منبع پایان نامه ارشد درباره بازارگرایی، بازاریابی، ضریب همبستگی اسپیرمن، ضریب همبستگی

دانلود پایان نامه ارشد

…………………………………………………………………………..7
1-8) شرح مفاهيم و اصطلاحات……………………………………………………………………………………………………..8
1-8-1) تعاریف مفهومی………………………………………………………………………………………………………………..8
1-8-2) تعاريف عملياتي……………………………………………………………………………………………………………….9
فصل دوم: ادبیات پژوهش
2-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..11
2-2)مباني نظري…………………………………………………………………………………………………………………………11
2-2-1) بازارگرایی……………………………………………………………………………………………………………………..11
2-2-1-2) تاریخچه بازارگرایی…………………………………………………………………………………………………….16
22-2-1-3) پیشایندهای و پسایندهای بازارگرایی……………………………………………………………………………18
2-2-1-3-1) سازه بازارگرایی …………………………………………………………………………………………………….19
2-2-1-3-2)پیامدها یا پسایندهای بازارگرایی ……………………………………………………………………………….20
2-2-1-3-3) متغیرهای واسطه تقویت یا تضعیفکننده رابطه بین بازارگرایی و عملکرد کسب و کار………20
2-2-1-4) فرهنگ بازارگرایی………………………………………………………………………………………………………21
2-2-1-5) نحوه شکلگیری بازارگرایی………………………………………………………………………………………….25
2-2-1-6) بازارگرایی همگانی……………………………………………………………………………………………………..27
2-2-1-7) پیشبردگرایی در مقابل بازارگرایی…………………………………………………………………………………29
2-2-1-8) رفتار شرکتهای بازارگرا……………………………………………………………………………………………30
2-2-1-8-1) رفتارهای سنتی بازارگرایی، نسل اول بازارگرایی………………………………………………………..31
2-2-2) یادگیری گرایی……………………………………………………………………………………………………………..33
2-2-3) فروشگرایی………………………………………………………………………………………………………………….35
2-2-3-1) مراحل هفت گانه فروش……………………………………………………………………………………………..35
2-2-3-2) فلسفه فروشگرا………………………………………………………………………………………………………..37
2-2-3-3)تيم فروش…………………………………………………………………………………………………………………37
2-2-4) قابلیتهاي بازاریابی…………………………………………………………………………………………………………39
2-2-5) عملکرد………………………………………………………………………………………………………………………..41
2-2-5-1) تعاریف عملکرد…………………………………………………………………………………………………………41
2-2-5-2) حوزههاي 9 گانه ارزيابي عملکرد…………………………………………………………………………………42
2-3) پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………..60
2-3-1) پیشینه داخلی…………………………………………………………………………………………………………………60
2-3-2) پیشینه خارجی……………………………………………………………………………………………………………….63
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
3-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..66
3-2) نوع و روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………66
3-3) معرفی جامعه و نمونه آماری………………………………………………………………………………………………….67
3-3-1) جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………………………67
3-3-2) نمونه آماری و حجم آن ………………………………………………………………………………………………….67
3-4) روش و ابزار گردآوري داده ها………………………………………………………………………………………………68
3-5) روايي و پايايي پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………69
3-5-1)روايي……………………………………………………………………………………………………………………………..70
3-5-2) پايايي…………………………………………………………………………………………………………………………….71
3-6) روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها…………………………………………………………………………………….72
3-6-1) مدل معادلات ساختاری……………………………………………………………………………………………………73
فصل چهارم: تحلیل دادههای پژوهش
4-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..80
4-2) بخش اول: آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………………….80
4-3) آزمون نرمال بودن دادهها………………………………………………………………………………………………………84
4-4) آزمون همبستگی………………………………………………………………………………………………………………….85
فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادها
5-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………101
5-2) نتایج تجربی استنباطی…………………………………………………………………………………………………………101
5-3) پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………………………….103
5-3-1)پيشنهادهاي كاربردي……………………………………………………………………………………………………….103
5-3-2) پیشنهادهایی برای پژوهشهای آینده…………………………………………………………………………………105
5-4) محدودیتهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………. 105
منابع
منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………106
منابع لاتین………………………………………………………………………………………………………………………………..107
پیوستها
پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………………………..113
خروجی نرمافزار……………………………………………………………………………………………………………………….116

عنوان جدولهای پژوهش صفحه
جدول 3-1) تشریع پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………….69
جدول3-2) آلفای کرونباخ پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………72
جدول 4-1) توزیع فراوانی بر حسب جنسیت آنها……………………………………………..80
جدول 4-2 ) توزیع فراوانی بر حسب تحصیلات آنها…………………………………………81
جدول 4-3 ) توزیع فراوانی بر حسب وضعیت کاری آنها…………………………………..82
جدول 4-4 ) توزیع فراوانی بر حسب سابقه کاری آنها……………………………………..84
جدول 4-5) نتایج آزمون کلموگروف ـ اسمیرنف جهت بررسی پیروی داده ها از
توزیع نرمال……………………………………………………………………………………………………85
جدول 4-6) ضریب همبستگی اسپیرمن بین استراتژی بازاریابی بر عملکرد……………….85
جدول 4-7) ضریب همبستگی اسپیرمن بین فروش گرایی بر عملکرد……………………….86
جدول 4-8) ضریب همبستگی اسپیرمن بین بازارگرایی بر قابلیتهای بازاریابی……………86
جدول 4-9) ضریب همبستگی اسپیرمن بین یادگیری گرایی و قابلیتهای. بازاریابی……….87
جدول 4-10) ضریب همبستگی اسپیرمن بین قابلیتهای بازاریابی و .عملکرد…………….87
جدول 4-19 ) شاخصهاي برازش مدل اندازهگیری متغیر فروش گرایی………………….89
جدول 4-20) بار عاملي شاخص‌ها مربوط به متغیر فروش گرایی…………………………..90
جدول 4-21) شاخصهاي برازش مدل اندازه گیری متغیر قابلیتهای بازاریابی………….91
جدول 4-22) بار عاملي شاخص‌ها مربوط به متغیر قابلیتهای بازاریابی…………………..92
جدول 4-23) شاخصهاي برازش مدل اندازهگیری متغیر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد رگرسیون، مدل رگرسیون، چند متغیره، روایی محتوا Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره بازاریابی، بازارگرایی، استراتژی بازاریابی، بانک تجارت