دانلود پایان نامه ارشد با موضوع آزمون فرضیه، نفت و گاز، روش تحقیق، رهبری استراتژیک

دانلود پایان نامه ارشد

فهرست مطالب

فصل اول(کلیات تحقیق) 2
1-1مقدمه 4
1-2بیان مساله 5
1-3 اهمیت تحقیق 6
1-4 اهداف پژوهش 7
1-5 سوالات تحقیق 8
1-6-فرضیه های تحقیق 9
1-7 روش تحقیق 9
1-7-1 جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان) 9
1-8 قلمرو تحقيق 10
1-9 روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها 11
1-10 ساختار کلی تحقیق 11
فصل دوم(ادبیات و پیشینه تحقیق) 11
2-1 مقدمه 12
2-2 انرژی و وضعیت آن 12
2-3 وضعیت انرژی فسیلی ایران 13
2-3-1 سیاست خارجی انرژی گرا 16
2-3-2 نفت و گاز 24
2-3-3 نفت و امنيت ملي ايران 26
2-4 زغال سنگ 29
2-4-1 قیمت زغال‌سنگ 34
2-5-2 ماتریس تجارت زغال‌سنگ و گاز 35
2-5 منابع زغال سنگ در ایران 37
2-6 وضعیت تولید زغال سنگ 38
2-7 مزایا و معایب منابع زغال سنگ 39
2-7-1 عدم پتانسیل سنجی دقیق زغال سنگ حرارتی در کشور 42
2-8 میزان استفاده از زغال سنگ در صنایع 45
2-9 چشم انداز استفاده از زغال سنگ 47
2-9-1 سیاست گذاری و قانون گذاری انرژی (زعال سنگ) 47
2-9-2 امنیت انرژی و سیاستگذاری انرژی 48
2-9-3پیشنهادهایی برای آینده 73
2-10رهبری استراتژیک 82
2-10-1 محيط استراتژيك رهبري 84
2-10-1نقش رهبران استراتژيك در سازمان 85
2-11 تامین و تخصیص منابع مالی 88
2-11-1 ويژگي‌هاي نظام تأمين مالي 89
2-12 پیشینه تحقیق 91
2-13 خلاصه فصل 99
فصل سوم(روش تحقیق) 100
3-1مقدمه 101
3-2 روش تحقیق 101
3-3 قلمرو تحقيق 103
3-4 فرضيه‏هاي تحقیق: 104
3-5نحوه جمع آوری اطلاعات 104
3-6 روش اقتصاد سنجی 105
3-7 داده های تركيبي (تابلويی) يا panel data 106
3-7-1 مزاياي استفاده از داده هاي تابلويي (تركيبي يا پَنل) 107
3-7-2 تخمين مدل هاي رگرسيون با داده هاي پَنل 108
3-8 روش های آماری بکار رفته در تحقیق 109
3-8-1 ضریب همبستگی 109
3-8-2 ضریب تشخیص یا تبیین 110
3-8-3 آزمون معنی دار بودن متغیر مستقل 110
3-8-4 آزمون خود همبستگی 111
3-9 جامعه آماری و حجم نمونه 113
3-10 خلاصه فصل 114
فصل چهارم(تجزیه و تحلیل داده ها) 116
4-1 مقدمه 117
4-2 توصیف داده ها: 118
4-2آزمون نرمال بودن داده ها: 119
4-3 آزمون فرضیات 122
4-3-1 آزمون فرضیه اول 122
4-3 -2آزمون فرضیه دوم 125
4-3 -3آزمون فرضیه سوم 128
فصل پنجم(نتیجه گیری) 131
5-1 مقدمه 132
5-2 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیات 132
5-2-1 نتایج آزمون فرضیه اول 133
5-2-2 نتایج آزمون فرضیه دوم 134
5-2-3 نتایج آزمون فرضیه سوم 134
5-3 محدوديت هاي تحقيق 136
5-4پیشنهادات جهت انجام تحقیقات آتی 137
5-5 خلاصه فصل 137

چکيده
به خاطرپايان پذيري اكثرمنابع انرژي،تأمين منابع انرژي لازم براي جمعيت روبه رشدجهان وبه ويژه نيازهاي توسعة اقتصادي وصنعتي به عنوان مسأله اصلي پيشروي كشورهاشناخته ميشود. سرمايش وگرمايش خانگي وتجاري دراغلب كشورهاو همچنين ايران به شدت به منابع تجديدناپذيروسوخت هاي فسيلي وابسته است. محدوديت منابع فسيلي،افزايش جمعيت وتقاضاي انرژي،مسائلي هستندكه اكثركشورهاي جهان باآن روبروهستند.با روند روزافزون صنعتي شدن اكثر كشورهاي در حال توسعه و افزايش جمعيت در جهان، نياز به انواع مختلف انرژي مخصوصاً انرژي الكتريكي روز به روز در حال افزايش است. با وجود پيشرفت فناوري‌هاي نوين كه استفاده از انرژي‌هاي نو و انرژي‌هاي تجديد‌پذير را مقدور مي سازند، هنوز سوخت‌هاي فسيلي جزء منابع انرژي هستند كه بيشترين نياز صنعت را فراهم مي سازند. روش تحقیق این پژوهش، از نظر ماهیت و اهداف از نوع تحقیق کاربردی است و از نظر جمع آوری اطلاعات و آزمون فرضیه ها، روش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش را تمامی مدیران ارشد صنایع و انرژی تشکیل می دهد .جهت تعیین تعداد نمونه آماری با استفاده از دستور برآورد حجم نمونه ، می باشد.و در نتیجه رابطه معناداری بین رهبری استراتژیک،توسط منابع انسانی ومنابع مالی برپیاده سازی برنامه های کوتاه مدت وبلند مدت استفاده از زغال سنگ درصنایع وجود دارد

فصل اول

کليات تحقيق

1-1مقدمه
با روند روزافزون صنعتي شدن اكثر كشورهاي در حال توسعه و افزايش جمعيت در جهان، نياز به انواع مختلف انرژي مخصوصاً انرژي الكتريكي روز به روز در حال افزايش است. با وجود پيشرفت فناوري‌هاي نوين كه استفاده از انرژي‌هاي نو و انرژي‌هاي تجديد‌پذير را مقدور مي سازند، هنوز سوخت‌هاي فسيلي جزء منابع انرژي هستند كه بيشترين نياز صنعت را فراهم مي سازند. با توجه به تجديد‌ناپذير بودن اين منابع و ارزش بالاي صنعتي اين مواد به عنوان ماده اوليه، استفاده بهينه و افزايش راندمان مصرف اين مواد هم‌اكنون سرلوحه كار بسياري از مراكز تحقيقاتي و پژوهشي جهان است). حسین محمدی پيشكشي -1392) غني بودن كشور ما ايران از منابع نفت و گاز سبب شده است كه صنعت‌برق از ابتداي تاسيس به دليل سهولت دسترسي و هزينه پايين، بيشتر از منابع نفت و گاز جهت توليد الكتريسيته استفاده كرده و از منابعي نظير زغال‌سنگ كمتر استفاده مي‌شود. روند رو به رشد صنايع پتروشيمي در جهان و قابليت تبديل فرآورده‌هاي نفتي به مواد با ارزش افزوده بالاتر باعث شده است كه در كشورهاي پيشرفته جهان استفاده از اين مواد به عنوان سوخت به تدريج تقليل يابد به طوري كه درحال حاضر ايالات متحده كه بر حسب آمار جزء ده كشور غني از منابع نفت و گاز است قسمت عمده الكتريسيته توليدي (56 درصد) از زغال سنگ ايجاد كند.درحال حاضر زغال سنگ در سطح جهان تقریبا حدود 27 درصد از نیازهای انرژی را برآورد می سازد درحالی که سهم نفت حدود 30 درصد است. با تهی شدن ذخایر نفت و گاز در دهه های بعد قیمت نفت و گاز محتملا نسبت به امروز افزایش خواهند یافت و این موجب می شود که سهم زغال سنگ در ترکیب کل انرژی های مصرفی افزایش یابد. حدود 100 کشور دنیا ذخایر زغال دارند. عمر ذخایر زغال در بعضی از این کشورها بیش از 200 سال است. میزان کل ذخایر برآوردی زغال سنگ جهان حدد 906 میلیارد تن است. 95 درصد این ذخایر فقط در 12 کشور جهان ( آمریکا، شوروی، چین، انگلستان، آلمان، هند، استرالیا، آفریقای جنوبی، لهستان، کانادا، برزیل، و یوگوسلاوی) قرار دارد.(ابوالفضل رضائيان اصطهباناتي -1391)

1-2بیان مساله
مدیران نقش مهمی در اجرای سیاست ها و استراتژی بنگاه و سازمان ها دارندو در پیاده سازی چشم اندازها ایفای نقش کنند. از این رو انرژي عاملي حياتي است كه نقش اساسي درتوليددارد. منابع انرژي نقش موتورمحركةاقتصادوتوليدملي راداردوتعيين كنندة جايگاه كشورهادرنظام سرمايه داري جهان است. انرژي تأمين كنندة نيازهاي اوليه وخدماتي همچون گرمايش،سرمايش،روشنايي و حمل ونقل است. رشدسريع اقتصادي دركشورهاي درحال توسعه ورشدمداوم دركشورهاي صنعتي،باعث افزايش تقاضايانرژي گشته است. درنيروگاههاي جهان منابع انرژي مختلفي بكارگرفته ميشودكه اين منابع ميتوانندجزءسوختهاي فسيلي(نفت،گازوزغالسنگ)باشندياجزءمنابعي باشندكه به آنهاانرژي هاي نو(خورشيد،باد،زمينگرماييو…)اطلاق ميشود. (اسماعیل نیا ، علی اصغر 1390 )دراين بين زغال سنگ به عنوان سوختي فسيلي وتجديدناپذيرازساليان دورتابه امروزهمواره نقش مؤثري درتوليدالكتريسيته داشته است.زغال سنگ يكي ازباارزشترين مواد معدني انرژي زا درجهان امروزمي باشدك هازنظرذخيره بيشترين حجم رادر دنيادارااست.نياز به انواع مختلف انرژي مخصوصاًانرژي الكتريكي باروندروزافزون صنعتي شدن وافزايش جمعيت درجهان،روزبه روزدر حالاف زايش است. زغال سنگ به عنوان سوختي فسيلي نقش غير قاب لانكاري درتوسعةصنعتي كشورهاداشته است. علاوه برتوليد برق،زغال سنگ نقش زيادي دربخش هاي مختلف ازقبيل ذوب آهن وتوليدفولادجهان ايفاءنموده است. وجودپتانسيل فراوان زغال سنگ دركشورخصوصاًدرمنطقةطبس ضرورت استفاده اقتصادي ازاين منبع راايجاب ميكند. ميزان ذخايرزغال سنگ كشوربسياربالاترازمقدارموردنيازصنايع فولاداست. لذااستفاده ازانرژي حرارتي زغال سنگ جهت توليدالكتريسيته به عنوان يك گزينةمهم قابل طرح است. ازاين روباتوجه ب هوجودمنابع عظيم زغال سنگ حرارتي دركشور،بررسي وامكان سنجي استفاده از زغال سنگ حرارتي جهت توليدبرق خصوصاًدرمنطقةمزين وطبس موضوعي مهم جهت ارزيابي مي باشدكه دراين مقاله به بررسي و ارزيابي اقتصادي به رهبرداري و استفاده ازمنابع زغال سنگ جهت توليدالكتريسيته دركشورپرداخته ميشود.( اسماعیل نیا، حمزه خانی 1390)مصارف زغال سنگ در صنايع مختلف بعنوان منبع انرژي جايگزين نفت و گاز، در آينده اي نزديك اين ماده معدني را به يك ماده استراتژيك تبديل خواهد كرد. هر چند نرخ رشد ميانگين مصرف جهاني زغال سنگ با رقمي معادل 3 درصد نسبت به نرخ ميانگين توليد رقم بيشتري را داراست، با اين حال مصرف جهاني زغال سنگ طي سال هاي مذكور روند نوساني را متحمل بوده است. تغييرات محلي مصرف با توجه به شرايط مختلف زماني، مكاني و سياسي جهان متفاوت مي‌باشد. بيشترين مصرف زغال سنگ در جهان طي سال هاي فوق در سال 2000 و با وجهي بالغ بر 4/4 ميليارد تن و كمترين ميزان مصرف زغال سنگ در سال 1998 و معادل 6/2 ميليارد تن بوده است. مصرف ظاهري زغال سنگ هم در كشور طي سال هاي فوق يك روند افزايشي داشته است. زغال سنگ حرارتي كه از آن به عنوان منبع توليد كننده گرما استفاده مي شود، بيشتر از معادن بخش خصوصي تأمين مي‌گردد. بر اساس اطلاعات حاصله در حدود 30 درصد از توليد زغال اين معادن به ميزان حدود 75 هزار تن جهت سوزاندن و توليد حرارت در بخش هاي مختلف صنعتي مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

1-3 اهمیت تحقیق
به خاطرپايان پذيري اكثرمنابع انرژي،تأمين منابع انرژي لازم براي جمعيت روبه رشدجهان وبه ويژه نيازهاي توسعة اقتصادي وصنعتي به عنوان مسأله اصلي پيشروي كشورهاشناخته ميشود. سرمايش وگرمايش خانگي وتجاري دراغلب كشورهاو همچنين ايران به شدت به منابع تجديدناپذيروسوخت هاي فسيلي وابسته است. محدوديت منابع فسيلي،افزايش جمعيت وتقاضاي انرژي،مسائلي هستندكه اكثركشورهاي جهان باآنروبروهستند. منابع متنوع انرژي ثروت ملي هركشوري است وبايدبه نحوي ازآناستفاده شودكه زمين هرابراي توسعةپايداربه وجودآورد. صيانت ازمنابع انرژي به معناي حفظ اين ثروت براي نسلهاي آتي است. درحال حاضراكثركشورهاي جهان به نقش واهميت منابع مختلف انرژي درتأمين نيازه اي حال وآينده پي برده و سرمايه گذاريهاوتحقيقات وسيعي رادرجهت سياستگذاري، استراتژي وبرنامه هاي زيربنايي واصولي انجام ميدهند. منابع انرژي شامل انرژيهاي فسيلي(نفت،گازوزغال سنگ)وانرژيهاي نو انرژي خورشيدي،انرژي باد،انرژي امواج،انرژي جزرومد اقيانوسهاودرياها،انرژي زمين گرمايي،انرژي بيوگازوبيوماس و….است. سوختهاي فسيلي پسازمصرف ازبين رفته وقابل تجديدنمي باشد. درواقع سرعت تشكيلاي نسوختهابه مراتب كمترازسرعت مصرف آنهااست اين سوختهاشامل نفت،گاز وزغال سنگ وهيزموزغال چوباست. يكي ازعوامل اساسي توسعةصنعتي هركشوري،توسع هوگسترش نيروگاه هاي برق آن كشوراست. ازجمله موادي كه درتوليدبرق نقش ضروريدارد، زغال سنگ است. زغال سنگ ازمنابعي است كه دراغلب كشورها درتوليدالكتريسيته بكارگرفته ميشود. باتوجه به معادن قابل توجه زغال سنگ دركشوربايدبرنامه هاي مناسبي جهت بهرهگيري ازاين منبع تدوين واعما لشودتاكمبود كشوردرزمينةتوليد برق تاحدي جبران گردد. زغال سنگ يكي ازمنابع عمدة فسيل ياستكه به عنوان سوخت فسيلي ازسال 1973 ميلادي تاكنون همچنان اهميت خودرادرتوليدبرق حفظ كرده است وبيشترين برق توليدي جهان ازاين منبع انرژي بدست مي آيد. ايران نيز با اينكه دارندة منابع قابل توجه زغال سنگ است،ليكن سهم توليدبرق اززغال سنگ برابرصفراست. استفاده اززغال سنگ جهت توليدبرق فرصتي رابه كشور خواهد داد كه زمان لازم جهت توسعه وسرمايه گذاري درسايرانواع انرژي(انرژيهاي تجديدشدني)بدست آيدوهمچنين سوختهاي فسيلي ديگرمثل نفت،گازو … آزادشده وباارزش افزوده بيشتر،درآمدارزي بيشتري رانصيب كشورسازد. باوجودفناوريهاي نوين كه استفاده ازانرژيهاي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره کیفیت حسابرسی، حسابرسی مستقل، حسابرسان مستقل، جامعه آماری Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مدت استفاده، مصرف انرژی، منابع مالی، رهبری استراتژیک