مقاله رایگان با موضوع رگرسیون، تجارت الکترونیک، تحلیل واریانس، ضریب همبستگی

دانلود پایان نامه ارشد

2-2-5 آشنایی 23
2-2-6 ارزش ادراک شده 26
2-2-6-1 ارزش فایده باور و ارزش لذت جویانه 28
2-2-6-1-1 کیفیت سیستم و ارزش های خرید اینترنتی 31
2-2-6-1-2 کیفیت اطلاعات و ارزش های خرید اینترنتی 31
2-2-6-1-3 کیفیت خدمات و ارزش های خرید اینترنتی 32
2-2-6-1-4 ویژگی های دموگرافی خریدارن اینترنتی و ارزش های خرید اینترنتی 32
2-2-7 رضایت مشتری 32
2-2-8 عادت 35
2-2-8-1 آشنایی و عادت 37
2-2-8-2 ارزش ادراک شده و عادت 37
2-2-8-3 رضایت خریدار و عادت 38
2-3 پیشینه پژوهش 38
2-3-1 پژوهش های خارجی 38
2-3-2 پژوهش های داخلی 40
3-1- مقدمه: 44
3-2- روش تحقیق: 44
3-3- جامعه آماری: 45
3-4- روش نمونه‌گیری و حجم نمونه: 45
3-5- ابزار گردآوری داده‌ها: 46
3-6- روایی و پایایی پرسشنامه: 47
3-6-1- روایی پرسشنامه 47
3-6-2- پایایی پرسشنامه 47
3-7- روش‌ها و ابزار تجزیه تحلیل داده‌ها: 48
3-7-1 آزمون کلموگروف- اسمیرنوف: 49
3-7-2 ضریب همبستگی پیرسون: 49
3-7-3 ضریب همبستگی اسپیرمن: 50
3-7-4 رگرسیون خطی: 51
3-7-4-1 رگرسیون ساده: 51
3-7-4-2 رگرسیون چندگانه: 53
3-7-5 معیارهای NFI ، RFI ، IFI ، CFI ، RMSEA 54
4-1 مقدمه 57
4-2 آمار توصیفی نمونه آماري 57
4-2-1 تحصیلات پاسخگویان 57
4-2-2 جنسیت پاسخگویان 58
4-2-3 سن پاسخگویان 59
4-3 آزمون فرضیات 60
4-3-1 آزمون کلموگروف اسمیرنوف 60
4-5 مدل کلی 72
5-1 مقدمه 76
5-2 نتیجه گیری 76
5-2-1 نتیجه گیری از فرضیه ها 76
5-3 نتایج مدل های آماری 79
5-3-1 مدل کلی 79
5-4 پیشنهادها: 80
5-5 پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی: 80
منابع فارسی 82
منابع لاتین 85
ضمائم 91
خروجی نرم افزار spss 91

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 3-1 دسته‌بندی سئوالات پرسشنامه 47
جدول 3-2مقدار آلفای کرونباخ ابعاد پرسشنامه 48
جدول 3-3 جدول تحلیل واریانس 52
جدول 3-4 جدول تحلیل واریانس 53
جدول 4-1 توزیع فراوانی تحصیلات 57
جدول 4-2 توزیع فراوانی جنسیت 58
جدول 4-3 توزیع فراوانی سن 59
جدول 4-4 نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف 61
جدول 4-5 آزمون معنی داری فرضیه 1 62
جدول 4-6 آزمون معنی داری ضریب همبستگی فرضیه 2 62
جدول 4-7 تحلیل واریانس 63
جدول 4-8 براورد ضریب رگرسیونی 63
جدول 4-9 آزمون معنی داری ضریب همبستگی فرضیه3 64
جدول 4-10 تحلیل واریانس 65
جدول 4-11 براورد ضریب رگرسیونی 65
جدول 4-12آزمون معنی داری ضریب همبستگی فرضیه4 66
جدول 4-13 تحلیل واریانس 67
جدول 4-14 براورد ضریب رگرسیونی 67
جدول 4-15 آزمون معنی داری ضریب همبستگی فرضیه 5 68
جدول 4-16 تحلیل واریانس 68
جدول 4-17 براورد ضریب رگرسیونی 69
جدول 4-18 آزمون معنی داری ضریب همبستگی فرضیه 6 70
جدول 4-19 تحلیل واریانس 70
جدول 4-20 براورد ضریب رگرسیونی 71
جدول 4-21 شاخص های برازش مدل 73
جدول 5-1 شاخص های برازش مدل 78

فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل 1-1 مدل مفهومی پژوهش 7
شکل 4-1 توزیع فراوانی تحصیلات 58
شکل 4-2 توزیع فراوانی جنسیت 59
شکل 4-3 توزیع فراوانی سن 60
شکل 4-4 تحلیل مسیر مدل کلی 72

چکیده
توسعه چشمگير اينترنت به واسطه رشد فناوري، زندگي اجتماعي، فضاي تجارت و كسب وكارِ جامعه را تحت تاثير قرار داده است. يكي از پيامدهاي نفوذ اينترنت، رشد و توسعه خرده فروشي اينترنتي و خريد آنلاين، تغيير عادات خريد مصرفكنندگان و تغيير نگرش كاربران نسبت به خريد آنلاين است. پژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیری است که اعتماد و عادت بر قصد خرید مجدد آنلاین دارند، میباشد. همچنین رضایت خریدار، ارزش ادراکشده و آشنایی نیز به عنوان پیشایندهای عادت مورد بررسی قرار گرفتهاند. پژوهش حاضر از نظر هدفِ پژوهش، کاربردی و بر حسب روشِ پژوهش، توصیفی پیمایشی میباشد. جامعه آماری پژوهش را دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه تشکیل میدهند که در طول مطالعه در این واحد دانشگاهی مشغول به تحصیل بودهاند و این برابر با 14696 نفر میباشند. نمونهای به حجم 125 نفر مورد بررسی قرار گرفتهاند. ابزار مورد استفاده جهت گردآوری دادههای پژوهش جهت آزمون 6 فرضیه پژوهش، پرسشنامه بوده است. روایی پرسشنامه مذکور توسط اساتید و خبرگان تأیید شده است و ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 871/0 میباشد. دادههای جمعآوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS و AMOS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. از روشهای آماری همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر جهت بررسی فرضبات استفاده شده است. نتایج نشان میدهد که عادت خرید آنلاین تأثیری بر رابطه میان اعتماد و قصد خرید مجدد آنلاین ندارد. آشنایی، ارزش ادراکشده و رضایت خریدار بر عادت خرید آنلاین تأثیر مثبت دارد. همچنین ارزش ادراکشده بر رضایت خریدار تأثیر مثبت دارد و رضایت خریدار نیز بر عادت خرید آنلاین تأثیر مثبت دارد. با توجه به نتایج بدست آمده توصیه میشود که شركتها تلاش نمايند كه در زمان برقراري ارتباط با مشتريان خود، تجربه مثبتي را در ذهن آنها ايجاد نمايند. آشنايي مشتري با وبسايت ميتواند اولين برخورد او باشد و در اين زمينه وبسايتي كه داراي ويژگيهاي مطلوب باشد بسيار حائز اهميت است. ایجاد يك محيط مطلوب در وب سايت همراه با نظم و ترتيب و زيبايي ظاهري، تصوير برند مناسب همراه با يك آگهي مناسب و … همه ميتوانند در ایجاد یک تجربه مثبت و لذتبخش در ذهن مشتریان مؤثر باشند.

کلید واژهها: قصد خرید مجدد آنلاین، اعتماد الکترونیک، عادت، ارزش ادراکشده، رضایت خریدار، آشنایی.

فصل اول
کلیات پژوهش

1-1 مقدمه
يکي از شيوههاي جديد خريد در خرده فروشيهاي غيرفيزيکي، خريد اينترنتي است. رشد سريع و استفاده روزافزون از فناوريهاي رايانهاي، اين امکان را فراهم نموده است که فروشندگان خردهفروش و خريداران، از طريق اينترنت و به شکلي بسيار موثرتر ارتباط برقرار کرده و اثربخشي فرايند مبادله را بيش از پيش نمايند. از اين رو خريد اينترنتي را ميتوان يکي از تحولات عمده در فروشهاي خردهفروشي در دنيا به شمار آورد . همچنين خريد از طريق فروشگاههاي اينترنتي همانند خريد از طريق كاتالوگ ميباشد چرا که در هر دو، تحويل كالا از طريق پست بوده و مصرفكننده نميتواند كالا را قبل از خريد لمس و يا احساس كند. پس قبول خريد اينترنتي و انجام آن تا حد زيادي به ارتباطات مصرفكننده و چگونگي تعامل افراد با كامپيوتر بستگي دارد(استفانی و همکاران، 2000). به علاوه، ويژگيهايي نظير ارائه اطلاعات، راهنمايي و هدايت و انجام سفارشها در يك ابزار خريد دو سويه و تعاملي به عنوان عامل مهمي در ايجاد اعتماد به تجارت الكترونيكي نسبت به فروش سنتي در نظر گرفته شده است(جعفر پور و رحمان سرشت، 1388). خرده فروشان الكترونيكي مي بايست به منظور دستيابي به اين امر، جنبه هاي رفتاري و روانشناختي مشتريان را بشناسند و با برانگيختن نيازهاي آنها، مشتريان را تشويق به خريد از طريق سايت و به صورت الكترونيكي نمايند(دهدشتی شاهرخ و مبرهن، 1391).
1-2 بیان مسأله
کسب وکار اینترنتی به عنوان یکی از زیرمجموعه های فناوری اطلاعات و ارتباطات، رشد قابل توجهی را در دهه گذشته تجربه نموده است. بطوریکه رویکرد بیشتر مؤسسات تجاری در پذیرش و بکارگیری کسب و کار الکترونیکی در جهت ورود و کسب سهم بیشتری از بازارها و جذب مشتریان جدید، مؤثر و کارآ بوده است(جعفرپور و رحمان سرشت، 1388). تجارت الکترونیکی موجب ارتقای ارتباطات وگشودگی اقتصادی در سطوح ملی و بین المللی، تغییر روش کسب وکار و تبدیل بازارهای سنتی به شکل های جدیدتر آن می شود. یکی از شیوه های جدید خرید که مزایای گسترده ای دارد؛ خرید اینترنتی است. در حال حاضر حجم زیادی از خرید و فروش در سراسر دنیا به این شیوه انجام میگیرد(الفت، خسروانی و جلالی، 1390). یکی از پیامدهای نفوذ اینترنت، رشد و توسعه خرده فروشی اینترنتی و خرید آنلاین(مومالاننی و منگ1، 2009) تغییر عادت خرید مصرف کنندگان(وانگ و همکاران2، 2007) و تغییر نگرش کاربران نسبت به خرید آنلاین است(تاریک و ادائودی3، 2009). خرید بصورت اینترنتی براساس تجربه واقعی از خرید کالا نیست، بلکه براساس ظواهری مانند تصویر، شکل، اطلاعات کیفی و تبلیغات از کالا استوار است(شفیع زاده، سیدی و قاسمی دلارستاقی، 1392). هر کسب و کار و تجارتی که زودتر به ضرورت این امر پی ببرد و پا به این عرصه بگذارد، نسبت به آنهایی که همچنان سنتی می اندیشند و در مقابل این تغییر از خود مقاومت نشان می دهند، یک گام جلوتر خواهد بود. از سویی افراد یک جامعه هم نیاز دارند که برای انجام امور اجتماعی، علمی و فرهنگی، خود را با تجارت الکترونیکی و خرید اینترنتی و آنلاین هماهنگ سازند و قابلیت استفاده مشتریان از وب سایت یک شرط ضروری برای بقای شرکت ها است(حنفی زاده، 1386). با در نظر داشتن این مهم که رفتار مصرف کننده فرآیندی پیچیده و چند بعدی می باشد، درک و پیش بینی رفتار مصرف کننده کلید موفقیت در برنامه ریزی و مدیریت این محیط در حال تغییر و دگرگونی است(جعفرپور و رحمان سرشت،1388). با توجه به متفاوت بودن الگوهای رفتار خرید آنلاین در قیاس با خریدهای سنتی به نظر می رسد که درک رفتار خرید در محیط های آنلاین و توجه ویژه به نیازها و علایق مشتریان برای تدوین استراتژی های بازاریابی از اهمیت چشمگیری برخوردار است(وانگ و همکاران،2007).قصد خرید اینترنتی به منزله متغیر مهمی که تعیین کننده رفتار خرید نهایی است، خود پیامد ارزیابی معیارهایی شامل کیفیت پایگاه اینترنتی، جستجوی اطلاعات و ارزیابی محصول توسط مشتری است. در حقیقت قصد خرید اینترنتی انعکاس دهنده تمایل مشتری به خرید از طریق پایگاه اینترنتی است(نظری،حاجی حیدری و نصری، 1391). موفقیت در تجارت الکترونیک به عوامل زیادی بستگی دارد که یکی از مهم ترین آنها، اعتماد است. پژوهش ها نشان می دهند نبود اعتماد، از موانع اصلی موفقیت فروشندگان الکترونیکی و مهم ترین عامل بازدارنده برای مشارکت مشتریان در تجارت الکترونیکی است(لطیفی و مومن کاشانی، 1389). شواهد زیادی مبنی بر تأثیر قابلیت اعتماد بر قصد استفاده از تجارت الکترونیک وجود دارد. در حوزه تجارت الکترونیک، منظور از قابلیت اعتماد، عبارت است از میزان باور افراد به اینکه فروشنده الکترونیکی آن سطح از کیفیت را دارا است که سزاوار اعتماد باشد(قره چه، مقدسی و عظیمی، 1391). اعتماد مکانیسمی است برای کاهش پیچیدگی، هدایت انسان در موقعیت هایی که افراد مجبورند تا با عدم اطمینان سازگار شوند. این تعریف بخصوص در رابطه به خرید انلاین که با عدم اطمینان و عدم تقارن اطلاعاتی میان طرفین مبادله همراه است، کاربرد دارد(تاریک و ادائودی، 2009). هدف پژوهش حاضر آزمون تأثیر اعتماد بر قصد خرید مجدد یا وفاداری مشتریان به خرید های آنلاین است. همچنین نقش میانجی متغیر اعتماد بر این رابطه نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
1-3 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
شرکت ها در هر نوع و اندازه، به سرعت در حال پذیرش اینترنت به عنوان مکان جدیدی جهت تجارت کالاها و خدمات به طور محلی و در سرتاسر جهان می باشند. تحقیقی که توسط انجمن بین المللی خدمات مشتری (ICSA) در سال 2000 صورت گرفت، نشان داد که تنها 36% از مشتریان الکترونیکی از تجارب خرید خود رضایت دارند. تحقیق دیگری نیز که از طرف گروه مشاوران بوستون(BCG) در همان سال انجام شد، نشان دادکه چهار خریدار از هر پنج خریدار ، یک خرید ناموفق را تجربه کرده اند و 28% تمام خرید های آنلاین، با شکست مواجه می شود. این ناکامیها مشتریان را ناامید کرده واثری زیانآور بر آینده خرده فروشان الکترونیکی دارد.28% از مشتریانی که از تجربه تجارت الکترونیک ناامید و مأیوس شدهاند، گزارش میکنند که دیگر بصورت آنلاین خرید نخواهند کرد و 23% نیز اظهار میدارند که از یک سایت مشکلآفرین، مجدداً خرید نمیکنند(حیدرزاده و عادلپور، 1389). مزایای فراوان ناشی از فناوری اطلاعات وارتباطات(ICT)، مواجهه کشور با تهدید جا ماندن از سایر کشورها در حوزه دنیای

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی کیفیت اقلام تعهدی، قلام تعهدی، رگرسیون، اقلام تعهدی Next Entries مقاله رایگان با موضوع خرید مجدد، قصد خرید مجدد، تجارت الکترونیک، ارزش ادراک شده