پایان نامه رایگان درباره حقوق بشر، حقوق بشردوستانه، دادرسی عادلانه، اسناد حقوق بشر

دانلود پایان نامه ارشد

تقدیر و تشکر
نخستین سپاس و ستایش از آن خداوندی است که بنده کوچکش را در دریای بیکران اندیشه، قطره ای ساخت تا وسعت آن را از دریچه اندیشه های ناب آموزگارانی بزرگ به تماشا نشیند.لذا اکنون که در سایه سار بنده نوازی هایش پایان نامه حاضر به انجام رسیده است، بر خود لازم می دانم تا مراتب سپاس را از بزرگوارانی به جا آورم که اگر دست یاریگرشان نبود، هرگز این پایان نامه به انجام نمی رسید.
ابتدا از اساتید گرانقدرم جناب دکتر احمدرضا بهنیافر و جناب دکتر علی پورقصاب امیری که زحمت راهنمایی و مشاوره این پایان نامه را بر عهده داشتند، کمال سپاس را دارم.
و همچنین از استاد عالی قدر جناب دکتر حسن سلیمانی که زحمت داوری این پایان نامه را متحمل شدند، صمیمانه تشکر می کنم.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………..1
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………….2
الف)بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………………………….4
ب)پرسش های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….4
پ)فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….5
ت)سوابق تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….5
ث)اهمیت و اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………6
ج)روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………6
چ)سازماندهی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………7
فصل اول:مفاهیم و مبادی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه
مبحث اول:مفهوم حقوق بشر و حقوق بشردوستانه…………………………………………………………………………9
گفتار اول:مناسبات متقابل حقوق بشر و حقوق بشردوستانه……………………………………………………………..9
مبحث دوم:مفهوم متهم در حقوق بشر و حقوق بشردوستانه………………………………………………………….10
مبحث سوم:تفکیک بین نظامیان و غیرنظامیان………………………………………………………………………………11
فصل دوم:بازداشت و دادرسی عادلانه
مبحث اول:بازداشت و انواع آن………………………………………………………………………………………………….13
گفتار اول:بازداشت در لغت و در اصطلاح حقوقی……………………………………………………………………….13
گفتار دوم:بازداشت قانونی و غیرقانونی……………………………………………………………………………………….14
بند اول:بازداشت قانونی……………………………………………………………………………………………………………14
بند دوم:بازداشت غیرقانونی یا خودسرانه و حق جبران خسارت…………………………………………………….15
گفتار سوم:بازداشت در حبس مجرد یا انفرادی…………………………………………………………………………….18
مبحث دوم:سایر مباحث مرتبط با بازداشت………………………………………………………………………………….19
گفتار اول:مدت و مکان بازداشت……………………………………………………………………………………………….19
گفتار دوم:شرایط بازداشت………………………………………………………………………………………………………..20
مبحث سوم:مفهوم دادرسی عادلانه……………………………………………………………………………………………..21
گفتار اول:پیشینه دادرسی عادلانه در نظام بین المللی…………………………………………………………………….22
بند اول:دادرسی عادلانه در حقوق بشر………………………………………………………………………………………..22
بند دوم:دادرسی عادلانه در حقوق بشردوستانه…………………………………………………………………………….23
فصل سوم:
استانداردهای حقوقی بین المللی در رابطه با بازداشت و حفظ حقوق متهمین طبق اسناد حقوق بشری و حقوق بشردوستانه
مبحث اول:اسناد بین المللی حمایت از متهم در حقوق بشر و حقوق بشردوستانه……………………………..25
گفتار اول:اسناد حقوق بشری…………………………………………………………………………………………………….25
گفتار دوم:اسناد حقوق بشردوستانه…………………………………………………………………………………………….25
مبحث دوم:تضمینات قانونی حقوق متهم بازداشت شده………………………………………………………………..26
گفتار اول:حق دسترسی افراد توقیف شده به اطلاعات…………………………………………………………………..26
بند اول:اطلاع فوری از دلایل بازداشت و دستگیری و تفهیم اتهام…………………………………………………..26

بند دوم:حق برخورداری از وکیل و اطلاع دادن به زبانی که می فهمد………………………………………………28
گفتار دوم:حق دسترسی افراد بازداشت شده به محیط بیرون از بازداشتگاه………………………………………..31
بند اول:حق ارتباط و ملاقات…………………………………………………………………………………………………….31
بند دوم:حق اطلاع به خانواده از بازداشت و حق دسترسی به پزشک………………………………………………32
گفتار سوم:حق حضور فوری نزد قاضی یا دیگر مسولان قضایی…………………………………………………….33
گفتار چهارم:حقوق دوران بازجویی……………………………………………………………………………………………35
بند اول:ممنوعیت اقرارهای اجباری…………………………………………………………………………………………….36
بند دوم:حق سکوت و حق برخورداری از مترجم…………………………………………………………………………37
گفتار پنجم:حق برخورداری از شرایط انسانی بازداشت و رهایی از شکنجه……………………………………..38
مبحث سوم:بازداشت کودکان و زنان…………………………………………………………………………………………..39
گفتار اول:کودکان بازداشتی و دادرسی عادلانه آنان………………………………………………………………………39
گفتار دوم:زنان در حبس…………………………………………………………………………………………………………..42
مبحث چهارم:حمایت از متهمین بیگانه……………………………………………………………………………………….42
گفتار اول:دستگیری و بازداشت متهم بیگانه…………………………………………………………………………………43
گفتار دوم:حمایت و مساعدت کنسولی از متهم در زمان بازداشت…………………………………………………..43
گفتار سوم:اسناد حمایت از حقوق کنسولی اتباع بیگانه…………………………………………………………………46
مبحث پنجم:تضمینات بنیادین رفتار با غیرنظامیان و حمایت حقوقی از آن ها………………………………….47
گفتار اول:حمایت عام از تمام افراد غیرنظامی………………………………………………………………………………47
بند اول:مفهوم احترام به فرد انسانی…………………………………………………………………………………………….48
بند دوم:حق دسترسی به کمک های بشردوستانه…………………………………………………………………………..49
گفتار دوم:حمایت خاص از برخی افراد غیرنظامی………………………………………………………………………..50
بند اول:زنان، حمایت های کلی و خاص…………………………………………………………………………………….50
بند دوم:کودکان، حمایت های کلی و خاص………………………………………………………………………………..51
بند سوم:بازداشت شدگان و حقوق حمایتی آنان…………………………………………………………………………..55
مبحث ششم:حمایت از اسیران جنگی…………………………………………………………………………………………58
گفتار اول:وضعیت حقوقی اسیران جنگی…………………………………………………………………………………….59
بند اول:رفتار انسانی با اسیران، حفظ و نگهداری آنان……………………………………………………………………60
بند دوم:شرایط زندگی اسیران جنگی و اشتغال آنان………………………………………………………………………64
بند سوم:آزادی اسیران در انجام فرایض و مکاتبات……………………………………………………………………….65
بند چهارم:شکایت از وضعیت اسارت و تدابیر انضباطی علیه اسیران………………………………………………67
گفتار دوم:حمایت بین المللی از اسیران………………………………………………………………………………………68
فصل چهارم:
شکنجه و ممنوعیت مطلق آن در معاهدات بین المللی و تعهدات دولت های عضو
مبحث اول:مباحث مقدماتی در مورد شکنجه……………………………………………………………………………….73
گفتار اول:مفهوم شکنجه در لغت و در اصطلاح…………………………………………………………………………..73
گفتار دوم:تعریف شکنجه در اسناد حقوق

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان توسعه صادرات، منطقه آزاد، میزان صادرات، تجارت آزاد Next Entries پایان نامه رایگان درباره حقوق بشر، حقوق بشردوستانه، حقوق متهم، دادرسی عادلانه