پایان نامه با موضوع میانجیگری، نظارت قضایی، بازداشت موقت، تکرار جرم

دانلود پایان نامه ارشد

چکیده
تدابیر جایگزین بازداشت موقت تأثیری واقعی در زمینه پیشگیری از تکرار جرم و اجرای عدالت دارند. یکی از این تدابیر، تدبیر میانجیگری کیفری است که از اشکال مبتکرانه ی واکنش کیفری محسوب می شود.میانجیگری در فرانسه، دارای دو جنبه میانجیگری ترمیمی و میانجیگری در زندان است. میانجیگری ترمیمی (با هدف جبران خسارت) خدمتی بدون هزینه است که به طرفین دعوی کمک مي‌کند، در خصوص جبران خسارت یا حل و فصل منازعه از طریق فرایند ارتباطی متقابل، به توافق شخصی برسند. فرایند میانجیگری در زندان بیشتر به ایجاد ارتباط بین طرفین دعوی تأکید شده است تا انعقاد توافق. پیشگیری از تکرار جرم و عملی ساختن اجرای عدالت و خطر آشفتگی در مداخله‌گری‌های عدالت کیفری به ترتیب از مزایا و معایب تدبیر میانجیگری محسوب می‌شوند.
تدبیر کنترل قضایی نیز به عنوان یکی دیگر از تدابیر جایگزین بازداشت موقت در نظام دادرسی فرانسه است که توسط بازپرس صادر می‌شود. در جایی که برای متهم قبلاً قرار بازداشتی صادر نشده است، تدبیر نظارت قضایی، اغلب جایگزین آزادی است نه جایگزین بازداشت موقت. تقریباً احتمال تکرار جرم از سوی متهم، در طی اجرای تدبیر نظارت قضایی وجود ندارد بلکه حتی بعد از صدور حکم نیز به شدت کاهش می‌یابد. ضمانت اجرای نقض تعهدات تدبیر نظارت قضایی، لغو تدبیر جایگزین و در نتیجه بازداشت فرد تحت تدبیر است. موانع توسعه دامنه اجرایی تدبیر نظارت قضایی، عدم کارایی و جاافتادگی تدبیر نظارت قضایی، فقدان حمایت اجتماعی و انگیزه بسیار کم قضات می‌باشد. قضات فرانسوی، تمایل بیش از حد به توسعه کمّی تدابیر جایگزین بازداشت موقت دارند تا توسعه کیفی تدابیر.
با اینکه امروزه تدابیر میانجیگری و نظارت قضایی در چارچوب جلوه‌ها و مصادیق گوناگون خود به عنوان مناسب ترین راه کار و جایگزین قرار بازداشت موقت محسوب و به کار گرفته می‌شوند، اما وضعیت زندان‌ها و و میزان ازدحام بازداشتیان در بازداشتگاه‌ها چندان تغییری نکرده است؛ با این حال، در روزگار امروزی، جایگزینی مناسب‌تر از میانجیگری و نظارت قضایی برای جلوگیری از بازداشت متهمین به ذهن بشر خطور نکرده است.
واژگان کلیدی: قرارهای جایگزین بازداشت موقت، میانجیگری کیفری، نظارت قضایی، نظارت قضایی اجتماعی-آموزشی
فهرست مطالب
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………1
بخش اول: میانجیگری کیفری…………………………………………………………………………………..11
فصل اول: ماهیت میانجیگری کیفری………………………………………………………………………….13
گفتار اول: علل و بسترهای گرایش به تدبیر میانجیگری کیفری………………………………………..14
بند اول: اعمال سیاست‌های کیفری دوگانه…………………………………………………………………..16
الف: ایجاد سیستم دادرسی منسجم و با ثبات………………………………………………………………..18
ب: ارجاع به میانجیگری کیفری………………………………………………………………………………..19
بند دوم: انواع میانجیگری کیفری……………………………………………………………………………….21
الف: میانجیگری ترمیمی………………………………………………………………………………………….22
ب: میانجیگری در زندان………………………………………………………………………………………….24
گفتار دوم: توسعه تدبیر میانجیگری کیفری………………………………………………………………….25
بند اول: مهم‌ترین امکانات توسعه تدبیر میانجیگری کیفری……………………………………………..26
الف: کارکرد یکسان در هر یک از مراحل فرایند کیفری……………………………………………….27
ب: تدبیر میانجیگری کیفری، جایگزین واقعی بازداشت موقت با کارکردی منحصر به فرد……29
بند دوم: دامنه اجرایی تدبیر میانجیگری کیفری…………………………………………………………….30
الف: نمایندگان و میانجیگران……………………………………………………………………………………31
ب: برنامه های اجرایی……………………………………………………………………………………………..34
فصل دوم: چالش‌ها و ضرورت‌های تدبیر میانجیگری کیفری…………………………………………..38
گفتار اول: ضرورت‌های توجیهی تدبیر میانجیگری کیفری……………………………………………..38
بند اول: مزایا و معایب تدبیر میانجیگری کیفری……………………………………………………………40
الف: پیشگیری از تکرار جرم و جا افتادن اجرای عدالت…………………………………………………40
ب: خطر آشفتگی در مداخله‌گری‌های عدالت کیفری……………………………………………………41
بند دوم: لزوم تعیین اصول میانجیگری کیفری و بررسی دلائل توجیه کننده آن……………………43
الف: دلایل مخالفین میانجیگری کیفری………………………………………………………………………44
ب: دلایل موافقین میانجیگری کیفری…………………………………………………………………………46
گفتار دوم: مسائل ساختاری در اعمال تدبیر میانجیگری کیفری………………………………………..48
بند اول: فشارهای متناقض تحمیلی بر قضات………………………………………………………………..48
الف: مشکل هزینه…………………………………………………………………………………………………..50
ب: مشکل آموزش عمومی……………………………………………………………………………………….52
بند دوم: تحولات قانونگذاری متناقض………………………………………………………………………..54
الف: لزوم پیش‌بینی اقدامات پیشگیرانه تنبیهی………………………………………………………………55
ب: لزوم پیش‌بینی تدابیر پیشگیرانه ترمیمی…………………………………………………………………..56
بخش دوم: تدبیر نظارت قضایی…………………………………………………………………………………58
فصل اول: ماهیت تدبیر نظارت قضایی………………………………………………………………………..60
گفتار اول: دامنه اجرایی تدبیر نظارت قضایی……………………………………………………………….61
بند اول: کارکردهای تدبیر نظارت قضایی……………………………………………………………………62
الف: نظارت قضایی اجتماعی- آموزشی……………………………………………………………………..64
ب: تدبیر نظارت قضایی اجتماعی_آموزشی مغایر با دوره های کوتاه مدت………………………..67
بند دوم: مقامات و نهادهای مسئول امر نظارت………………………………………………………………68
الف: تحقیقات اجتماعی قبل از صدور حکم……………………………………………………………….. 69
ب: تدبیر گفت و گوی حضوری معوقه………………………………………………………………………70
گفتار دوم: فردی سازی نظارت…………………………………………………………………………………71
بند اول: تناسب شدت نظارت با وضعیت و میزان تحول حاصل شده در فرد……………………….72
الف: نظارت بر اجرای تعهدات…………………………………………………………………………………75
ب: ضمانت اجرای عدم اجرای الزامات……………………………………………………………………..77
بند دوم: تأثیر دو بعد مهم اجتماعی و روانی…………………………………………………………………78
الف: امکان سازگاری اجتماعی………………………………………………………………………………..81
ب: مراکز اقامت اجباری و محل‌های اسکان اضطراری…………………………………………………..83
فصل دوم: چالش‌های و ضرورت‌های تدبیر نظارت قضایی……………………………………………..86
گفتار اول: موانع توسعه دامنه اجرایی تدبیر نظارت قضایی……………………………………………….86
بند اول: عدم کارایی و میزان جاافتادگی تدبیر نظارت قضایی…………………………………………..87
الف: فقدان حمایت اجتماعی…………………… ………………………………………………………………87
ب: انگیزه بسیار کم قضات……………………………………………………. ……………………………….89
بند دوم : لزوم مشارکت……………………………………………………………………………………………91
الف: تحقیقات اجتماعی با کیفیت پایین………………………………………………………………………94
ب: ضرورت سنجش میزان قابلیت اعتماد اطلاعات بدست آمده………………………………………95
گفتار دوم: ضرورت پیداکردن راه حل های جایگزین……………………………………………………96
بند اول: لزوم برجسته سازی جنبه ی تنبیهی تدابیر جایگزین…………………………………………….97
الف: نبود پرسنل کافی برای اجرای تدابیر جایگزین………………………………………………………98
ب: تمرکز بر بعد کمی بدون توجه به بعد کیفی…………………………………………………………100
نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………………………..103
فهرست منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………….107

مقدمه
با آغاز فرایند کیفری، متهم با دو نهاد کیفری پلیس قضایی و دادسرا مواجه می‌گردد؛ دو نهادی که هدفشان فراهم کردن تمهیدات لازم جهت اثبات بی گناهی یا مجرمیت شخص مزبور است. این دو نهاد در راستای نیل به اهداف ناظر بر تأمین و تضمین نفع جامعه، در اغلب موارد آزادی متهم را سلب می‌سازند که عموماً در دو جلوه‌ی «تدبیر پلیسی»، یعنی «تحت نظر» و «تدبیر قضایی»، یعنی «بازداشت موقت» متجلی می‌گردند1. مقررات ناظر بر نهاد کیفری بازداشت موقت در هر کشوری آیینه تمام نمای میزان موفقیت دولت‌ها در فائق آمدن بر مشکلات قرار بازداشت موقت است. عدم هر گونه محدودیت نسبت به آزادی فردی متهم پیش از تعیین تکلیف نهایی نسبت به موضوع اتهام و صدور حکم قطعی، در مقابل، تجویز قانونی سلب آزادی متهم به واسطه ضرورت حفظ نظم عمومی، رعایت حقوق بزه‌دیدگان و در مواردی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد نفت و گاز، معادن باطنی، حق مالکیت، کامن لا Next Entries پایان نامه با موضوع بازداشت موقت، قرار بازداشت موقت، نظارت قضایی، میانجیگری