایدئولوژی در فرض تحقیق همواره به اعتبار تحصیل سود بیشتر در قبال تملیک مال کمتر نمی اندیشد اگرچه مغابنه را پذیرفته است. قوانین مذهبی و نظام های اقتصادی منبعث از آن همواره سعی در القاء ارزشهای اخلاقی در مبادلات دارند التسویه بین المتعاملین فی الانصاف، اقاله النادم اذا تفرقا من المجلس اوشرط الخیار، اگرچه این ارزشهای اخلاقی جنبه ارشادی داشته باشند نه وجوبی ولی سهمی را در بستر تقنین قواعد حقوقی دارا می باشد.
با توجه به مقدمات یادشده سعی نگارنده بر این بوده است در مطالعات خویش در فقه و حقوق و حقوق انگلستان، اجتهادی را از اصول و قواعد مسلم پذیرفته شده در فقه و حقوق ایران و حقوق انگلستان ارائه گردد، که هم وضع واضع را مورد امعان نظر قرارداده باشد، و هم دکترین حقوقی بر مبنای اصول بنیادین آن را بپذیرد و به طور خلاصه سعی نگارنده در تبیین قرارداد اختیار معامله بر اساس قاعده نفی عدول اجتهادی در برابر نصوص قانونی بوده است. در این مطالعه تلاش بر این است که ابتدا مفهوم غرر را بر اساس اصول پذیرفته شده در فقه و حقوق ایران و حقوق انگلستان را بر اساس نظرات راجح و مستند فقها و دکترین بدست آید و پس از آنکه مبنای دقیق از این مفهوم در موضوعات سه گانه مورد مطالعه بدست آمد، به تعریف قرارداد اختیار معامله و بررسی مبانی شکلی و ماهوی آن را بپردازیم و آن بر مبنای بدست آمده از مفهوم غرر در فقه و حقوق ایران و حقوق انگلستان منطبق نماییم و بطلان و صحت این قرارداد را بر اساس ادله و مستندات استخراج شده و از مبانی یادشده را به اثبات برسانیم تا یک بستر برای تحقیقات و مطالعات گسترده تر فراهم آید.
الف- بیان مسئله:
به همان شیوه ای که اقتصاد جهانی در حال تغییر و توسعه می باشد ابزارهای معاملات نیز به اقتضاء این تغییرات دچار تحول شده است و به همراه شیوه های معاملاتی مرسوم سهمی را در بازار مبادلاتی به دست آورده است. قراردادهای اختیار معامله همانند ابزارهای مشتق مالی به تدریج گسترش یافته اند و سهم عمده ای را در بازارهای معاملاتی ایفا می نماید. این قراردادها علاوه بر اینکه یک ابزار برای تجارت و کسب سود می باشد وسیله ای برای پوشش ریسک های ناشی از نوسانات ناگهانی قیمت ها می باشد. قراردادهای اختیار معامله بر خلاف ابزارهای مشتقه هم در بورس و هم در فرابورس قابل عرضه می باشد و این خود یکی از مهمترین دلایل سبقت روزافزون این قراردادها از سایر ابزارهای مشتقه می باشد.
قراردادهای اختیار معامله دسترسی گسترده تری را به بازارهای مالی فراهم آورده است و این دسترسی گسترده میزان حجم و گردش ثروت را افزایش داده است.
در قراردادهای اختیار معامله خریداران، حق معامله در زمان آتی را به همراه مصونیت از نوسانات بازار کالا بدست می آورند که خود یک وسیله مناسب برای پوشش ریسک است. این قراردادها علیرغم مزیت های یادشده دارای ماهیت خاص قراردادی می باشد که باتوجه به اصول فقهی و قانونی ایران مناقشاتی بر آن مترتب است. از جمله مناقشاتی که می توان بیان نمود: مجهول بودن شرط اعمال اختیار در اختیار معامله آمریکایی، شائبه غرری بودن قرارداد اختیار معامله، فقدان برخی از شرایط صحت قراردادها، شائبه احتمالی بودن این قراردادها و مجهول بودن عقد نهایی که برخی نویسندگان به ان امر اشاره نموده اند. با توجه به مطالب یاد شده بیان دیدگاه های فقه اسلامی، حقوق ایران، و حقوق انگلستان راجع به مفهوم غرر، شرایط لازم برای اعمال قاعده غرر، قرارداد تحلیل اختیار معامله، لزوم تعیین ماهیت و موضوع مبادله، تعیین محدود برای اعمال این قاعده از جمله مسائلی خواهد بود که در این مطالعه به آن پرداخته خواهد شد.
ب- سابقه و ضرورت تحقیق:
قراردادهای اختیار معامله از جمله قراردادهایی می باشد که منشا آن از غرب با فرض نظام اقتصادی حاکم بر آن است اما امروزه این قراردادها میزان قابل توجی از معاملات را در دنیا را به خود اختصاص داده است که که میزان این معاملات در حوزه بورس و هم در فرابورس رو به گسترش است و ضرورت مطالعه در این حوزه را تقویت می کند. بدلیل اینکه قراردادهای اختیار معامله علاوه بر ابعاد حقوقی مترتب بر آن دارای ابعاد اقتصادی و مدیریتی نیز می باشد که در این باب هم در رشته های مدیریت و اقتصاد و اقتصاد و هم در رشته های حقوق کتب و مقالاتی به چاپ رسیده است. مقالات بررسی فقهی و حقوقی قراردادهای اختیار معامله نوشته دکتر جواد حسین زاده و عبدالحسین شیروی و اوراق اختیار معامله از منظر فقه امامیه نوشته حمید رضایی و کتابهای ابزارهای مشتقه مالی و کتابهای ابزارهای مشتقه مالی بررسی فقهی و اقتصادی نوشته غلامعلی معصومی نیا، و بررسی فقهی و حقوقی قرارداد اختیار معامله نوشته جواد حسین زاده از این جمله اند. که البته به بحث غرر قراردادهای اختیار معامله به شکل گسترده و مستقلی نپرداخته اند.ضرورت این گونه مطالعات یک ضرورت غیر قابل انکار است. زیرا از یک جهت بازارهای سرمایه ای هر کشور برای رشد و شکوفایی نیازمند ورود معاملاتی جدیدی می باشد تا از مزیت ها و اهداف این گونه قراردادها محروم نماند. از جهتی دیگر باید ساختار معاملاتی قراردادهای اختیار معامله را مطالعه نمود و آن را با معیار شرایط اساسی صحت قراردادهای سنجید که این امر باید در راستای کمک به رفع موانع فقهی و قانونی در این قراردادها، کمک به پویایی اقتصاد، تنوع به ابزارهای مالی قابل ارائه در بورس، رونق فضای سرمایه گذاری و سرمایه پذیری، ارتقای ارزش شاخص های سهام در بورس، رونق بورس به سبب کاهش دلالی و تجارت کاذب به دلیل مشوق های موجود در این قراردادها و ایجاد رغبت در جامعه برای انجام معاملات در بورس از طریق ارائه اطمینان قانونی مدنظر قرارداد. چنین مطالعاتی علاوه بر تلاش برای رفع موانع قانونی در جهات مذکور و همچنین امکان مشارکت عمومی، باید در این قراردادها حقوق و تکالیف متعاملین را معلوم و بین گردد تا وجود این تاب تفسیر موسع راهی برای سودجویی سوداگران بورس و اقتصاد را فراهم نسازد.
ج- سوالات تحقیق :
– شرط اعمال اختیار از زمان انعقاد تا زمان سر رسید در اختیار معامله آمریکایی بر مبنای اصل نفی جهل در معاملات در حقوق ایران و حقوق انگلستان چگونه قابل بررسی است؟
– نحوه تعیین عوضین قراردادهای اختیار معامله بر مبنای پذیرفته شده در فقه اسلامی و دکترین حقوق ایران و انگلستان چگونه در نفی شائبه غرر قابل بررسی است؟
– غرر در قراردادهای اختیار معامله با توجه به مبانی ارائه شده در فقه اسلامی و حقوق ایران، با مبانی ارائه شده در حقوق انگلستان چگونه قابل بررسی است؟
د- فرضیه های تحقیق :
– مفهوم غرر تعبیری که در فقه اسلامی آمده با آنچه که در حقوق انگلستان به آن استناد شده دارای قرابت معنایی و ماهوی است. و افاده ی خطر و ریسک می کند. در حالی که آنچه در حقوق ایران آمده از آن افاده جهل می شود که نتیجه هر یک از این معانی در صحت و بطلان عقد متفاوت است.
– حقوق ایران در مورد نحوه تعیین عوضین علم تفصیلی را پذیرفته است اما در فقه اسلامی با پذیرش غرر با عنوان خطر این قاعده را تعدیل نموده است و در حقوق انگلستان با پذیرش معیار متعارف، قابلیت تعیین در تعدیل این مفهوم و ابقاء قراردادها تلاش صورت گرفته است.
– شرط اعمال اختیار از زمان انعقاد تا زمان سر رسید در اختیار معامله آمریکایی با توجه به معیارهای ارائه شده در حقوق انگلستان، مانند قاابلیت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره حقوق بشر، اسناد حقوق بشر، حقوق بشری، کنوانسیون ژنو Next Entries پایان نامه با کلید واژگان اکل مال به باطل، اختیار معامله، غرر در قرارداد، حقوق ایران