منبع مقاله با موضوع عین تعهد، اجرای عین تعهد، حقوق ایران، شخص ثالث

دانلود پایان نامه ارشد

irous Heidari
Dr. Mostafah Mandegar 3.

سپاسگزاری:

اینک که کار تدوین و نگارش رساله به پایان رسیده است، بر خود لازم می دانم که از تمامی اساتید، سروران و عزیزانی که اینجانب را در امر تحقیق و نگارش رساله یاری نموده اند، به خصوص جناب آقای دکتر سید حکمت اله عسکری که رساله ی حاضر تحت راهنمایی ایشان نگارش یافته است و جناب آقایان دکتر مسعود رضا رنجبر و دکتر ایرج پورعرفان که به عنوان اساتید مشاور بر روند تحقیق و نگارش رساله نظارت دقیق داشته اند تشکر نمایم.

تقدیم به:

پدر و مادر مهربانم
همسر فداکارم،
سروش عزیزم

«فهرست علائم و اختصارات»
ج. جلد
چ. چاپ
ش. شماره
س سال
ص صفحه
ق.آ.د.م. قانون آئین دادرسی مدنی
ق.ت. قانون تجارت
ق.ث. قانون ثبت
ق.ا.ا.م. قانون اجرای احکام مدنی
ق.م. قانون مدنی
م. میلادی
ه.ق. هجری قمری
ه.ش. هجری شمسی
چاپ Ed.
همان Ibid.
QB. Law Reports QuensBench division
شماره No.
پیشین Op.Cit.
صفحه P.
جلد Vol.
و &
WLR Weely Law Report

فهرست مطالب
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………..2
فصل اول: مفهوم ، جایگاه و مبانی اجرای عین تعهد…………………………………………………………………….9
مبحث اول- مفهوم و جایگاه اجرای عین تعهد………………………………………………………………………………9
گفتار اول- مفهوم اجرای عین تعهد……………………………………………………………………………………………..9
الف- حقوق ایران…………………………………………………………………………………………………………………….10
1 – الزام متعهد به اجرای عین تعهد……………………………………………………………………………………………10
2- انجام تعهد به هزینه متعهد توسط شخص ثالث………………………………………………………………………..13
ب- حقوق انگلستان………………………………………………………………………………………………………………….14
گفتار دوم- جایگاه اجرای عین تعهد……………………………………………………………………………………………16
الف- حقوق ایران…………………………………………………………………………………………………………………….16
1- فقه امامیه…………………………………………………………………………………………………………………………..16
1-1- مشهور فقهاء…………………………………………………………………………………………………………………. 18
2-1-پاره‌ای از فقهاء…………………………………………………………………………………………………………………20
2- حقوق موضوعه……………………………………………………………………………………………………………………26
1-2- قاعده اجرای عین تعهد………………………………………………………………………………………………….. 26
1-1-2- قاعده اجرای عین تعهد در رابطه با طرفین معامله…………………………………………………………….26
2-1-2- قاعده اجرای عین تعهد در رابطه با شخص ثالث……………………………………………………………..34
2-2- استثنائات قاعده……………………………………………………………………………………………………………….37
1-2-2- خیار تأخیر ثمن در عقد بیع …………………………………………………………………………………………37
2-2-2- عدم امکان پرداخت ثمن (خیار تفلیس)………………………………………………………………………….39
3-2-2- بیع از روی نمونه ……………………………………………………………………………………………………….41
4-2-2- شرط دادن رهن و ضامن …………………………………………………………………………………………….42
5-2-2- تخلف از شرایط عقد اجاره………………………….. …………………………………………………………….43
6-2-2- شرط صفت………………………………………………………………………………………………………………..45
7-2-2- خودداری عامل از انجام زراعت……………………………………………………………………………………46
3- نقد و تحلیل………………………………………………………………………………………………………………………..47
1-3- رد ادله تأخر حق فسخ……………………………………………………………………………………………………..48
2-3- تخییر بین فسخ و اجبار …………………………………………………………………………………………………..49
ب- حقوق انگلستان…………………………………………………………………………………………………………………52
1- قاعده جبران خسارت پولی………………………………………………………………………………………………….53
1-1- غرامت های معمولی یا عام……………………………………………………………………………………………….54
2-1- غرامت های خاص…………………………………………………………………………………………………………..55
3-1- غرامات عبرت انگیز یا تنبیهی…………………………………………………………………………………………….56
4-1- خسارات اسمی ………………………………………………………………………………………………………………56
2- نقد و تحلیل………………………………………………………………………………………………………………………..57
مبحث دوم- مبانی اجرای عین تعهد…………………………………………………………………………………………….58
گفتار اول – حقوق ایران…………………………………………………………………………………………………………….58
الف- حاکمیت اراده…………………………………………………………………………………………………………………..62
ب- ضرورتهای اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………63
ج- قواعد اخلاقی و مذهبی……………………………………………………………………………………………………..65
د- نقد وتحلیل……………………………………………………………………………………………………………………….. 69
1-ایرادات نظری……………………………………………………………………………………………………………………….70
1-1- مخالفت با مبانی اصل لزوم……………………………………………………………………………………………… 70
2-1- مخالفت با اصول حقوق تجارت در معاملات تجاری……………………………………………………………72
3-1- ضرری بودن نظریه و ایجاد عسر و حرج بر اساس آن…………………………………………………………..73
2- چالش های اجرایی و عملی…………………………………………………………………………………………………..75
1-2- افزایش حجم دعاوی و پرونده های قضایی…………………………………………………………………………75
2-2-امکان سوء استفاده نقض کننده قرارداد…………………………………………………………………………………76
گفتار دوم- حقوق انگلستان……………………………………………………………………………………………………….78
الف-نظریه نقض کارا………………………………………………………………………………………………………………..83
1 -جایگاه نظریه در نظامهای حقوقی…………………………………………………………………………………………..84
2-انواع نقض

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد تلقیح مصنوعی، قانون مدنی، فقه اسلامی، حقوق مالی Next Entries منبع مقاله با موضوع اجرای عین تعهد، عین تعهد، نقض قرارداد، حقوق ایران