منبع پایان نامه ارشد درباره بازارگرایی، بازاریابی، ضریب همبستگی اسپیرمن، ضریب همبستگی

دانلود پایان نامه ارشد

…………………………………………………………………………..7
1-8) شرح مفاهيم و اصطلاحات……………………………………………………………………………………………………..8
1-8-1) تعاریف مفهومی………………………………………………………………………………………………………………..8
1-8-2) تعاريف عملياتي……………………………………………………………………………………………………………….9
فصل دوم: ادبیات پژوهش
2-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..11
2-2)مباني نظري…………………………………………………………………………………………………………………………11
2-2-1) بازارگرایی……………………………………………………………………………………………………………………..11
2-2-1-2) تاریخچه بازارگرایی…………………………………………………………………………………………………….16
22-2-1-3) پیشایندهای و پسایندهای بازارگرایی……………………………………………………………………………18
2-2-1-3-1) سازه بازارگرایی …………………………………………………………………………………………………….19
2-2-1-3-2)پیامدها یا پسایندهای بازارگرایی ……………………………………………………………………………….20
2-2-1-3-3) متغیرهای واسطه تقویت یا تضعیفکننده رابطه بین بازارگرایی و عملکرد کسب و کار………20
2-2-1-4) فرهنگ بازارگرایی………………………………………………………………………………………………………21
2-2-1-5) نحوه شکلگیری بازارگرایی………………………………………………………………………………………….25
2-2-1-6) بازارگرایی همگانی……………………………………………………………………………………………………..27
2-2-1-7) پیشبردگرایی در مقابل بازارگرایی…………………………………………………………………………………29
2-2-1-8) رفتار شرکتهای بازارگرا……………………………………………………………………………………………30
2-2-1-8-1) رفتارهای سنتی بازارگرایی، نسل اول بازارگرایی………………………………………………………..31
2-2-2) یادگیری گرایی……………………………………………………………………………………………………………..33
2-2-3) فروشگرایی………………………………………………………………………………………………………………….35
2-2-3-1) مراحل هفت گانه فروش……………………………………………………………………………………………..35
2-2-3-2) فلسفه فروشگرا………………………………………………………………………………………………………..37
2-2-3-3)تيم فروش…………………………………………………………………………………………………………………37
2-2-4) قابلیتهاي بازاریابی…………………………………………………………………………………………………………39
2-2-5) عملکرد………………………………………………………………………………………………………………………..41
2-2-5-1) تعاریف عملکرد…………………………………………………………………………………………………………41
2-2-5-2) حوزههاي 9 گانه ارزيابي عملکرد…………………………………………………………………………………42
2-3) پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………..60
2-3-1) پیشینه داخلی…………………………………………………………………………………………………………………60
2-3-2) پیشینه خارجی……………………………………………………………………………………………………………….63
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
3-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..66
3-2) نوع و روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………66
3-3) معرفی جامعه و نمونه آماری………………………………………………………………………………………………….67
3-3-1) جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………………………67
3-3-2) نمونه آماری و حجم آن ………………………………………………………………………………………………….67
3-4) روش و ابزار گردآوري داده ها………………………………………………………………………………………………68
3-5) روايي و پايايي پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………69
3-5-1)روايي……………………………………………………………………………………………………………………………..70
3-5-2) پايايي…………………………………………………………………………………………………………………………….71
3-6) روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها…………………………………………………………………………………….72
3-6-1) مدل معادلات ساختاری……………………………………………………………………………………………………73
فصل چهارم: تحلیل دادههای پژوهش
4-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..80
4-2) بخش اول: آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………………….80
4-3) آزمون نرمال بودن دادهها………………………………………………………………………………………………………84
4-4) آزمون همبستگی………………………………………………………………………………………………………………….85
فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادها
5-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………101
5-2) نتایج تجربی استنباطی…………………………………………………………………………………………………………101
5-3) پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………………………….103
5-3-1)پيشنهادهاي كاربردي……………………………………………………………………………………………………….103
5-3-2) پیشنهادهایی برای پژوهشهای آینده…………………………………………………………………………………105
5-4) محدودیتهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………. 105
منابع
منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………106
منابع لاتین………………………………………………………………………………………………………………………………..107
پیوستها
پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………………………..113
خروجی نرمافزار……………………………………………………………………………………………………………………….116

عنوان جدولهای پژوهش صفحه
جدول 3-1) تشریع پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………….69
جدول3-2) آلفای کرونباخ پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………72
جدول 4-1) توزیع فراوانی بر حسب جنسیت آنها……………………………………………..80
جدول 4-2 ) توزیع فراوانی بر حسب تحصیلات آنها…………………………………………81
جدول 4-3 ) توزیع فراوانی بر حسب وضعیت کاری آنها…………………………………..82
جدول 4-4 ) توزیع فراوانی بر حسب سابقه کاری آنها……………………………………..84
جدول 4-5) نتایج آزمون کلموگروف ـ اسمیرنف جهت بررسی پیروی داده ها از
توزیع نرمال……………………………………………………………………………………………………85
جدول 4-6) ضریب همبستگی اسپیرمن بین استراتژی بازاریابی بر عملکرد……………….85
جدول 4-7) ضریب همبستگی اسپیرمن بین فروش گرایی بر عملکرد……………………….86
جدول 4-8) ضریب همبستگی اسپیرمن بین بازارگرایی بر قابلیتهای بازاریابی……………86
جدول 4-9) ضریب همبستگی اسپیرمن بین یادگیری گرایی و قابلیتهای. بازاریابی……….87
جدول 4-10) ضریب همبستگی اسپیرمن بین قابلیتهای بازاریابی و .عملکرد…………….87
جدول 4-19 ) شاخصهاي برازش مدل اندازهگیری متغیر فروش گرایی………………….89
جدول 4-20) بار عاملي شاخص‌ها مربوط به متغیر فروش گرایی…………………………..90
جدول 4-21) شاخصهاي برازش مدل اندازه گیری متغیر قابلیتهای بازاریابی………….91
جدول 4-22) بار عاملي شاخص‌ها مربوط به متغیر قابلیتهای بازاریابی…………………..92
جدول 4-23) شاخصهاي برازش مدل اندازهگیری متغیر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد رگرسیون، مدل رگرسیون، چند متغیره، روایی محتوا Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره بازارگرایی، بازاریابی، کسب و کار، بانک تجارت