منابع پایان نامه ارشد درباره سرمایه اجتماعی، مخاطب شناسی، گونه شناسی، منابع قدرت

دانلود پایان نامه ارشد

عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….صفحه
فصل اول:کلیات پژوهش
1-1)طرح مسأله………………………………………………………………………………………………………………………………………………….2
1-2) علل انتخاب موضوع و اهمیت تحقیق……………………………………………………………………………………………………………4 1-3)پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………5
1-4) سئوال اصلی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………10
1-5) سؤالات فرعي ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10
1-6) مفروض‌ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………….10
1-7) فرضیه اصلی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………..10
1-8) تعریف مفاهیم………………………………………………………………………………………………………………………………………….11
1-9) متغیرهای پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………14
1-10) روش و مراحل انجام کار تحقیق………………………………………………………………………………………………………………14
1-11) سازماندهی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………..15

فصل دوم :جنگ نرم
2-1)جنگ و انواع جنگ……………………………………………………………………………………………………………………………………17
2-2)تاریخچه جنگ نرم…………………………………………………………………………………………………………………………………….21
2-3)اهمیت جنگ نرم……………………………………………………………………………………………………………………………………….23
2-4)تعریف جنگ نرم……………………………………………………………………………………………………………………………………….24
2-5)تفاوتهای جنگ نرم و جنگ سرد…………………………………………………………………………………………………………………25
2-6)گونه شناسی جنگ های نرم………………………………………………………………………………………………………………………..27
2-6-1)جنگ رایانه ای………………………………………………………………………………………………………………………………………27
2-6-2)جنگ رسانه ای……………………………………………………………………………………………………………………………………..27
2-6-3)جنگ فرهنگی……………………………………………………………………………………………………………………………………….27
2-6-4)جنگ اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………………………………28
2-6-4-1)جنگ اجتماعی در حوزه داخلی…………………………………………………………………………………………………………..28
2-6-4-2) جنگ اجتماعی در حوزه خارجی……………………………………………………………………………………………………….28
2-7)هدف های جنگ نرم………………………………………………………………………………………………………………………………. 28
2-7-1)فلج سازی راهبردی……………………………………………………………………………………………………………………………….28
2-7-2)ازبین رفتن سرمایه اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………………29
2-7-3)تخریب فرهنگ راهبردی………………………………………………………………………………………………………………………..30
2-8)ماهیت جنگ نرم……………………………………………………………………………………………………………………………………… 31
2-8-1)هویت سازی…………………………………………………………………………………………………………………………………………31
2-8-2)ریزوم واربودن………………………………………………………………………………………………………………………………………32
2-8-3)تفکرسیار………………………………………………………………………………………………………………………………………………32
2-8-4)دگرگون سازی………………………………………………………………………………………………………………………………………32
2-8-5)بنیان گفتمانی………………………………………………………………………………………………………………………………………..32
2-8-6)پروژه پروسه…………………………………………………………………………………………………………………………………………32
2-8-7)ذهنی عینی……………………………………………………………………………………………………………………………………………32
2-8-8)فرایند محوری……………………………………………………………………………………………………………………………………….33
2-8-9)رویگداری رویاروئی………………………………………………………………………………………………………………………………33
2-8-10)درونی بیرونی……………………………………………………………………………………………………………………………………..33
2-8-11)چندوجهی بودن…………………………………………………………………………………………………………………………………..33
2-8-12)فیزیکال متافیزیکال………………………………………………………………………………………………………………………………33
2-8-13)خودترمیمی و خود تقویت سای……………………………………………………………………………………………………………33
2-8-14)نخبه محوری………………………………………………………………………………………………………………………………………33
2-9)مفاهیم مرتبط با جنگ نرم…………………………………………………………………………………………………………………………. 34
2-9-1)قدرت نرم…………………………………………………………………………………………………………………………………………….34
2-10)منابع قدرت نرم…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 35
2-11) مؤلفههای قدرت نرم…………………………………………………………………………………………………………………………….. 37
2-11-1)جنگ روانی………………………………………………………………………………………………………………………………………..37
2-11-2)جنگ ادراکی……………………………………………………………………………………………………………………………………….38
2-11-3)نافرمانی مدنی……………………………………………………………………………………………………………………………………..39
2-11-4)نبرد اطلاعاتی……………………………………………………………………………………………………………………………………..40
2-11-4-1)ویژگی نبرد اطلاعاتی استراتژیک……………………………………………………………………………………………………….44
2-12) ابعاد جنگ نرم……………………………………………………………………………………………………………………………………… 44
2-12-1)بعد فرهنگی………………………………………………………………………………………………………………………………………..44
2-12-2)بعدسیاسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..45
2-12-3)بعداجتماعی………………………………………………………………………………………………………………………………………..45
2-13)مخاطب شناسی جنگ نرم………………………………………………………………………………………………………………………. 45
2-13-1)نخبگان فکری

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره جامعه آماری Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره امنیت اجتماعی، سرمایه اجتماعی، بی سازمانی اجتماعی، حاشیه نشینی