منابع مقاله درمورد حقوق ایران، نقض قرارداد، حقوق آمریکا، عقد اجاره

دانلود پایان نامه ارشد

– مادر عزیزم که در تمامی مراحل زندگی بهترین پشتیبانم بود.
– برادر و خواهر مهربانم که همواره بهترین همراه زندگی‌ام بودند.
– اساتید بزرگوارم که وجود تک‌تکشان مایه مباهات من است؛
و تمام مادرانی که به لطف پروردگار و مدد علم، جوانه‌ای در زندگیشان شکل خواهد گرفت.

سپاسگزاری:

من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق
بر خود لازم می‌دانم از کلیه کسانی که اینجانب را در تدوین و نگارش این پایان‌نامه یاری نموده‌اند، صمیمانه تشکّر و قدردانی نمایم؛ به خصوص از استاد فرزانه و بزرگوارم جناب آقای دکتر بیژن حاجی عزیزی که در کلیه مراحل انجام این پژوهش با خوش رویی و سعه صدر راهنمایی‌ام نمودند. جناب آقایان دکتر محمد حسن اسدی و دکتر علی‌ احسان تاریمرادی که زحمت داوری را پذیرفتند و همچنین از سرکار خانم دکتر هاشمیان مدیر محترم تحصیلات تکمیلی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا همدان، کمال تشکّر و قدردانی را دارم.

دانشگاه بوعلی سینا
مشخصات رساله / پایان نامه تحصیلی

عنوان: مطالعه تطبیقی اجاره رحم در حقوق ایران و آمریکا
نام نویسنده : شهرزاد قفقازی الاصل
دکتر بیژن حاجی عزیزی نام استاد راهنما:
گروه آموزشی: حقوق
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
گرایش تحصیلی: –
رشته تحصیلی: حقوق خصوصی
138 تعداد صفحات:
تاریخ دفاع:16 /9/1394
تاریخ تصویب: 31/4/1393

چکیده:
از جمله روش‌های نوین در درمان ناباروری که امروزه بیش از سایر روش‌های کمکی تولید مثل از نظر پزشکی و حقوقی مورد توجه واقع شده است، استفاده از رحم جایگزین است که امکان بچه‌دارشدن را برای زنانی که بنا به هر علّت فاقد رحم مناسب برای باروری هستند، از طریق کاشت جنین لقاح یافته از اسپرم و تخمک زوجین نابارور در رحم مادرجانشین امکان‌پذیر ساخته است. متأسفانه، نظام حقوقی ایران در این زمینه از نظر وضع قوانین و مقرّراتی که بتواند پاسخگوی مسائل و مشکلات حاصل از استفاده از رحم جایگزین باشد، تلاش چشمگیری به عمل نیاورده است؛ لذا، براساس اصل 167 قانون اساسی بایستی راه‌حل را در فتاوای معتبر فقهای عظام جستجو نمود. در پرتو مطالعه تطبیقی حقوق ایران و آمریکا، این‌طور به نظر می رسد که در حقوق ایران، در زمینه استفاده از رحم جایگزین از نظر شرعی و قانونی منعی وجود ندارد. در حقوق آمریکا نیز برخی از ایالات قرارداد استفاده از رحم جایگزین را می‌پذیرند؛ درحالیکه، برخی دیگر، قرارداد مذکور را موجب فحشا و بهره‌کشی زنان دانسته و آن را خلاف نظم عمومی و در نتیجه باطل و غیرقابل اجرا می‌دانند. در حقوق ایران، از حیث ماهیت حقوقی قرارداد، ساختار عقد «اجاره اشخاص» ساختار مناسبتری با قرارداد استفاده از رحم جایگزین دارد و در حقوق آمریکا قرارداد مذکور جزء قراردادهای خدماتی قلمداد می‌گردد. در تشخیص نسب اطفال حاصل از این روش، در حقوق ایران ضابطه عرفی که همان تکوّن یک انسان از اسپرم پدر و تخمک مادر است، در نظر گرفته شده است و براساس آن، دیگر آثار حقوقی نسب از جمله ارث ، نفقه و…مشخص می‌گردد و در حقوق آمریکا، برخی از ایالات مصلحت طفل، برخی عامل بارداری و حمل کودک و برخی دیگر ژنتیک را معیار تعیین نسب قلمداد می‌کنند.
واژگان کلیدی: تلقیح مصنوعی، اجاره رحم، حقوق ایران، حقوق آمریکا، مشروعیّت قرارداد، نسب.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اوّل: طرح پژوهشی
1-1 مقدّمه 3
1-2 بیان مسأله و ضرورت انجام پژوهش 4
1-3 فرضیه‌های پژوهش 6
1-4 اهداف پژوهش 7
1-5 پیشینه پژوهش 7
1-6 روش تحقیق 8
فصل دوم: کلیات، مبانی و مفاهیم
2-1 مبحث اوّل: تعاریف و مفاهیم 11
2-1-1 انواع تلقیح 11
2-1-1-1 تلقیح طبیعی 11
2-1-1-2 تلقیح مصنوعی و انواع آن 12
2-1-1-2-1 لقاح داخل رحمی 12
2-1-1-2-1-1 روش تزریق اسپرم (IUI) 13
2-1-1-2-1-2 تزریق همزمان اسپرم و تخمک (GIFT) 13
2-1-1-2-2 لقاح خارج رحمی و باروری جایگزین 13
2-2 مبحث دوّم: موضوع شناسی قرارداد استفاده از رحم جایگزین 13
2-2-1 مفهوم استفاده از رحم جایگزین 14
2-2-2 اَشکال مختلف استفاده از رحم جایگزین 14
2-2-2-1 از نظر پزشکی 14
2-2-2-1-1 جانشینی کامل در بارداری 15
2-2-2-1-2 جانشینی سنتّی رحم 15
2-2-2-1-3 جانشینی در بارداری با استفاده از جنین اهدایی 16
2-2-2-1-4 جانشینی در بارداری با استفاده از تخمک اهدایی 16
2-2-2-1-5 جانشینی در بارداری با استفاده از اسپرم اهدایی 16
2-2-2-2 از نظر عوض قرارداد 16
2-2-2-2-1 قراردادهای تجاری 17
2-2-2-2-2 قراردادهای غیرتجاری 17
2-2-3 دلایل استفاده از رحم جایگزین 17
2-2-3-1 نازایی 17
2-2-3-2 وضعیت سلامتی زن 18
2-2-3-3 دلایل اجتماعی 18
2-2-4 مشکلات استفاده از رحم جایگزین 18
2-2-4-1 محدودیت‌های پزشکی 18
2-2-4-2 محدودیت‌های فرهنگی 19
2-2-4-3 محدودیت‌های قانونی 19
2-3 مبحث سوّم: مشروعیّت قرارداد استفاده از رحم جایگزین 19
2-3-1 دیدگاه مخالفان 20
2-3-1-1 آیات قرآن کریم 21
2-3-1-2 روایات 22
2-3-1-3 مغایرت با اغراض تشریع ازدواج 23
2-3-1-4 مقتضای اصل احتیاط 23
2-3-1-5 مغایرت با اخلاق حسنه و مصالح جامعه 24
2-3-2 دیدگاه موافقان 24
2-3-3 قرارداد استفاده از رحم جایگزین و حقوق مربوط به شخصیت 26
2-3-3-1 ویژگی‌های مربوط به حقوق شخصیت 26
2-3-3-2 قراردادهای مربوط به حقوق شخصیت 27
2-4 مبحث چهارم: ماهیت قرارداد استفاده از رحم جایگزین 29
2-4-1 مقایسه قرارداد استفاده از رحم جایگزین با عقد اجاره اشیاء و اشخاص 29
2-4-1-1 مقایسه قرارداد استفاده از رحم جایگزین با عقد اجاره اشیاء 30
2-4-1-2 مقایسه قرارداد استفاده از رحم جایگزین با عقد اجاره اشخاص 30
2-4-2 مقایسه قرارداد استفاده از رحم جایگزین با عقد ودیعه 32
2-4-3 مقایسه قرارداد استفاده از رحم جایگزین با عقد عاریه 33
2-4-4 مقایسه قرارداد استفاده از رحم جایگزین با عقد صلح 35
2-4-5 مقایسه قرارداد استفاده از رحم جایگزین با قرارداد خصوصی (ماده10 ق. م) 36
2-5 مبحث پنجم: اوصاف قرارداد استفاده از رحم جایگزین 37
2-5-1 رضایی یا تشریفاتی بودن قرارداد استفاده از رحم جایگزین 37
2-5-2 لازم یا جایز بودن قرارداد استفاده از رحم جایگزین 38
2-5-3 تملیکی یا عهدی بودن قرارداد استفاده از رحم جایگزین 38
2-5-4 معوّض یا مجّانی بودن قرارداد استفاده از رحم جایگزین 39
2-5-5 مسامحی یا معاملی بودن قرارداد استفاده از رحم جایگزین 40
2-6 مبحث ششم: شرایط صحّت قرارداد استفاده از رحم جایگزین 40
2-6-1 وجود قصد و رضای طرفین 41
2-6-2 اهلیت طرفین 42
2-6-3 معیّن بودن موضوع مورد معامله 43
2-6-4 مشروعيّت جهت معامله 44
2-7 مبحث هفتم: آثار قرارداد استفاده از رحم جایگزین 44
2-7-1 تعهدات مادر جانشين 44
2-7-2 تعهدات والدین متقاضی 46
2-7-3 نقض قرارداد استفاده از رحم جایگزین 47
2-7-3-1 نقض قرارداد استفاده از رحم جایگزین از سوی مادر جانشین 47
2-7-3-2 نقض قرارداد استفاده از رحم جایگزین از سوی والدین متقاضی 48
2-7-4 طریقه جیران خسارت 48
2-8 مبحث هشتم: تعارض قرارداد استفاده از رحم جایگزین با حقوق ثالث 49
2-8-1 تعارض قرارداد استفاده از رحم جایگزین با حقوق همسر مادر جانشین 49
2-8-1-1 تمکین 50
2-8-1-1-1 تمکین عام 50
2-8-1-1-2 تمکین خاص 51
2-8-1-2 پذیرش محدودیت شغلی توسط زن 52
2-8-1-3 ضمانت اجرای عدم اذن همسر مادر جانشین در انعقاد قرارداد 53
2-8-1-3-1 بطلان قرارداد 53
2-8-1-3-2 عدم پرداخت نفقه 53
2-8-1-3-3 درخواست گواهی عدم امکان سازش 53
2-8-1-3-4 مطالبه خسارت 54
2-8-2 تعارض قرارداد استفاده از رحم جایگزین با حقوق فرزند مادر جانشین 55
2-8-2-1 تعارض قرارداد استفاده از رحم جایگزین با حقوق صغیر چند ساله مادر جانشین 55
2-8-2-2 تعارض قرارداد استفاده از رحم جایگزین با حقوق طفل شیرخوار مادر جانشین 55
2-8-3 تعارض قرارداد استفاده از رحم جایگزین با حقوق ولی قهری مادر جانشین 56
2-9 مبحث نهم: انحلال قرارداد استفاده از رحم جایگزین 57
2-9-1 بطلان قرارداد استفاده از رحم جایگزین 57
2-9-1-1 سقط جنین 57
2-9-1-2 عدم قابلیت مادرجانشین در حمل و بارداری 57
2-9-1-3 فقدان یکی از شرایط اساسی صحّت معامله 57
2-9-1-4 فوت طرفین قرارداد 57
2-9-2 فسخ قرارداد استفاده از رحم جایگزین 58
2-9-3 پایان مدّت قرارداد 58
فصل سوّم:احکام وضعی طفل متولّد از رحم جایگزین
3-1 مبحث اوّل: مفهوم و ماهیت نسب 61
3-1-1 مفهوم نسب 61
3-1-2 ماهیت نسب 62
3-2 مبحث دوّم: منشأ انتساب طفل به پدر 63
3-2-1 دیدگاه مخالفان 64
3-2-2 دیدگاه موافقان 65
3-2-3 تجرّد مادر جانشین در هنگام تولّد طفل (درحالی که سابقاً متأهل بوده است) 67
3-2-4 تأهل مادر جانشین در هنگام تولّد طفل 67
3-3 مبحث سوّم: منشأ انتساب طفل به مادر 68
3-3-1 دیدگاه مادر بودن صاحب تخمک و ادلّه آن 69
3-3-2 دیدگاه مادر بودن صاحب رحم و ادلّه آن 70
3-3-3 دیدگاه دو مادری و ادلّه آن 71
3-4 مبحث چهارم: محرمیّت 71
3-5 مبحث پنجم: نفقه 74
3-6 مبحث ششم: ارث 75
3-6-1 توارث بین کودک و صاحب اسپرم 76
3-6-2 توارث بین کودک و صاحب تخمک 77
3-6-3 توارث بین کودک و بانوی صاحب رحم 77
3-6-4 توارث بین کودک و صاحبان رحم و تخمک 78
3-6-5 توارث طفل لقاح یافته پس از فوت پدر یا مادر (صاحبان نطفه) 78
3-7 مبحث هفتم: حضانت 80
3-7-1 مفهوم حضانت 80
3-7-1-1 مفهوم لغوی 80
3-7-1-2 مفهوم اصطلاحی 81
3-7-2 ماهیت حقوقی حضانت 81
فصل چهارم: قرارداد استفاده از رحم جایگزین در ایالات متّحده آمریکا
4-1 مبحث اوّل: تعاریف و مفاهیم 87
4-1-1 رحم جایگزین و اقسام آن 87
4-1-1-1 جایگزینی نسبی و جزئی 87
4-1-1-2 جانشینی در بارداری 88
4-1-1-3 رحم جایگزین تجاری (معوّض) 88
4-1-1-4 رحم جایگزین غیرتجاری (نوع دوستانه) 88
4-2 مبحث دوّم: مشروعیّت قرارداد استفاده از رحم جایگزین 89
4-2-1 دیدگاه مخالفان 89
4-2-2 دیدگاه موافقان 92
4-2-3 بررسی مشروعیت قرارداد استفاده از رحم جایگزین در ایالات مختلف آمریکا 93
4-3 مبحث سوّم: ماهیت قرارداد استفاده از رحم جایگزین 95
4-4 مبحث چهارم: شرایط صحّت قرارداد استفاده از رحم جایگزین (درایالاتی که این قرارداد را تجویز می‌نمایند) 96
4-4-1 قصد و رضای طرفین قرارداد 96
4-4-2 لزوم ارزیابی پزشکی 96
4-4-2-1 لزوم ارزیابی زوج نابارور از نظر پزشکی 97
4-4-2-1-1 ارزیابی جسمی. 97
4-4-2-1-2 ارزیابی روانی 97
4-4-2-2 لزوم ارزیابی بانوی صاحب رحم از نظر پزشکی 97
4-4-2-2-1 ارزیابی جسمی 97
4-4-2-2-2 ارزیابی روانی 98
4-4-3 کتبی بودن قرارداد 98
4-4-4 اخذ تأییدیه از دادگاه 98
4-4-5 پرداخت عوض 99
4-5 مبحث پنجم: وضعیت نسب اطفال متولّد از رحم جایگزین 100
4-5-1 تعیین نسب در ایالاتی‌که قرارداد رحم جایگزین را معتبر می‌دانند. 101
4-5-2 تعیین نسب در ایالاتی که قرارداد رحم جایگزین را ممنوع می‌دانند. 102
4-5-3 تعیین نسب در ایالاتی که حکم صریحی در خصوص جواز یا ممنوعیت قرارداد رحم جایگزین ندارند. 103
4-5-3-1 حکم نسب پیش از تولّد و مزایای آن 104
4-5-3-1-1 تحصیل حکم نسب پیش از تولّد در حالت جانشینی سنّتی رحم 104
4-5-3-1-2 تحصیل حکم نسب پیش از تولّد در حالت جانشینی در بارداری 105
4-5-3-3 ژنتیک. 107
4-5-3-4 حمل و بارداری 107
4-5-3-5 بهترین منفعت و مصلحت کودک. 107
4-6 مبحث ششم: نقض قرارداد استفاده از رحم جایگزین 108
4-6-1 نقض قرارداد از سوی مادر جانشین 108
4-6-2 نقض قرارداد از سوی والدین متقاضی 109
4-6-3 جبران خسارت 109
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات
منابع فارسی 129

فصل اوّل

طرح پژوهشی

1-1 مقدّمه
استفاده از فنّاوری نوین در حیطه علم پزشکی، امکانات جدید و پر ثمری در اختیار انسان قرار داده و افق‌های تازه‌ای را پیش روی او گشوده است؛ به طوری که امکان مقابله، درمان و یا مهار بسیاری از بیماری‌ها نمونه‌ای از

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درباره عقد وکالت، اجرت المثل، اثر مشترک Next Entries منابع مقاله درمورد حقوق آمریکا، حقوق ایران، تلقیح مصنوعی، اجاره رحم