مقاله درباره تامین مالی، باشگاه های فوتبال، لیگ برتر فوتبال، منابع مالی

دانلود پایان نامه ارشد

در ابتدای هزاره سوم ، جهان ورزش دوران جدید و تازه ای را تجربه می کند، امروزه فوتبال تنها ورزش نیست بلکه پدیده ی اجتماعی، فرهنگی ، اقتصادی و سیاسی است، به دلیل جهانی شدن و تحولات سریع و گسترده فوتبال به صنعتی پولساز تبدیل شده است. از زمانیکه فوتبال یک صنعت جدید شد،گزینه های جدید تامین مالی به سمت باشگاه های ورزشی گشوده شد.رقابتهاي جهاني، فوتبال حرفه اي كشور را با تنگناي جدي مواجه ساخته است. برای موفقیت در این عرصه یکی از مهم ترین زیرساخت ها انتخاب روش های تامین مالی مناسب می باشد. هدف از اجرای این پژوهش مطالعه ی تطبقی چگونگی تامین مالی باشگاه های فوتبال حرفه ایی لیگ برتر ایران وانگلستان می باشدکه از نظر هدف کاربردی و به شیوه ی توصیفی-تحلیلی اجراگردید.نتایج نشان داد بین روش های تامین مالی باشگاه های فوتبال حرفه ایی لیگ برتر انگلستان و ایران تطابق چندانی وجود ندارد. تامین مالی اکثر باشگاه ها ی فوتبال حرفه ایی ایران مبتنی بر کمک های دولت و صنعت بوده و کمتر از روش های دیگر استفاده می کردند، درحالیکه اکثر باشگاه های انگلیسی خصوصی بوده و از طریق حق پخش تلویزیونی، تجارت و درآمد روز مسابقه تامین مالی می شدند. ساختار اقتصادی کشور، دولتی بودن باشگاه ها ، عدم شفافیت صورت های مالی،عدم اصلاح بعضی از قوانین در فدراسیون و سازمان لیگ فوتبال ،امتناع صدا و سیما از پرداخت حق پخش آگهی به باشگاه ها، عدم رعايت قانون حق مولف (کپی‌رايت) در کشور،برنامه ریزی مسابقات فوتبال، مدیریت بازاریابی باشگاه ها،عدم آگاهی مدیران باشگاه ها از روش های نوین تامین مالی، استفاده محدود از مدیران خلاق و با تخصص های تجاری و مالی در سطوح مختلف صنعت فوتبال از جمله موانع مهم تامین مالی در باشگاه ها فوتبال حرفه ایی لیگ برتر ایران می باشد.

واژگان کلیدی :تامین مالی، مطالعه ی تطبیقی، باشگاه ها ی فوتبال حرفه ایی لیگ برتر، ایران ، انگلستان.

فهرست مطالب :
فصل اول 1
1 – 1- مقدمه 1
1- 2- بیان مساله 2
1- 3- اهمیت و ضرورت پژوهش 4
1- 3- 1- فواید نظری 4
1- 3- 2- فواید کاربردی 5
1- 4- اهداف تحقیق 6
1- 4- 1- هدف کلی 6
1- 4 -2 – اهداف جزئی 6
1-4-2-اهداف ضمنی 6
1- 5 – سوالات تحقیق 6
1- 5 – 1 سوال کلی 6
1- 5 -2- سوالات جزئی 6
1- 6- تعریف عملیاتی واژگان کلیدی تحقیق 6
1- 6- 1- تامین مالی 6
1- 6- 2 – باشگاه فوتبال حرفه ایی 7
1- 6 – 3- سازمان لیگ 7
1- 6-4 – باشگاه 7
1- 6 – 5- باشگاه فوتبال لیگ برتر 7
1- 7- مدل مفهومی تحقیق 8
1- 8- روش شناسی تحقیق 9
1- 8 -1- از نظر هدف 9
1- 8 -2- از نظر روش 9
1- 9- جامعه ی آماری تحقیق 9
1- 10- نمونه آماري تحقيق و روش نمونه گيري 9
1- 11- ابزار گردآوری اطلاعات ( داده ها) 10
1- 12- روش تحلیل داده ها 10
1- 13- قلمرو تحقیق 11
1- 13- 1- قلمرو موضوعي 11
1- 13-2- قلمرو مکاني 11
1- 13- 3 – قلمرو زماني 11
1- 14- محدوديت هاي تحقيق 11
15- تبدیل واحد پولی 12
16- زمانبندی اجرای تحقیق 12
فصل دوم 13
2- 1- مقدمه 13
2- 2- مطالعه ی ورزش به عنوان یک پدیده ی اقتصادی 13
2- 3- تامین مالی 14
2- 4- اهمیت تامین مالی 14
2- 5- برنامه ریزی مالی 15
2- 5- 1- برنامه ریزی مالی باید چه اهدافی را دنبال کند 15
2- 6 – مطالعه ی ورزش به عنوان یک پدیده ی اقتصادی 16
2- 7- نحوه ی پیدایش و رشد ورزش های تجاری 17
2- 8- مقدمه ایی برابعاد پنهان تجاري ‏شدن ورزش 18
2- 9- تاریخچه فوتبال در ایران 19
2- 10 – منابع تامین مالی در باشگاه های لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران 20
2- 11- منابع تامین مالی سازمان لیگ حرفه ایی فوتبال ایران 20
2- 12- منابع مالی سازمان لیگ حرفه ای فوتبال ایران در سه فصل 1380 تا1383 21
2- 13 – معرفی لیگ برتر انگلستان 23
2- 13- 1- تاریخچه لیگ برتر انگلستان 23
2- 13- 2 – ساختار اداری سازمان لیگ برتر انگلستان 24
2- 13 -3- ساختار باشگاههای حاضر در لیگ برتر انگلستان 24
2- 14 – صنعت فوتبال 25
2- 15- بررسی نقش اقتصادی فوتبال 26
2- 16- مروری بر منابع مالی در لیگ برتر انگلستان 27
2- 17- باشگاه منچستر یونایتد 29
2- 17 – 1- بررسی مالی باشگاه منچستر یونایتد در سال 2003 تا 2004 30
2- 17- 2- روش های تامین مالی در باشگاه منچستر یونایتد 30
2- 17- 2- 1- تامین مالی از طریق سهام و هدایا در سال 2011 30
2- 17- 2-2- تامین مالی از طریق دولت محلی در سال 2010 31
2- 17- 2 -3- تامین مالی از طریق وام 31
2- 17- 2 -4- تامین مالی از طریق سرمایه توسعه 31
2- 17- 2- 5- تامین مالی ازطریق هدایا و بخشش ها 31
2- 17- 2- 6- کمک های مالی انجمن منچستر سیتی 31
2- 17- 3- مدیریت ریسک در باشگاه ها منچستر یونایتد 32
2- 18- بررسی انواع روش های تامین مالی در ورزش 32
2- 18- 1- تامین مالی سرمایه ای 32
2- 18 – 1-1- بخشش های(هدایا) دولت 32
2- 18- 1-2 – وام ها و قرض ها 33
2- 18- 1- 3 – انتشار سهام جدید 33
2- 18- 1 -4- درآمدهای تقسیم نشده ( د رآمدهای نگهداری شده ) 33
2- 18- 2 – تامین مالی بازگشتی 33
2- 18- 2- 1- حق عضویت 33
2- 18- 2- 2 – هزینه ی ورود تماشاچیان 34
2- 18- 2- 3- تسهیلات شرکتی 34
2- 18 – 2- 4- حق الزحمه ی بازیکنان و هزینه هایی شامل حق وردی ها ( ورودی ها ) 34
2- 18- 2- 5- اقدامات افزایش سرمایه ایی خاص 34
2- 18- 2- 6- لاتاری و قمار 35
2- 18- 2- 7- تجارت 35
2- 18- 2 – 8 – حامیان مالی و پشت نویسی 35
2- 18- 2 – 9- کترینگ 35
2- 18 -2 -10 – حق پخش رسانه 36
2- 18 – 2- 11- درآمد سرمایه ای 36
2- 18-2 -12- بخشش های دولت 36
2- 19- تامین مالی باشگاه های فوتبال 36
2- 20- تامین مالی باشگاه های فوتبال اروپا 37
2- 20- 1- فوتبال حرفه ایی در غرب اروپا بر چهار منبع تامین مالی اصلی تاکید می کند 37
2- 21 – منابع مالی و هزینه های سازمان لیگ حرفه ایی فوتبال ژاپن 37
2- 22- سودآوری باشگاه های فوتبال انگلیس 37
2- 23- بررسی انواع روش های تامین مالی در باشگاه ی فوتبال 38
2- 23 – 1- تامین مالی از طریق بورس 38
2- 23- 2- فروش پیراهن بازیکنان به حامیان مالی 40
2- 23- 4- کترینگ 42
2- 23- 5- تامین مالی از طریق تبلیغات و جذب حامیان مالی 42
2- 23- 5- 1 – حمایت های مالی و رقابت های تجاری 45
2- 23- 5- 2- انواع شرکت های تجاری حامی ورزش 46
2- 23 – 5-3 – انواع حمایت های مالی از ورزش 46
2- 23- 5- 3- 1- منابع حمایت مالی ورزش های شبه حرفه ای 47
2- 23- 5- 3- 2 – منابع حمایت مالی ورزش های حرفه ای 47
2- 23- 6- تامین مالی از طریق اعانات و یارانه های دولتی 48
2- 23- 7- تامین مالی از طریق تجارت کالاها و تجهیزات ورزشی 48
2- 23 – 7 – 1 – بررسی وضعیت تجارت کالا و تجهیزات ورزشی در ایران 49
2- 23- 8- تامین مالی از طریق فروش محصولات به هواداران 50
2- 23- 8- 1 – تامین مالی از طریق فروش پیراهن بازیکنان فوتبال 50
2- 23 – 9 – تامین مالی از طریق مدارس فوتبال و آموزشگاه های ورزشی 50
2- 23- 10- تامین مالی از طریق خرید و فروش بازیکنان ( نقل و انتقالات ) و چالش های پیش رو 51
2- 23- 11- تامین مالی از طریق فروش بلیت (ورودی ها) 51
2- 24 – تاثیر مسابقات جام جهانی بر تامین مالی باشگاههای فوتبال 52
2- 25- تاثیر ورزش فوتبال بر دولت ها 52
2- 26- قوانین کلی در مورد تامین مالی باشگاه های فوتبال 52
2- 27 – نتیجه گیری 53
2- 28 – پیشینه پژوهش 54
2- 28 – 1- مروری بر مطالعات داخلی 54
2- 28- 1- 1- تامین مالی و ساختار سرمایه 54
2- 28 – 1- 2- تامین مالی فوتبال 56
2- 28 -2 – مروری بر مطالعات خارجی 61
2- 28- 2- 1- تامین مالی و ساختار سرمایه 61
فصل سوم 68
3- 1- مقدمه 68
2- 3 – سوالات تحقیق 68
3- 3- مدل مفهومی 68
3- 4 – روش تحقیق 69
3- 4- 1 – از نظر هدف 69
3- 4 -2 – از نظر روش 69
3- 4- 3- جامعه ی آماری تحقیق 69
3- 5- نمونه آماري تحقيق و روش نمونه گيري 69
3- 6- روش های گردآوری داده ها 70
3- 7- اعتبار يابي ابزار پژوهش 71
3- 8- روش آزمون فرضیات و تحلیل داده ها 72
3- 9- قلمرو تحقیق 72
3- 9- 1- قلمرو موضوعي 72
3- 9- 2- قلمرو مکاني 72
3- 9 -3- قلمرو زماني 72
فصل چهارم 72
4- 1- مقدمه 72
4- 2- روش های تامین مالی در باشگاه های فوتبال حرفه ایی لیگ برتر ایران 73
4- 2- 1- مقدمه 73
4- 2- 3- وضعیت تراز مالی باشگاه های های لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران در فصل 85-86 74
4- 2- 4- وضعیت تامین مالی باشگاه های فوتبال حرفه ایی لیگ برتر ایران در سال 1390 75
4- 3- روش های تامین مالی باشگاه های فوتبال دسته یک انگلستان 90
4- 3-1 – بررسی وضعیت تامین مالی لیگ حرفه ایی فوتبال انگلستان 90
4- 3- 1- 1- مقدمه 90
4- 3- 2- منابع تامین مالی عمده ی باشگاه های منتخب لیگ برتر انگلستان از سال 2005 تا 2009 95
4- 3- 3- منابع تامین مالی عمده ی باشگاه های منتخب لیگ برتر انگلستان از سال 2006 تا 2010 97
4- 3- 4- بررسی اجمالی مهم ترین منابع تامین مالی باشگاه های لیگ برتر انگلستان 100
4- 3-4 – 1- حق پخش تلویزیونی 100
4- 3-4 – 3- درآمد روز مسابقه 104
4-3 – 4- 4- تامین مالی از طریق استادیوم های فوتبال و درآمد روز مسابقه 105
4- 3- 4 – 4 – 1- مقدمه 105
4- 3- 4- 5- حامیان مالی 107
4- 3- 4- 5- 1- مقدمه 107
4- 3- 4 – 6 – تامین مالی از طریق جذب سرمایه گذاران خارجی 109
4- 3-4 – 6- 1- مقدمه 109
4- 3- 4- 7 – تامین مالی از طریق وام 110
4- 3- 4 – 7 – 1- مقدمه 110
4- 3 – 5- نگاهی به وضعیت تامین مالی باشگاه منچستر یونایتد 112
4- 4- مقایسه بین روش های تامین مالی باشگاه های لیگ های برتر فوتبال حرفه ای ایران و انگلستان 115
فصل پنجم 121
5- 1- مقدمه 121
5- 2- پاسخ به سوالات کلی 121
5- 2 – 1 چگونه می توان روش های تامین مالی باشگاه های حرفه ایی لیگ های برتر ایران و انگلیس را مطابقت داد؟ 121
5- 3- پاسخ به سوالات جزئی 122
5- 3- 1- روش های تامین مالی در باشگاه های فوتبال حرفه ایی لیگ برتر ایران چیست؟ 122
5- 3- 2 روش های تامین مالی باشگاه های فوتبال لیگ برتر انگلستان چیست؟ 133
5- 3- 3- تفاوت ها و شباهت ها ی لیگ حرفه ایی فوتبال کشور و انگلستان 137
5- 4- مقایسه نتایج تحقیق با تحقیقات قبلی 140
5- 5 – نتیجه گیری 143
5- 5- 1- مقدمه 143
5-5 – 2- برخی از نقاط ضعف پیش روی تامین مالی باشگاه های فوتبال حرفه ایی لیگ برتر کشور 143
5- 5- 3- نتیجه گیری کلی 144
5- 6- پیشنهادات 145
5- 6- 1- پیشنهادات کاربردی 145
5- 6 -2- پیشنهادات پژوهشی 147
منابع 149
الف- منابع فارسی 149
ب- منابع لاتین 151

فهرست جداول :
جدول (1-1) تبدیل واحدهای پولی کشورهای مختلف در پژوهش 12
جدول شماره (1-1) : منابع تامین مالی سازمان لیگ حرفه ای ایران در سه فصل پیاپی 21
جدول (4-1):درصد سهم هر یک از روش تامین مالی در درآمدزایی باشگاه های فوتبال لیگ برتر ایران در سال 1390 76
جدول(4-2) : وضعیت تامین مالی حاصل از تبلیغات در باشگاه های لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران در فصل 90-1389 78
جدول(4-3) : وضعیت تامین مالی ازطریق استادیوم در باشگاه های لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران در فصل 90-1389 78
جدول(4-4) : وضعیت تامین مالی ازطریق پخش رسانه در باشگاه های لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران در 90-89 79
جدول(4-5) : وضعیت تامین مالی ازطریق حق پخش آگهی در باشگاه های لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران در90-89 79
جدول(4-6) : وضعیت تامین مالی ازطریق نقل و انتقالات در باشگاه های لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران در 90-89 80
جدول(4-7) : وضعیت تامین مالی ازطریق مسابقات در باشگاه های لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران در فصل90-89 80
جدول(4-8) : وضعیت تامین مالی ازطریق فرو شگاه در باشگاه های لیگ برتر فوتبال

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع بازداشت موقت، جبران خسارت، نظارت قضایی، منطق مدیریتی Next Entries مقاله درباره تامین مالی، لیگ برتر فوتبال، باشگاه های فوتبال، لیگ برتر فوتبال ایران