منابع پایان نامه درباره عقود اذنی، قانون مدنی، عقد وکالت، مطالعه تطبیقی

دانلود پایان نامه ارشد

چکیده
عقود اذنی گروهی از قرارداد ها ست که در سطح جامعه ، روزانه به طور وسیعی مورد استفاده قرار می گیرد . از این رو شناخت ماهیت وآثار آنها امری ضروری می باشد .در باره ماهیت این دسته از اعمال حقوقی برخی از صاحب نظران اساسا اطلاق عقد بر آنها را به دلیل عدم ثبات و برخی دیگر به دلیل تعهد آور نبودن از زمره عقود خارج دانسته واطلاق عقد بر آن را نوعی تسامح انگاشته اند ، این در حالی است که عده ای لزوم را جز ماهیت عقد ندانسته وعقد را عهد انشائی برگشت ناپذیر می دانند .
از جمله مصادیق عقود اذنی : عقد ودیعه ،عاریه ،وکالت ،مضاربه، شرکت بوده و آثار مشترک این عقود صرفا اذن ،نیابت و امانت است لذا اگر تعهدی از این عقود ناشی شود جنبه فرعی دارد .
از ویژگی های مشترک این عقود غیرمعاوضی (مجانی) و غیرتشریفاتی (رضائی) بودن آنهاست .عقود اذنی ماهیتا عقدی جایز بوده که با سفه ،جنون ،فوت هریک از طرفین وانقضاء مدت عقد ویا انجام موضوع عقد یا توافق طرفین منحل می شود. در حالیکه در حقوق مصر عقد عاریه و ودیعه از عقود لازم بوده و جز با فوت ،توافق طرفین ،انقضاء مدت عقد ویا انجام موضوع عقد قابل انحلال نمی باشد ، بنا بر این سفه وجنون از جمله موارد فسخ این عقود محسوب نمی شود . علاوه بر این در قانون مدنی مصر چنانچه متعاقدین بربقای عقد بعد از فوت یکی از طرفین توافق کنند ،عقد یاد شده پس از فوت نیز به قوت خود باقی خواهد بود .
کلمات کلیدی :
عقود اذنی ،آثار مشترک ، امانت ،نیابت ،اذن،ودیعه ، عاریه ، وکالت ، مضاربه ، مصر

Abstract
Permissive contracts belong to a group of contracts which it is used widely and daily in the community. Hence it is necessary to recognize these kinds of contracts. about nature of these kinds of the contracts some professionals do not consider these kinds as the contracts due to their instability and some professional due to lack of obligation in these kinds of contracts and considering these kinds as contract is due to neglect it is supposed to have some sort of tolerance, while some don’t believe that the necessity is the nature of the contract but believe that the contract is as a compositional irreversible covenant.
Such instances of the permissive contracts: deposit contract, loan, advocacy, co- partnership, partnership and the common effects of these contracts are permission, on behalf of and trust, so if an obligation resulted from these contracts it would be due to minor aspects.
   The common features of these contracts are free and satisfactory. Permission contracts are legal contracts and they become invalid and illegal with madness and death of each party and expiration of the contract or mutual agreement of the parties to terminate the contract. While Egyptian law indicates that the loan and deposit contracts are necessary contracts and become invalid by death, agreement, expiration of the term of this contract, so madness and insane are not considered important factors in termination of these contracts. In addition, the Egyptian Civil Code, if the parties agree to continue the contract after the death of one of the parties, after the death of the aforesaid, contract will remain the same.
Keywords: permission contracts, common effects, trust, in behalf of, permission, deposit, loan, advocacy, co-partnership, Egypt

عنوان
فهرست صفحه
1: مقدمه وکليات طرح تحقيق
مقدمه
1-1- شرح وتبين مساله پژوهش …………………………………………………………………………………………………………. 1
1-2 -اهميت وضرورت تحقيق ……………………………………………………………………………………………………………….3
1-3-اهداف تحقيق وکاربردها……………………………………………………………………………………………………………….. 4
1-4-فرضيه ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 4
1-5 -پشينه تحقيق …………………………………………………………………………………………………………………………….. 5
1-6- روش تحقيق ………………………………………………………………………………………………………………………………6
7-1-سامانه تحقيق …………………………………………………………………………………………………………………………….. 6
2: مفهوم ، ماهيت ومصاديق عقود اذني
طرح بحث
2-1- عقود اذنی
2-1-1- مفهوم عقد اذني…………………………………………………………………………………………………..10
2-1-1-1- نقد فقها بر وجود عقود اذنی ……………………………………………………………………15
2-2-ماهیت عقود اذني
2 -2- 1 : عقد بودن …………………………………………………………………………………………………………..19
2 -2-2- لزوم یا جواز عقود اذنی ………………………………………………………………………………………26
2 -2-3- اوصاف و ویژگی های عقود اذنی ………………………………………………………………………28
2 -2-3-1- رضائی بودن ……………………………………………………………………………………………….28
2-2-3-2- غیر معوض بودن ………………………………………………………………………………………….30
2 -2-4- ماهيت فقهي حقوقي عقد اذني …………………………………………………………………………30
2-3- مصاديق عقود اذني در حقوق ايران و مصر ……………………………………………….31
2 -3- 1-بررسی مصاديق موجود در قانون مدنی ایران ومصر ………………………………………….32
2-3-1-1- عقد وکالت ……………………………………………………………………………………………………33
2-3-1-2- عقد عاريه …………………………………………………………………………………………………….40
2-3-1-3- عقد وديعه ………………………………………………………………………………………………………44
2-3-1-4- عقد مضاربه ……………………………………………………………………………………………………48
2-3-1-5- عقد شرکت …………………………………………………………………………………………………….50

3: آثار مشترک به اعتبار مقتضاي ذات
طرح بحث
3-1 – اذن …………………………………………………………………………………………………………56
3-1-1- مفهوم اذن …………………………………………………………………………………………………………………56
3-1-1-1- اذن در لغت ………………………………………………………………………………………………….56
3-1-1-2- اذن در اصطلاح …………………………………………………………………………………………….59
3 -1-2- مطالعه تطبیقی اذن …………………………………………………………………………………………………..62
3 -1-3- شرايط موضوع اذن …………………………………………………………………………………………………..65
3-1-3-1 – ضرورت وجود موضوع اذن ………………………………………………………………………………65
3-1-3-2- معلوم و معين بودن مورد اذن ……………………………………………………………………………..65
3-1-3-3 – مبهم نبودن موضوع اذن …………………………………………………………………………………….69
3-1-4 – اذن ناشى از عقد و ايقاع …………………………………………………………………………………………………72
3-1-4-1- اذن ناشي از ايقاع ………………………………………………………………………………………………….74
3-1-4-2- اذن ناشي از عقد ……………………………………………………………………………………………………75
3-1-5- ملاک وجود اذن در جواز تصرف ……………………………………………………………………………………76
3-1-6- تاثير اذن در عقود اذنيه…………………………………………………………………………………………………77
3-1-6-1- تاثير اذن در عقد عاريه ………………………………………………………………………………………80
3-1-6-2- تاثير اذن در عقد وکالت ……………………………………………………………………………………..82
3-1-6-3- اثر اذن در عقد وديعه …………………………………………………………………………………………..84
3-2- ربط عقود اذني با امانت :…………………………………………………………………………..86
3 -2-1- مفهوم امانت ……………………………………………………………………………………………………………87
3 -2-1-1- امانت مالکي …………………………………………………………………………………………………….88
3-2-1-1-1- امانت مالکي به معناي عام …………………………………………………………………….90
3-2-1-1-2- امانت مالکي به معناي خاص …………………………………………………………………91
3 -2-2 – اثر امانت در عقد وديعه درحقوق ايران ومصر …………………………………………………………91
3 -2-3- نقش امانت مالکي در رفع ضمان …………………………………………………………………………….93
3 -2-4- يد اماني ويد ضماني

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع رگرسیون، ضریب همبستگی، ضریب تعیین، پانل دیتا Next Entries منابع پایان نامه درباره عقود اذنی، عقد وکالت، اثر مشترک، حقوق ایران