پایان نامه درمورد سرمایه درگردش، ریسک بازار، ریسک عملیاتی، آزمون فرضیه

دانلود پایان نامه ارشد

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول کلیات پژوهش
1-1- مقدمه
2
بیان مسأله
3
1-3- اهمیت وضرورت پژوهش
4
1-4- اهداف پژوهش
5
1-4-1- هدف کلی
5
1-4-2- اهداف ویژه
5
1-4-3- اهدف کاربردی
5
1-5- فرضیههای پژوهش
6
1-6- تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی
6
1-6-1- ریسک عملیاتی
6
1-6-2- ریسک بازار
6
1-6-3- مدیریت سرمایه درگردش
6
1-6-4- سیاست های سرمایه درگردش
7
1-6-5- چرخه نقدینگی
8
1-7- متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی اندازه گیری متغیرها

9
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه
12
2-2- مبانی نظری
14
2-2-1- ریسک عملیاتی
2-2-2- مفهوم ریسک
2-2-3- ظهور بحث ریسک
2-2-4- مهمترین ریسکها
2-2-5- ریسکهای عملیاتی
2-2-6- رویدادهای موثر در بروز ریسک عملیاتی
14
15
16
16
17
18
2-2-6-1- رویدادهای مربوط به فرآیندها و روشها
18
2-2-6-2- رویدادهای مربوط به درون سازمان
19
2-2-6-3- رویدادهای مربوط به اختلالات کاری و نواقص سیستم
19
2-2-6-4- رویدادهای مربوط به خارج از موسسه
19
2-2- 7- ریسک بازار
2-2-7-1- مهمترین انواع ریسک بازار
2-2-8- سیاستهای سرمایه درگردش
20
21
22
2-2-8-1- استراتژی دارائیهای جاری
23
2-2-8-1-1- استراتژی محافظه کارانه(در مدیریت دارائیهای جاری)
22
2-2-8-1-2- استراتژی جسورانه(در مدیریت دارائیهای جاری)
23
2-2-8-2- استراتژی بدهیهای جاری
23
2-2-8-2-1- استراتژی محافظه کارانه(در مدیریت بدهیهای جاری)
23
2-2-8-2-2- استراتژی جسورانه(در مدیریت بدهیهای جاری)
2-2-9- مدیریت سرمایه درگردش
24
24
2-2-9- سیاستهای مطلوب در مدیریت سرمایه درگردش
25
2-2-10- ماهیت و اهمیت سرمایه درگردش
27
2-2-11- چرخه تبدیل وجه نقد
28
2-2-11-1- دوره وصول مطالبات
32
2-2-11-2- زیاد بودن مانده مطالبات
33
2-2-11-3- کم بودن مانده مطالبات
33
2-2-11-4- دوره واریز بستانکاران
33
2-2-11-5- دوره گردش موجودی کالا
34
2-2-11-6- زیاد بودن موجودی کالا
35
2-2-11-7- کم بودن موجودی کالا
2-2-12- ارتباط بین متغیرهای پژوهش
2-2-12-1- ارتباط بین ریسک عملیاتی و ریسک بازار
2-2-12-2- ارتباط بین ریسک و سرمایه درگردش
35
36
36
37
2-3- پیشینه پژوهش
37
2-3-1- پژوهشهای داخلی
37
2-3-2- پژوهشهای خارجی
40

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1- مقدمه
46
3-2- نوع پژوهش
46
3-3- فرضیههای پژوهش
46
3-4- قلمرو پژوهش
47
3-4-1- قلمرو موضوعی پژوهش
47
3-4-2- قلمرو مکانی پژوهش
47
3-4-3- قلمرو زمانی پژوهش
47
3-5- جامعه پژوهشی
47
3-6- روش نمونه گیری و نمونه آماری
48
3-7- روش جمع آوری اطلاعات و دادهها
3-8- کیفیت ابزار اندازه گیری پژوهش
49
50
3-9- لیست متغیر های مورد بررسی مدل 1
51
3-9-1- سرمایه درگردش
51
3-9-2- چرخه نقدینگی
52
3-9-3- ریسک عملیاتی
51
3-9-4- ریسک بازار
51
3-10- شیوه آزمون فرضیات و متغیرهای اساسی پژوهش
52
3-11- مدل شماره (1) جهت آزمون فرضیههای اول و دوم
52
3-12- لیست متغیرهای مورد بررسی مدل2
54
3-13- مدل شماره(2) جهت آزمون فرضیههای سوم و چهارم
55
3-14- روش تجزیه و تحلیل دادهها
56
3-14-1- تحلیل رگرسیون
57
3-14-2- روش برآورد پارامترهای مدل رگرسیون خطی
58
3-14-3- فروض روش OLS (فروض کلاسیک)
59
3-14-4- خطی بودن مدل رگرسیونی نسبت به پارامترها
60
3-14-5- عدم وجود خودهمبستگی
61
3-14-6- همبستگی
3-14-7- ضریب تعیین
3-14-8- ضریب همبستگی
3-14-9- بررسی ضریب همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته و مطالعه معنی داری ضرایب
3-14-10- هیستوگرام و آزمون نرمال بودن0
3-14-11- استقلال پسماندها
3-14-12- تحلیل خودهمبستگی متغیرها
3-14-13 آزمون دوربین واتسون
3-14-14- رگرسیون پانلی
3-14-15 بررسی مدل اثرات ثابت و اثرات تصادفی
3–15- خلاصه فصل
62
62
62
63
63
63
63
63
64
67
67

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادهها

4-1 مقدمه
69
4-2- آمار توصیفی
4-3- شاخصهای مرکزی و پراکندگی
4-4- تحلیل پیش فرضها(آزمون فرض کلاسیک)
4-4-1- نرمال بودن متغیرها
4-5- آزمون فرضیهها
4-6- آزمون فرضیهها با استفاده از برازش مدل رگرسیونی
4-6-1- آزمون F لیمر مدل اول فرضیه اول و دوم
4-6-2- برازش مدل سرمایه درگردش
4-6-3- آزمونF لیمر مدل دوم فرضیه سوم و چهارم
4-6-4- برازش مدل چرخه نقدینگی
69
69
72
72
74
74
74
75
77
78

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها

5-1- مقدمه
81
5-2- نتایج آزمون فرضیههای پژوهش
81
5-2-1- نتیجه آزمون فرضیه اول
81
5-2-2- نتیجه آزمون فرضیه دوم
82
5-2-3- نتیجه آزمون فرضیه سوم
5-2-4- نتیجه آزمون فرضیه چهارم
82
83
5-3- نتیجه‌گیری و پیشنهادها
5-3-1- نتیجهگیری کلی
5-3-2- پیشنهادها
83
83
85
5-3-2-1- پیشنهادهای مبتنی بر یافتههای پژوهش
85
5-3-2-2-پیشنهاد برای پژوهشهای آتی
85
5-4 محدودیتهای پژوهش
فهرست منابع
پیوست
چکیده لاتین

86
87
94
فهرست جداول

جدول (3-1): نحوه انتخاب شرکتهای نمونه
49
جدول (3-2): لیست متغیرهای مورد بررسی مدل شماره 1
50
جدول (3-3): لیست متغیرهای مورد بررسی مدل شماره 2
54
جدول (4-1): علائم اختصاری متغیرهای مستقل و وابسته
69
جدول (4-2): شاخصهای مرکزی و پراکندگی متغیرهای پژوهش
70
جدول (4-3): شاخصهای مرکزی و پراکندگی متغیرهای پژوهش
71
جدول (4-4): سطح معنیداری آزمون جاک برا
72
جدول (4-5):: سطح معنیداری آزمون جاک برا
73
جدول (4-6): آزمون جاک برا – متغیر های پژوهش بعد از اعمال تبدیلات کاکس و باکس
73
جدول (4-7): آزمون جاک برا – متغیر های پژوهش بعد از اعمال تبدیلات کاکس و باکس
73
جدول (4-8): نتایج آزمون معنی دار بودن اثرات ثابت در مقابل روش حداقل – ادامه…
77
جدول (4-9): نتایج تخمین مدل با روش POOL (متغیر وابسته: سرمایه درگردش)
78
جدول (4-10): نتایج آزمون معنی دار بودن اثرات ثابت در مقابل روش حداقل – ادامه…
82
جدول (4-11): نتایج تخمین مدل با روش POOL (متغیر وابسته: چرخه نقدینگی)
جدول (5-1): نتایج کلی آزمون فرضها
83
89

فهرست نمودارها

نمودار شماره1: ویژگیهای ریسک و بازده با توجه به سیاستهای سرمایه درگردش
25
نمودار شماره2: وجود خودهمبستگی
61
نمودار شماره3: عدم وجود خود همبستگی

61

چکیده
توسعه فعالیتهاي تجاري، توسعه کمی و کیفی مدیریت مالی را درپی داشته و به طبع آن مدیریت را پیچیده کرده است. تداوم فعالیتهاي بنگاههاي اقتصادي تا میزان زیادي به مدیریت منابع کوتاه مدت آنها بستگی دارد زیرا فعالیتهاي عملیاتی در دوره عادي معمولا سالانه به سرمایه درگردش و مدیریت مطلوب بستگی دارد به گونهاي که نتایج مورد انتظار تحقق یابد و امکان تداوم فعالیت دراز مدت فراهم شود. بنابراین سرمایه در گردش از اقلام مهم دارائیهاي واحدها و بنگاههاي اقتصادي تلقی میشود که در تصمیمهاي مالی نقش برجستهاي دارد .هدف این پژوهش مطالعه تاثیر ریسک عملیاتی و ریسک بازار بر سرمایه درگردش می‌باشد. در این پژوهش تأثیر ریسک عملیاتی و ریسک بازار بر سرمایه درگردش در کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1387 تا 1391 مورد بررسی قرار گرفته است، که 85 شرکت آن با استفاده از قاعده حذف سیستماتیک انتخاب گردید. پژوهش حاضر با توجه به اینکه در پی کشف روابط بین متغیرهای کمی است، در گروه پژوهشهای همبستگی جای میگیرد. برای آزمون فرضیههای پژوهش از روش رگرسیون تلفیقی با استفاده از دادههای ترکیبی1 در سطح اطمینان 95%، استفاده شده است. یافتههای پژوهش حاکی از رابطه مستقیم بین ریسک عملیاتی و ریسک بازار با سرمایه درگردش میباشد، یافتهها همچنین نشان میدهد که بین ریسک عملیاتی و ریسک بازار و چرخه نقدینگی رابطه مستقیم وجود دارد. بر این اساس میتوان نتیجهگیری کرد، که با افزایش ریسک عملیاتی و ریسک بازار، سرمایه درگردش نیز افزایش مییابد.

کلمات کلیدی: ریسک عملیاتی، ریسک بازار، سرمایه درگردش، چرخه نقدینگی

فصل اول :
کلیات پژوهش
1-1 – مقدمه
سرمایه درگردش از اقلام مهم دارائیهای واحدها و بنگاههای اقتصادی تلقی میشود که در تصمیمات مالی نقش قابل توجهی دارد. توسعه کمی و کیفی فعالیتهای تجاری، توسعه کمی و کیفی قلمرو مدیریت مالی را بدنبال داشته است و به تبع آن مدیریت مالی را پیچیده نموده است. تداوم فعالیتهای بنگاههای اقتصادی تا میزان زیادی به مدیریت منابع کوتاه مدت آن بستگی دارد، زیرا فعالیتهای عملیاتی در یک دوره عادی که معمولا سالانه است به شناخت سرمایه درگردش و مدیریت مطلوب آن مربوط میشود بطوریکه از این طریق، نتایج مورد انتظار تحقق یابد و امکان تداوم فعالیت در بلند مدت فراهم شود(نیکومرام، رهنمای رودپشتی و هیبتی 1383، 16).
نگهداری سطح مطلوب وجه نقد برای پرداخت بدهیهای سر رسید شده، و استفاده از فرصتهای ناگهانی مناسب جهت سرمایهگذاری که نشانهای از انعطافپذیری واحد تجاری میباشد و دسترسی به مواد اولیه برای تولید به طوریکه شرکت بتواند به موقع جوابگوی تقاضای مشتریان باشد دال بر اهمیت سرمایه درگردش میباشد. هرگونه تصمیمی که در این بخش توسط مدیران واحد تجاری اتخاذ میشود اثرات شدیدی بر روی بازدهی عملیاتی واحد تجاری میگذارد که باعث تغییر ارزش شرکت و نهایتا ثروت سهامداران خواهد شد.
تهیه ماشین آلات تولیدی مدرن که یکی از عوامل اصلی تولید یعنی نیروی کار را به طرز شگفت انگیزی از مسیر تولید خارج کرده و سربار را جانشین دستمزد نموده است و مسئله تامین مالی آن به طوریکه به سرمایه درگردش لطمهای وارد نکند، از جمله مسائلی است که فراروی مدیران واحدهای تجاری قرار دارد (رهنمای رودپشتی و کیائی 1387).
فعاليت بانكها و موسسات مالي در حوزههاي اعطاي تسهيلات، سرمايهگذاري، صدور انواع اوراق قرضه، صدور انواع گواهي سپرده، صدور ضمانت نامهها و گشايش انواع اعتبارات اسنادي و يا به عبارت ديگر، اقدام به ايفاي نقش در بازارهاي پول و سرمايه، آنها را در معرض مخاطرات و ريسكهاي خاص اينگونه فعاليتها قرار داده است. بانكها با انواع متنوعي از ريسكها روبرو ميباشند، ريسكي كه اين پژوهش به آن ميپردازد، ريسك عملياتي ناميده ميشود. درحال حاضر بانكهاي معتبر جهاني در حال انجام اقدامات قابل توجهي در زمينه مقابله با ريسكهاي عملياتي ميباشند. اين اقدامات شامل مراحل زير ميشود:
شناسايي ريسكهاي عملياتي در موسسه مالي(در اينجا منظور همان زيانهاي عملياتي است).
ارزيابي و يا به بيان دقيقتر كمي كردن ريسكهاي عملياتي(كه نتيجه آن تعيين ميزان سرمايه مورد نياز براي مقابله با ريسكهاي عملياتي سازمان ميباشد).
مديريت ريسكهاي عملياتي كه شامل انتقال ريسك(با استفاده از ابزار بيمه و …) و يا انجام اقداماتي در جهت كاهش ميزان ريسكهاي عملياتي ميباشد.
بانكهايي كه اين چالش جديد، يعني رويارويي با مقوله ريسكهاي عملياتي را ميپذيرند نياز به كمكهايي از بيرون سازمان براي شناسايي، ارزيابي و مديريت ريسكهاي عملياتي خواهند داشت. كميته بال2 متعلق به بانك تسويه بين الملل3 استانداردهايي را پيرامون ريسكهاي عملياتي در سازمانها تدوين كرده و آن را در قالب دستورالعملهايي به بانكهاي مختلف سراسر دنيا ابلاغ كرده است، اين دستورالعملها در چندين نسخه بروز رساني شدهاند و اين فرايند بروز رساني در آينده نيز ادامه خواهد داشت، مسلما اين

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع منابع انسانی، استراتژی ها، مدیریت استراتژیک، توسعه منابع انسانی Next Entries پایان نامه درمورد ریسک بازار، ریسک عملیاتی، سرمایه درگردش، وجوه نقد